Chemap Agro s.r.o.

Prípravky Galleko - overené a spoľahlivé riešenie pre vaše porasty

02. 01. 2019 Mgr. Martin Šotik, PhDr. Lenka Gallová; Galleko Stimulace Zobrazeno 1019x

Leto nás už definitívne opustilo a čo nevidieť tu bude aj koniec roka. Na poliach práve prebiehajú jesenné práce. Zber kukurice, cukrovej repy a sejby ozimín sú prerušované nepriaznivým počasím. A tieto „prestávky“ môžeme využiť na ohliadnutie sa za poslednou sezónou. Aká teda bola sezóna 2017/18? Odpoveď je stručná: Iná ako tie predchádzajúce. Charakteristické pre ňu boli nízke teploty, holomrazy, krátka ale zato suchá jar, zrážkovo podpriemerné leto.

Proseeds

Už niekoľko rokov na tomto mieste prinášame články o prípravkoch Galleko® a ich využití pri pestovaní rôznych plodín. Často zdôrazňujeme, že okrem iného dokážu tlmiť a zjemniť nepriaznivé vplyvy a to nielen počasia. Pozrime sa teda, ako si tieto prípravky počínali vo vybraných plodinách nielen v minulej sezóne, ale pre porovnanie aj v tých predchádzajúcich. Malopracelkové pokusy prebiehali, tak ako aj po minulé roky, vo viacerých lokalitách. Ich cieľom bolo preukázať opodstatnenosť aplikácie aj v práve prebiehajúcej sezóne a vyčísliť jej prínos. Pre všetky pokusy spomínané v tomto texte platí, že jediný rozdiel medzi pokusom a kontrolou bol v ošetrení pokusných variantov prípravkami Galleko®. Predplodina, výsev, výživa a pesticídna ochrana boli v prípade pokusu a kontroly rovnaké.

Prvým výskumným pracoviskom, ktorému sa budeme venovať bude NPPC VÚRV Piešťany - VŠS Malý Šariš (východné Slovensko, okres Prešov). Tu sa zameriame na jesenné ošetrenia pšeníc prípravkom Galleko univerzál. Tento prípravok sme v jeseni 2017 použili na ošetrenie dvoch pokusných variantov. Prvý variant pozostával iba z ošetrenia pšeníc Galleko univerzálom v jeseni. Druhý naviac obsahoval ošetrenie prípravkom Galleko zmáčadlo do klasu (aplikácia zameraná predovšetkým na kvalitatívne parametre). Galleko univerzál predstavuje vyváženú kombináciu huminových látok, aminokyselín, fytohormónov, výťažkov z morských rias, protistresových prvkov mikro a makroprvkov. Aplikuje sa vo fáze 3–4 listov v jeseni v dávke 0,4–0,8 l/ha. Jeho vplyv sa prejaví na dĺžke, štruktúre a hmotnosti koreňovej sústavy. Vďaka tomu ošetrené jedince majú zabezpečený lepší prístup k výžive a vlahe. Následne sú viditeľné rozdiely aj na nadzemnej časti - mohutnejšie listy, hrubšie stonky, skrátka viac zelenej hmoty. Protistresové látky a výťažky z morských rias, ktoré uvedený prípravok obsahuje, napomáhajú rastlinám znášať nepriaznivé podmienky (nízke teploty, nedostatok vlahy). Vďaka čomu je aj počet prezimovaných jedincov väčší. Pokus preukázal, že obidva pokusné varianty, ošetrené prípravkom Galleko univerzál, vykazovali vyšší počet produktívnych stebiel na m2 ako tomu bolo v prípade kontrolného variantu (varianty Galleko 555,7 a 557 prod. stebiel/ m2 - kontrola 543 prod. stebiel/ m2). Vizuálne rozdiely medzi ošetreným a neošetreným porastom sú zachytené na obrázku 1.

Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Annie, (25. 4. 2018, NPPC VÚRV Piešťany VŠS Malý Šariš)
Obr. 1: Pšenica ozimná, odroda Annie, (25. 4. 2018, NPPC VÚRV Piešťany VŠS Malý Šariš)

Celková výška úrody pri oboch variantoch, ktoré boli v jeseni ošetrené prípravkom Galleko univerzál, pokorila hranicu 10 ton. Aj napriek tejto pomerne vysokej úrodovej hladine priniesla navýšenie 200 kg/ha voči kontrolnému variantu. Znova sa tak zopakovali výsledky zo sezóny 2015/2016. Detaily pokusu z oboch sezón sú uvedené v tabuľke 1.

V sezóne 2015/16 dosiahol pekný výsledok aj druhý pokusný variant, ktorého cieľom bolo v maximálnej miere podporiť porast pšenice v jeseni. Začínali sme ošetrením osiva prípravkom Galleko špeciál, ktorého úlohou je pomôcť jedincom pri zakoreňovaní, vzchádzaní a v počiatočných štádiách. Kvôli jeho účinkom a pôsobeniu na rastliny sme upravili dávku prípravku Galleko univerzál na 0,4 l/ha. Aj keď aplikácia prebehla až 12.11.2015 (pomerne neskoro), výsledok sa prejavil. Na záver sme ešte aplikovali s fungicídom do klasu prípravok Galleko zmáčadlo. Navýšenie v podobe 510 kg/ha voči kontrole hovorí jasnou rečou.

Druhým výskumným pracoviskom, ktoré tu dneska spomenieme je NPPC VÚRV Piešťany – lokalita Borovce (okres Piešťany, západné Slovensko). Zde zvykneme testovať prípravky Galleko na hlavných produkčných plodinách už niekoľko rokov. No dnes sa zameriame iba na jarný jačmeň a ozimnú pšenicu.

Pri ozimnej pšenici sa znova potvrdili vynikajúce účinky prípravku Galleko špeciál, ktorý je určený na primorenie osív a sadív. Predstavuje pre pestovateľov najekonomickejší variant, pretože sa aplikuje na osivo spolu s moridlom. Jeho účinky sú viditeľné už v počiatočných fázach, pri vzchádzaní porastu. Ošetrené jedince majú výrazne dlhšiu koreňovú sústavu bohatšiu na jemné koreňové vlásočnice. Porast vzchádza rovnomerne, je vyrovnanejší a vitálnejší. V špičkách jemných vlásočníc sa tvoria cytokiníny a tie oslabujú apikálnu dominanciu. Týmto spôsobom Galleko špeciál ovplyvňuje aj proces odnožovania. Výsledky a prínosy tohto ošetrenia osiva v obidvoch sezónach, sú uvedené v tabuľke 2. V sezóne 2016/17 sme porast ošetrený Gallekom špeciál ešte na jeseň podporili aj prípravkom Galleko univerzál (dávka 0,4 l/ha). Cieľom bolo v maximálnej miere podporiť zakorenenie porastu a zabezpečiť čo najlepšie prezimovanie. Výsledky dokazujú, že pokus bol úspešný. Viac ako 1 tonové navýšenie, voči kontrole, výrazne zlepšilo ekonomické ukazovatele pestovania pšenice ovplyvnené nízkou výkupnou cenou. Prípravky Galleko je možné aplikovať spolu s fungicídmi, insekticídmi a výživou bez obmedzenia (v prípade herbicídu platia obmedzenia). Svojím penetračným, lepivým a zmáčavým účinkom podporujú prienik látok, spolu s ktorými sa aplikujú, do rastlín. Nielen vďaka tomu porasty ošetrené Gallekom vykazovali nižší výskyt hrdze plevovej (12 %), ako v prípade kontroly (22 %).

Tab. 1: Pšenica ozimná NPPC VÚRV Piešťany VŠS Malý Šariš

Var.

Dávka

Dátum aplikácie

Úroda (t/ha)

HTZ (g)

Rok 2015/16, odroda: Evina, siate: 1.10.2015

Kontrola

 

 

10,27

39,3

Galleko univerzál

0,7 l/ha

12. 11. 2015

10,48

40,55

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

1 l/t osiva
0,4 l/ha
0,5 l/ha

29. 9. 2015
12. 11. 2015
7. 6. 2016

10,78

40,95

Rok 2017/18, odroda: Annie, siate: 28.9.2017

Kontrola

 

 

10,2

53,3

Galleko univerzál

0,8 l/ha

26. 10. 2017

10,4

53,45

Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

0,7 l/ha
0,5 l/ha

26. 10. 2017
28. 5. 2018

10,45

52,95

Pokus dozorovali: 2015/16 RNDr. Darina Muchová, PhD., 2017/18 RNDr. Darina Muchová, PhD., Ing. Ivana Magdová

Tab. 2: Pšenica ozimná - NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce

Var.

Aplikácia

Úroda (t/ha)

Rok 2016/17, odroda: Madejka

Kontrola

 

5,45

Galleko špeciál

1 l/t osiva

6,38

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko zmáčadlo

1 l/t osiva
0,4 l/ha
0,5 l/ha

6,47

Rok 2017/18, odroda: Madejka

Kontrola

 

6,41

Galleko špeciál

1 l/t osiva

6,81

Tab. 3: Jarný jačmeň – NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce

Var.

Dávka

Úroda (t/ha)

Rok 2017, odroda: Malz

Kontrola

 

4,42

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1 l/t osiva
0,5 l/ha
0,6 l/ha

4,8

Rok 2018, odroda: Malz

Kontrola

 

4,56

Galleko špeciál
Galleko univerzál
Galleko kvet a plod

1 l/t osiva
0,5 l/ha
0,6 l/ha

5,43

Pokus dozorovala: 2017 – 2018 Ing. Mária Sekerková, CSc.

Druhou plodinou, na ktorú sa pozrieme, bude jarný jačmeň. V minulom roku si najlepšie počínal pokusný variant pozostávajúci z troch aplikácii (Galleko špeciál, Galleko univerzál, Galleko kvet a plod) predstavujúci tak kompletnú metodiku Galleko určenú pre pestovanie jačmeňa. Aj napriek malému množstvu zrážok (súhrn za mesiac 1–6 bol 153 mm v uvedenej lokalite) si počínal na výbornú. V suchých podmienkach pomohli tieto prípravky navýšiť úrodu o 380 kg/ha oproti kontrole. V tomto roku bol ich prínos ešte vyšší. Detailne čísla sú uvedené v tabuľke 3. Už krátko po vzídení boli rozdiely viditeľné aj voľným okom. Porast ošetrený Gallekom bol vitálnejší, zelenší a mohutnejší ako kontrola (obr. 2a).

V priebehu vegetačného obdobia sa rozdiely medzi Galleko ošetreným variantom a kontrolou ešte viac zvýrazňovali (obr. 2b). Zelenšie rastliny, s lepším koreňovým systémom, väčším počtom odnoží, viditeľne dokumentovali účinky týchto prípravkov. Ošetrený porast spomínané výhody dokázal náležite zužitkovať a pretaviť aj do peknej úrody. Navýšenie úrody o 870 kg/ha prináša efektívne zhodnotenie vynaložených finančných prostriedkov.

Na uvedenom výskumnom ústave prebiehala spolupráca pri testovaní prípravkov Galleko od roku 2014. Garantom pokusov bola pani Ing. Mária Sekerková, CSc. Týmto by sme sa jej chceli poďakovať a zároveň sme ju poprosili aj o zhodnotenie spolupráce. Jej vyjadrenie uvádzame v plnom znení.

Veľmi si vážime priazne našich odberateľov a tiež všetky pozitívne hodnotenia z odborných kruhov, pretože si uvedomujeme, že v poľnohospodárstve vzniká kvalitná spolupráca niekoľko rokov a len taká potom aj vydrží. K našej práci pristupujeme s náležitým rešpektom voči všetkým pestovateľom, lebo tá naša práca a naše výrobky Galleko® sú iba malou časťou celku. Pestovatelia nesú najväčšiu zodpovednosť na svojich pleciach a našou snahou je pomôcť pozitívne ovplyvniť to, čo je možné.

Obr. 2a: Jarný jačmeň, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (odroda Malz) 3. 5. 2018
Obr. 2a: Jarný jačmeň, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (odroda Malz) 3. 5. 2018

Obr. 2b: Jarný jačmeň, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (odroda Malz) 22. 5. 2018
Obr. 2b: Jarný jačmeň, NPPC VÚRV Piešťany - lokalita Borovce (odroda Malz) 22. 5. 2018

Související články

Regenerácia ozimín prípravkami Galleko®

24. 05. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko Stimulace Zobrazeno 43x

Možnosti regenerace a stimulace rostlin ve stresových situacích

03. 05. 2020 Ing. Martin Olišar; UPL (Arysta LifeScience Czech s.r.o.) Stimulace Zobrazeno 343x

Podpora kořenů a produktivních odnoží, jako základ stabilního výnosu obilnin

25. 04. 2020 Ing. Radoslav Koprna, Ph.D. a kol. Stimulace Zobrazeno 463x

Galleko® v porastoch jarného jačmeňa

19. 04. 2020 Mgr. Martin Šotik; Galleko® Stimulace Zobrazeno 221x

Další články v kategorii Stimulace

detail