BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

30. 01. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha, Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Osivo a sadba Zobrazeno 1491x

Výnosy máku v České republice se v současnosti nedaří podstatně zvyšovat. Jednu z možností, jak situaci zlepšit představuje vysévání vysoce kvalitního osiva, které vzejde i za stresových podmínek, za sucha nebo mokra. Rychlé a vyrovnané vzcházení a dosažení optimální hustoty porostu silných rostlin je základním předpokladem pro dosažení vysokého výnosu.

Proseeds

Kvalita osiva

Při hodnocení kvality osiva se standardně zjišťuje klíčivost v optimálních teplotních a vláhových podmínkách. S klíčivostí máku obvykle nebývají problémy. Požadovanou hranici 80 % klíčivosti stanovenou pro uznání partie osiva často vysoce překračují. Ideální podmínky při vzcházení semen máku ale na poli nikdy nenastávají. Často se seje za sucha. S nedostatkem vláhy se některá semena vyrovnávají lépe, jiná hůře. Škodí i vysoká vlhkost, kdy semenům při vzcházení chybí vzduch.

Kvalita osiva, vyjadřovaná semenářskými hodnotami, především klíčivostí, nepostihuje plně biologickou hodnotu osiva, která má rozhodující vliv na polní vzcházivost, vývoj porostů i konečný výnos.

Rozdíl mezi zjištěnou klíčivostí a vlastní polní vzcházivostí osiva souvisí se životností neboli vitalitou osiva. Vitalita představuje přirozený potenciál zdravých semen umožňující rychlé klíčení a vzcházení po zasetí za rozmanitých podmínek prostředí. Obecně vitalita vyjadřuje stupeň tolerance osiva k nepříznivým podmínkám při klíčení a vzcházení a stabilitu kvality při uskladnění.

Projevem snížené kvality osiva není jen pokles polní vzcházivosti, ale také snížená rychlost a vyrovnanost vzcházení, abnormality v růstu klíčních rostlin, zvýšená vnímavost vůči infekci půdními organizmy a snížená výnosová schopnost porostu. Semena s vyšší vitalitou jsou schopna vzejít i za méně příznivých podmínek než méně vitální semena, a to při stejné laboratorní klíčivosti.

Na polní vzcházivosti se každoročně odráží vitalita osiva
Na polní vzcházivosti se každoročně odráží vitalita osiva

Laboratorní pokusy

V laboratorních pokusech byla sledována kvalita osiva máku. Laboratorní pokusy byly zakládány vždy ve čtyřech opakováních. U dodaných vzorků byla odpočtem vyklíčených semen po 5 dnech zjištěna energie klíčení (rychlost) a po 10 dnech laboratorní klíčivost. Testování klíčivosti probíhalo v umělohmotných miskách s perforovaným víčkem na navlhčeném filtračním papíru v klimatizačním boxu při teplotě 20 °C. Do každé misky byly umístěny 2 vzorky po 50 semenech.

Poté probíhalo testování vitality osiva máku pomocí dvou stresových testů, rovněž ve čtyřech opakováních po 50 semenech. Při testování byla zjištěna laboratorní vzcházivost ve stresových podmínkách. Testované vzorky, kterým pro testování byla přidělena čísla, jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1: Testované vzorky osiva máku v roce 2022

Číslo vzorku

Odrůda

1

Aplaus

2

Aplaus

3

Major

4

Major

5

Maratón

6

Opal

7

Aplaus

8

MS Topas

9

Major

10

Maratón

11

Onyx

12

Major

13

Aplaus

Polní pokusy

Osivo máku bylo v roce 2022 testováno v polních pokusech na Výzkumné stanici Červený Újezd v okrese Praha-západ. Maloparcelkové pokusy byly založeny metodou náhodných dílců ve čtyřech opakováních. Velikost osetých parcel dosahovala 15 m2, sklizňová plocha 11,25 m2.

Při přípravě půdy se uplatnila technologie s podzimní orbou a jarní přípravou půdy (1 přejezd smyk + brány). Celkem se hnojilo 100 kg dusíku ha hektar ve dvou dávkách (50 + 50 kg). Díky malému tlaku škůdců nebyla nutná insekticidní ochrana.

Agrotechnika polních pokusů byla následující:

  • 28. 3. 2022 setí máku (výsevek 1,75 kg/ha) parcelním bezezbytkovým secím strojem, po zasetí uválení;
  • hnojení LAD 200 kg/ha při setí;
  • preemergentní herbicidní postřik Command 36 SC + Callisto 480 SC;
  • hnojení LAD 200 kg/ha v 6. listu máku;
  • 16. 8. sklizeň parcelní sklízecí mlátičkou Wintersteiger Classic a následné vyčištění máku v průběhu měsíce října.

Výsledky

Testováním kvality osiva máku probíhá od roku 2015, kdy jsme hledali vhodné testy pro stanovení vitality. Z velkého množství testů jsme nakonec vybrali dva, jeden „měkčí“ a druhý „tvrdší“. V laboratorních a polních podmínkách jsme porovnávali osivo o velmi vysoké klíčivosti a osivo s klíčivostí mírně nad 80% hranicí stanovenou pro uznání partie osiva. Rozdíl v klíčivosti dosahoval 11 %.

Při testování vitality byl ale rozdíl téměř 40% ve prospěch vysoce klíčivého osiva. Z osiva o vyšší vitalitě vzešlo podstatně více rostlin a vytvořilo se mnohem více makovic. Mírný rozdíl byl zjištěn i ve výnosech ve prospěch vitálnějšího osiva.

V následujících letech se v pokusech pokračovalo na větším počtu vzorků osiva máku. Každoročně se potvrzovalo, že osivo se stejnou klíčivostí může vykazovat různou vitalitu, tedy schopnost vzcházet ve stresových podmínkách. Vysoká vitalita se vesměs kladně odrážela na dosažené hustotě porostu, na počtu makovic i na výnosech máku.

Výsledky laboratorních pokusů 2022

Uznané osivo modrosemenného máku ze sklizně 2021 (tab. 1) bylo v roce 2022 podrobeno testování klíčivosti a vitality. Mezi porovnávanými vzorky byly zjištěny rozdíly. Laboratorní klíčivost u všech testovaných vzorků bohatě překračovala hranici 80 % stanovenou pro uznání partie osiva máku. Klíčivost dosahovala vysokých hodnot, pohybovala se v rozmezí 93 až 97 %. Rovněž energie klíčení se pohybovala na vysoké úrovni (graf 1).

Při testování vitality ve stresových podmínkách vzcházelo méně semen než při stanovení klíčivosti v podmínkách ideálních. Rozdíly ve vzcházivosti máku v testech vitality byly mezi porovnávanými vzorky větší než při stanovení klíčivosti (graf 2).

I když bylo všechno osivo vysoce klíčivé, mělo různou vitalitu. Nejvyšší klíčivost vykázaly vzorky č. 1 a 13. V testu vitality 1 nejlépe uspěly vzorky č. 5 a 13, ale rozdíly mezi porovnávanými vzorky nebyly příliš velké. V testu 2 nejvíce semen vzešlo u vzorku č. 1. Všechny porovnávané vzorky osiva máku splnily požadavky stanovené pro vitální osivo. V testu 1 je hranice pro kvalitní osivo stanovena na 60 %, v testu 2 na 40 %.

Graf 1: Energie klíčení a klíčivost osiva máku
Graf 1: Energie klíčení a klíčivost osiva máku

Graf 2: Testování vitality osiva máku
Graf 2: Testování vitality osiva máku

Výsledky polního pokusu 2022

Výsledky polních pokusů v roce 2022 podstatnou měrou ovlivnil průběh počasí (tab. 2). Selo se za nepříznivých vláhových podmínek a sucho přetrvávalo delší dobu po zasetí. Rostliny máku při nedostatku vláhy a chladnu vzcházely pomalu (graf 3). Při odpočtech rostlin po vzejití se polní vzcházivost pohybovala na poměrně nízké úrovni. I tak bylo možno vypozorovat určitý vztah mezi vitalitou osiva a vzejitím porostu. Měně vitální osivo vzcházelo pomaleji.

Rostliny máku v nepříznivých podmínkách pomalu vzcházely
Rostliny máku v nepříznivých podmínkách pomalu vzcházely

Následovalo srážkově bohatší období. Při dostatku vláhy ještě vzešly další rostliny, porosty máku zmohutněly, dostatečně se rozvětvily a vytvořily dostatečný počet makovic (graf 4). Díky vláze, která porostům výrazně pomohla, se nakonec výnosy pohybovaly na přijatelné úrovni kolem jedné tuny na hektar (graf 5). V porovnání s předešlou sezonou, která byla pro mák v Červeném Újezdě velmi příznivá, se v pokusech sklízelo zhruba poloviční množství.

Porosty máku se po deštích výrazně zlepšily a vytvořily dostatečný počet makovic
Porosty máku se po deštích výrazně zlepšily a vytvořily dostatečný počet makovic

Stejně jako v roce 2021 i v roce 2022 výnosy máku v příznivých vláhových podmínkách ovlivnila vitalita osiva méně než v předchozích horších ročnících. Potvrdilo se, že vitalita osiva více ovlivňuje polní vzcházivost a strukturu porostu máku v letech s nepříznivými povětrnostními podmínkami s nedostatkem vláhy. V roce 2022 ale za vegetace pršelo v dostatečném množství, a tak se vitalita osiva na stavu porostů odrazila méně.

Tab. 2: Meteorologické údaje v Červeném Újezdě za vegetace máku 2022

Meteorologický údaj

Teploty, srážky

Měsíc

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1. dekáda

1. – 10.

Teplota °C

3,4

0,8

4,7

14,7

18,2

17,8

21,1

Srážky mm

5,8

1,8

21,4

8,4

32,3

28,9

11,0

2. dekáda

11. – 20.

Teplota °C

4,3

4,5

8,6

17,8

20,4

19,6

21,5

Srážky mm

10,2

6,5

5,8

15,1

16,0

7,4

70,9

3. dekáda

21. – 31.

Teplota °C

3,6

8,1

9,3

14,5

21,2

21,2

18,8

Srážky mm

2,4

8,0

17,4

18,4

90,8

21,2

18,7

Měsíc celkem

Teplota °C

3,78

4,57

7,52

15,63

19,91

19,60

20,42

Srážky mm

18,4

16,3

44,6

41,9

139,1

57,5

100,6

Počet dešťových dnů 1–5 mm

5

2

3

5

3

2

3

Počet dešťových dnů 5–10 mm

1

2

1

2

3

3

0

Počet dešťových dnů ≥10 mm

0

0

2

1

5

2

4

Dlouhodobý průměr * 1961–2020

Teplota °C

-0,2

3,5

8,5

13,2

16,5

18,2

17,8

Srážky mm

20,3

28,3

32,7

68,7

71,8

71,4

67,8

Normál * 1981–2010

Teplota °C

-0,3

3,6

8,5

13,5

16,2

18,3

17,9

Srážky mm

20

28

28

70

67

78

66

Normál * 1990–2020

Teplota °C

0,3

4,0

9,2

13,6

17,0

18,9

18,7

Srážky mm

18

28

27

60

71

77

66

Pozn.: * údaje z meteorologické stanice Praha-Ruzyně

Graf 3: Počet rostlin po vzejití a před sklizní
Graf 3: Počet rostlin po vzejití a před sklizní

Graf 4 Počet makovic před sklizní
Graf 4 Počet makovic před sklizní

Graf 5: Výnos semen při 8% vlhkosti
Graf 5: Výnos semen při 8% vlhkosti

Závěr

Osivo máku bylo testováno v laboratorních a polních pokusech. Stejně jako v předchozích letech se i v roce 2022 potvrdilo, že osivo se shodnou klíčivostí může vykazovat různou vitalitu, tedy schopnost vzcházet ve stresových podmínkách.

Klíčivost osiva máku testovaného v roce 2022 se pohybovala na vysoké úrovni s ne příliš velkými rozdíly mezi porovnávanými vzorky. Při vzcházení ve stresových podmínkách se rozdíly ve vitalitě osiva prohlubovaly. V porovnání s nepříznivými ročníky ale byly rozdíly menší.

V polních pokusech při nedostatku vláhy v období vzcházení máku bylo dosaženo nižší polní vzcházivosti. Po deštích se ale hustota porostu mírně zlepšila. Nižší vitalita osiva měla vliv na pomalejší vzcházení porostů. Výnosy se díky dostatku vláhy v létě pohybovaly na přijatelné úrovni, přičemž se na jejich výši odrážela vitalita osiva. Měně vitální osivo poskytlo nižší výnosy.

Související články

Nepřehlédnutelné jařiny pro zásev 2024

29. 02. 2024 Ing. Luděk Novotný; SAATEN-UNION CZ s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 469x

Pěstování sóji a odrůdy Prograin Zia v roce 2023

28. 02. 2024 Ing. Ondřej Průša; Prograin Zia, s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 95x

Slunečnice pro sezonu 2024 s bonusem navíc

27. 02. 2024 Ing. Jiří Matuš; Limagrain Česká a Slovenská republika Osivo a sadba Zobrazeno 89x

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2024

21. 02. 2024 Ing. Vladimíra Horáková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 254x

Nové odrůdy jarního ječmene, 2023

17. 02. 2024 Ing. Olga Dvořáčková; Národní odrůdový úřad, ÚKZÚZ Osivo a sadba Zobrazeno 329x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail