Limagrain
Limagrain
Limagrain

AGRA

Správná příprava postřikovače pro zimní přestávku

08. 11. 2020 Ing. Petr Harašta, PhD.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1198x

Aplikační technika by měla být udržována v čistotě nejen po ukončení práce, při střídání aplikovaných přípravků na ochranu rostlin nebo před přistavením ke kontrolnímu testování, ale také po ukončení aplikační sezony musí být vždy provedeno důkladné vyčištění postřikovače a jeho příprava na zimní odstávku.

Renofarmy

Očista postřikovače

Pokud jsou předepsané postupy vykonávány pravidelně, požadovaného výsledku je dosaženo snáze a efektivně. Platí to pro vnějšívnitřní očistu postřikovačů - měla by být prováděna pravidelně, abychom minimalizovali rizika znečištění životního prostředí.

Vypláchnout vnitřek nádrže a rozvody postřikové kapaliny, opláchnout vnější povrchy postřikovače od zbytků postřiku, který se může na postřikovači usazovat při vlastní práci. Takto se o očistě hovoří a píše nejen v předpisech (vyhláška č. 207/2012 Sb., ale také ve všech dostupných příručkách a manuálech řešících správné postupy při používání přípravků na ochranu rostlin.

Správné očistě aplikační techniky by mělo být věnováno dostatek času a pozornosti. Nejedná se jen o to, aby aplikační technika byla pohledově čistá. Přípravky, které jsou touto technikou aplikovány, mohou být nebezpečné pro naše zdraví, zdraví zvířat a zejména pro životní prostředí. Rezidua přípravků na nečištěných strojích mohou být určitým zdrojem kontaminace našeho okolí. Všechny přípravky mají na etiketách informace o postupech čištění aplikační techniky, někdy upřesněné v souvislosti s druhem použitého přípravku.

Je velmi důležité prostudovat etiketu přípravku také z důvodu čištění aplikační techniky.

Správná očista postřikovače po aplikaci je také součástí komplexu opatření pro omezování znečištění vody přípravky v projektu TOPPS. Očista patří k bodovým zdrojům znečištění a může významně zvýšit riziko kontaminace vody není-li prováděna správně (nepravidelně, nevhodnými způsoby, na nevhodných místech). Hrozba poškození životního prostředí nesprávným používáním pesticidů je natolik veliká, že jsou podnikány rozsáhlé kroky ke zlepšení všech činností, které souvisejí s jejich používáním.

Pro správnou očistu je důležité vybavení postřikovače za účelem jeho očisty. Systémy proplachu jsou dnes již samozřejmostí. Nádrží na čistou vodu pro potřeby očisty by měly být vybaveny všechny postřikovače uváděné na trh. Pokud jde o výbavu pro vnější očistu strojů, objevuje se u stále více typů postřikovačů. Požadavky na tuto výbavu uvádí mezinárodní harmonizovaná norma ČSN EN ISO 16119. Postřikovače, které dnes nejsou v souladu mimo jiné s touto normou, by neměly být nabízeny k prodeji.

Správné čištění aplikační techniky a nakládání s oplachovými vodami přispívá k ochraně životního prostředí. Čistá aplikační technika také zjednoduší a zrychlí povinné kontrolní testování. Provozovny kontrolního testování mohou neočištěný stroj odmítnout zkontrolovat. Nemělo by se stát, že by postřikovač byl čištěn nepravidelně nebo vůbec!

Postřikovače je třeba udržovat čisté také proto, aby se zabránilo korozi, dále také tzv. křížové kontaminaci přípravky při následném použití stroje, aby se zabránilo poškození plodin. Stopová množství jedné účinné látky mohou reagovat s jinými látkami nebo být přenesena do další postřikové kapaliny. Jedná se zejména o herbicidy. Dlouhodobé expozice malým množstvím některých přípravků mohou poškodit části postřikovače.

Žádná metoda čištění není 100% spolehlivá. Mají-li se postřikovat plodiny, které jsou velmi náchylné k poškození herbicidy, jako zelenina, ovoce nebo okrasné plodiny, doporučuje se používat dva postřikovače. První pouze pro herbicidy, druhý pro všechny ostatní přípravky.

Bude-li naše péče o čistotu postřikovače správná a důkladná, podaří se odstranit většinu zbytků přípravků a snížit tak i rizika pro životní prostředí a naše zdraví.

Postupy asanace aplikační techniky před uskladněním na zimu

Ani výrobci aplikační techniky neberou zimní odstávku na lehkou váhu. Mají zpracovány postupy zimní údržby a přípravy stroje na zimní odstávku - viz příklady od firem Berthoud. Jiní výrobci mají postupy zimní přípravy a očisty zařazené například v návodech k obsluze - viz Hardi A/S.

Postup podle firmy Berthoud:

 • stroj se omyje zvenku;
 • cca ½ nádrže čisté vody se vystříká stejným způsobem, jako by stroj pracoval, včetně spuštěných míchadel, to se provede 2× po sobě;
 • třetí výplach se provádí za použití speciálního čisticího prostředku (dodávají firmy ke svým strojům, lze zakoupit i samostatně u distributorů přípravků), nemíchá se již velké množství kapaliny, stačí několik litrů;
 • provede se očista filtrů a vložek filtrů;
 • do nádrže se vlije několik litrů nemrznoucí směsi (např. Fridex) tak, aby při spuštění stroje prošla celým jeho systémem
 • provede se prohlídka stroje a opraví se všechny zarezavělé plochy a oděrky;
 • provede se prohlídka hydraulického systému stroje, pokud je jím vybaven, odstraní se všechny závady způsobující únik oleje;
 • stroj by měl být uschován pod střechou nebo ještě lépe v hale nebo garáži.

Uskladnění po sezoně podle firmy Hardi A/S - Unimarco a. s. (výtah):

 • Vyčistěte kompletně postřikovač - zevnitř/zvenku. Ujistěte se, že všechny ventily, hadice a vnější zařízení byly vyčištěny s čisticími přípravky a poté vypláchnuty čistou vodou tak, aby v postřikovači nezůstaly žádné zbytky reziduí.
 • Vyměňte poškozená těsnění a opravte možné netěsnosti.
 • Kompletně vyprázdněte postřikovač a poté nechte čerpadlo několik minut běžet. Ovládejte všechny ventily do všech jejich poloh tak, aby bylo dosaženo maximálního možného vyprázdnění kapaliny z postřikového okruhu stroje. Nechte čerpadlo běžet, dokud ze všech trysek nezačne vycházet vzduch. Vyprázdněte také proplachovací nádrž.
 • Zajistěte ochranu proti mrazu: Nejprve proveďte kompletní ošetření postřikovače zevnitř a z venku. Nalijte cca 50 l nemrznoucí směsi do hlavní nádrže. Veškerou zbývající kapalinu v těžce dostupných částech postřikového okruhu také stáhněte do nádrže. V závislosti na teplotách přes zimu použijte doporučenou směs uvedenou v tabulce: Zapněte čerpadlo a aktivujte všechny ventily a funkce systému, řídicí jednotky, zařízení pro plnění chemikálií atd., aby došlo k rozmístění nemrznoucí kapaliny do celého obvodu i do hůře dostupných míst. Kapalina nesmíchaná s nemrznoucí směsí zmrzne a může poškodit komponenty postřikovače.
 • Demontujte tlakoměry naplněné glycerinem a uskladněte je ve vertikální poloze na místě, které je chráněno proti mrazu.
 • Namažte veškeré mazací body dle plánu mazání.
 • Když je postřikovač vysušen, odstraňte rez z možných škrábanců nebo poškození laku a znovu na těchto místech lak obnovte.
 • Na všechny kovové části naneste tenkou vrstvu antikorozního oleje. Vyvarujte se kontaktu oleje s gumovými částmi, hadicemi a pneumatikami.
 • Složte ramena do transportní polohy a uvolněte tlak ze všech hydraulických funkcí.

Dále viz návod k obsluze konkrétního typu postřikovače Hardi - část Údržba - Uskladnění po sezoně.

Toto jsou některé z příkladů, jak připravit aplikační techniku pro zimní odstávku. Přes zdánlivě složitou operaci však bude technika před sezonou v pořádku a její příprava k další činnosti v ochraně rostlin bude časově i finančně méně náročná. Očistě aplikační techniky věnují pozornost také výrobci postřikovačů, kteří zveřejňují instruktážní videa doplněná o cenné rady odborníků.

Pokud se používají speciální čisticí prostředky, vždy je důležité si pozorně přečíst návod k jejich použití. Vždy pamatovat na ochranné pomůcky, zejména ochranné rukavice, kryt obličeje (ochranné brýle) a vhodný voděodolný oděv a obuv.

Čištění vlastně začíná již při seřizování postřikovače. Pokud je seřízení správné, zůstane v nádrži po aplikaci jen velmi malý zbytek postřikové kapaliny včetně tzv. technického zbytku, což znamená menší spotřebu čisté vody pro rozředění zbytků v nádrži a jejich následné vystříkání na okraji ošetřovaného pozemku. Technický zbytek kapaliny představuje množství, které se rovná 0,5 % objemu hlavní nádrže postřikovače plus 2 litry kapaliny na každý 1 m rozvodu stroje.

Tab.: Míchání nemrznoucí kapaliny

Teplota

(°C)

Množství vody

(litry)

Množství nemrznoucí kapaliny

(litry)

-7

10

2,5

-12

10

4,3

-20

10

6,7

-31

10

10

-40

10

12,2

Úschova postřikovače

Je důležité, aby byl postřikovač v době jeho nečinnosti (nejen přes zimu) odstaven na bezpečném a k tomuto účelu určeném místě. Nepoužívané postřikovače musejí být umístěny bezpečně a neměly by představovat riziko pro zdraví lidí, zvířat ani životní prostředí. Vyčištěné postřikovače je vhodné odstavit pod střechou, chráněné proti mrazu a mimo dosah dětí, potravin a krmiv. Pokud je postřikovač uložen v prostoru, ze kterého je jímána dešťová voda, tak tato voda musí být zachycena a podrobena úpravě v čističce odpadních vod.

Závěr

Správně a pečlivě očištěný, ošetřený a na zimu připravený postřikovač nebude nutné před následující sezonou opravovat, případně měnit mrazem poškozené části a bude možné se zaměřit rovnou na přípravu pro novou sezonu. Cílem všech těchto kroků zaměřených na správné používání postřikovačů (během celého aplikačního období) s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí je usnadnit práci obsluhy a dalších osob pohybujících se v ochraně rostlin a zabývajících se plánováním a prováděním aplikace přípravků.

Sledujte výstupy projektu TOPPS nebo navštivte webové stránky projektu www.topps-life.org

Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků
Oplach postřikovače tlakovou vodou na mycí rampě zbaví povrch zbytků přípravků

Důkladná očista před odstavením postřikovače by měla být samozřejmostí
Důkladná očista před odstavením postřikovače by měla být samozřejmostí

Výbava pro vnější očistu - postřikovač Hardi
Výbava pro vnější očistu - postřikovač Hardi

Oplachová rotační tryska v nádrži postřikovače
Oplachová rotační tryska v nádrži postřikovače

Postřikovač by měl být na zimu umístěn do krytého prostoru nebo alespoň pod přístřešek
Postřikovač by měl být na zimu umístěn do krytého prostoru nebo alespoň pod přístřešek

Související články

Postřikovače pro větší bezpečnost obsluhy

07. 11. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 243x

Ověření účinnosti nastavení vertikální distribuce rosičů při aplikaci přípravků na ochranu rostlin v prostorových kulturách

07. 10. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 257x

Omezování nežádoucího úletu podle pravidel TOPPS Water Protection

20. 08. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 351x

Strip-till - co se děje v pásech (2)

05. 08. 2022 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Mechanizace Zobrazeno 466x

Omezování nežádoucího úletu postřiku je důležité

26. 07. 2022 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1283x

Další články v kategorii Mechanizace

detail