Chemap Agro s.r.o.

Ochrana semenných porostů vojtěšky seté proti klopuškám z čeledi Miridae

04. 09. 2019 Ing. Pavel Kolařík, Ing. Karla Kolaříková; Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko Škůdci Zobrazeno 382x

Vojtěška setá je pícnina, která bývá do osevních sledů řazena jako významně zlepšující plodina. Mezi její hlavní benefity patří fixace vzdušného dusíku pomocí hlízkových bakterií, provzdušnění půdy bohatým kořenovým systémem, omezuje výpar, snížuje erozi jak vodní, tak větrnou, omezuje výskyt plevelných druhů rostlin u dobře zapojených porostů a významná je také v podpoře biodiverzity a jako přirozený areál výskytu pro početné druhy hmyzu a opylovačů. Porosty mohou být pak následně využívány pro píci nebo produkci vojtěškového semene. U semenných porostů je ale nutno dbát na zvýšené riziko v podobě výskytu nejrůznějších hmyzích škůdců, kteří svou přítomností mohou výnos významně snižovat.

Agronutrition

Klopušky

Mezi nejvýznamnější škůdce se řadí klopušky z čeledi Miridae. Jedná se zejména o druhy z rodu Lygus, především o klopušku chlupatou (Lygus rugulipennis) a o klopušku světlou (Adelphocoris lineolatus).

Klopuška světlá (obr. 1) je 7,5 až 9,5 mm velká ploštice s dlouhýma, tečkovanýma nohama. Přezimuje vajíčko ve stoncích a nymfy této ploštice se objevují ve druhé dekádě května. Má dvě generace za rok, přičemž druhá generace škodí na druhých semenných sečích. Škodí nymfy i dospělci sáním na generativních orgánech vojtěšky, tj. poupatech, květech a luscích. Poškozená poupata a květy opadávají, sáním na zelených luscích se zvyšuje množství zaschlých a nevyvinutých semen a sáním na žlutých luscích se snižuje biologická hodnota osiva.

Klopuška chlupatá je menší (4,8–5,7 mm), polyfágní ploštice, která přezimuje jako dospělec, a proto ji zastihneme v porostech již brzy na jaře. Má dvě generace za rok a škodí zejména v dokvétajících porostech vojtěšky svým sáním na luscích. Do těchto porostů se dospělci klopušky chlupaté stěhují postupně z okolních sklízených plodin.

V menší míře se potom vyskytuje klopuška černá (Adelphocoris seticornis; obr. 2). Je stejně velká jako klopuška světlá, ale je černě zbarvená, její nymfy jsou tmavohnědé.

V období do odkvětu druhých semenných sečí se setkáváme také s klopuškou polní (Plagiognathus chrysanthemi). Škodlivost těchto dvou druhů je obdobná jako u výše uvedených druhů.

Obr. 1: Klopuška světlá (Adelphocoris lineolatus)
Obr. 1: Klopuška světlá (Adelphocoris lineolatus)

 Obr. 2: Klopuška černá (Adelphocoris seticornis)
Obr. 2: Klopuška černá (Adelphocoris seticornis)

Polní maloparcelkové pokusy v Troubsku 2017–2018

Pro zhodnocení biologické účinnosti vybraných insekticidů vytipovaných pro regulaci klopušek z čeledi Miridae byl v Troubsku založen maloparcelkový pokus s následnými variantami: 1 - neošetřená kontrola, 2 - Biscaya 240 OD v dávce 0,3 l/ha, 3 - Decis Expert v dávce 0,125 l/ha, 4 - Karate se zeon technologií 5 CS v dávce 0,2 l/ha, 5 - Mospilan 20 SL v dávce 0,5 l/ha, 6 - Spintor v dávce 1,0 l/ha, 7 - Spintor v dávce 2,0 l/ha, 8 - Bulldock 25 EC v dávce 0,3 l/ha. Velikost pokusných parcel byla 25 m2.

Termín aplikace byl určen dle signalizace škůdce v období těsně před květem až objevení se prvních rozkvetlých kvítků ve druhé seči. Těsně před vlastní aplikací byly odebrány pomocí entomologického smýkadla z bylinného patra vojtěšky vzorky entomofauny z předpokládaných jednotlivých variant (4× 10 smyků). V laboratoří byly usmrceny v parách octanu ethylnatého a rozborovány pod binokulární lupou a početně vyhodnoceny. Jednotlivá následná hodnocení byla prováděna v předem stanovených termínech stejným způsobem jako při hodnocení před aplikací. Bylo provedeno statistické vyhodnocení účinnosti Tukey test (α 0,05) jednotlivých variant v porovnání s neošetřenou kontrolou z pohledu dospělců získaných z entomologických rozborů. Bylo provedeno výnosové hodnocení jednotlivých pokusných variant.

Výsledky - rok 2017

V roce 2017 bylo zjištěno velmi dobré zastoupení Lygus rugulipennis, Adelphocoris lineolatus, Adelphocoris seticornis, pro vyhodnocení početnosti ale nebyla sledována účinnost na jednotlivé druhy - vyhodnocení tak bylo provedeno na všechny druhy vyskytujících se klopušek.

Před aplikací byl průměrný výskyt daného škůdce v porostu na všech sledovaných variantách od 1 030 do 1 500 jedinců/100 smyků.

V následném termínu po aplikací došlo ke snížení početnosti u všech sledovaných variant s tím, že nejvíce klopušek bylo zjištěno na ošetřené variantě s přípravkem Spintor (1,0 l/ha) - 435 jedinců na 100 smyků. Na kontrolní neošetřené variantě bylo celkem zjištěno 415 jedinců/100 smyků. Z ošetřených variant bylo nejméně klopušek zjištěno u varianty 4 (Karate se Zeon technologií 5 CS) a 8 (Bulldock 25 EC). Biologická účinnost u těchto variant byla velmi vysoká (94 %). V následném termínu hodnocení dne 14. 7. došlo ke zvýšení početnosti u všech sledovaných variant. Na neošetřené kontrolní variantě v průměru zjištěno 525 klopušek na 100 smyků. U varianty ošetřené přípravkem Spintor v obou dávkách testování byla početnost velmi vysoká bez rozdílu při porovnání s neošetřenou kontrolní variantou. Nejméně zjištěných škůdců a nejvyšší biologická účinnost byla sledována u variant s použitými pyretroidními přípravky (Decis Expert, Karate se Zeon technologií a Bulldock 25 EC) s tím, že účinnost se pohybovala od 84,8 do 93,3 %. V posledním termínu hodnocení poklesla zjištěná početnost na neošetřené kontrolní variantě na 360 jedinců/100 smyků. Nejméně jedinců bylo zjištěno na variantě s přípravkem Karate se Zeon technologií 5 CS (115 jedinců/100 smyků resp. 68,1 % biologická účinnost).

Dne 27. 9. po desikaci porostu proběhla sklizeň jednotlivých variant s tím, že nejnižšího výnosu bylo zjištěno u varianty s přípravkem Spintor (1,0 l/ha) (648,44 kg/ha). U neošetřené kontrolní varianty byl zjištěn průměrný výnos 710 kg/ha. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo u variant s pyretroidními přípravky Karate se Zeon technologií 5 CS (816,22 kg/ha) a Decis Expert (817,3 kg/ha), což představovalo zvýšení v porovnání s neošetřenou kontrolou o 15 %.

Výsledky - rok 2018

V roce 2018 byl před aplikací zjištěn průměrný výskyt klopušek v porostu na všech sledovaných variantách pohybující se od 405 do 577,5 jedinců/100 smyků.

V následném termínu po aplikaci dne 4. 7. došlo ke snížení početnosti u všech sledovaných variant s tím, že nejvíce klopušek bylo zjištěno na neošetřené kontrolní variantě - 397,5 jedinců na 100 smyků. Z ošetřených variant bylo nejméně klopušek zjištěno u varianty 4 (Karate se Zeon technologií 5 CS) a 5 (Mospilan 20 SL). Biologická účinnost u těchto variant byla velmi vysoká (98,7 resp. 93,7 %). V následném termínu hodnocení 9. 7. došlo ke zvýšení početnosti u všech sledovaných variant. Na neošetřené kontrolní variantě v průměru zjištěno 480 klopušek na 100 smyků. Nejméně zjištěných škůdců a nejvyšší biologická účinnost byla sledována u variant s použitými pyretroidními přípravky (Decis Expert, Karate se Zeon technologií 5 CS) s tím že účinnost se pohybovala 87 do 96,9 %. V posledním termínu hodnocení dne 13. 7. poklesla zjištěná početnost na neošetřené kontrolní variantě na 255 jedinců/100 smyků. Nejméně jedinců bylo zjištěno na variantě s přípravkem Karate se Zeon technologií 5 CS (77,5 jedinců/100 smyků resp. 69,2 % biologická účinnost).

Dne 19. 9. po desikaci porostu proběhla sklizeň jednotlivých variant s tím, že nejnižšího výnosu bylo zjištěno u neošetřené kontrolní varianty (66,34 kg/ha). Z našich výsledků je patrné, že aplikací insekticidů došlo ke zvýšení výnosů sklizeného semene. Nejvyššího výnosu bylo dosaženo u variant s pyretroidními přípravky Karate se Zeon technologií 5 CS (231,41 kg/ha) a Decis Expert (195,75 kg/ha), což představovalo zvýšení v porovnání s neošetřenou kontrolou o 165,1 resp. 129,41 kg.

Tab. 1: Početnost klopušek z čeledi Miridae na lokalitě Troubsko v roce 2017 - vojtěška setá

Varianta

Počet klopušek na 100 smyků

Biologická účinnost v %

Výnos

10. 7.

12. 7.

14. 7.

19. 7.

12. 7.

14. 7.

19. 7.

kg/ha

% REL

Kontrola

1140

415

525

360

0a

0a

0a

710,0a

100

Biscaya 240 OD

1350

265

290

265

36,14a

44,76a

26,39a

812,52a

114,44

Decis Expert

1333

175

80

290

65,06a

84,76bc

19,44a

817,28a

115,11

Karate se Zeon technologií 5 CS

1500

25

35

115

93,98b

93,33c

68,06b

816,22a

114,96

Mospilan 20 SL

1050

180

270

245

56,63a

48,57ab

31,94ab

754,02a

106,2

Spintor 1,0 l/ha

1270

435

430

315

0a

18,10a

12,5a

648,44a

91,33

Spintor 2,0 l/ha

1310

370

525

330

10,84a

0a

8,33a

710,0a

100

Bulldock 25 EC

1030

25

10

235

93,98b

98,10d

34,72a

691,04a

97,33

Pozn.: a–d - statistické rozdíly v porovnání jednotlivých variant Tukey test (α 0,05)

Tab. 2: Početnost klopušek z čeledi Miridae na lokalitě Troubsko v roce 2018 - vojtěška setá

Varianta

Počet klopušek na 100 smyků

Biologická účinnost v %

Výnos

2. 7.

4. 7.

9. 7.

13. 7.

4. 7.

9. 7.

13. 7.

kg/ha

% REL

Kontrola

562,5

397,5

480

255

0a

0a

0a

66,34c

100,00

Biscaya 240 OD

405

105

212,5

95

73,58bc

55,73ab

62,75c

145,07abc

218,70

Decis expert

477,5

45

62,5

97,5

88,68cd

86,98d

61,76c

195,75ab

295,09

Karate se Zeon technologií 5 CS

577,5

5

15

77,5

98,74c

96,88e

69,61c

231,41a

348,85

Mospilan 20 SL

435

25

182,5

127,5

93,71d

61,98bc

50,0bc

135,16abc

203,75

Spintor 1,0 l/ha

442,5

140

70

172,5

64,78abc

85,42cd

32,35ab

81,35bc

122,63

Spintor 2,0 l/ha

435

187,5

232,5

117,5

52,83ab

51,56ab

53,92bc

78,92bc

118,97

Bulldock 25 EC

450

30

100

102,5

92,45d

79,17bcd

59,80bc

91,14bc

137,39

Pozn.: a– bcd - statistické rozdíly v porovnání jednotlivých variant Tukey test (α 0,05)

Způsoby ochrany

Pokud používáme tzv. živné pásy pro rozmnožení samotářské včely Rhophitoides canus - šedosrstka tolicová, které se ponechávají z první seče, je velmi vhodné provést insekticidní ošetření těchto pásů před květem, tj. přibližně koncem května. Zabráníme tím namnožení škůdců vojtěšky, kteří vytváří dvě a více generací za rok.

Jako preventivní způsob ochranu pro snížení jejich škodlivosti lze použít izolační vzdálenosti od starších semenných porostů (min. 500 až 1 000 m), nízké strniště a dokonalou sklizeň posklizňových zbytků, ve kterých přezimují vajíčka klopušek. Nymfy nižších vývojových stupňů mohou být pak kořistí některých predátorů (např. dravé ploštice rodu Nabis).

Pro klopušky jsou u semenných porostů vojtěšek stanoveny prahy škodlivosti. První monitoring provádíme před květem semenné seče, kdy je kritické číslo zjištěných jedinců na 150 (dospělců i nymf) na 100 smyků. Druhý termín sledování je v období odkvétání vojtěšky. Zde sledujeme početnost klopušek, které v tomto období způsobují škody na luscích s jejich následným opadem. Monitorujeme tak klopušky v období, kdy dochází k jejich migraci z okolních sklizených ploch (obilniny), a to zejména klopušky rodu Lygus a druhá generace klopušky světlé. Práh škodlivosti je pak v tomto termínu stanoven na 250 a více jedinců na 100 smyků.

Pro pěstitele jsou v současné době k dispozici proti klopuškám pyretroidní přípravky Alfametrin ME a Vaztac Active (alfa-cypermethrin) v dávce 0,4 l/ha. Dalšími insekticidy jsou přípravky Decis Mega, Decis Protech a Dinastia (deltamethrin) v jejich registrovaných dávkách. U těchto pyretroidních přípravku je nutno pro dosažení co nejefektivnější ochrany dodržovat správné podmínky při vlastní aplikaci, především dbát na skutečnost nižší biologické účinnosti těchto přípravků za vyšších denních teplot, které často v období konce června a začátku července panují. Jako poslední přípravek (důležité také pro dodržení antiresistentních strategií), který lze použít, je neonikotinoid Biscaya 240 OD (thiacloprid) v dávce 0,3 l/ha. Všechny přípravky by měly být aplikovány po skončení denního letu včel a vyskytujících se přirozených opylovačů (obr. 3).

Obr. 3: Opylovači v porostu vojtěšky set
Obr. 3: Opylovači v porostu vojtěšky set

Závěr

Za hlavní škůdce semenných porostů vojtěšky seté jsou považovány zcela správně klopušky z čeledi Miridae. Jejich škodlivý výskyt se vyskytuje každoročně a při nedodržení zásad ochrany může dojít k významnému snížení výnosu sklizeného semene. Na základě našich dvouletých výsledků z polních ověřovacích pokusů se může jednat o velmi významný rozdíl v porovnání neošetřené kontroly a nejúčinnějších variant. V rámci chemické ochrany lze použít registrované přípravky.

Námi testované potencionální insekticidy, vhodné pro budoucí použití v ochraně proti klopuškám, vykazovaly též dobrou biologickou účinnost na vyskytující se jedince včetně biologického přípravku Spintor, u kterého ale tento rozdíl nebyl příliš prokazatelný.

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO1718 a při řešení výzkumného projektu QJ 1510121 „Inovace postupů zakládání, ošetřování a ochrany semenářských porostů víceletých pícnin“, který financuje MZe ČR prostřednictvím Národní agentury pro zemědělský výzkum.

Související články

Problémy s hrabošem polním

15. 11. 2019 Doc. RNDr. Marta Heroldová, Ph.D., Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 1040x

Zavíječ zimostrázový nás trápí stále víc

28. 10. 2019 Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D., Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Škůdci Zobrazeno 753x

Dřepčíci rodu Phyllotreta - snížená citlivost k thiaclopridu

13. 09. 2019 Ing. Kateřina Kovaříková, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Škůdci Zobrazeno 624x

Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany

12. 09. 2019 Ing. Jitka Stará, Ph.D., Ing. Tomáš Hovorka, Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Škůdci Zobrazeno 618x

Vrtule ořechová - nový škůdce vlašských ořechů

10. 09. 2019 Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kol. Škůdci Zobrazeno 3523x

Další články v kategorii Škůdci

detail