Chemap Agro s.r.o.

Pohled nejen na jaro 2021 na našich polích

22. 04. 2021 Ing. Ladislav Černý, Ph.D.; Agrotechnik spol. s r. o. Technologie pěstování Zobrazeno 230x

Slezl sníh a otevírá se jaro 2021. Bude jiné než ty, co si pomatujeme a to po všech stránkách. Nároky na zdravotní bezpečnost stoupají se sílící pandemií, zároveň stoupají ceny rostlinných komodit. Je to důsledek tvoření rezerv světových velmocí. Ohrožení sklizně 2021 je obrovské s ohledem na lidské zdroje v našich firmách, které jsou nenahraditelné (poprvé není a nebude hlavní nepřítel počasí).

Kvalitně udělat jarní práce bude klíčové, zároveň se musíme pokusit napravit pozdně seté porosty z podzimu 2020. Nezaseté nebo špatně založené porosty ozimých obilnin dosahují hodnoty nad 30 %. Rozhodnutí, co s nimi dále, bude velmi složité. Uvedu několik možností, jak se zachovat s ohledem na dlouholetou pokusnickou řadu na ČZU.

Současný stav

V posledním únorovém týdnu se pomalu probouzí vegetace (objevují se první bílé kořínky). Zemědělská zima trvala cca měsíc. Rostliny vegetovaly do konce roku 2020, spotřebovaly dodaný dusík z podzimního hnojení. Mineralizace probíhala skoro celou zimu, poslední týden v únoru byl zjištěn obsah 5–12 ppm dusíku v půdě do 30 cm s převahou NO3. Rozdíly v obsahu N jsou podle předplodiny a podle pěstované plodiny. To znamená začít hnojit, jak to podmínky dovolí - asi začneme v první březnové dekádě.

Pohled na hnojení jednotlivých porostů

Řepka ozimá

Je třeba dát hned dávku cca 100 kg N/ha v NH2 (močovinový dusík - pokud stabilizovaný, tak s inhibitorem ureázy). Hnojiva DASA a LAD nechat na druhé přihnojení. Důvodem je rychlý růst nadzemní biomasy po nitrátech (což nechceme) a možnost vyplavení NO3 po březnových srážkách.

Zajímavý je pokusnický model 90 + 90 Kg N/ha. Přenesený do našich podmínek aplikujeme takto: 90 Kg N/ha v močovině + 60 kg N/ha DASA + 5 % roztok močoviny a síry 1,0 l/ha ke každému dalšímu pesticidnímu vstupu.

Pozor na aplikace směsí DAM + insekticid + listová hnojiva + dalších věci. Děláme hrozné tank-mixy a chceme po rostlině několik věcí najednou. Mnohdy naše požadavky jdou proti sobě. Příkladem je čistý DAM + něco. DAM je půdní hnojivo, musí z listů stéct na půdu a následně příjem kořeny, příjem přes listy cca 10 %. My uděláme DAM + insekticid + B + Cytokininy + P + ……. = hnojím půdu - velmi drahé půdní hnojivo s velmi malým efektem vůči našemu očekávání. Výsledkem je - mám hotovo jedním přejezdem, ale jen v mé hlavě, rostlina je na tom úplně jinak. Řešením je 180 l vody/ha + 20 l DAM/ha + insekticid + listová výživa. DAM se pak chová jako listové hnojivo (7,8 kg N/ha) a umožňuje lepší vstup do rostliny dalším složkám v tank-mixu. V této koncentraci DAM nepálí.

Ozimé obilniny

Porosty neodnožené nebo na počátku odnožování

Hnojení - Hnojit dusíkem co nejdříve ve formě NH2 (močovina), a nečekat, jak je vžitým zvykem. Forma NH2 se za týden přemění na NH4 - primárně podporuje růst kořenů a pozvolný růst nadzemní hmoty. Forma NO3 (ledky a DASA) podporuje růst nadzemní biomasy, dojde k zředění pletiv a výrazně se sníží mrazuvzdornost, kterou budeme v březnu a dubnu potřebovat. Proto si necháme DASU a ledky na druhé přihnojení. První dávka HN2 na tyto porosty bude cca 60 kg N/ha.

Regulace a zahuštění – Je třeba si připomenout, že CCC porušuje apikální dominanci a posiluje odnože. To je všeobecné pravdivé pravidlo, je tu ale. Porušení apikální dominance je nejen u nadzemní biomasy, ale i u kořenů. To u slabých kořenů nechceme. Co chceme? Podpořit růst kořenů, posílit odnožovací uzel, zesílit a ozdravit báze stébel, jako základ omezení poléhání. To nám samotné CCC neumožní.

Pro neodnožené a stresované porosty je vyzkoušená kombinace CCC 0,4–0,5 l/ha + 150 g P2O5 + cytokininy (podpora růstu kořenů) + 30–50 g Mn + gibereliny (podpora odnožovacího uzlu). Toto mohu poskládat z jednotlivých produktů nebo aplikací směsných produktů. Mnohaleté kladné výsledky jsou s Aucyt Start v dávce 2,0–3,0 l/ha nebo AktiFer Grow v dávce 2,0 l/ha v TM s prvním vstupem. Při této kombinaci působí synergicky foliární výživa a hormonální stimulace.

Mnohé porosty nejsou ošetřeny herbicidně. Zmíněné kombinace umožňují tank-mixy s herbicidy. Pozor na produkty s auxiny. Ty se s herbicidy neaplikují - působí proti sobě. Auxinové přípravky je třeba ponechat na pozdější fáze růstu - využít vynikající synergie auxinů s fungicidy.

Silné, plně odnožené porosty

Hnojení se provádí dle zvyklostí na dané lokalitě. Námětem k zamyšlení je tabulka 2 z maloparcelkových pokusů. V našem provozu kombinujeme dvě hnojení (viz řádek 2), a to regenerační močovinou + produkční DASA. Celková dávka je cca 150 kg N/ha. Následuje 20 l/ha DAM do každé postřikové pesticidní jíchy (většinou třikrát). Je nutné dodat, že pěstujeme krmné odrůdy pšenice a jsme cca v 500 m n. m.

Následuje základní regulace pomocí CCC dle odrůdy v dávce 0,8–1,2 l/ha společně s ozdravením porostu po zimě. Je možné využít osvědčených fungicidů nebo jít cestou integrované ochrany a pošetřit fungicid na pozdějších fáze. Kurativní ozdravení = tank-mix CCC + přípravky na bázi mědi a síry. Nejlepší výsledky ozdravné aplikace jsou s elementární sírou (90% síra, dávka 1,0–2,0 l/ha). Pokud chceme ozdravení a zároveň zvýšit využitelnost N z aplikovaných minerálních hnojiv, volíme kombinaci mědi s fosforem. Porosty po aplikaci získávají tmavě zelenou a modrozelenou barvu. Tuto variantu využíváme na našich porostech a to konkrétně: tank-mix CCC 0,8–1,2 l/ha dle odrůdy + AktiFer SuperPhos+Cu 0,6 l/ha + thiosíranová síra 2,0 1/ha. Tyto kombinace jsou levné a přinášejí vysoké zhodnocení vložených peněz.

Základem těchto technologií je využití maloparcelkových pokusů, které jsme si přizpůsobili pro naše podmínky. Pro ukázku přidávám tabulku 3 s foliární výživou u jarního ječmene.

Tab. 1: Srovnání hnojení řepky jednou, dvěma a čtyřmi dávkami N za různých podmínek

Hnojení N (kg/ha)

Hnojivo

Výnos (t/ha)

Suché jaro - 2015

Vlhké jaro - 2016

90+90+0+0

močovina

5,5

4,64

0+180+0+0

močovina

5,5

4,40

40+50+60+30

LAD

5,8

4,46

Tab. 2: Typy hnojení N a jejich vliv na výnos a kvalitu pšenice odrůdy Tobak v různých letech

Hnojení dusíkem Výnos N-látky Výnos N-látky Výnos N-látky
Regenerační Produkční 1 Produkční 2 Kvalitativní t/ha % t/ha % t/ha %
2014 2015 2016
50 kg N/ha 60 kg N/ha 40 kg N/ha 30 kg N/ha 12,3 11,2 11,7 12,5 10,1 12,3
LAD 27 DASA LAD 27 LAD 27
Močovina Močovina - - 11,8 11 12 12,5 10,3 12,5
92 kg N/ha 88 kg N/ha
Močovina - - - 11,6 11,1 11,8 12,4 10,1 12,6
180 kg N/ha

Tab. 3: Vliv integrované ochrany na bázi foliární výživy u jarního ječmene s produkty firmy Chemap

Aplikace přípravků v různých fázích jarního ječmene

Výnos (t/ha)

Přimoření

BBCH 25

BBCH 29–31

BBCH 37–39

BBCH 45Mustang Forte 0,7 l/ha

Fungicid

Etephon 0,7 l/ha

Boogie Xpro 1,2 l/ha

5,59

M-Sunagreen 1,5 l/t

 

Mustang Forte 0,7 l/ha

Fungicid

Etephon 0,7 l/ha

Fungicid

Boogie Xpro 1,2 l/ha

6,14

M-Sunagreen 1,5 l/t

 

Mustang For 0,7 l/ha

Sunagreen 0,5 l/ha

Folit Thiosulf 2,0 l/ha

Etephon 0,7 l/ha

Polyfol PK 4,0 l/ha

Boogie Xpro 1,2 l/ha

Aktifol Mag 1,0 l/ha

7,95

M-Sunagreen 1,5 l/t

Mustang Forte 0,7 l/ha

Folit Thiosulf 2,0 l/ha

Aucyt 2,0 l/ha

CCC 0,6 l/ha

 

CCC 0,5 l/ha

Polyfol PK 4,0 l/ha

Boogie Xpro 1,2 l/ha

Aktifol Mag 1,0 l/ha

Folit P 2,0 l/ha

8,06

Souhrn

Toto jsou náměty k zamyšlení pro první fáze růstu našich plodin. I přes růst cen komodit je nutné vytěžit z vložených peněz maximum. Vyvarovat se špatným rozhodnutím (dle výzkumu provedeného v USA je 70 % manažerských rozhodnutí špatných - jsme na tom hůře než meteorolog), to jde velmi těžko, nejlépe se hodnotí po bitvě - pak už jsme všichni chytří. Nyní naše pěstitelské snažení začíná, přeji jen dobrá rozhodnutí a pevné zdraví.

Související články

Základy zpracování půdy (3): Mělké zpracování půdy

04. 05. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 173x

Současné intenzivní odrůdy obilnin nelze pěstovat bez regulátorů růstu

20. 04. 2021 Ing. Petr Portych; Corteva AgriScience Technologie pěstování Zobrazeno 169x

Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1)

12. 04. 2021 Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 325x

Zakládání porostů jarního máku

31. 03. 2021 Ing. Matěj Satranský, Ing. Pavel Cihlář Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 708x

Vertikální zemědělství

21. 03. 2021 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 612x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail