Chemap Agro s.r.o.

Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2019

17. 07. 2020 Ing. Petr Doležal, Ph.D., Ing. Ervín Hausvater, CSc.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Škůdci Zobrazeno 601x

Integrovaná ochrana proti tomuto nejdůležitějšímu žravému škůdci u brambor spočívá v preventivních agrotechnických opatřeních a v přímém ničení škůdce. To lze provést nechemickými nebo chemickými metodami popřípadě kombinací obou metod.

Proseeds

Z preventivních opatření je důležité především důsledné střídání plodin v rámci osevního sledu. Pěstování brambor v častější rotaci než jednou za čtyři roky zvyšuje nebezpečí vyššího výskytu tohoto škůdce, a tím i vyšších škod v porostech brambor. Populaci přezimujících dospělců redukuje použití rotavátorů při obdělávání půdy a technologie odkameňování.

Nechemické metody ochrany (s výjimkou biologické ochrany), jako je sběr brouků nebo larev jejich mechanické zničení, lze využít pouze na menších plochách. Speciálně pro větší porosty na ekologických farmách byly také vyvinuty stroje, které odsávají brouky a larvy z napadených rostlin. Tato jednoúčelová a energeticky poměrně náročná mechanizace se u nás však nepoužívá.

Biologická ochrana využívá přirozených nepřátel a antagonistických organizmů pro hubení škůdce. V našich agrobiocenózách patří k nejčastějším predátorům mandelinky ptactvo, ploštice, slunéčka, střevlíci, škvoři a pavouci. Redukce výskytu mandelinky těmito živočichy je však poměrně malá. Pro aktivní uplatnění biologické ochrany jsou však používány především mikroorganizmy, zvláště entomofágní houba Beauveria bassiana a bakterie Bacillus thuringiensis. V České republice jsou proti mandelince registrovány i pro použití v ekologickém zemědělství dva přípravky, a to NeemAzal T/S a SpinTor (tab. 1). O jejich účinnosti a možnosti využití je pojednáno níže.

Chemické metody ochrany

Použití insekticidů je velmi účinnou ochranou proti mandelince bramborové. Je však třeba dodržovat pravidla bezpečné aplikace a antirezistentní strategii. Chemická ochrana insekticidy se využívá při hospodářsky významném výskytu mandelinky bramborové, což je při počtu 100 jarních brouků, 14 ohnisek larev na 1 ha nebo při výskytu 5000 larev na 1 ha. Insekticidy se aplikují postřikem ohroženého porostu. Registrované přípravky a dávky jsou v tabulce 1. Přesnější pokyny pro použití přípravků jsou uvedeny v registru a na rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ a v etiketě přípravků.

Při aplikaci přípravků je nutné si uvědomit, že mandelinka bramborová se vyznačuje vysokou flexibilitou, velmi rychle se adaptuje na chemické látky a rychlé dochází k selekci rezistentních jedinců vůči nim. Dokáže rovněž současně vytvořit rezistenci vůči látkám ze stejné skupiny, ale může být rezistentní dokonce vůči dvěma nebo více skupinám účinných látek.

V ČR byla dosud prokázána rezistence mandelinky bramborové vůči pyretroidům, organofosfátům a v roce 2010 byly potvrzeny lokální rezistentní populace proti acetamipridu ze skupiny neonikotinoidů. Následně v posledních letech byly prokázány i rezistentní populace vůči thiaclopridu a thiamethoxamu.

Základem antirezistentní strategie je střídání účinných látek z různých skupin látek resp. látek s jiným mechanizmem účinku. Vzhledem k velké restrikci účinných látek, především ze skupiny neonikotinoidů, může do budoucna vyvstat velký problém právě s dodržováním antirezistentní strategie a k nárůstu rezistentních populací i vůči zbývajícím účinným látkám.

Tab. 1: Insekticidy registrované v ČR proti mandelince bramborové

Zařazení do skupiny dle účinné látky

Účinná látka

Obchodní jméno přípravku

Dávkování
na 1 ha

OL (dny)

Pyrethroidy

alpha-cypermethrin

Alfametrin ME

0,25 l

14

alpha-cypermethrin

Bestseller 100 EC

0,125 l

14

alpha-cypermethrin

Vaztak Active

0,25 l

14

beta-cyfluthrin

Bulldock 25 EC

0,3 l

28

deltamethrin

Decis Mega

0,1 l

14

deltamethrin

Decis Protech

0,3–0,35 l

14

deltamethrin

Delmetros 100 SC

0,05 l

7

deltamethrin

Demetrina 25 EC

0,4 l

3

deltamethrin

Dinastia

0,1 l

14

deltamethrin

Koron 100 SC

0,05 l

7

deltamethrin

Scatto

0,4 l

3

lambda-cyhalothrin

Karate se Zeon technologií 5 CS

0,15 l

14

tau-fluvalinate

Evure

0,1 l

14

tau-fluvalinate

Mavrik 2 F

0,1 l

14

tau-fluvalinate

Mavrik Smart

0,1 l

14

zeta-cypermethrin

AV Cyper

0,1 l

AT

zeta-cypermethrin

Agrosales - Zetacypermethrin II

0,1 l

AT

zeta-cypermethrin

BEC Zetacyp

0,1 l

AT

zeta-cypermethrin

Fury 10 EW

0,1 l

14

Kombinace pyrethroidu a organofosfátu

(konec používání přípravků s obsahem chlorpyrifosu a chlorpyrifosu-methyl 16. 4. 2020)

chlorpyrifos, cypermethrin

Nurelle D

0,6 l

14

chlorpyrifos-methyl, cypermethrin

Nurelle

0,75 l

21

chlorpyrifos-methyl, cypermethrin

Daskor

0,75 l

21

Diamidy

cyantraniliprol

Benevia

0,125 l

14

chlorantraniliprol

Coragen 20 SC

50–60 ml

14

Neonikotinoidy

 

(konec používání přípravků s obsahem thiaclopridu  3.2.2021)

acetamiprid

Acetguard

0,06 kg

7

acetamiprid

Gazelle

0,06 kg

7

acetamiprid

Mospilan 20 SP

0,06 kg

14

thiacloprid

Bariard

0,2 l

14

thiacloprid

Biscaya 240 OD

0,2 l

14

thiacloprid

Calypso 480 SC

0,1 l

21

thiacloprid

Ecail ultra

0,2 l

14

Spinosiny

spinosad

SpinTor

0,15 l

7

Botanický přípravek

azadirachtin

NeemAzal T/S

2,5 l

4

Zdroj: Registr přípravků ÚKZÚZ, březen 2020
Poznámka: Přesné použití přípravku viz registr přípravků ÚKZÚZ a  etiketa přípravku, OL - ochranná lhůta

Tab. 2: Přehled variant zařazených do pokusu v roce 2019

Číslo

Varianta

Účinná látka

Dávka v kg, l/ha

1.

Kontrola


-

2.

NeemAzal T/S

azadirachtin

2,5 l

3.

Biscaya 240 OD

thiacloprid

0,2 l

4.

Benevia

cyantraniliprol

0,125 l

5.

Nurelle D

chlorpyrifos, cypermethrin

0,6 l

6.

SpinTor

spinosin A + D

0,15 l

7.

Coragen 20 SC

chlorantraniliprol

0,06 l

8.

Karate se Zeon technologií 5 CS

lambda-cyhalothrin

0,15 l

9.

Mospilan 20 SP

acetamiprid

0,06 kg

10.

Decis Mega (pouze na lokalitě Valečov)

deltamethrin

0,1 l

Výsledky pokusů s přípravky proti mandelince bramborové v roce 2019

Přesné polní pokusy s insekticidy byly v roce 2019 založeny na dvou lokalitách, a to v ranobramborářské oblasti v Žabčicích, školním zemědělském podniku Mendelovy univerzity v Brně a v typicky bramborářské oblasti Českomoravské vrchoviny ve Valečově, výzkumné stanici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Přesné polní pokusy byly na obou lokalitách založeny metodou úplně znáhodněných bloků s kontrolami zahrnutými do bloků. Byla použita běžná agrotechnika s aplikací herbicidů a fungicidů. Na lokalitě Žabčice bylo založeno 9 variant, na lokalitě Valečov 10 variant vždy ve 4 opakováních na parcelách o ploše 30 m2. Insekticidy, které byly zařazeny do pokusu, jsou uvedeny v tabulce 2. Do pokusů byly vybrány insekticidy ze všech skupin chemických látek, které v současné době registr přípravků nabízí.

V přesném polním pokusu byla na lokalitě Žabčice vysázena odrůda Rosara, na lokalitě Valečov odrůda Wendy vždy ve sponu 75 × 30 cm. Způsob založení byl podélný. Dávka vody byla u všech variant 400 l/ha. V době aplikace se na pokusných parcelách vyskytovala s největší četností larvální stadia LII a LIII. Hodnocení byla prováděna u 10 vyznačených trsů na každém opakování dané varianty, které byly nejvíce napadeny larvami mandelinky bramborové. Hodnocení proběhla v termínech těsně před aplikací a následně 1 den a 8 dnů po aplikaci. Na lokalitě Žabčice byly provedeny po sklizni výnosové zkoušky a sledován vliv účinnosti jednotlivých insekticidů na výnos hlíz. Na lokalitě Valečov, vzhledem k nižšímu a ohniskovému napadení trsů mandelinkou se výnosové zkoušky neprováděly.

Graf 1 a 2 zobrazuje průměrnou účinnost insekticidů na larvy LI–LIV, která byla vyhodnocena metodou podle Hendersona-Tiltona. Po sklizni byly provedeny také výnosové zkoušky. Procento změny výnosu oproti insekticidně neošetřené kontrole a výnos hlíz v roce 2019 z lokality Žabčice jsou uvedeny v grafu 3.

Graf 1: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI–LIV) v roce 2019 (Žabčice, odrůda: Rosara, aplikace insekticidů 18. 6. 2019)
Graf 1: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI–LIV) v roce 2019 (Žabčice, odrůda: Rosara, aplikace insekticidů 18. 6. 2019)

Graf 2: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI–LIV) v roce 2019 (Valečov, odrůda: Wendy, aplikace přípravku 24. 6. 2019)
Graf 2: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI–LIV) v roce 2019 (Valečov, odrůda: Wendy, aplikace přípravku 24. 6. 2019)

Graf 3: Výnos hlíz v t/ha a procento změny výnosu oproti neošetřené kontrole v roce 2019 (lokalita: Žabčice, odrůda: Rosara)
Graf 3: Výnos hlíz v t/ha a procento změny výnosu oproti neošetřené kontrole v roce 2019 (lokalita: Žabčice, odrůda: Rosara)

Spinosiny

U nás je registrován zatím jeden přípravek z této skupiny na bázi spinosadu, což je látka získaná fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa. Je povolen i pro ekologické pěstování brambor. Jeho účinnost ho řadí v ČR mezi top přípravky proti mandelince bramborové. Je velmi vhodný pro zařazení v rámci antirezistentní strategie.

SpinTor (spinosad, dávka 0,15 l/ha) - I v roce 2019 byla potvrzena jeho vysoká účinnost, a to na obou lokalitách. V Žabčicích byla zjištěna při 1. hodnocení účinnost 94,56 %, při druhém 98,72 % a ve Valečově při 1. hodnocení účinnost 98,93 a po 7 dnech nebyla na této variantě nalezena žádná živá larva mandelinky. Výnos v Žabčicích byl u varianty ošetřené přípravkem SpinTor zjištěn o 14,95 % vyšší než u kontrolní varianty.

Azadirachtin

V současné době je u nás registrován proti mandelince bramborové pouze jeden botanický přípravek na bázi výtažku ze semen rostliny Azadirachta indica. Je povolen i pro ekologické pěstování brambor. Přípravek mandelinku bramborovou přímo nehubí, ale zastavuje žír brouků a larev. Tomu odpovídá počáteční účinnost na mortalitu larev, která je nižší. Tento přípravek je vhodný pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. Nevýhodou přípravku je jeho vyšší cena.

NeemAzal T/S (azadirachtin, dávka 2,5 l/ha) - Výsledky pokusů potvrzují zjištěnou nižší mortalitu larev při prvním hodnocení, která postupně narůstá. Při hodnocení defoliace je patrné, že docházelo poměrně k malému úbytku listové plochy. Při výnosových zkouškách bylo zjištěno v Žabčicích druhé nejvyšší zvýšení výnosu oproti neošetřené kontrole, a to o 20,91 %.

Pyretroidy

V registru přípravků proti mandelince bramborové je v současné době celkem 19 insekticidů (6 účinných látek) z této chemické skupiny. Největší zastoupení má deltamethrin, který je účinnou látkou v 7 přípravcích. Krátkou dobu po uvedení pyretroidů na trh a jejich plošném používání se vyselektovaly rezistentní populace mandelinky bramborové ke všem účinným látkám z této skupiny. V současné době jsou tyto přípravky proti mandelince prakticky neúčinné.

Decis Mega (deltamethrin, dávka 0,1 l/ha; pouze lokalita Valečov) - Tento přípravek byl zařazen do pokusu pouze na lokalitě Valečov. Byla potvrzena jeho nízká účinnost, kdy den po aplikaci byla na úrovni cca 39 % a během 7 dnů klesla na cca 5 %.

Karate se Zeon technologií 5 CS (lambda-cyhalothrin, dávka 0,15 l/ha) - I u tohoto přípravku byla zjištěna v roce 2019 na obou lokalitách pouze minimální účinnost, která po 7 dnech klesla v Žabčicích na 3,92 % a ve Valečově dokonce nebyla zaznamenána žádná účinnost. Výnos hlíz se v Žabčicích zvýšil pouze o 2,53 %.

Kombinace pyretroidu a organofosfátu

V registru ÚKZÚZ jsou nyní (v době psaní článku) 3 kombinované přípravky. Jedná se o jeden přípravek kombinace chlorpyrifos a cypermethrin a dva přípravky na bázi chlorpyrifos-methylu a cypermethrinu Vzhledem k tomu, že krátce po jejich zavedení v druhé polovině minulého století, již byly zjištěny rezistentní populace vůči těmto účinným látkám, mají v současné době proti mandelince bramborové poměrně nízkou účinnost. Tyto přípravky od 16. 4. 2020 již nelze používat. Do pokusů v roce 2019 byl zařazen jeden přípravek na bázi kombinace účinných látek chlorpyrifos a cypermethrin.

Nurelle D (chlorpyrifos a cypermethrin, dávka 0,6 l/ha) - Na obou lokalitách tento přípravek vykázal účinnost okolo 50 %. Výnos se navýšil pouze o 4,14 %.

Neonikotinoidy

V současné době je z této chemické skupiny registrováno celkem 7 insekticidů proti mandelince bramborové. Jedená se ale pouze o dvě účinná látky, a to acetamiprid (3 přípravky) a thiacloprid (4 přípravky). Vůči oběma účinným látkám již byly v ČR zaznamenány lokální populace se zvýšenou rezistencí. V lokalitách, kde byl zaznamenán pokles jejich účinnosti, by se mělo jejich používání omezit. V roce 2018 byl k dispozici ještě přípravek na bázi thiamethoxamu (Actara 25 WG), který v současné době proti škůdcům brambor již není uváděn na trh. Počátkem roku 2021 již nebude možné aplikovat ani přípravky na bázi thiaclopridu. Do pokusů v roce 2019 byly zařazeny přípravky Biscaya 240 OD s účinnou látkou thiacloprid a Mospilan 20 SP s účinná látkou acetamiprid.

Biscaya 240 OD (thiacloprid, dávka 0,20 l/ha) - Ačkoliv v současné době vůči thiaclopridu jsou již v ČR zaznamenány lokální rezistentní populace, stále patří k nejpoužívanějším a v oblastech bez rezistentních populací k nejúčinnějším insekticidům proti mandelince bramborové, což potvrdily i pokusy z roku 2019. Na obou lokalitách prokázal vynikající účinnost, včetně jejího rychlého nástupu. Den po aplikaci byla účinnost přípravku na larvy v Žabčicích 94,19 %, ve Valečově 2 dny po aplikaci 100 %. Po 7 dnech od aplikace stoupla účinnost na lokalitě Žabčice na 99,38 % a ve Valečově si přípravek udržel 100% účinnost. Výnos hlíz v Žabčicích stoupl o 23,54 % oproti insekticidně neošetřené kontrole.

Mospilan 20 SP (acetamiprid, dávka 0,06 kg/ha) - Od zavedení přípravku na trh došlo na řadě míst v závislosti na výskytu rezistentních populací k výraznému poklesu účinnosti.

Velmi zajímavého poznatku bylo dosaženo při porovnání výsledků z obou lokalit pokusů. Na lokalitě Žabčice byla potvrzena již několik let opakující se nižší účinnost tohoto přípravku, která dosáhla při 2. hodnocení pouze 57,79 %, oproti tomu na lokalitě Valečov, kde se tento přípravek v posledních letech prakticky nevyužívá, byla účinnost při druhém hodnocení 97,46 %. Z těchto výsledků je možné odvodit, že na lokalitách, kde se tento přípravek nepoužíval nebo používal pouze v omezené formě, je možné v odůvodněných případech jeho případné využití pro zařazení do antirezistentní strategie, zvláště při chybějícím sortimentu účinných přípravků.

Diamidy

V registru přípravků jsou z této skupiny nyní dvě účinné látky: chlorantraniliprol a cyantraniliprol. V ČR, vzhledem k jejich doposud malému rozšíření, nebyly zaznamenány rezistentní populace vůči těmto účinným látkám. Jsou velmi vhodné pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. Do pokusů v roce 2019 byly zařazeny dva přípravky na bázi obou účinných látek.

Coragen 20 SC (chlorantraniliprol, dávka 0,06 l/ha) - Tento přípravek se vyznačuje pozvolnou účinností. Účinnost den po aplikaci byla v Žabčicích 77,56 %, ve Valečově 78,68 %. Při druhém hodnocení na obou lokalitách vykázal přípravek vysokou účinnost již nad 95 %. Tomu odpovídá také nárůst výnosu v Žabčicích o 18,59 % oproti kontrole.

Benevia (cyantraniliprol, dávka 0,125 l/ha) - Přípravek byl do srovnávacích pokusů zařazen prvním rokem. Na lokalitě Žabčice, obdobně jako Coragen 20 SC, prokázal pozvolnější nástup účinnosti, kdy den po aplikaci byla 78,93 %. Ale 7 dnů od aplikace dosáhl na této lokalitě nejvyšší účinnosti ze všech zkoušených přípravků, a to 99,66 %. Ve Valečově dva dny po aplikaci byla zjištěna účinnost 90,5 %. Při následném hodnocení byla zjištěna účinnost na hranici 80 %. Pokles mohl být zapříčiněn nevyrovnanou a nižší obsazeností jednotlivých trsů larvami mandelinky. Výnos v Žabčicích byl oproti insekticidně neošetřené kontrole o 18,08 % vyšší.

Aktualizované zásady pro použití insekticidů pro rok 2020

  • upustit od používání pyretroidů;
  • omezit použití acetamipridu, zvláště v oblastech, kde byla pozorována jeho nižší účinnost. V oblastech, kde bylo jeho použití malé a není zaznamenán pokles jeho účinnosti, ho lze využít pro zařazení v rámci antirezistentní strategie;
  • v oblastech, kde se hojně využívají přípravky na bázi thiaclopridu, zařadit v rámci antirezistentní strategie i přípravky s jiným mechanizmem účinku, např. ze skupiny diamidů nebo přípravek na bázi spinosadu, lze využít i botanický insekticid na bázi azadirachtinu, problémem však je vysoká cena. Od 3. 2. 2021 se přípravky na bázi thiaclopridu již nebudou smět požívat;
  • v případě potřeby vícenásobné aplikace střídat účinné přípravky z různých skupin s odlišným mechanizmem účinku dle předchozích doporučení (tab. 1);
  • dodržovat registrovanou dávku a koncentraci přípravku a použít smáčedlo;
  • pro zjištění stavu výskytu mandelinky a rozhodnutí o potřebě aktivní ochrany porostů brambor je nutno provádět soustavnou kontrolu již od vzejití brambor;
  • ošetřovat v optimálním termínu, tj. přednostně při maximálním výskytu larev prvního a druhého vývojového stupně v porostech (účinnost na malé larvy je u všech přípravků vyšší než na dorostlé larvy a na dospělce);
  • dodržovat ochrannou lhůtu mezi posledním ošetřením a sklizní brambor;
  • ošetření porostů brambor neprovádět za vysokých teplot, ale upřednostňovat aplikaci přípravků po ránu, či v pozdějším odpoledním čase (při vysokých teplotách se snižuje účinnost některých insekticidů, především pyretroidů);
  • často stačí insekticidy ošetřit pouze ohniska výskytu mandelinky bramborové nebo okraje pole, kde se škůdce vyskytuje nejvíce.

Mandelinka bramborová při kladení vajíček
Mandelinka bramborová při kladení vajíček

Kolonie vajíček mandelinky bramborové
Kolonie vajíček mandelinky bramborové

Larvy mandelinky bramborové
Larvy mandelinky bramborové

Detail různých vývojových stadií larev mandelinky bramborové při žíru
Detail různých vývojových stadií larev mandelinky bramborové při žíru

Silné napadení larvami mandelinky bramborové
Silné napadení larvami mandelinky bramborové

Holožír na okraji pozemku způsobený mandelinkou bramborovou
Holožír na okraji pozemku způsobený mandelinkou bramborovou

Extrémní výskyt letních brouků mandelinky bramborové v roce 2019
Extrémní výskyt letních brouků mandelinky bramborové v roce 2019

Letní brouci při nedostatku potravy provádějí žír i na hlízách
Letní brouci při nedostatku potravy provádějí žír i na hlízách

Zpracováno s podporou projektu NAZV QK1910270 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1620.

Související články

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2019

31. 08. 2020 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 328x

Nový insekticid proti mšicím nejen do řepky

30. 08. 2020 Ing. Pavel Hasman; Belchim Cro Protection Škůdci Zobrazeno 418x

Škodcovia kapustovín (2): Škodcovia poškodzujúci mladé vzchádzajúce rastliny

26. 08. 2020 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o. Nitra Škůdci Zobrazeno 414x

Škodcovia kapustovín (1): Škodcovia poškodzujúci korene

11. 08. 2020 Ing. Ján Tancik, PhD.; Ecophyta, s. r. o., Nitra Škůdci Zobrazeno 438x

Významní škůdci luskovin

30. 07. 2020 Ing. Marek Seidenglanz a kol. Škůdci Zobrazeno 591x

Další články v kategorii Škůdci

detail