Chemap Agro s.r.o.

Galleko špeciál - prvý krok na ceste k dobrej úrode

22. 11. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 1104x

Porasty ozimného jačmeňa v južných častiach Slovenska už pomaly dozrievajú. Čo nevidieť ich budú nasledovať aj ostatné plodiny. Aj keď súčasný stav počasia tomu príliš nenasvedčuje, žatva je už za dverami. A po nej celý kolobeh začne odznova. Predpovede tohtoročných úrod sa líšia v závislosti od jednotlivých plodín.

Proseeds

V prípade ozimnej pšenice, podľa použitého štatistického modelu, sa očakáva pokles úrody oproti minulému roku, v rozmedzí od 0,5–10 % (k 10. 5. 2020; NPPC-VÚPOP Bratislava). U ostatných hodnotených plodín (jarný jačmeň, repka ozimná) je situácia veľmi podobná. Pre upresnenie je potrebné doplniť, že odhad bol robený v čase pretrvávajúceho sucha na väčšine územia SR.

Práve vplyv počasia je jedným s faktorov, ktorého vplyv na konečnú výšku dopestovanej úrody a jej kvalitu z roka na rok narastá. Nie žeby tomu tak v minulosti nebolo. Pre posledné roky je čoraz častejšie charakteristická suchá a nadpriemerne teplá jeseň, mierna zima (poväčšine bez snehovej prikrývky) a pomerne skorý príchod jari. Na jar aj v tomto roku, rovnako ako v minulom, prišlo pomerne teplé počasie s dlhšie trvajúcim obdobím sucha. Nasledovalo obdobie „dažďov“, ktoré sa minulý rok výrazne podpísalo pod kvalitu dopestovaných úrod (obzvlášť u obilnín). Je veľmi ťažké predpoveď ďalší vývoj, no výrazné zlepšenie sa v tejto oblasti nedá očakávať. Pestovateľom neostáva nič iné, len sa prispôsobiť. Začína to výberom vhodnejších parciel, zmenou spôsobov prípravy pôdy, výberom odolnejších odrôd a končí posúvaním termínov siatia a experimentovaním s rôznym počtom vysievaných jedincov na hektár.

Jeden zo spôsobov, ako to rastlinám uľahčiť a eliminovať negatívny vplyv spomínaných faktorov, je aj použite pomocných látok. Kým v minulosti sa používali hlavne na stimuláciu porastov, v súčasnosti do popredia čoraz častejšie vystupuje ich protistresové pôsobenie. Počet pestovateľov, ktorí sa na „vlastnej koži“ presvedčili o ich schopnosti znižovať negatívne vplyvy na porasty, z roka na rok rastie. V súčasnosti je ich na trhu veľké množstvo a každým rokom pribudne zopár noviniek. Svoje niekoľkoročné skúsenosti v tejto oblasti ponúka aj Galleko®. Prináša pre jednotlivé plodiny komplexný systém stimulácie, regenerácie a protistresovej ochrany. O ich účinnosti a rastúcej obľube svedčí aj tá skutočnosť, že každým rokom čoraz viac pestovateľov tieto prípravky zaraďuje do svojich agrotechnických postupov.

Metodika použitia Galleko prípravkov je logická a pozostáva z viacerých vstupov počas rôznych vegetačných fáz rastlín. Jednotlivé prípravky tak ovplyvňujú práve prebiehajúce procesy a dochádza aj k postupnému doplňovaniu protistresových látok počas vývoja rastlín. Metodika pre jednotlivé plodiny obsahuje odlišnosti, no takmer u každej začína už pri príprave osiva - morení. Tento spôsob prestavuje zo strany pestovateľa akési minimum, ktorým vie pomôcť rastlinám prekonať počiatočné fázy vývoja a prínos tejto aplikácie je v mnohých prípadoch viditeľný aj vo výške konečnej úrody. Zároveň ide o jeden z najekonomickejších spôsobov stimulácie a protistresovej ochrany rastlín. Celý proces aplikácie spočíva v pridaní prípravku Galleko špeciál k moridlu pri ošetrení osiva. Semena rastlín tak majú okamžite po zasiatí k dispozícií aj pomocné látky. Klíčenie a vzchádzanie často prebieha nie v práve optimálnych podmienkach. No pomocné látky, ktoré uvedený prípravok obsahuje, sú rastlinám ihneď dostupné.

Galleko špeciál predstavuje vyváženú zmes huminových látok, aminokyselín, fytohormónov a ich prekurzovor, výťažkov z morských rias, protistresových prvok a zložiek mikro a makro výživy. V prípade obilnín je odporúčané dávkovanie 1,0 l/t osiva. Pôsobenie je viditeľné, a to už v krátkom čase po vzídení porastu, resp. ešte pred. Prvým znakom, takto ošetreného porastu, je kvalitnejšia koreňová sústava. Je výsledkom pôsobenie predovšetkým huminových látok. Hlavné korene sú dlhšie a bohatšie na jemné vlásočnice. Rastlinám sa tak uľahčuje prístup k živinám obsiahnutým v pôde, a taktiež k vlahe. Získavajú tak konkurenčnú výhodu, ktorej význam narastá s príchodom nepriaznivých podmienok. Zároveň dlhšia, objemnejšia koreňová sústava zlepšuje aj stabilitu rastlín v pôde (pre prípad nadmerných zrážok).

Každým rokom sú prípravky Galleko v rôznych plodinách podrobené aj testom vo výskumných inštitúciách. Už niekoľko rokov prebiehajú takého maloparcelkové pokusy v ozimnej pšenici aj vo výskumnej inštitúcii OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří (okres Vsetín, ČR). Medzi sledované parametre počas rôznych vegetačných fáz pšeníc, patrí aj hmotnosť a dĺžka koreňovej sústavy. Údaje z minulého roku uvedené v tab. 1 ukazujú, že koreňová sústava rastlín ošetrených prípravkom Galleko špeciál pri morení, počas celej doby vegetácie bola dlhšia a mala aj vyššiu hmotnosť. Pre upresnenie je potrebné dodať, že druhý pokusný variant bol ešte vo fáze kvitnutia ošetrený prípravkom Galleko zmáčadlo (0,5 l/ha).

Tab. 1: Hmotnosť a dĺžka koreňa rastlín pšenice ozimnej v maloparcelkovom pokuse (OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov – Zubří, odroda Tobak, siati 1. 10. 2018)

Var.

Dávka

25. 10. 2018

29. 4. 2019

25. 7. 2019

Hmotnosť koreňa

Dĺžka koreňa

Hmotnosť koreňa

Hmotnosť koreňa

Dĺžka koreňa% voči kontrole

Kontrola

 

100

100

100

100

100

Galleko špeciál

1,0 l/t osiva

105,80

105,36

109,76

108,8

103,32

Galleko špeciál

Galleko zmáčadlo

1,0 l/t osiva
0,5 l/ha

107,38

105,67

112,2

111,37

105,84

Niekomu sa uvedené rozdiely v hmotnosti a dĺžke koreňov môžu zdať nevýrazné. Tu je treba podotknúť, že toto je len začiatok, a tieto rozdiely postupne ovplyvňujú aj ostatné ukazovatele. Koreň totiž slúži nielen na príjem živín, ale dochádza v ňom k tvorbe rôznych fytohormónov. V špičkách koreňových vlásočníc sa tvorí cytokinín. Ten okrem iného podporuje spevňovanie a delenie buniek a ovplyvňuje aj apikálnu dominanciu, podporuje odnožovanie pšeníc. Auxín podporuje transport živín do novovznikajúcich orgánov rastlín. Ako ukazujú údaje v tab. 3, na tomto poli boli zaznamenané výrazné rozdiely. Aplikácia prípravku Galleko špeciál prispela k lepšej vitalite porastov, lepšiemu prezimovaniu, k vyššiemu počtu produktívnych odnoží a následne aj celkovo k zvýšeniu úrody v porovnaní s kontrolným variantom.

Tab. 2: Výsledky hodnotení pšenice ozimnej v maloparcelkovom pokuse (OSEVA PRO s.r.o., Výzkumná stanice travinářská Rožnov - Zubří, 2018/19)

Var.

Vitalita porastu

Prezimovanie

Počet odnoží

Úroda

% voči kontrole

t/ha

Dátum

16. 10. 2018

1. 4. 2019

29. 4. 2019

25. 7. 2019

25. 7. 2019

Kontrola

100

100

100

100

6,32

Galleko špeciál

110

105

102,7

108

6,90

Galleko špeciál
Galleko zmáčadlo

111,25

107,5

104,14

109,94

6,98

K vykresleniu poveternostných podmienok pokusu je potrebné uviesť, že priemerná mesačná teplota vo finálnych vegetačných fázach porastu v 6 a 7 mesiaci sa tu pohybovala o 6,3 °C a 2,7 °C nad normál pre túto oblasť. Dôležitou zložkou prípravku Galleko špeciál sú aj aminokyseliny. Podieľajú sa na bunkovej stavbe. Ich syntéza v rastline je však v stresových podmienkach značne obmedzená. Priamym pridaním sa tak stimuluje rast a zároveň aj urýchľuje regenerácia. Navyše slúžia ako vynikajúci nosič látok, ktoré sa aplikujú spolu s nimi. Úlohou protistresových prvkov je pomôcť jedincom prekonať negatívne vplyvy počasia (chlad, teplo, nedostatok a nadbytok vlahy). Čiastočne túto funkciu plnia aj výťažky z morských rias, ktoré prípravky Galleko obsahujú. Riasy sú získavané z miest, ktoré sú charakteristické dlhými odlivovými a záplavovými fázami. Sú tak vystavované značných stresom. Schopnosť odolávať týmto stresom prenášajú aj na ošetrené rastliny.

O tom, že účinky prípravku Galleko špeciál začínajú u koreňej sústavy a postupne sa prejavujú aj na nadzemnej časti, svedčí fotodokumentácia poloprevádzkového pokusu z poslednej sezóny (okres Mladá Boleslav, ČR). Obrázok 1 zachytáva porast pšenice krátko po vzídení. Už tu sú však viditeľné veľké rozdiely a to predovšetkým v oblasti koreňov. Ďalší výber vzoriek (obr. 2) sa uskutočnil o 17 dní. Tú už sú viditeľné výrazné rozdiely v kvalite jedincov badateľné aj na nadzemnej časti rastlín.

V úvode bolo spomínané aj protistresové pôsobenie prípravku. Jeho účinok na porast dokumentuje aj obrázok 3. Fotodokumentácia prebiehala v čase, keď porasty pšeníc (v tomto prípade odroda Rebell) boli stresované niekoľkodňovými holomrazmi. Napriek tomu, ošetrená časť parcely pôsobí vitálnejšie ako kontrola.

Uvedené výsledky (či už číselné alebo obrazové) dokumentujú opodstatnenosť aplikácie prípravku Galleko špeciál pri morení ozimných obilnín. Vďaka svojim účinkom by mal byť považovaný za určitý štandard pri výrobe osív. Pre pestovateľa znamená jednoduchý a ekonomický veľmi efektívny spôsob, ako pomôcť mladým porastom prekonať počiatočné vegetačné fázy a odolať rôznym nepriaznivým vplyvom čo najlepšie. Netreba však zabúdať nato, že uvedené ošetrenie je len prvým krokom na ceste k dobrej úrode.

Prajeme všetkým čitateľom pohodové leto a priazeň počasia pri zberových prácach.

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Mladá Boleslav, 18. 10. 2018)
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Mladá Boleslav, 18. 10. 2018)

Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Mladá Boleslav, 4. 11. 2018)
Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Mladá Boleslav, 4. 11. 2018)

Obr. 3 Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Louny, 27. 2. 2018)
Obr. 3 Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Louny, 27. 2. 2018)


Související články

Technológia Galleko® v porastoch maku siateho

18. 07. 2021 Ing. Patrícia Slamková; Galleko s.r.o. Stimulace Zobrazeno 227x

Pôsobenie a účinky prípravkov Galleko® v sezóne 2019/2

13. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 413x

Dobrý koreň - základ dobrej úrody

07. 02. 2021 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 576x

Další články v kategorii Stimulace

detail