Chemap Agro s.r.o.

Úroda máku bude vyšší než loni

26. 09. 2020 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 507x

V České republice se produkuje i spotřebovává nejvíce potravinářského máku na světě, i když se roční spotřeba snížila z někdejších 430 gramů na osobu na zhruba 280 gramů. Pro soběstačnost ČR postačuje produkce kolem 3 tisíc tun máku za rok.

Agromanuál - personální

Většina makového semene jde na export. Minulá sezona se našim pěstitelům máku poměrně dobře vydařila. Loni dosáhl průměrný výnos máku v České republice 0,66 t/ha, což představuje podstatné meziroční navýšení v porovnání s 0,51 t/ha v předešlém ročníku. Letošní porosty vesměs vypadaly dobře a slibovaly bohatou úrodu.

Informace z oblasti pěstování máku zazněly na polních dnech „Den pro mák 2020“, které proběhly na přelomu června a července v Červeném Újezdě na Praze-západ, v Krucemburku na Havlíčkobrodsku a v Kostelci na Hané na Prostějovsku. Tradiční akce uspořádal spolek Český modrý mák z. s., a Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU).

Z činnosti spolku

O činnosti spolku Český modrý mák podali informace tajemník Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. a ředitelka Mgr. Stanislava Koprdová, Ph.D. Chráněné zeměpisné označení Český modrý mák se dosud nepodařilo získat, ale spolek v této oblasti stále vyvíjí značné úsilí.

Co se spolku podařilo, bylo prosazení výjimky na moření osiva máku mořidly s insekticidní složkou Cruiser OSR a Elado v letech 2019 a 2020. Také pro příští pěstitelskou sezonu se se vedení spolku pokusí výjimku získat.

V roce 2019 dostal český modrý mák českou cechovní normu. Mák s označením „vyrobeno podle české cechovní normy“ pro spotřebitele představuje záruku českého původu a potravinářské kvality. Norma se vztahuje jen na vyjmenované odrůdy modrého máku, které splňují požadovaná kritéria potravinářského máku. Nepovoluje se tepelná úprava máku. Obsah morfinových alkaloidů v máku nesmí překročit 20 mg/kg, vlhkost 8 %. Semena nevybarvená, tmavá až černá se mohou vyskytovat do 5 % hmotnosti, příměsi a nečistoty celkem nejvýše do 8 %, semena nevyzrálá rezavé barvy do 5 %, poškozená semena do 3 %. Olejnatost semen musí být nad 40 %.

V předešlých dvou letech úspěšně proběhl projekt na propagaci českého modrého máku s názvem „Náš modrý mák“. Stejný projekt by se měl uskutečnit i v letošním roce. Je třeba, aby si lidé uvědomili, že český modrý mák představuje vysoce kvalitní potravinu.

Více máku v ČR

V ČR se plocha máku v posledních letech zvětšuje. Zatímco v roce 2018 se u nás mák pěstoval na výměře 26 608 ha, loni naši pěstitelé oseli plochu 35 778 ha. Produkce máku v loňské pěstitelské sezoně v ČR dosáhla 24 190 tun. Letos se výměra máku na našich polích opět zvýšila. Podle sdělení Ing. Václava Lohra u nás mák pěstuje 839 pěstitelů.

Vývoz českého modrého máku ze sklizně minulého roku dosáhl od září 2019 do dubna 2020 15 317 tun. Na první místo se zase dostalo Rusko s více než 4,5 tisíci tun a druhé místo obsadilo Rakousko s téměř 3,9 tisíci tunami. Do Polska se od nás dovezlo přes 1,5 tisíc tun makového semene, na Slovensko téměř 1,4 tisíc tun a do Německa přes 1,3 tisíc tun. Nad 500 tun českého modrého máku putovalo do Nizozemska a Maďarska.

Dovoz makového semene do ČR se snížil. Od září 2019 do dubna 2020 se k nám dovezlo jen 1 001 t makového semene. Největší množství, 75,5 % přišlo ze Slovenska. Ing. Lohr podotkl, že v minulosti se k nám dováželo kolem 6 tisíc tun máku.

Pokusy v Červeném Újezdě

O pokusy s mákem v Červeném Újezdě se v současnosti stará Ing. Matěj Satranský, doktorand z ČZU. Ten přítomné seznámil se základní agrotechnikou. Mák letos zaseli 17. března. Vysévalo se 1,75 kg semen na hektar. Většina pokusů se uskutečnila na odrůdách máku Aplaus a Onyx. Kvůli suchu rostliny pomalu vzcházely, ale koncem dubna začalo pršet a to máku velmi pomohlo. V době konání polního dne 30. června byly porosty máku pěkné.

Proti plevelům ošetřovali preemergentně pomocí kombinace herbicidů Callisto a Command 36 CS. Postemergentní ošetření se uskutečnilo pomocí herbicidů Laudis, Starane a insekticidu Karate Zeon 14. června. Insekticidně porosty máku ošetřili přípravkem Nurelle D. Hnojilo se 17. března NPK 15-15-15 dávkou 200 kg/ha. Další hnojení proběhlo 5. června 200 kg/ha ledku.

V rozsáhlých maloparcelkových pokusech v Červeném Újezdě mohli příchozí posoudit množství variant pokusů. Mimo jiné se ověřují možnosti hnojení a ošetřování porostů. V pokusech mohli příchozí vidět účinnost moření osiva včetně biologických přípravků. Porovnávalo se patnáct variant fungicidních aplikací s neošetřenou kontrolou.

V pokusech v Červeném Újezdě, kde na jaře často přicházejí přísušky, má kladný vliv na polní vzcházivost máku aplikace mikrogranulí hydrogelu k osivu máku při setí do seťové rýhy. Každoročně varianty s přidáním látky poutající vodu při setí zlepšovaly polní vzcházivost a navyšovaly výnosy. Jako nejlepší se ukazuje použití hydrogelu a hnojiva s nízkým obsahem dusíku Physiostart nebo Duostart.

Ozimý mák do sucha

V pokusech v Červeném Újezdě si mohli účastníci polního dne kromě jarního máku prohlédnout i ozimý odrůdy Zeno Plus. Ozimý mák dobře vzešel a přezimoval. Na rozdíl od jarního ale byl více napaden chorobami.

Ozimý mák je vhodné pěstovat v lokalitách, kde hůře prospívá jarní a poskytuje hektarové výnosy pod půl tuny. Jedná se například o oblasti s jarními přísušky, ke kterým patří i Červený Újezd. Ozimý mák v suchých oblastech běžně dosahuje výnosů kolem 1 t/ha. Na lokalitách, kde jarní mák dociluje výnosu 1 t/ha, se ozimý nevyplatí, protože výnosy bývají zhruba stejné.

Ozimý mák ale neprospívá všude. Není vhodný na podmáčené pozemky a na pole zaplevelená vlčím mákem, který při mírné zimě vzchází po celé zimní období. Chemická likvidace vlčího máku pomocí herbicidů není možná. Při silném zaplevelení vlčím mákem může v krajním případě dojít až k úplnému vytlačení kulturní rostliny. Semena vlčího máku přežívají v půdě velmi dlouho.

Samotné pěstování ozimého máku není složité, jen je potřeba mírně navýšit výsevek. Vysévá se mezi 10. až 15. zářím. Ve vyšších polohách lze porosty ozimého máku zakládat i dříve, v teplejších místech naopak později. Hraniční termín setí je 20. září. Pěstitelé mají v současnosti k dispozici tři odrůdy ozimého máku, a to Zeno Plus, Oz a Titan. Ozimé odrůdy mají velmi nízký obsah morfinu v tobolkách. Všechny tři rakouské odrůdy mají v České republice.

Agrotechnika v Krucemburku

Neustále stoupá význam kvality osiva. Osivo je potřeba vybírat vysoce vitální, kalibrované, namořené povolenými přípravky. Velmi dobrou službu mohou udělat mořidla na bázi zinku a huminových látek, což se potvrzuje v pokusech.

Jen vysoce kvalitní osivo máku vysévá jeden z našich nejlepších pěstitelů máku, hlavní agronom zemědělského podniku Zemědělská a. s. Krucemburk Ing. Josef Michalíček. Mákem v podniku každoročně osévají asi 200 ha po předplodinách pšenici ozimé a kukuřici na siláž.

Zásadní význam pro optimální vzejití porostu má kvalitní příprava půdy a setí. Na jaře připraví půdu pro vysetí máku co nejdříve. Při setí ale musí být půda dostatečně vyzrálá a prohřátá. Mák sejí koncem března nebo začátkem dubna. Až do loňska pro setí máku používali botkový secí stroj Amazone s aktivní přípravou půdy rotačními branami o pracovním záběru 4,5 m. Vzdálenost řádků dosahuje 12,5 cm. Secí stroj je vybaven prutovými zavlačeči tvaru L, kdy nedochází k zatažení osiva máku do větší hloubky. Letos si pořídili nový diskový secí stroj Lemken s rotačními branami o záběru šesti metrů, se kterým jsou velmi spokojeni. Vysévají přibližně 1,7 kg/ha semen máku do hloubky 0,5–1 cm. Za secím strojem má vždy zůstávat vlahý pruh, aby semena měla dostatek vody pro klíčení a vzcházení. Cílem je dosažení 80 až 100 rostlin/m2 a kolem 100 plně vyvinutých makovic při sklizni. V Krucemburku dlouhodobě dosahují vysokých výnosů máku.

Výměra máku v ČR se rozšiřuje
Výměra máku v ČR se rozšiřuje

Úroda máku bude vyšší než loni
Úroda máku bude vyšší než loni

Pro suché oblasti je nadějí ozimý mák
Pro suché oblasti je nadějí ozimý mák

S pokusy v Červeném Újezdě přítomné seznámil Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. (vlevo)
S pokusy v Červeném Újezdě přítomné seznámil Ing. Pavel Cihlář, Ph.D. (vlevo)

V Červeném Újezdě si příchozí prohlédli i různobarevné odrůdy
V Červeném Újezdě si příchozí prohlédli i různobarevné odrůdy

Související články

Vliv agrotechnických faktorů na stav půdního humusu

14. 10. 2020 Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 515x

Pomocné plodiny podporují půdní mikrobiom

25. 09. 2020 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně foto: M. Podrábský Technologie pěstování Zobrazeno 820x

Polní dny Sója 2020

23. 09. 2020 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Agromanuál, Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 711x

Technologické možnosti omezování vodní eroze

21. 09. 2020 Ing. Pavel Kovaříček, CSc., Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Marcela Vlášková; Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 625x

Role mikroorganizmů v udržitelném zemědělství

17. 09. 2020 Doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 544x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail