Chemap Agro s.r.o.

Inovace pro vyšší efektivitu aplikace přípravků na ochranu rostlin

24. 04. 2019 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1061x

Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin a jejich odpovídající používání patří k nejdůležitějším článkům při používání přípravků. Omezování úletů, moderní design, snadné ovládání, autonomní řízení, ale také inovace v oblasti přímé injektáže, příčné i podélné distribuce postřiku, vertikální distribuce postřiku, cílené aplikace, CDA technologie, zkvalitnění očisty po aplikaci, míchání postřiku, přesné aplikace za využití GPS a bezkontakní plnění přípravků - to je jen několik příkladů současného zaměření výrobců v oblasti aplikačních technologií.

Proseeds

Inovace nebo návrat k osvědčeným postupům?

Řada výrobců se dnes zabývá technologiemi, které byly již v minulosti využívány; jsou však zdokonalovány a jejich návrat je díky trendům snižování spotřeby přípravků tím rychlejší. Inovace v technice se dnes zaměřují na postupy, které omezují nežádoucí úlety postřiku a zlepšují funkce zařízení pro aplikaci. Nemalý vliv na zavádění a využívání těchto inovací mají však také aktivity v ochraně životního prostředí.

Diskuse kolem systémů integrované ochrany rostlin dává prostor také pro oblast nechemických technologií. Fyzikální a mechanické metody jsou stále častěji využívány v ekologických způsobech pěstování plodin, ale i v tzv. komunální sféře.

Přímá injektáž

Dnes je již téměř samozřejmostí diferencované hnojení podle stavu půdy a porostu na velkých pozemcích, jejichž plochy mají odlišné parametry (půdní struktura, půdní druh, pH, zásobenost živinami atd.).

Obdobný princip platí i při ochraně rostlin. Stupeň zaplevelení vytrvalými plevely na velkých pozemcích je značně proměnlivý, a protože pořizovací náklady na přípravky na ochranu rostlin jsou stále vyšší, je v zájmu zemědělců ošetřit pouze nejnutnější část. Samozřejmě je možné „diferencovaně“ aplikovat přípravky i s klasickým postřikovačem tak, že v nádrži je rozmíchán pouze jeden přípravek, obsluha podle potřeby zapíná a vypíná postřik a poté aplikuje běžný přípravek klasicky na celé výměře. Průjezdy po stejném pozemku se však musí provést minimálně dvakrát. Jednou z cest snížení průjezdů je přímá injektáž. Na první pohled je tento způsob vhodný jen na bodovou likvidaci plevelů, ale možnosti jsou mnohem širší, pro moderní velký zemědělský podnik snadno proveditelné a neocenitelné.

Výhody přímé injektáže přinášejí úspory. Čím větší je objem nádrže postřikovače, tím větší plochu lze ošetřit. Pokud je nejisté počasí, může být problémem u klasického postřikovače jak poslední naplněnou nádrž vystříkat a je třeba řešit co s menším či větším zbytkem postřiku v nádrží. U systému přímé injektáže je však v hlavní nádrži jen čistá voda, aplikaci lze kdykoliv přerušit a v postřikovači nezůstane žádná postřiková kapalina s ředěnými přípravky. Poté je možné čistou vodu vypustit a použít stroj např. k přihnojení kapalným hnojivem atp. Využití postřikovače je plynulejší.

Aplikátor Grass Killer od firmy Caffini
Aplikátor Grass Killer od firmy Caffini

Automatické řízení sekcí

Problematika udržování konstantní dávky postřiku na jednotku plochy je mnohaletým problémem. Řeší se úpravou a zpřesňováním dávkovacích systémů postřikovačů. Nejzákladnějším pravidlem je dodržování pojezdové rychlosti a nastaveného pracovního tlaku.

Systém O.S.S., který v nedávné době představila Tecnoma, využívá držáky Varioselect a umožňuje tak změnu trysek při poklesu nebo zvýšení pracovního tlaku nad nastavenou hodnotu. Pro ovládání se do řídicího terminálu zadají jen čtyři hodnoty: litry postřiku/ha, maximální tlak, minimální tlak a požadovaná kvalita postřiku - tzn. spektrum kapek postřiku. Automatické zapínání může být provedeno z jedné trysky na druhou, ale v závislosti na průtoku a rozsahu tlaku je možné pracovat s kombinací několika trysek současně. Systém má využití i pro optimalizaci dávky, např. i při zatáčení postřikovače při aplikaci (jedna strana rámu téměř stojí na místě, druhá naopak zrychluje).

Další možností je ovládání/změna používané velikosti trysek na vícetryskových držácích, elektricky, pneumaticky atp., tzn., že odpadá ruční přestavování trysek při seřizování postřikovače. Osazení trysek s roztečí 25 cm na rámu postřikovače zajistí perfektní překrytí výstřikových kuželů postřiku, a tím jeho dokonalou distribuci a pokryvnost porostu. Systém DynaJet řídí velikost tlaků a kapek v celé řadě rychlostí, což uživateli umožňuje zvolit optimální rychlost, kterou podmínky umožňují zvolit při zachování konzistentní velikosti kapek. Kompaktní dotyková obrazovka poskytuje operátorům snadnou volbu jejich velikosti. Při použití tohoto systému není třeba měnit trysky, pouze upravit rychlost nebo velikost kapek za provozu.

Systém SprayTronic - s pulzním postřikováním pro optimální kvalitu postřiku. Elektroventil v držáku každé trysky přerušuje v závislosti na pojezdové rychlosti průtok postřikové kapaliny. Poměr mezi dobou otevření a uzavření se mění dle změny rychlosti, s pevnou frekvencí. Díky tomuto systému lze měnit průtok tryskou o 70 %, stejně tak pojezdovou rychlost, a to beze změny provozního tlaku a trysky.

Armatury pro ovládání a plnění postřikovače Hardi
Armatury pro ovládání a plnění postřikovače Hardi

Nežádoucí úlet

Nežádoucí úlet patří bezesporu k nejzávažnějším rizikům aplikace přípravků. Pro omezení nežádoucího úletu lze dnes využít celou řadu možností, od klasické/standardní výbavy postřikovačů, kde pro bezúletovou aplikaci je nutné důsledně zohlednit povětrnostní podmínky až po protiúletové komponenty nebo celé konstrukce a doplňky.

Základními technickým protiúletovými opatřeními jsou nízkoúletové trysky, dále pak systémy podpory vzduchem, využívání různých typů deflektorů a krytů, senzorů. Nelze pominout ani satelitní navigaci, meteostanice a další prvky napomáhající omezovat úlet kapek postřikové kapaliny a zlepšovat výsledek zásahu.

Systémy podpory vzduchem (např Twinn systém Hardi) patří v efektivním doplňkům polních postřikovačů. Kvalitnější ošetření vzrostlých porostů, omezování úletu, menší závislost na povětrnostních podmínkách, nižší dávky vody na hektar atp.

I při různém stupni protiúletové vybavenosti postřikovačů je třeba provést důkladné seřízení na požadovaný pracovní režim, správné nastavení hektarové dávky, která je závislá na pojezdové rychlosti, nastavení pracovního tlaku a správné výšky postřikovacího rámu nad ošetřovaným porostem.

Hardi Alpha Evo se systémem Twinn
Hardi Alpha Evo se systémem Twinn

Postřikovač Hardi Alpha Evo
Postřikovač Hardi Alpha Evo

Bezpilotní prostředky (UAV) v ochraně rostlin

Problematika používání bezpilotních prostředků je jednou z oblastí, která zaznamenává velký rozvoj. Drony a další bezpilotní prostředky jsou dnes využívány k monitorování zemědělských ploch, ale také se ověřuje a již také využívá jejich možnost pro aplikaci přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Pro vývoj a zkoušení těchto prostředků je jednou z důležitých oblastí omezování úletu, respektive ověřování rizika úletů při tomto způsobu aplikace. Drony k aplikaci některých biologických prostředků jsou dnes již v praxi využívány.

UAV při aplikaci přípravků na ochranu rostlin
UAV při aplikaci přípravků na ochranu rostlin

Výplach strojů po aplikaci

Nejen vlastní aplikaci, ale i postupům po jejím ukončení se věnují výrobci postřikovačů. iXcleanPro od firmy Kverneland je automatický systém výplachu a plnění rozvodů. Důkladné systémy očisty ať již vnější, nebo vnitřní, jsou základem pro bezpečný pohyb čistých strojů po aplikaci po komunikacích bez rizika pro životní prostředí.

Systém iXCleanPro od firmy Kverneland
Systém iXCleanPro od firmy Kverneland

BTSF/SUI/SPISE/INNOSETA

Better Training for Safer Food/Safe Use Intiative/Standardized Procedure for Inspection of Sprayers in Europe/ Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European Agriculture V nadpisu odstavce jsou uvedeny zkratky a názvy některých ze současných evropských projektů zaměřených na aplikační techniku, její kontrolu, seřizování a na zvyšování povědomí zemědělské veřejnosti v ochraně rostlin.

Odborníci v oblasti aplikačních technologií, ochrany životního prostředí a ochrany osob se snaží nenásilnou cestou zkvalitnit, zpřesnit a zefektivnit aplikaci přípravků nejen v zemědělském sektoru. Již řadu let jsou v rámci evropských projektů prosazovány nejlepší postupy pro používání přípravků se zaměřením na omezování znečišťování životního prostředí a ochranu zdraví.

V našich podmínkách se chemický průmysl (CCPA) i další zainteresované skupiny zaměřují zejména na šíření informací o těchto postupech prostřednictvím výstupů těchto projektů (TOPPS, SUI) ale i dalších aktivit a přibližovat je nejen zemědělské praxi a široké veřejnosti, ale i osobám, které dnes rozhodují o používání přípravků a kontrolují jejich používání. Evropská komise organizuje „kurzy aplikační techniky“ v rámci projektů BTSF, které jsou prvotně určeny právě zástupcům státní správy, kteří získávají aktuální informace nejen o stavu přístupu zainteresovaných subjektů aplikační technice, ale i praktické zkušenosti se seřizováním a zkoušením postřikovačů, aby tyto byly co nejlépe připraveny na bezproblémovou aplikaci přípravků. Rozšiřování těchto doporučujících postupů jde ruku v ruce právě s inovacemi v oblasti technické i technologické. Inovované technologie se zaměřují na aplikaci přípravků jen v nezbytném množství a pouze do míst a prostoru, kde se nacházejí ošetřované plodiny a kde je jejich přítomnost žádoucí.

Závěr

V dnešní době se téměř přestalo hovořit o kvalitě aplikace, tedy o tom, zda jsou přípravky aplikovány v duchu těch nejlepších pracovních postupů, což stále patří k základním aspektům pro správné, přesné, efektivní a bezpečné použití přípravků. Řada opatření a omezení v používání přípravků je navázána právě na jejich aplikaci, která by jejich zohledňováním a následováním měla být více přijatelná pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.

Více pozornosti je třeba věnovat podmínkám, při kterých je aplikace prováděna a aplikační technice využívající i nové inovační prvky a možnosti informačních technologií. Ale také jejímu bezpečnému a správnému používání, čímž budeme schopni situaci zlepšit a případná rizika ještě více minimalizovat.

Související články

MagGrow přináší úspory a lepší pokrytí při ochraně rostlin

10. 01. 2021 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Mechanizace Zobrazeno 197x

Jihočeské postřikovače patří mezi evropskou špičku

09. 01. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 241x

Zetor rozšiřuje portfolio o nové modelové řady Primo a Compax

22. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Mechanizace Zobrazeno 1754x

Podmítka a podmítače

14. 09. 2020 Ing. Jiří Pospíšil, CSc.; Mendelova univerzita v Brně Mechanizace Zobrazeno 1006x

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

02. 09. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 579x

Další články v kategorii Mechanizace

detail