BASF
BASF
BASF

AGRA

Modelování porostu ječmene jarního

20. 04. 2023 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 749x

Jedním ze základních předpokladů dosažení vysokého výnosu i sladovnické kvality ječmene jarního je dosažení dostatečného počtu klasů na jednotku plochy jako základního výnosotvorného prvku. Samozřejmě vždy s ohledem na odrůdu i intenzitu pěstování.

Proseeds

Tento cíl ovlivňuje mnoho faktorů, a tak účinný nemůže být pouze jeden konkrétní zásah, ale vždy celá technologie pěstování. Bohužel zásadní měrou toto snažení pěstitelů ovlivňuje nerovnoměrnost srážek, stále vyšší počet tropických dnů během vegetace a obecně změna klimatických podmínek. I proto do základní pěstitelské technologie vstupuje stále častěji i využití mimokořenové výživy a dalších forem podpory růstu, a to už v rámci moření osiva nebo nově při podpoře zakládání a vývoje odnoží. Důležitý je i prvek optimalizace počtu odnoží a jejich vyrovnanosti.

Pokud vezmeme technologii od samého počátku vegetace, po vhodné přípravě půdy a volby druhu a intenzity předseťového hnojení, vkládáme ve většině případů vstup, který má za cíl zrychlit počáteční vývoj rostlin, především jejich kořenového aparátu, a to formou aplikace stimulačních látek přímo na osivo. Standardem v tomto segmentu technologie je přípravek M-Sunagreen z naší nabídky používaný v dávce 1,5 l/t osiva. Přípravek obsahuje prekurzory auxinů, které mimo jiné ovlivňují utváření kořene, jeho prodlužovaní, gravitační růst a větvení. Tabulka 1 srovnává ovlivnění velikosti kořenového aparátu při hodnocení ve fázi 3. listu. Důležité je uvědomit si, že bohatší kořen ovlivněný již od samého počátku klíčení dává rostlinám náskok, který později už žádná listová aplikace látek podporujících kořen nemůže přinést. Výsledkem moření přípravkem M-Sunagreen je také vyšší polní vzcházivost osiva. Přírůstek v počtu vzešlých rostlin na jednotku plochy se dlouhodobě pohybuje na úrovni 8 %.

Na bohatším kořenovém aparátu můžeme dále modifikovat technologii pěstování vedoucí ke zvýšeným, ale hlavně stabilním, výnosům s jistou sladovnickou kvalitou. Při pozdním setí a u některých pěstitelů prakticky vždy, jsou v prvních fázích odnožování aplikovány regulátory na podporu odnožování či zahuštění porostu právě s cílem dosáhnout dostatečného množství odnoží, následně stébel a klasů pro špičkový výnos. Zde je vhodné připomenout, že pokud má rostlina bohatší kořenový aparát, sama o sobě má větší ochotu k odnožování, a také je schopna bez stresů a lépe reagovat na případný regulační vstup, který ale vždy doporučujeme kombinovat s mimokořenovou výživou s dodávkou některých mikroprvků, ale hlavně fosforu.

Do počátku odnožování v kombinaci s přípravky na bázi CCC lze přidat kombinované hnojivo K3 (s vysokou dávkou fosforu a zinku) v dávce 2,0–4,0 l/ha k dalšímu pozitivnímu ovlivnění růstu kořenů. V této kombinaci je možné i herbicidní ošetření. Od roku 2018 připravila společnost Chemap Agro zcela nový přípravek s názvem Aucyt Start aplikovaný na počátku odnožování v dávce 2,0–3,0 l/ha. Přípravek obsahuje kombinaci výživy a fytohormonů na bázi syntetických derivátů cytokininů - novou unikátní účinnou látkou pro podporu zakládání silných odnoží se současným příznivým vlivem na růst kořenů. Tyto účinné látky vznikají na základě spolupráce s Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL). Takto koncipovaný přípravek už lze aplikovat samostatně nebo společně s herbicidy bez potřeby dalších kombinací s výživou nebo retardanty. Základní myšlenkou při použití tohoto přípravku je vytvořit silné produktivní odnože za souběžného pozitivního vlivu na kořenový aparát ječmene. Kořen musí tyto odnože vyživit i za méně příznivých podmínek, jinak bývá snaha po delších přísušcích často neúspěšná. Výsledky použití Aucytu Start v letech 2017–22 shrnuje tabulka 2. Dobře patrný je zejména vliv na posílení produkce na odnožích 2. řádu.

Další možný technologický vstup pro modelování struktury porostu následuje v ječmeni na konci odnožování či spíše na počátku sloupkování. Obecně se předpokládá, že neponecháme náhodě případný vliv padlí na redukci odnoží, ale pokud všechny dosavadní technologické kroky vedly k cíli, nutně musíme řešit morforegulaci, abychom vysoký výnosový potenciál porostu udrželi i v následujících fázích. Pro usnadnění a urychlení diferenciace produktivních odnoží je vhodné zařadit přípravek Sunagreen v dávce 0,5 l/ha. Aplikovaný stimulátor zvyšuje znovu hladinu auxinů v rostlinách. Na tuto hladinu už nemá žádný vliv aplikace podobných účinných látek na osivo, spíše naopak, pozitivně zvětšený kořenový aparát produkuje více cytokininů. Přitom zvýšení hladiny auxinů významně ovlivňuje prodlužovací růst stonků, a tím omezuje další odnožování. Auxiny jsou hlavním fytohormonem ovlivňujícím apikální dominanci a nesmíme na tuto vlastnost hledět jako na něco škodlivého či nechtěného. Jde o naprosto přirozený stav rostlin, který je vhodné během sloupkování spíše podpořit, máme-li k dispozici dostatečný počet produktivních stébel. Z pokusů je zřejmé, že vhodný termín k aplikaci Sunagreenu se shoduje s termínem prvního morforegulačního zásahu ke zkrácení a posílení stébla přípravky na bázi trinexapac-ethylu. Dokonce se projevuje, že vyšší fytohormonální aktivita příznivě ovlivňuje účinek těchto látek, takže z našich pokusů jednoznačně vyplývá možnost v přímé kombinaci Sunagreenu s těmito morforegulátory snížit jejich dávku o 0,1–0,15 l/ha především s ohledem na následný průběh počasí, zejména teploty a intenzity slunečního svitu.

Závěrem lze tedy konstatovat, že využití „Systémů podpory zakořenění, odnožování, možné stimulace, modelování porostu a mimokořenové výživy“ od společnosti CHEMAP AGRO s.r.o. má pro technologii jarního ječmene některá významná řešení a že vhodně upravená technologie dává velké možnosti především ve stabilizaci jeho výnosů i kvality.

Tab. 1: Vliv stimulačního moření na kořenový systém ječmene jarního (Ditana, V. Bystřice, 2012–18)
Tab. 1: Vliv stimulačního moření na kořenový systém ječmene jarního (Ditana, V. Bystřice, 2012–18)

Tab. 2: Vliv aplikace přípravku Aucyt Start na výnosové parametry ječmene jarního (Ditana, V. Bystřice, 2017–22)

Rok

Varianta

HTZ

Počet zrn v klase

Výnos

hlavní stéblo

stébla
1. řádu

g

%

ks

%

ks

%

t/ha

%

2019

Kontrola

41,70

100,0

25,0

100,0

19,2

100,0

7,7

100,0

Aucyt Start 2,0 l/ha
+ CCC 0,5 l/ha

42,70

102,4

26,9

107,5

19,5

101,6

8,0

103,4

Aucyt Start 3,0 l/ha

42,40

101,7

26,7

106,6

20,5

106,9

8,4

108,0

2020

Kontrola

35,70

100,0

20,5

100,0

13,4

100,0

7,3

100,0

Aucyt Start 2,0 l/ha
+ CCC 0,5 l/ha

36,10

101,2

21,8

106,0

13,8

102,7

7,7

105,3

Aucyt Start 3,0 l/ha

37,70

105,6

20,2

98,4

14,1

106,0

7,2

98,7

2021

Kontrola

42,37

100,0

23,4

100,0

21,4

100,0

8,5

100,0

Aucyt Start 2,0 l/ha
+ CCC 0,5 l/ha

44,43

104,9

27,2

116,4

23,3

108,9

9,3

110,1

Aucyt Start 3,0 l/ha

45,00

106,2

25,9

110,7

21,9

102,5

9,0

106,4

2022

Kontrola

44,30

100,0

23,1

100,0

20,5

100,0

8,4

100,0

Aucyt Start 3,0 l/ha

45,80

103,4

23,0

99,9

20,6

100,5

8,9

105,1

Odrůdy: 2019 Francin, 2020 Sebastian, 2021–22 Bojos

Související články

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

08. 12. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 576x

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 345x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 442x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 539x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 915x

Další články v kategorii Stimulace

detail