BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pro kvalitní aplikaci přípravků je důležitá správná praxe

28. 05. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1270x

Účinnost přípravků na ochranu rostlin je významně závislá na kvalitě jejich aplikace. Nejen použití vhodného přípravku, moderní techniky, ale také správný postup při jednotlivých činnostech je zárukou efektivity a bezpečnosti zásahu. Důraz by měl být kladen také na ohleduplnost k životnímu prostředí. Správné postupy pro přípravu postřikové kapaliny zahrnující zejména ředění přípravku, vlastní aplikaci při zohlednění povětrnostních podmínek, dodržení pracovního režimu a omezování nežádoucího úletu by měly být samozřejmostí. Svá pravidla má také přeprava přípravků ze skladu k místu jejich použití.

Agrinova

Stanovení dávky přípravku a množství vody

Dávku nebo rozsah dávkování jednotlivých přípravků proti konkrétním škodlivým organizmům lze nejlépe zjistit z návodu k použití, a to jak v objemových či hmotnostních jednotkách (litry, kg) na 1 ha, tak i v řadě případů v procentech ředění a jsou pro uživatele závazné. Vyšší hranice dávky se doporučují pro silnější stupeň napadení škodlivým organizmem a naopak.

Množství postřikové kapaliny/hektarová dávka se řídí stavem porostu, typem použitého přípravku, charakterem škodlivého organizmu, použitou aplikační technikou, a také povětrnostními podmínkami. Vyšší dávky vody se doporučují při ošetřování vysokých a hustých kultur nebo porostů (velký povrch zelené hmoty), pro aplikaci kontaktně působících přípravků (fungicidy, desikanty atp.), a také při aplikaci za teplého a suchého počasí, kdy dochází k větším aplikačním ztrátám odparem.

V souvislosti se snižováním používání přípravků se hovoří o „nízkých dávkách“ (avšak v rozsahu povolení). To je samozřejmě možné. Takový požadavek dává prostor pro využívání pomocných látek, s jejichž pomocí lze dávky přípravku snížit, aniž by to ovlivnilo výslednou účinnost, a navíc tyto prostředky většinou zlepšují vlastnosti postřikové kapaliny (např. její přilnavost na povrch ošetřované plodiny). Výsledky s použitím některých pomocných látek ukazují nejen na zlepšení kvality pokryvnosti postřikovaných porostů, ale také lepší stabilitu přípravků v postřikové kapalině, vlastnosti podílející se na snižování úletu kapek postřiku, a také na možnosti požadovaného snižování dávek přípravků.

Lze využívat také nízkoobjemové technologie (ULV), které představují zejména nižší spotřebu přípravku při jeho stejné účinnosti, ale také téměř bezúletovou a přesnou aplikaci. Tyto technologie jsou v současné době prosazovány i v souvislosti se zaváděním principů integrované ochrany rostlin.

Přeprava přípravků

Abychom mohli připravit postřikovou kapalinu na místě, kde se postřikovač plní, je třeba tam přepravit přípravky. Přeprava by měla být co nejbezpečnější. Doporučuje se obaly s přípravky převážet v uzavíratelných boxech, kde jsou zabezpečeny před poškozením, ztrátou a případně odcizením.

Pokud dochází k přípravě postřikové kapaliny na farmě a poté postřikovač s naplněnou nádrží přejíždí na pole po pozemní komunikaci, je třeba mít na paměti případná omezení pohybu po komunikacích. Tato omezení lze vyčíst z technických průkazů postřikovačů, kde může být uveden zákaz pohybu postřikovače s plnou nádrží postřikové kapaliny po pozemních komunikacích, resp. uvedeno, že je povolena přeprava postřikovače s prázdnou nádrží.

Míchání a plnění

Nádrž postřikovače by měla být plněna kvalitní vodou, bez mechanických a dalších příměsí. Na čistotě a vlastnostech vody může záviset výsledek aplikace. Nevhodné pH nebo tvrdost vody může účinnost některých účinných látek snížit, případně zkomplikovat vlastní aplikaci. Používání přimíchávacího zařízení (vyplachovací zařízení), které mimo jiné usnadňuje práci obsluhy, by mělo být samozřejmostí u všech polních postřikovačů.

Pro plnění přípravků lze použít i jiná, k tomuto účelu upravená zařízení, která jsou nabízena výrobci postřikovačů nebo trysek, např. systém Easy Flow od firmy Agrotop vyvinutý ve spolupráci s firmou BAYER, systém BASF atp. Jedná se o uzavřené systémy pro plnění kapalných přípravků zabraňující kontaminaci obsluhy i okolního prostředí. Umožňují plnění přípravků z originálních obalů (ať jen části nebo celého obsahu obalu), bez přímého kontaktu obsluhy s přípravkem.

I zde je však důležité řídit se pokyny pro plnění na etiketě přípravku. Obecně se přípravky nesmí nikdy plnit do prázdné postřikové nádrže. Používat se smějí pouze registrované směsi přípravků. Přečíst si návod k použití/etiketu a zkontrolovat kompatibilitu jakýchkoli použitých pomocných nebo podpůrných látek. Užití neschválených směsí je jednak v rozporu s předpisy a může také způsobit, že přípravek bude reagovat chemicky a/nebo fyzikálně tak, že nebude možné jej správně a bezpečně aplikovat, případně dojde ke snížení jeho účinnosti.

Provádění postřiku

V případě zjištění problému či závady je třeba ihned přerušit práci, zastavit a opravit poruchu na postřikovači. Ukončit aplikaci a napravit problém, pokud postřikovač představuje jakékoli riziko, jako např. propouštějící hadice nebo ucpané či kapající trysky. Při nápravě a odstraňování jakékoli chyby je třeba připomenout potřebu použití vhodných ochranných pracovních pomůcek a zachycování případně uniklé postřikové kapaliny. Je vhodné se řídit pokyny výrobce postřikovače.

Nepostřikovat přes vodní toky, studně, kanály, prameny a zpevněné plochy. Podle situace přitom uzavřít trysky anebo část nebo celou sekci rámu. Respektování ochranných pásem a vzdáleností patří k omezením, jejichž snahou je chránit vodu a vodní zdroje před případným znečištěním přípravky na ochranu rostlin. Tato omezení jsou stále častější a vypořádání se s nimi je třeba věnovat dostatečnou pozornost. Aplikované přípravky nesmějí zasáhnout sousední plochy nebo necílové organizmy, takže zohledňování těchto omezení, jejichž cílem je ochrana vody před znečištěním možným úletem postřiku nebo splachem je velmi důležité.

Omezení použití přípravku

Je třeba dodržovat ochranná pásma a ochranné vzdálenosti nebo neošetřené pásy kolem studní, jsou-li stanoveny, a také mít na paměti pravidla pro aplikaci v blízkosti necílových ploch a citlivého prostředí. I tato omezení lze vyčíst z etikety každého přípravku.

Aplikace může být zcela vyloučena nebo zásadně omezena úředně stanovenou ochrannou vzdáleností. Tato vzdálenost stanovená pro konkrétní přípravek musí být dodržována. Její případná redukce - zkrácení je v některých případech možná, je-li aplikace provedena podle stanovených požadavků. Z pohledu aplikační techniky to je použití zařízení, které odpovídá protiúletové klasifikaci, stanovené ÚKZÚZ. V takovém případě lze ochrannou vzdálenost uvedenou v některých SPe větách adekvátně zkrátit. Tato pravidla je však potřeba správně použít, aby zkrácení bylo úřadem akceptováno.

Je zapotřebí dávat přednost střednímu až hrubému nastavení kvality postřiku a brát v úvahu rychlost a směr větru. Zkontrolovat specifické požadavky na etiketě. Při výběru protiúletové trysky brát v úvahu sníženou pokryvnost ošetřované plodiny, což je důsledkem produkce větších kapek a snížení tvorby jemného kapkového spektra těmito tryskami.

Při aplikaci myslet na to, aby se kapky postřiku s přípravkem nestaly znečišťujícím faktorem vody (podzemní i povrchové). Vyhnout se aplikacím přípravků na jedno místo. Například při zahájení aplikace, když se tzv. zavodňují rozvody a ramena u stojícího postřikovače, se soustřeďuje postřiková kapalina na jednom místě, a tím se zvyšuje riziko znečištění okolního prostředí. K zavodnění používat recirkulační systémy nebo zavodňovat rozvody na poli, kde se má postřik aplikovat, a nejlépe již za jízdy.

Obsluha postřikovače při aplikaci

Pro dosažení kvalitního ošetření s minimálními aplikačními ztrátami a ke splnění požadavků ochrany zdraví při práci musí obsluha postřikovače dodržovat tyto zásady:

  • ošetření začínat na závětrné straně pozemku; na opačné návětrné straně se provádí plnění nádrže, příprava postřikové kapaliny apod.;
  • dodržovat zvolenou pracovní pojezdovou rychlost v obou směrech jízdy i v členitém terénu, (lze říci, že rychlost by měla být konstantní při jízdě po rovině, z kopce i do kopce);
  • dodržovat pracovní záběr postřikovače, při záběru 12 a více metrů i za pomoci směrové navigace (využití satelitní navigace, pěnové značkovače atp.);
  • na souvratích vypínat postřik a okraje pozemku ošetřit samostatným průjezdem;
  • kontrolovat filtrační systém, zejména při použití suspenzních přípravků;
  • sledovat dodržování pracovního tlaku a funkci trysek;
  • provádět ošetření jen za vhodných povětrnostních podmínek a pokud možno na suchý porost.

Úlet

Je důležité minimalizovat úlet postřiku. Zkontrolovat etiketu přípravku, zda neobsahuje specifické minimalizační požadavky. Vždy používat postřikovač v rámci doporučení na etiketě, který je schopen omezovat zejména úlet postřiku větrem. Před i během aplikace sledovat povětrnostní podmínky. Vyhnout se postřikování za letních dnů s velmi teplým prouděním vzduchu, kdy zvedající se teplý vzduch působením turbulentních vztlakových sil může odnést zbytky účinných látek aplikovaných přípravků mimo ošetřený pozemek. Pokud je to možné, odložit postřik na chladnější část dne.

Je-li třeba, přizpůsobit parametry postřiku - např. snížení výšky ramen, pracovního tlaku postřiku a pracovní rychlosti; u prostorových postřikovačů (rosičů) omezit podporu vzduchem (snížit otáčky ventilátoru nebo jej vypnout). Vždy však pouze v rozmezí, která odpovídají správným postupům a doporučením výrobce postřikovače nebo trysek.

Respektování povětrnostních podmínek vhodných pro aplikaci - rychlost větru a požadovaná pracovní rychlost mají zásadní vliv na kvalitu postřiku a tedy na kvalitní využití potenciálu použitých přípravků na ochranu rostlin.

Respektování rychlosti větru (3 m/s - bez protiúletových komponentů) ve spojení s odpovídající pracovní rychlostí má vliv na omezování nežádoucích úletů postřiku. Brání se tím odnosu přípravků mimo ošetřovaný porost nebo pozemek a případnému poškození necílových rostlin. U postřikovačů vybavených systémem podpory vzduchem je možné aplikaci provádět i za podmínek, při kterých je použití standardně vybaveného postřikovače již hraniční.

Podpora vzduchem umožňuje vhodnější načasování postřiku; prodlužuje využití takto vybavených postřikovačů v aplikačních dnech; snížení množství vody na jednotku plochy včetně celkového efektivnějšího výsledku aplikace. Její použití je vhodné také pro preemergentní nebo časně postemergentní aplikace přípravků (tzn. před setím nebo před vzejitím plodiny) na ošetřovaném pozemku. Systém podpory vzduchem je však důležité správně nastavit a seřídit vzhledem k aktuálním povětrnostním podmínkám (zejména rychlosti a směru větru).

Závěr

Zohledňování správných postupů pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin napomůže snížení dopadů a rizik plynoucích z jejich používání na lidské zdraví i na životní prostředí. Zejména vodní zdroje vyžadují zvláštní pozornost a ochranu. Je však třeba se o správné aplikaci mluvit a diskutovat ji na všech úrovních rozhodování. Jedním z nástrojů nejen pro diskusi o správné aplikaci, ale i pro správný přístup k aplikaci jsou výstupy projektu TOPPS, o které se lze více dozvědět na www.topps-life.org nebo z letáků a příruček, které byly v rámci projektu zpracovány a vydány také tiskem v českém jazyce.

Před použitím přípravku je třeba vždy důkladně pročíst etiketu
Před použitím přípravku je třeba vždy důkladně pročíst etiketu

K plnění přípravků do nádrže postřikovače vždy použijte přimíchávací zařízení
K plnění přípravků do nádrže postřikovače vždy použijte přimíchávací zařízení

Správný výběr trysek a správný pracovní režim je zárukou kvalitní aplikace
Správný výběr trysek a správný pracovní režim je zárukou kvalitní aplikace

Aplikace s podporou vzduchem zaručuje minimalizaci úletu a kvalitní aplikaci
Aplikace s podporou vzduchem zaručuje minimalizaci úletu a kvalitní aplikaci

Související články

Na zimní přestávku s čistým postřikovačem

29. 12. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 225x

Samojízdný postřikovač Hardi Alpha evo se stabilními rameny Delta Force

04. 12. 2021 Jana Kadlčíková; UNIMARCO a.s. Mechanizace Zobrazeno 276x

Postřikovače a nové trendy v ochraně rostlin

02. 12. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 409x

Specialisté na postřikovače z jihu Čech

29. 11. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 339x

Strip-till technologie - cesta ke snížení nákladů

01. 11. 2021 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Mechanizace Zobrazeno 707x

Další články v kategorii Mechanizace

detail