Chemap Agro s.r.o.

Po ošetření porostu přípravkem práce s postřikovačem pokračuje

07. 06. 2017 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Brno Mechanizace Zobrazeno 2174x

Po aplikaci přípravků, by měl vždy následovat jeden z posledních kroků, a tím je očista postřikovače po aplikaci. Správná očista po ukončení aplikace by měla být prováděna pravidelně, důkladně, a také v souladu s požadavky na bezpečnost obsluhy a ochranu životního prostředí.

Proseeds

Požadovaná efektivita

Postřikovače se čistí, aby bylo zajištěno jejich správné fungování, bezpečnost obsluhy a veřejnosti, životního prostředí a následně i ošetřovaných plodin. Metody, které zajišťují přijatelnou úroveň čistění postřikovače, se budou lišit podle designu stroje, efektivity čisticího zařízení a požadované úrovně konečné čistoty.

Několik praktických rad a postupů

Pokud používáte speciální čisticí prostředek, vždy si pozorně přečtěte návod k použití.

Vždy pamatujte na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv. V pravidelných intervalech musí být prováděna i asanace celého postřikovače (minimálně po ukončení sezony nebo při jeho odstavení na dobu delší než jeden týden nebo např. před plánovaným kontrolním testováním postřikovače). Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Při nákupu nového postřikovače požadujte od prodejce informaci o minimalizaci objemu zbytkové kapaliny v nádrži - tzv. technickém zbytku, což je množství kapaliny, které zůstane v nádrži postřikovače po aplikaci a které již nejde použít (vystříkat). Postřikovač vybavený doporučenou proplachovací nádrží je prvním důležitým požadavkem pro rychlé a snadné čištění.

Technické možnosti pro očistu postřikovačů

Postřikovače používané k aplikaci přípravků mají rozdílnou výbavu pro provádění očisty. Stále ještě se objevují stroje bez čisticího zařízení, postřikovače jen s nádrží na čistou vodu, s proplachovací tryskou nebo s moderním zařízením pro kontinuální očistu celého postřikovače.

Důkladná očista na farmě by měla probíhat na místě k tomu určeném, vybaveném bezodtokovou jímkou
Důkladná očista na farmě by měla probíhat na místě k tomu určeném, vybaveném bezodtokovou jímkou

Postřikovače bez jednoúčelového čisticího zařízení

Je-li již obsah nádrže malý, ukončí se míchání a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Opláchnou se vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se aplikuje na nepostříkanou nebo méně ošetřenou plochu. Znovu se rozředí zbytky. Opakuje se opláchnutí vnitřních stěn nádrže dalšími 50–100 litry vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a kartáče.

Postřikovače s nádrží na čistou vodu

Vhodně rozměrově upravené a osazené nádrže mají obsahovat čistou vodu potřebnou k rozředění zbytkového postřikového roztoku na poli okamžitě po aplikaci. Oplachovací trysky v hlavní nádrži zvyšují efektivitu čištění propláchnutím vnitřních povrchů nádrže čistou vodou. Hlavní čerpadlo postřikovače nebo nezávislé čerpadlo k tomu určené natlakuje čistou vodu tak, aby se dala nasměrovat do proplachovacích trysek a tryskových rozvodů. Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý a pokračuje se s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo a připojí hadice k tryskám. Nastaví se ventily tak, aby směrovaly čistou vodu do hadic ramen a do trysek. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Zředěný postřikový roztok se vystříká na nepostříkanou nebo málo ošetřenou plochu.

Rozředí se zbytky. Opláchnou se vnitřní stěny nádrže přidáním asi 100 litrů čisté vody. Očistí se vnitřní plochy komponentů a trubek. Aktivují se všechny ventily, zatímco cirkuluje tlaková čisticí voda. Bezpečně se vystříká zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti, nejlépe na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Další zředění snižuje hladiny koncentrace postřiku a umožňuje bezpečnější vyčištění filtrů a trysek. Čištění a proces vypuštění se opakuje 3×. Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Postřikovače s nádrží na čistou vodu a proplachovací tryskou

Proplachovací tryska umožňuje efektivnější čistění na poli. Zásobu čisté vody lze směrovat těmito speciálními tryskami tak, aby oplachovala plochy vnitřních stěn nádrže. Při jejich osazování zvážit jejich nejlepší umístění v nádrži; u větších nádrží bude zapotřebí více trysek a koš filtru, spodní stranu uzávěru plnicího otvoru bude zapotřebí opláchnout taktéž. Ukončí se míchání a uzavřou se samočisticí filtrační okruhy, je-li již obsah nádrže malý, a pokračuje se s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo a všechny hadice. Ventily se nastaví tak, aby směrovaly asi 1/3 čisté vody do hadic a ta proplachovacími tryskami nádrže oplachovala její vnitřní plochy. Bezpečně se vypustí zředěný postřikový roztok v ošetřované oblasti. Vystříká se zředěný postřikový roztok na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu. Tento čisticí cyklus se zopakuje ještě 2×.

Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použijí se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Postřikovače se zařízením pro „kontinuální“ čištění

V poslední době zaváděné sady na kontinuální čištění se skládají z čerpadla (elektrický pohon), nádrže na čistou vodu a proplachovací trysky. Nezávislá a komerční prohlášení slibují efektivnější, rychlejší a snazší proplach postřikovače na poli. Ukončí se míchání a uzavře se samočisticí filtrační okruhy je-li již obsah nádrže malý a pokračuje s postřikem ošetřované plochy, dokud se postřikovač nevyprázdní. Vyčistí se čerpadlo, hadice a trysky. Otevře se míchání a cirkulace přes samočisticí filtr a nechá soustavně běžet proplachovací proces, zatímco se bude stále postřikovat právě ošetřované pole.

Použije se dodatečná zásoba vody k následujícím činnostem:

Očistí se vnější povrchy postřikovačů na posledním pozemku, kde se používaly, na místě pokrytém ornicí a travou nebo na místě, kde je oplachová voda jímána. Je-li to možné, použije se samostatné vysokotlaké ostřikovače s čistou vodou a/nebo kartáče.

Příklad zařízení ke kontinuální očistě od AAMS - možná montáž na postřikovač bez systému proplachu
Příklad zařízení ke kontinuální očistě od AAMS - možná montáž na postřikovač bez systému proplachu

Etiketa přípravku

Jakýkoliv způsob očisty se řídí všemi konkrétními požadavky předepsanými na etiketě přípravku. Etiketa může doporučit použití čisticích a/nebo deaktivačních produktů. Obvykle se hlavní postřiková nádrž naplní do poloviny čistou vodou, přidá se čisticí prostředek, a všechny ventily se zapnou, aby se vyčistily všechny kontaminované vnitřní povrchy.        Postřiková nádrž se naplní vodou a ta se nechá cirkulovat po 10–15 minut. Nenechá se cirkulovat do odsávací nádrže (je-li připojena) a zajistí se, aby došlo ke kontaktu se všemi vnitřními plochami. Zředěný postřikový roztok je nutné bezpečně zlikvidovat. Je možné jej vystříkat na neošetřenou nebo méně ošetřenou plochu nebo lze využít specializovaných zařízení jako např. ohraničené zadržovací nádrže. Vyprázdní se nádrž v ošetřované zóně spodním vypouštěcím ventilem. Nepoužívají se oblasti, které představují riziko, a nepoužívá se pokaždé totéž místo. Odstraní se trysky, filtry a sítka, která se očistí za použití čisticího a deaktivačního prostředku. Vypláchne se nádrž čistou vodou a vypustí se přes ramena a hadice, přičemž se využije alespoň jedna desetina jmenovitého objemu nádrže. Nádrž se zcela vysuší.

Nikdy se nečistí postřikovače tam, kde hrozí nebezpečí znečištění podzemní nebo povrchové vody. Ulpívání postřiku na venkovních plochách by se mělo minimalizovat. Mělo by se předcházet dlouhodobé akumulaci přípravků na jakékoli nekryté ploše postřikovačů a jejich přídavných zařízení. Pravidelně a ihned po použití se čistí vnější plochy použitých postřikovačů.

Postřikovač se zanechá na bezpečném místě. Ponechaná voda v postřikovači musí být na bezpečném, nezamrzajícím místě.

Prázdné obaly

Obaly od použitých přípravků musejí být důkladně vypláchnuty a musí být s nimi zacházeno co nejobezřetněji. Proč vyplachovat prázdné obaly a případně použité odměrné nádoby?

- Proto, aby byly přípravky spotřebovány beze zbytku. Obal po vyprázdnění obsahuje zbytky přípravku, které mohou ve výsledku představovat nezanedbatelné množství.

- Proto, aby vypláchnuté obaly nepředstavovaly riziko pro životní prostředí a mohly být případně recyklovány a ne skládkovány nebo páleny ve spalovnách.

Tyto dva základní důvody by si všichni uživatelé přípravků měli uvědomit, a měli by být ve svém počínání podporováni jak chemickým průmyslem, tak orgány odpovědnými za nakládání s přípravky a za nakládání s odpady.

Nejlépe ihned po jejich vyprázdnění při přípravě postřiku je doporučeno vypláchnutí prázdného obalu. K tomu slouží vyplachovací zařízení integrované do nádrže pro ředění/rozmíchání přípravků (přimíchávací nádrž, ekomixér, atd.), které jsou dnes výbavou téměř všech postřikovačů nebo jiné nástroje sloužící pro snadnou a bezpečnou manipulaci s obaly přípravků. V nádrži zařízení je umístěna rotační tryska, které se uvádí do chodu zatlačením na ni vyplachovaným obalem. Stejně je třeba postupovat při používání odměrných pomůcek, které by měly být po každém použití také vypláchnuty.

Pokud je výplach obalů prováděn bez využítí vyplachovacích zařízení, měl by být proveden trojnásobný výplach. Do nádoby se nalije menší množství vody, uzavře se uzávěr a nádobou se důkladně protřepe (30 sekund). Výplachová voda se vylije do nádrže postřikovače a postup se opakuje ještě 2×.

Po vypláchnutí se obaly musejí uložit na bezpečné místo, např. do skladu přípravků, odkud budou odebrány specializovanou firmou k bezpečné likvidaci nebo jako vratné obaly odebrány dodavatelem přípravků. Zbytky oplachových vod, které byly dovezeny do podniku musejí být bezpečně likvidovány v souladu s platnými předpisy. Oplachové vody obsahující zbytky přípravků i vypláchnuté obaly jsou klasifikovány také jako nebezpečný odpad a musí s ním být tak i nakládáno, tj. v souladu s platnou legislativou, tj. zákonem č. 185/2001Sb., ve znění zákona 169/2013 Sb.

Prázdný obal od přípravku bychom měli po použití ihned vypláchnout
Prázdný obal od přípravku bychom měli po použití ihned vypláchnout

Závěr

K očistě postřikovače by nemělo být přistupováno jako k povinnosti, kterou přinášejí předpisy, ale jako ke zcela běžnému a logickému kroku před odstavením postřikovače. Očistě by měla být věnována dostatečná pozornost.

Z výše uvedených možností plyne, že používání systému kontinuální očisty je nejsnadnější, nejefektivnější a nejbezpečnější. Správným čištěním postřikovačů a nakládáním s oplachovými vodami a vypláchnutými obaly přispějeme k ochraně životního prostředí.

Po ošetření porostu přípravkem práce s postřikovačem pokračuje

Důkladná očista na farmě by měla probíhat na místě k tomu určeném, vybaveném bezodtokovou jímkou
Příklad zařízení ke kontinuální očistě od AAMS - možná montáž na postřikovač bez systému proplachu
Prázdný obal od přípravku bychom měli po použití ihned vypláchnout

Související články

Omezovat nežádoucí úlet postřiku se vyplatí

30. 07. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 489x

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

07. 06. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 807x

Pravidla pro správnou aplikaci přípravků

18. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 898x

Novinky v aplikační technice

03. 05. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 683x

Správné trysky pro aplikaci přípravků

21. 04. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 773x

Další články v kategorii Mechanizace

detail