Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Prínos ošetrenie repky ozimnej prípravkami Galleko v sezóne 2017/18

16. 09. 2018 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 2187x

V minulom čísle sme hovorili o výhodách jesenného ošetrenia repky ozimnej prípravkom Galleko koreň. Zamerali sme sa predovšetkým na zloženie tohto produktu a jeho pozitívne účinky na rastliny. Dnes sa pozrieme, ako sa darilo jemu ale aj ďalším prípravkom Galleko, v porastoch repky ozimnej, v práve ukončenej sezóne.

Proseeds

Pretože tak ako aj po minulé sezóny, aj v tejto poslednej prebiehali pokusy s prípravkami Galleko® v porastoch repky ozimnej po celej Slovenskej a Českej republike. Cieľom bolo preveriť a potvrdiť opodstatnenosť ich aplikácie, prínos nielen pre rastliny, ale aj pre pestovateľov a to v rôznych geografických podmienkach. Tieto skúšky prebiehali formou maloparcelkových a poloprevádzkových pokusov v rôznych výskumných ústavoch a poľnohospodárskych podnikoch. Je potrebné spomenúť, že pokusné porasty neboli „zvýhodňované“ a „trpeli“ rovnako ako porasty na okolitých poliach. Boli vystavené rovnakým poveternostným vplyvom (nízke, vysoké teploty, suchá) či mechanickému poškodeniu (vysoká zver).

Jedným z výskumných ústavov, kde sa už niekoľko rokov potvrdzuje prínos pokusného variantu ošetrenia prípravkami Galleko je aj NPPC – VÚRV Piešťany. Pokusy tri roky po sebe prebiehali v lokalite Borovce (nadmorská výška 160 m n. m.). Sledovaný pokusný variant pozostával z dvoch ošetrení. V prvom sa použil prípravok Galleko koreň v jeseni v dávke 0,8 /ha. Vďaka jeho účinkom už niekoľko dní po aplikácii, môžeme vidieť dlhší, mohutnejší koreň s množstvom koreňových vlásočníc, hrubším koreňovým krčkom a vyššiu vitalita ošetreného porastu. Na obr. 1 sú jedince z pokusného a kontrolného variantu . Jedince sa vyberali podľa veľkosti nadzemnej časti. Rozdiely v nadzemnej časti rastlín medzi pokusným a kontrolným variantom neboli náhodné. Zámerne sme vyberali jedince menšieho vzrastu z ošetreného variantu a porovnávali s jedincami vyššieho vzrastu z kontrolného variantu.

Obr. 1: Stav rastlín repky 25. 10. 2017, NPPC-VÚRV Piešťany, lokalita Borovce
Obr. 1: Stav rastlín repky 25. 10. 2017, NPPC-VÚRV Piešťany, lokalita Borovce

O koreňovej sústave môžeme povedať, že bola prinajmenšom vyrovnaná. Väčšie rozdiely na rastlinách boli na jar. Pri jarných obhliadkach porastov repky bolo možné vidieť, ako sa na prezimovaní podpísala ich vyššia odolnosť voči stresom (nízke teploty, holomrazy, poškodenia zverou). Následne jedince ošetrené Galleko koreňom prechádzali plynule do ďalších vegetačných fáz. Nestrácali zbytočne čas a energiu na regeneráciu. Na obrázku 2 sú ošetrené a neošetrené jedince, resp. ich koreňová sústava dňa 3.5.2018. Dlhší a rozvetvenejší koreň hovorí v prospech ošetreného variantu. A rozdiely neboli viditeľné iba na koreňovej sústave. Aj celkový habitus rastliny (obr. 3), množstvo zelenej hmoty, počet vetví, to všetko vypovedá v prospech pokusného variantu.

Obr. 2: Stav koreňov repky 3. 5. 2018, NPPC-VÚRV Piešťany, lokalita Borovce
Obr. 2: Stav koreňov repky 3. 5. 2018, NPPC-VÚRV Piešťany, lokalita Borovce

Obr. 3: Stav rastlín repky 3. 5. 2018, NPPC – VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, 1. kontrola, 2. jesenná aplikácia Galleko koreň 0,8 l/ha
Obr. 3: Stav rastlín repky 3. 5. 2018, NPPC – VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, 1. kontrola, 2. jesenná aplikácia Galleko koreň 0,8 l/ha

Uvedený porast bol ešte na začiatku kvitnutia ošetrený prípravkom Galleko kvet a plod v dávke 0,8 l/ha. Jeho úlohou je stimulovať rastlinu, doplniť protistresové látky a pomôcť jej prekonať posledné štádia. Vďaka jeho účinkom okrem iného rastlina dlhšie kvitne (1–2 dni v porovnaní s kontrolou) je odolnejšia voči chorobám a má vyššiu HTS a to aj v nepriaznivých podmienkach. A dostávame sa k výsledku. Aj v tomto roku (rovnako ako aj v predchádzajúcich dvoch) sa tento variant ukázal ako ekonomický efektívny. Dosiahnuté úrody v jednotlivých sezónach sú uvedené v tabuľke 1. Ekonomický prínos aplikácie prípravkov Galleko predstavuje 62 €/ha (po odpočítaní nákladov na uvedené prípravky). K zvýšeniu ekonomickej efektivity prispieva aj skutočnosť, že aplikáciu týchto prípravkov je možné spojiť s aplikáciou mimokoreňovej výživy, fungicídov alebo insekticídov.

Ďalším výskumným pracoviskom, na ktorom sa v spomínanej sezóne testovali prípravky Galleko®, bolo OSEVA Pro s.r.o. VST Rožnov-Zubří (nadmorská výška 345 m n. m.). Tu sa veľmi dobre osvedčili dva pokusné varianty. Prvý bol postavený na ošetrení repky ozimnej iba prípravkom Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha na jeseň. Predstavuje akýsi „ekonomický“ variant. Odporúčame ho predovšetkým do oblastí s nižšími stresovými faktormi (sucho, výkyvy teplôt, zver). Druhý pokusný variant obsahoval okrem jesennej aplikácie uvedeného prípravku aj jarnú aplikáciu prípravkov Galleko koreň a Galleko univerzál v dávke 0,4 + 0,4 l/ha. Cieľom tejto druhej aplikácie bolo urýchliť regeneráciu rastlín po zime, stimulovať rast nadzemnej časti aj koreňového systému, podporiť vetvenie repiek a doplniť protistresové prvky. Výsledky aj v tomto prípade hovoria jasnou rečou (tab. 2). Ekonomická efektivita ošetrenia sa potvrdila ako pri prvom, tak aj pri druhom pokusnom variante. Zo skúsenosti však odporúčame, vzhľadom na nepredvídateľnosť počasia (a ďalších negatívnych vplyvov), využívať celú odporúčanú metodiku Galleko prípravkov na ošetrenie repky ozimnej.

Tab. 1: Dosiahnuté úrody repky, NPPC – VÚRV Piešťany, lokalita Borovce, odroda: ES Astrid

Var.

Úroda

(t/ha)

Navýšenie úrody

Prínos aplikácie (€/ha)*

kg

%

2015/26

Kontrola

4,13

-

-

-

Galleko

4,61

480

11

116,56

2016/17

Kontrola

2,41

-

-

-

Galleko

2,74

330

13

65,56

2017/18

Kontrola

3,22

-

-

-

Galleko

3,54

320

9

62,16

Pokusy dozorovala Ing. Mária Sekerková, Csc.

*prepočet pri výkupnej cene repky ozimnej 340 €/t, po odpočítaní nákladov na oba prípravky Galleko (spolu 46,64 €/ha bez DPH)

Tab. 2: Dosiahnuté úrody repky, Oseva Pro s.r.o VST Rožnov - Zubří

Ošetrenie

Termín aplikácie

Aplikačná dávka (l/ha)

Úroda (t/ha)

Navýšenie úrody (kg/ha)

Prínos aplikácie (€/ha)*

Kontrola

 

 

3,27

 

 

1. Pokusný variant

Galleko koreň

jeseň

0,8

3,48

210

49

2. Pokusný variant

Galleko koreň
Galleko koreň + Galleko univerzál

jeseň
jar

0,8
0,4 + 0,4

3,64

370

81

Pokusy dozoroval Ing. Ján Frydrych

* prepočet pri výkupnej cene repky ozimnej 340 €/t, po odpočítaní nákladov na oba prípravky Galleko (1. pokusný variant 22,40 €/ha bez DPH, 2. pokusný variant 44,80 €/ha bez DPH)

Rovnako dobre ako v maloparcelkových pokusoch si počínali prípravky Galleko aj v poloprevádzkových pokusoch. Jeden z nich prebiehal aj na podniku Roľnícke družstvo Bzovík (stredné Slovensko, nadmorská výška 340 m n. m.). V jeseni sa na ploche 10 ha aplikoval prípravok Galleko koreň v dávke 0,8 l /ha. Mesiac po aplikácii boli výsledky medzi ošetreným a neošetreným porastom viditeľné aj voľným okom (obr. 4). No ešte viac sa prejavili po výbere a porovnaní jedincov (obr. 5)

Na jar sme na regeneráciu použili už spomínanú kombináciu prípravkov Galleko univerzál a Galleko koreň v dávke 0,3 + 0,3 l/ha. Rozdiely medzi ošetreným a neošetreným porastom sa tak ešte zvýraznili (obr. 6).

A na záver sme ešte na začiatku kvitnutia aplikovali prípravok Galleko kvet a plod v dávke 0,8 l/ha. Je potrebné podotknúť, že pod konečný výsledok sa v značnej miere podpísala aj vysoká zver, ktorá sa v tejto časti Slovenska vyskytuje vo viac než požehnanom množstve.

Obr. 4: Stav porastu repky ozimnej 31. 10. 2017, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík, vľavo ošetrené Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, vpravo kontrola
Obr. 4: Stav porastu repky ozimnej 31. 10. 2017, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík, vľavo ošetrené Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, vpravo kontrola

Obr. 5: Stav rastlín repky ozimnej 31. 10. 2017, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík, vpravo ošetrené Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, vľavo kontrola
Obr. 5: Stav rastlín repky ozimnej 31. 10. 2017, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík, vpravo ošetrené Galleko koreň v dávke 0,8 l/ha, vľavo kontrola

Obr. 6:  Stav rastlín repky ozimnej 18. 4. 2018, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík,. vpravo Galleko, vľavo kontrola
Obr. 6:  Stav rastlín repky ozimnej 18. 4. 2018, odroda Shrek, Roľnícke družstvo Bzovík,. vpravo Galleko, vľavo kontrola

Tab. 3: Dosiahnuté úrody repky, Roľnícke družstvo Bzovík, odroda: Shrek

Ošetrenie

Termín aplikácie

Aplikačná dávka (l/ha)

Úroda (t/ha)

Navýšenie úrody (kg/ha)

Prínos aplikácie (€/ha)*

Kontrola

-

-

2,73

-

-

Galleko koreň
Galleko koreň + Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

jeseň
jar
zač. kvit.

0,8
0,3 + 0,3
0,8

3,35

620

147,36

pokusy dozorovala: Katarína Drdolová

* prepočet pri výkupnej cene repky ozimnej 340 €/t, po odpočítaní nákladov na oba prípravky Galleko (1. pokusný variant 22,40 €/ha bez DPH, 2. pokusný variant 44,80 €/ha bez DPH)

O tom, že Galleko® prípravkom sa darilo v poloprevádzkových pokusoch nielen na Slovensku, svedčí aj výsledok z podniku Zemědělské družstvo Svojetín (Stredočeský kraj, nadmorská výška 400 m n. m.). Výsledok z tohto pokusu je zaujímavý aj preto, lebo bol kontrolný variant ošetrený iným stimulačným prípravkom, a teda dosiahnutý výsledok nie je oproti štandardnej kontrole. Pri ošetrení sme využili plnú metodiku aplikácie prípravkov Galleko® do repky ozimnej. Cieľ bol jasný - dosiahnuť čo najlepší výnos. To znamená tri aplikácie - rovnako ako v predchádzajúcom prípade (RD Bzovík). Už kontrola porastu 7. 11. 2017 dávala tušiť, že pôjde o súboj „titánov“ (obr. 7). Ako kontrolný, tak aj pokusný variant mali silnú koreňovú sústavu a mohutnú nadzemnú časť. No účinky prípravku Galleko koreň, ktorý tu bol aplikovaný cca pred dvomi mesiacmi, sú už viditeľné.

Obr. 7: Stav rastlín repky ozimnej 7. 11. 2017, odroda DK Exception, Zemědělské družstvo Svojetín, vľavo kontrola, vpravo Galleko koreň 0,8 l/ha
Obr. 7: Stav rastlín repky ozimnej 7. 11. 2017, odroda DK Exception, Zemědělské družstvo Svojetín, vľavo kontrola, vpravo Galleko koreň 0,8 l/ha

Aj konečný výsledok hovorí v prospech ošetrenia prípravkom Galleko® (tab. 4). Ekonomický prínos z aplikácie vyšiel 29 €/ha oproti kontrolnej aplikácii iného prípravku. Výsledok je o to hodnotnejší, že bola atakovaná úrodová hladina 4,5 t/ha a naviac kontrolný variant bol ošetrený iným stimulačným prípravkom. Aj tento pokus môžeme vyhodnotiť ako úspešný.

Tab. 4: Dosiahnuté úrody repky, ZD Svojetín, odroda: DK Exception

Ošetrenie

Termín aplikácie

Aplikačná dávka (l/ha)

Úroda (t/ha)

Navýšenie úrody (kg/ha)

Prínos aplikácie (€/ha)*

Kontrola - iný stimulant


 

4,3

 

 

Galleko koreň
Galleko koreň + Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

jeseň
jar
zač. kvit.

0,8
0,3 + 0,4
0,8

4,58

280

28,96

pokusy dozoroval: Ing. Jiří Růžička

* prepočet pri výkupnej cene repky ozimnej 340 €/t, po odpočítaní nákladov na oba prípravky Galleko (pokusný variant 66,24 €/ha bez DPH).

Toto bol len naozaj iba krátky výber výsledkov poloprevádzkových a maloparcelkových pokusov v repke ozimnej v práve skončenej sezóne so zameraním na jesenné aplikácie prípravkov Galleko. Jeho cieľom bolo ukázať, ako si prípravky Galleko® počínali v rôznych geografických podmienkach, pri rôznych odrodách a poveternostných vplyvoch. Zároveň tiež potvrdzujú skutočnosť, že s porastami je potrebné začať pracovať už na jeseň. Jesenné aplikácie rozhodujú o kvalite porastov na jar.

Zároveň sa chceme na tomto mieste poďakovať všetkým podnikom, na ktorých prebiehali maloparcelkové a poloprevádzkové pokusy s prípravkami Galleko v sezóne 2017/18. Tešíme sa na spoločné jesenné stretnutia na založených porastoch repiek.

Související články

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 157x

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

27. 11. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 303x

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 274x

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 429x

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 514x

Další články v kategorii Stimulace

detail