Chemap Agro s.r.o.

Dokonalá příprava postřikovačů na novou sezonu

01. 03. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1438x

Základním kamenem spolehlivé funkce a požadované účinnosti aplikovaných přípravků je dobrý technický stav použitého aplikačního zařízení. Ověřit správnost jeho funkcí a nastavit pracovní režim pro každou aplikaci jsou kroky, které mohou ovlivnit také spotřebu přípravků. Tyto postupy spojené s vhodně naplánovanou kontrolou a řádnou údržbou zvyšují efekt správné péče o postřikovač. Každý postřikovač by měl být před každou sezonou připraven na bezpečnou a přesnou aplikaci.

Proseeds

Před každou aplikací je kromě výběru vhodného a dostatečně účinného přípravku důležité také nastavení jeho správného dávkování, zabezpečení ředění vodou a jeho použití odpovídajícím způsobem, pokud možno za co nejoptimálnějších povětrnostních podmínek. Zájmem výrobců přípravků je také zajištění větší bezpečnost obsluhy. K tomu mohou posloužit také uzavřené plnicí systémy, které jsou jedním z dalších kroků vstříc ochraně zdraví obsluhy.

Postřikovač - jak jej správně používat

Obecné požadavky na provoz postřikovačů se dnes vztahují na provedení kontrolního testování, které musí být v době používání postřikovače platné a na udržování technického stavu postřikovačů v době mezi kontrolami. Požadavky na údržbu a nastavení postřikovače, na plnění nádrže, omezení použití vzhledem k nežádoucím úletům a v neposlední řadě na očistu postřikovačů po aplikaci jsou stanoveny již řadu let. Chybí však jistá návaznost na technické vybavení postřikovačů, bez kterého nelze některé postupy provádět, a tedy ani plnit.

Při volbě postřikovače je třeba přihlédnout k termínu ošetření, plodině, která bude ošetřována, velikosti a tvaru pozemku pro ošetření, druhu škodlivého činitele a k druhu přípravku použitého k ošetření. Z těchto informací pak lze odvodit potřebu postřikovače, je-li k dispozici možnost výběru.

Všechny dnes na trh uváděné postřikovače musí splňovat požadavky technických předpisů (strojní směrnice) a být s nimi ve shodě. Toto je deklarováno jejich označením CE. Celá řada technických požadavků je také zaměřena na chování a funkci zařízení v souvislosti s bezpečností obsluhy a ochranou životního prostředí.

Volba správných trysek pro konkrétní aplikaci je velice důležitá
Volba správných trysek pro konkrétní aplikaci je velice důležitá

Příklad kontroly seřízení výšky postřikového rámu nad povrchem pozemku
Příklad kontroly seřízení výšky postřikového rámu nad povrchem pozemku

Průtočnost trysek se měří nejčastěji po dobu 1 minuty
Průtočnost trysek se měří nejčastěji po dobu 1 minuty

Příprava postřikovače na sezonu

Již při přípravě na sezonu je třeba mít na mysli ochranu zdraví obsluhy a životního prostředí, a to zejména vody a vodních zdrojů. Obecně by příprava zařízení k aplikaci přípravků měla obsahovat vzájemně na sebe navazující kroky.

Před sezonou by měl být zkontrolován postřikový rám, čerpadlo, rozvody, trubky a hadice a trysky (včetně kontroly celkové těsnosti systému). Měla by se ověřit správnost funkce všech regulačních a ovládacích prvků případně doplňkové výbavy postřikovače.

Lze namítat, že pokud je používán pravidelně otestovaný postřikovač, toto všechno je kontrolováno v provozovně kontrolního testování. Ano, funkčně způsobilý postřikovač, který opustí provozovnu touto kontrolou prošel, ale testování se nemusí provádět každý rok a pro jeho správnou funkci je taková kontrola zásadní. Provozovatel postřikovače by měl sledovat technický stav i v mezidobí kontrolního testování.

Pravidelná kontrola trysek, jejich stav a případné opotřebení. Interval kontrolního testování je tedy v současné době pětiletý. Za tuto dobu mohou postřikovače ošetřit tisíce hektarů a mohou tuto práci provádět nekvalitně, pokud obsluha nebude trysky pravidelně kontrolovat.

Volba trysek, kterými bude osazen aplikační rám postřikovače, je prvním krokem před seřízením a vlastní aplikací. Druh použité trysky závisí především na použitém typu přípravku, případně kapalného hnojiva, na ošetřované kultuře a povětrnostních podmínkách. Požadovaná plošná dávka kapaliny v l/ha se potom řídí hodnotou pracovního tlaku a velikostí trysky.

Dle vybrané trysky je třeba seřídit výšku postřikovacího rámu. Tato výška je dána doporučením výrobce použitých trysek a lze ji snadno změřit. Jedná se o vzdálenost okraje trysky od povrchu ošetřovaného pozemku nebo porostu. Není vhodné doporučenou výšku překračovat, zbytečně jsou tím kapky aplikované kapaliny vystaveny povětrnostním vlivům a může docházet k větším ztrátám úletem, ale také zhoršené distribuci postřiku na ošetřovaný porost, a tím nesprávnému výsledku ošetření. Stále častější je zajištění výškového vyrovnávání postřikovacího rámu a jeho udržování ve správné poloze vůči ošetřovanému porostu používáním např. ultrazvukových senzorů.

Ověření funkce a seřízení postřikovače

Seřízení postřikovače je důležité pro správné dávkování postřikové kapaliny a mimo jiné i z hlediska minimalizace zbytků postřikové kapaliny zůstávající v nádrži po aplikaci.

Ověření se provádí vždy čistou vodou. Voda by měla být bez usazenin a mechanických nečistot, které by mohly ovlivnit průtok kapaliny k tryskám nebo způsobit jiné poruchy postřikovače. K výpočtu potřebného množství přípravku a vody se využívají výsledky z ověření, kalibrace nebo etikety přípravku. Není nutné připravovat více postřikové kapaliny, než kolik je požadováno pro dané ošetření.

Nastavení dávky je dalším krokem seřizování. V případě postřikovačů bez automatické regulace dávky ji lze v zásadě ovlivnit dvěma způsoby, a to pojezdovou rychlostí a průtokem aplikované kapaliny rámem postřikovače.

Pojezdovou rychlostí lze dávkování měnit v omezené míře, jelikož zásadně ovlivňuje výkonnost postřikovače, a proto se volí jako konstantní. Na začátku každého seřízení plošné dávky je třeba tuto rychlost co možná nejpřesněji znát. Pro přesné zjištění pojezdové rychlosti (není-li postřikovač vybaven čidlem pro měření rychlosti nebo GPS nebo traktor tachometrem) lze vytýčit dráhu 100 m, kterou postřikovač nebo souprava projede, a změřit čas nutný k projetí této dráhy. Je-li známa používaná pojezdovou rychlost postřikovače, může dojít k nastavení požadované plošné dávky, a to pomocí změny průtoku postřikové kapaliny rámem, udávaným nejčastěji pomocí minutové průtočnosti rámu. Pokud se při seřizování postřikovače hovoří o nastavení dávky, je tím myšlena dávka postřikové kapaliny na hektar. Nejedná se o dávku použitého přípravku. Ta musí vždy odpovídat hodnotám, uvedeným na etiketě přípravku.

Požadovaná průtočnost celého postřikovacího rámu se nastaví na stroji pomocí změny tlaku postřikové kapaliny. Provede se odměření množství kapaliny vystříkané od jedné trysky po dobu 1 minuty a srovná se tato hodnota s požadovanou minutovou průtočností stanovenou výpočtem nebo se použije jednoduchý průtokoměr, na jehož stupnici je možné přímo odečíst minutový průtok kapaliny. (V případě ručního ověření průtočnosti se měření provádí u několika trysek na postřikovacím rámu. Čím větší pracovní záběr, tím více měřených trysek).

Jak již bylo řečeno, hodnotu plošné dávky aplikované kapaliny ovlivňuje pojezdová rychlost postřikovače a minutová průtočnost stroje. Pokud má být během práce postřikovače přesně zachována plošná dávka nastavená před započetím postřiku, musí se obě tyto hodnoty udržovat neměnné. To však v praxi nelze zcela dodržet. Pojezdová rychlost kolísá se sklonem pozemku, případně stavem půdy. Skutečná plošná dávka tak v krajních případech může kolísat v rozmezí až 40 % od dávky nastavené.

Postřikovače jsou vybavovány automatickou regulací dávky, která má za úkol mimo jiné udržovat konstantní poměr mezi pojezdovou rychlostí a minutovou průtočností stroje. Je třeba si pamatovat, že správná funkce elektronické automatické regulace dávkování závisí ve značné míře na správné volbě provozních konstant, se kterými řídicí počítač pracuje. Ve většině případů je nutné správně zadat typ použitých trysek s jejich nominální průtočností, konstantu objemové hmotnosti aplikované kapaliny především u aplikace kapalných hnojiv, pracovní záběr postřikovače a při použití impulsního snímače pojezdové rychlosti od kola postřikovače také správný obvod kola, včetně případného prokluzu.

Po seřízení se doporučuje provést kontrolu funkce celého postřikovače -provádí se čistou vodou
Po seřízení se doporučuje provést kontrolu funkce celého postřikovače -provádí se čistou vodou

Pamatujte také na přípravu ochranných pracovních pomůcek
Pamatujte také na přípravu ochranných pracovních pomůcek

Příklad ověření pojezdové rychlosti měřením času potřebného pro projetí vytyčené dráhy
Příklad ověření pojezdové rychlosti měřením času potřebného pro projetí vytyčené dráhy

Závěr

Všechny kroky popisované v tomto článku by měly být chápány jako nezbytná potřeba pro správnou funkci a efektivní a ekonomicky výhodnou aplikaci přípravků a ne povinnost, která musí být splněna, protože je stanovena předpisem. Jedině takovým přístupem je možné přípravky aplikovat bezpečně a efektivně, chránit lidské zdraví a životní prostředí. Správná, přesná a bezpečná aplikace jen nezbytného množství přípravků je krok, který může ovlivnit rizika a dopady z používání přípravků mnohem více než složitá omezení nebo zákazy používání přípravků.

Foto: P. Harašta, TOPPS

Související články

Zetor rozšiřuje portfolio o nové modelové řady Primo a Compax

22. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 217x

Podmítka a podmítače

14. 09. 2020 Ing. Jiří Pospíšil, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Mechanizace Zobrazeno 421x

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

02. 09. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 387x

Nové kompaktní postřikovače John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 445x

Nové kompaktní traktory značky John Deere

19. 07. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 427x

Další články v kategorii Mechanizace

detail