Chemap Agro s.r.o.

Jarná regenerácia ozimných obilnín prípravkami Galleko®

14. 04. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 809x

Pre poľnohospodárov sa pomaly končí to „pokojnejšie a kľudnejšie“ obdobie, začínajú sa regeneračné prihnojovania. Nasledovať budú aj obhliadky porastov ozimích obilnín. Vplyv na ich stav a prezimovanie mala už minuloročná jeseň. Tú v mnohých častiach Slovenska a Čiech charakterizovali tri slová - dlhá, suchá a teplá. Vlaha a vysoké teploty ovplyvnili aj vzchádzanie a ich pripravenosť na prezimovanie. A tak ako do zimy šli porasty v rôznej kvalite, rovnako tomu bude aj na jar. Našťastie doterajší priebeh zimy bol mierny a výpadky porastov v dôsledku vymrznutia sa neočakávajú. Horšie je to s poškodeniami spôsobenými zverou. Aj tieto faktory treba brať na zreteľ pri vypracovaní stratégie pre regeneráciu jednotlivých porastov ozimných pšeníc a jačmeňov.

Proseeds

Regeneračný účinok je aj jedným z piatich základných účinkov prípravkov Galleko®. Okrem tohto účinku zahŕňa komplexné pôsobenie produktov Galleko® aj morforegulačný, stimulačný, protistresový a kvalitatívny účinok. Ideálnou voľbou pre rýchlu regeneráciu porastov ozimných obilnín (predovšetkým pšeníc a jačmeňov) je pomocný prípravok Galleko univerzál. Predstavuje pestovateľmi a výskumnými ústavmi overené riešenie. Významne skracuje a uľahčuje rastlinám obdobie regenerácie a umožňuje im čo najskôr sa venovať tvorbe výnosu. Pre čo najlepšie výsledky je preto potrebné aplikovať ho čo najskôr. Skorá aplikácia zabezpečí, že prípravok dokáže ovplyvniť ďalšie vegetačné fázy rastliny. Ideálna aplikácia je v kombinácii s mimokoreňovou výživou. Medzi základné zložky prípravku Galleko univerzál patria huminové látky a ich soli, aminokyseliny, auxíny a ich prekurzory, výťažky z morských rias, protistresové prvky, a starostlivo vybraná zmes výživových mikro- a makroprvkov. Úlohou týchto prvkov výživy je zabezpečiť čo najrýchlejší nástup účinkov prípravku. Sú určené na rýchle prekonanie ich momentálne akútneho nedostatku v rastlinách. Nepokrývajú však potrebu rastlín na celé vegetačné obdobie. Preto Galleko univerzál nie je vhodné používať ako náhradu namiesto výživy. Účinky tohto prípravku sú viditeľné voľným okom a to ako na nadzemných, tak aj na podzemných častiach rastlín už vo veľmi krátkej dobe po jeho aplikácii (obr. 1)

Vďaka huminovým látkam majú ošetrené ozimné pšenice a jačmene dlhší, mohutnejší a na koreňové vlásočnice bohatší koreň. Zaručí im to lepší prístup k výžive a vlahe. Ľahšie sa dostanú aj k menej mobilným prvkom nachádzajúcim sa v pôde. Navyše v prípade nepriaznivého počasia (nedostatok vlahy, nadpriemerné teploty) napomáha takýto koreň rastlinám udržať a vyživiť vytvorené odnože. Aj údaje z výskumnej inštitúcie (NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš) uvedené v tabulke 1 túto skutočnosť potvrdzujú. Pokusné varianty ošetrené prípravkami Galleko vykazujú jasne vyšší počet produktívnych stebiel na m2 v porovnaní s kontrolným neošetreným variantom.

Tab. 1: Výsledky maloparcelkových pokusov pšenice ozimnej NPPC Piesťany, VŠS Malý Šariš (2017–18)

Variant

Dávka
(l/ha)

Termín aplikácie

Počet produktívnych stebiel (ks/m2)

HTZ (g)

Úroda (t/ha)

Kontrola

 

 

543

57,10

10,20

Galleko univerzál

0,7

12. 4. 2018

557

57,90

10,43

Galleko univerzál

0,7

12. 4. 2018

561,3

58,05

10,52

Galleko zmáčadlo

0,5

28. 5. 2018

Odroda: Annie; pokusy dozorovala: RNDr. Darina Muchová, PhD.,

Aj toto bol jeden z faktorov, ktorý v tomto prípade prispel k navýšeniu úrody v rozmedzí od 230 – 320 kg/ha. Pri úrodovej hladine atakujúcej hranicu 10 t/ha môžeme toto navýšenie hodnotiť jednoznačne ako úspech. Galleko univerzál fungoval v minulom roku nielen na výskumných inštitúciách. Dobre si počínal aj v poloprevádzkových pokusoch na poľnohospodárskych podnikoch. Jedným z týchto podnikov bolo aj Zemědělské družstvo Lnáře (okres Strakonice, ČR). Stav porastu v pokročilejšom vegetačnom štádiu dokumentuje obrázok 2.

Aj pri nižšej úrodovej hladine (kontrola 5,04 t/ha, pokus 5,74 t/ha) si ošetrený porast dokázal udržať väčší počet odnoží. Výťažky z morských rias a protistresové prvky spôsobili, že aj v ťažších a suchších podmienkach si ošetrené porasty dokázali lepšie poradiť a reagovať na vzniknutú situáciu. Prínos prípravku Galleko univerzál v podobe navýšenia úrody o 700 kg/ha predstavuje významné zhodnotenie vynaložených prostriedkov a prispelo k zlepšeniu ekonomickej rentability pestovania pšenice ozimnej. Pre rastliny však majú svoj význam nielen hlavné korene. Podporou tvorby jemných koreňových vlásočníc sa podporuje vyrovnanie porastu. V týchto vlásočniciach totiž dochádza k syntéze cytokinínov a tie oslabujú apikálnu dominanciu hlavného stebla. Konkurenčnú výhoda v podobe lepšej a mohutnejšej koreňovej sústavy sa prejaví aj na stave nadzemnej časti rastliny.

Ako je vidieť aj na spomínaných obrázkoch 1 a 2 nadzemná časť ošetrených rasltín je bohatšia na zelenú hmotu. Vyniká už spomínaným vyšším počtom odnoží. Čo však vidieť nie je, je hrúbka a pevnosť jednotlivých stebiel. Stebla rastlín ošetrených Galleko univerzálom sú pevnejšie a hrubšie a lepšie tak odolávajú nielen nepriaznivým vplyvom počasia, ale aj rôznym patogénom. Bol preukázaný (NPPC VÚRV Piešťany, Ing. Mária Sekerková, CSc., pšenica ozimná, odroda Madejka, sezóna 2016–17) vplyv aplikácie aj na zdravotný stav ozimných pšeníc. Jedince ošetrené Galleko prípravkami vykazovali nižšie poškodenie hrdzou plevovou ako kontrola (kontrola 22 % poškodenie, Galleko 12 %). Tento jav je spôsobený jednak samotným zložením prípravku (napr. obsah striebra), a jednak aminokyselinami. Práve tie sú výborným nosičom a podporujú prienik látok, ktoré sa spolu s nimi aplikujú do rastlín. Ak teda dochádza k aplikácii Galleko univerzálu spolu s fungicídom zlepšuje sa jeho účinnosť. Tento jav sa potvrdil následne aj na iných výskumných inštitúciach (napr. NPPC Piešťany, VŠS Malý Šariš) a v iných plodinách (repka, mak).

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Louny, ČR, 30. 4. 2018)
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Rebell (okr. Louny, ČR, 30. 4. 2018)

Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Pannonia NS (ZD Lnáře, okr. Strakonice, 7. 6. 2018)
Obr. 2: Pšenica ozimná, odroda Pannonia NS (ZD Lnáře, okr. Strakonice, 7. 6. 2018)

Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Tobak (ZD Svojetín, okr. Rakovník, 29. 6. 2018)
Obr. 3: Pšenica ozimná, odroda Tobak (ZD Svojetín, okr. Rakovník, 29. 6. 2018)

Ak by sme teda mali zhrnúť, hlavným prínosom aplikácie prípravku Galleko univerzál je zrýchlenie regenerácie, zlepšenie kvality porastu a lepšia odolnosť ošetrených rastlín voči stresovým vplyvom, čo v konečnom dôsledku prináša aj zvýšenie úrody. Metodika Galleko obsahuje pre pšenicu ozimná však aj druhý prípravok a ním je Galleko zmáčadlo. Aplikuje sa spolu s fungicídom do klasu. Obsahuje veľké množstvo aminokyselín, ktorých význam už bol spomínaný. Podstatou tejto aplikácie je vplývať na kvalitu produkcie (obsah dusíka, bielkovín a pod.) Vďaka obsahu výťažkov z morských rias a protistresových látok podporuje urdžanie HTZ aj za nepriaznivých poveternostných podmienok (sucho). Kladne ovplyvňuje hospodárenie buniek s vodou. Naopak v prípade „mokrej“ žatvy pomáha udržať potravinársku kvalitu pšenice. Zabraňuje vyplavovaniu N-látok. Význam aplikácie oboch prípravkov (Galleko univerzál a Galleko zmáčadlo) sa potvrdil v minulom roku aj v poloprevádzkovom pokuse v Zemědělskom družstve Svojetín (okres Rakovník, ČR - obr. 3). Prínos tejto aplikácie bol 500 kg/ha v porovnaní s kontrolou. Aj pri nižších výkupných cenách ozimnej pšenice predstavuje rentabilnú investíciu.

Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov pre pestovaní ozimnej pšenice odporúčame využiť celú metodiku Galleko. S porastom totiž treba začať pracovať už na jeseň. Nie nadarmo sa vraví, že v jeseni rozhodujeme o tom, s čím budeme pracovať na jar. Potvrdilo sa to v minulej sezóne aj v maloparcelkových pokusoch v pšenici ozimnej vo výskumnom podniku OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov-Zubří (tab. 2). Kombinácia jesennej a jarnej aplikácie priniesla najvyššie navýšenie úrody (590 kg/ha).

Pôsobenie a prínos prípravkov Galleko® bol preukázaný aj v sezóne 2017–18. Samozrejme, že celkový výsledok vždy závisí od viacerých faktorov. Avšak na základe uvedených obrázkov a čísiel je zjavné , že prípravky Galleko® výborne fungujú. Predstavujú jeden z možných spôsob ako zlepšiť ekonomické ukazovatele pri pestovaní ozimných obilnín.

Tab. 2: Výsledky maloparcelkových pokusov pšenice ozimnej OSEVA PRO s.r.o. VST Rožnov-Zubří (2017–18)

Variant

Dávka
(l/ha)

Termín aplikácie

Úroda

Prínos Galleko

(t/ha)

Kontrola

 


5,82

 

Galleko univerzál

0,8

jar. reg.

6,36

+ 0,54

Galleko univerzál

0,6

4–5 list

6,41

+ 0,59

Galleko univerzál

0,6

jar. reg.

Galleko zmáčadlo

0,5

zač. kvit.

Odroda: Rebell; pokusy dozoroval Ing. Ján Frydrych

Související články

Stimulace vzcházivosti máku

29. 02. 2020 Ing. Jiří Havel, CSc. a kol. Stimulace Zobrazeno 707x

Prínos aplikácie prípravku Galleko® koreň v porastoch repky ozimnej

15. 12. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 678x

Technológia Galleko v porastoch repky ozimnej

14. 09. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 964x

Galleko® špeciál - overený pomocník

26. 08. 2019 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 555x

Další články v kategorii Stimulace

detail