BASF
BASF
BASF

AGRA

Olsenova metoda pro stanovení přístupného fosforu na karbonátových půdách a následné hnojení

21. 03. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 905x

V současné době při používání metody Mehlich 3 pro stanovení tzv. přístupného fosforu (P) opět vystupuje do popředí problematika stanovení P v karbonátových a případně alkalických půdách s pH nad 7,2, které zaujímají 11,8 % výměry zemědělské půdy v ČR. V bývalém Československu a nyní v České a Slovenské republice existují práce, které se uvedenou problematikou již dříve podrobně zabývaly a jejich závěry byly využity v této publikaci.

Proseeds

Metody pro stanovení přístupného fosforu v karbonátových půdách

Všeobecně je známo, že přístupnost fosforu rostlinám na karbonátových a alkalických půdách závisí na obsahu dobře rozpustných sloučenin fosforu (forem), které lze nazvat „labilní formy“ a ne na obsahu „pohyblivých forem“. Z těchto závěrů pak vyplynulo, z pohledu výživy rostlin, že nejvhodnější budou metody uvolňující z půdy pouze labilní formy. Tyto extrakční roztoky po celou dobu extrakce nesmějí být ovlivňovány pH půd a ani vysokým obsahem vápníku.

Z ekonomických důvodů byla zavedena metoda podle Mehlicha 2 a následně 3, která nahradila metodu podle Egnera pro stanovení P obsahující roztok laktátu vápenatého o pH 3,7. Extrakční roztok má poměrně vysokou pufrační stabilitu ke změně pH a Egnerova metoda nadhodnocovala obsah P na karbonátových půdách. Z tohoto důvodu u půd, které mají více než 1 % uhličitanů, snížila se navážka půdy z 5 g na 1 g a výsledek se násobil faktorem 3,3. Přesto se v ojedinělých případech získaly nadhodnocené výsledky.

Při zavádění metody podle Mehlicha 2 a 3 byly pracovníky VÚRV Praha-Ruzyně zpracovány studie o vlastnostech karbonátových půd a následně stanoven P. Metody podle Mehlicha 2 nebo 3 mají pH 2,5 a poměrně nízkou pufrační kapacitu proti změně pH a byla původně jejími autory převážně určena pro půdy až do pH 5,5–6,0.

V zemích, kde je Olsenova metoda zavedena jako hlavní metoda, nejsou problémy se stanovením P v karbonátových půdách (Izrael, Anglie a další anglicky mluvící země, hlavně v Africe atd.). Olsenova metoda používá k uvolnění P extrakční roztok 0,5 M NaHCO3 o pH 8,5 a pH roztoku se během extrakce výrazně nemění. Olsenova metoda z důvodu své jednoduchosti se jeví jako nejvhodnější metoda pro karbonátové půdy. U použití Olsenovy metody nehrozí, že při uvedeném pH budou rozpuštěny i nepřístupné formy půdního fosforu, jako u použití kyselých extrakčních činidel Egnerovy a metod podle Mehlicha 2 a 3.

Studované metody a vzorky půd

Výměnné pH/KCl; přístupný fosfor - metoda podle Egnera, Olsena, Mehlicha 3. K teoretickému objasnění jaké formy půdního fosforu se uvolňují byla použita Katexová metoda: Pk + Pv (celkový obsah P), Pk (celkový obsah pohyblivého P), Pv (celkový obsah vodorozpustného, labilního P). Z praktického hlediska je nejvhodnější ukazatel Pk.

Ke studiu bylo použito 9 různých vzorků karbonátových půd z trojúhelníka: Zlonice, Loucká a Černuce. Pro ekonomické hodnocení nákladů na hnojení byl použit Trojitý superfosfát (Sup-3), jehož současná cena je 25000 Kč/t.

Výsledky

V tabulce 1 jsou uvedeny změřené průměrné, maximální a minimální hodnoty použitých ukazatelů. Z metod pro stanovení P téměř shodné množství fosforu uvolní Egnerova a Mehlichova 3 metoda, a nejméně uvolňuje Olsenova metoda. Vysvětlení je již uvedeno výše.

Výsledky AZZP se používají buď ke sledování časových přístupných živin, anebo ke hnojení. V našem případě ke hnojení fosforem (9 vzorků z uvedených lokalit) byla použita současně používaná metoda Mehlich 3 a dávky fosforu byly určeny ze složité tabulky uvedené v Komplexní metodice výživy rostlin (Neuberg, 1990), která byla zjednodušena pro náš záměr a jsou uvedeny v tabulce 2, včetně přepočtu na použití Sup-3. V této tabulce je provedeno i finanční vyhodnocení nákladů při použití Sup-3 na průměrný výnos 5,5–6,0 t OJ/ha, a to pro jednotlivé kategorie zásobenosti půd Ppř.

V originálu, v metodice Kunzové (Výživa rostlin a hnojení fosforem, 2009) pro Olsenovu metodu, jsou dávky fosforu v kg P/ha pro OJ/ha: do 5 t; 5,0–6,0 t a nad 6,0 t. V našem případě jsou dávky P pro lepší srovnání s ostatními metodikami v kg P2O5/ha v celém rozsahu OJ, jak je uvedeno v tabulce 3 a pro jednotlivé kategorie zásobenosti půd P.

Opět je provedeno finanční vyhodnocení nákladů při použití Sup-3.

Uvedené dávky P určené Mehlichovou 3 a Olsenovou metodou zahrnují součet průmyslových a organických hnojiv. Při pravidelném hnojením organickými či statkovými hnojivy se dávka snižuje o 15 kg P2O5/ha.

V tabulce 4 jsou uvedeny výsledky analýz metodou Mehlich 3 a podle Olsena na variantách bez organického hnojení a v tabulce 5 po odečtení 15 kg P2O5/ha. V obou tabulkách jsou určeny dávky v kg P2O5/ha, přepočet na Sup-3 a následně náklady v Kč/ha, jsou hodnoceny pouze průměrné hodnoty z 9 vzorků:

  • výsledky přístupného fosforu získané Olsenovou metodou jsou přibližně 2× menší než výsledky získané Mehlichem 3;
  • u metody Mehlich 3, při organickém hnojení, sníží se náklady v Kč/ha o 533 Kč a u Olsenovy metody o 539 Kč proti nehnojené variantě;
  • u hnojení podle Olsenovy metody se na nehnojené variantě organickými hnojivy sníží náklady o 172 Kč/ha proti hnojení určené dle Mehlicha 3;
  • u hnojení dle Olsenovy metody se na hnojené variantě organickými hnojivy sníží náklady o 178 Kč/ha proti hnojení určené dle Mehlicha 3.

Tab. 1: Průměrné výsledky všech metod a ukazatelů forem fosforu v mg P/kg, kromě pH z 9 vzorků půd

Metody

Průměr

Maximum

Minimum

Egner

90

118

60

Mehlich 3

92

114

52

Olsen

45

53

35

Pk + Pv

134

240

75

Pk

116

212

60

Pv

18

28

12

pH

7,1

7,2

6,8

Tab. 2: Vybrané kategorie zásobenosti půd fosforem pouze pro karbonátové půdy z celkové tabulky stanovené metodou Mehlich 3 a určené dávky P-hnojiva, přes Superfosfát-3 a jejich náklady

Kategorie

Mehlich 3

Dávka

Sup-3

Náklady

mg P/kg

kg P2O5/ha

kg/ha

Kč/ha

M

do 44

125

278

6 944

S1

45–62

100

222

5 556

S2

63–85

90

200

5 000

D

86–103

80

178

4 444

V1

104–120

70

156

3 889

V2

121–150

0

0

0

Tab. 3: Vybrané kategorie zásobenosti půd fosforem stanovené metodou podle Olsena pouze pro karbonátové půdy a určené dávky P-hnojiva, přes Superfosfát-3 a jejich náklady

Kategorie zásobenosti

Olsen

Dávka kg P2O5/ha

Sup-3

Náklady

mg P/kg

OJ t/ha

kg/ha

Kč/ha

do 5,0

5,0–6,0

nad 6,0

5,0–6,0

5,0–6,0

Nízký

do 26

69

80

92

178

4 453

Vyhovující

27–35

46

46

69

102

2 544

Dobrý

36–45

23

34

46

76

1 908

Vysoký

46–57

0

23

34

51

1 272

Velmi vysoký

nad 58

0

0

0

0

0

Tab. 4: Výsledky analýz vybraných vzorků karbonátových půd metodami podle Mehlich 3 a Olsena a z nich určené dávky P-hnojiva, přes Superfosfát-3 a jejich náklady

 

mg P/kg

kg P2O5/ha

kg Sup-3/ha

Kč/ha

Mehlich 3

89

80

178

4 444

110

70

156

3 889

70

90

200

5 000

103

80

178

4 444

89

80

178

4 444

77

90

200

5 000

86

90

200

5 000

114

70

156

3 889

89

80

178

4 444

Průměr

89

80

178

4 444

Olsen

48

75

167

4 175

53

75

167

4 167

35

93

207

5 167

45

75

167

4 167

43

85

189

4 722

42

85

189

4 722

42

85

189

4 722

49

75

167

4 167

52

75

167

4 167

Průměr

45

75

167

4 175

Tab. 5: Dávky u teoreticky hnojených variant statkovými hnojivy získané po odečtení 15 kg P2O5/ha od hodnot v tabulce 4 a jejich náklady

 

mg P/kg

kg P2O5/ha

kg Sup-3/ha

Kč/ha

Mehlich 3

89

65

144

3 611

110

55

122

3 056

70

75

167

4 167

103

65

144

3 611

89

65

144

3 611

77

75

167

4 167

86

75

167

4 167

114

55

122

3 056

89

65

144

3 611

Průměr

89

65

144

3 611

Olsen

48

60

133

3 325

53

60

133

3 333

35

78

173

4 333

45

60

133

3 333

43

70

156

3 889

42

70

156

3 889

42

70

156

3 889

49

60

133

3 333

52

60

133

3 333

Průměr

45

60

133

3 333

Shrnutí

  • Metody dle Egnera a Mehlicha 3 uvolňují z půdního komplexu přibližně stejné množství tzv. přístupného fosforu. To znamená, že uvolňují obdobné formy půdního fosforu.
  • Olsenova metoda uvolňuje z půdy odlišné formy půdního fosforu, převážně labilní formy, a proto má nejmenší obsah tzv. přístupného fosforu než Egnerova a Mehlichova 3 metoda.
  • Ze složitých tabulek, zahrnující všechny možnosti pro určení dávek P-hnojiva, byla vybrána vhodná varianta pro karbonátové půdy, a to jak pro metodu Mehlich 3, tak Olsenovu metodu. Dávky jsou určeny pro průměrný výnos 5,0–6,0 t OJ/ha; i pro použití Superfosfátu-3 a ekonomicky hodnoceny při ceně 25 000 Kč/t.
  • Na příkladu analýzy vybraných 9 vzorků půd metodami Mehlich 3 a dle Olsena. Z výsledků analýz byly určeny dávky P-hnojiva, až na Superfosfát-3 a přepočet na náklady v Kč. Dávky u teoreticky hnojených variant statkovými hnojivy byly získány po odečtení 15 kg P2O5/ha od hodnot získaných z analyzovaných 9 vzorků a z nich přepočet na Superfosfát-3, včetně nákladů v Kč.
  • Získané průměrné hodnoty v Kč byly srovnávány z různých praktických pohledů.
  • U hnojení fosforem pomocí výsledků z Olsenovy metody jsou nižší náklady.

Publikace byla vypracována za podpory MZe; instituciální příspěvek MZe-RO 0418.

Související články

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 302x

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 674x

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 788x

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 858x

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 450x

Další články v kategorii Hnojení

detail