BASF
BASF
BASF

AGRA

Technologická kvalita odrôd pšenice na Slovensku v roku 2021

14. 08. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Technologie pěstování Zobrazeno 811x

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Varistar

Odroda tvorí základný intenzifikačný faktor v rastlinnej výrobe. Správna voľba odrody umožňuje zvýšiť ekonomickú efektivitu pestovania pšenice. Rozhodujúcimi kritériami pre výber odrody by mali byť: adaptácia odrody na dané pôdno-klimatické podmienky, vhodnosť odrody na daný spôsob hospodárenia na pôde, odolnosť proti škodlivým činiteľom, kvalita odrody vzhľadom na úžitkový smer pestovania a odolnosť voči vyzimovaniu.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“ môžeme každoročne sledovať technologickú kvalitu pšenice. V roku 2021 v rámci celej SR bolo analyzovaných 207 vzoriek pšenice z 88 odberových miest (získané od Poľnohospodárskych a Roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUPu).

U sledovaných vzoriek boli stanovované parametre technologickej kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), triedy kvality A, čo zodpovedá minimálnym požiadavkám kvality pre pekárske účely, a konkrétne objemová hmotnosť (min. hodnota 77,0 kg/hl), obsah dusíkatých látok N × 5,7 (min. 12,0 %), obsah mokrého lepku v sušine (min. 26 %), sedimentačný index, Zelenyho test (min. 30 ml), číslo poklesu (min. 220 s) a súčasťou STN je už aj hodnotenie kvality lepku na základe hodnoty gluten indexu pre triedu kvality E (min. 65). STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej delí pšenicu na 4 triedy kvality: E - elitná, A - štandardná, B - základná, P - pečivárenská.

Úroda pšenice v roku 2021 dosiahla priemerne triedu kvality A (tab. 1), rovnako ako aj v predchádzajúcom roku.

V rámci monitoringu technologickej kvality pšenice sme hodnotili aj kvalitu jednotlivých odrôd, ktoré mali najvyššie zastúpenie. Odrodové spektrum pestovaných pekárenských pšeníc bolo tak ako aj za minulé roky pomerne široké. Z 207 hodnotených vzoriek sme zaznamenali pestovanie 81 rôznych odrôd, z čoho najčastejšie pestovanými pšenicami v SR v roku 2021 boli odrody Aurelius, Genius, Lukullus, Airbus, RGT Rebell, IS Conditor, Apexus, IS Laudis, Albertus, Avenue, Viriato, Julie, Bernstein. Ďalej nasledovali odrody Altigo, Beatus, Butterfly, RGT Reform, Yetti, Expo, IS Agilis. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, Lyskamm, RGT Sunnyboy a ďalšie.

Tab. 1: Minimálne, maximálne a priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice v roku 2021

 

Objemová hmotnosť (kg/hl)

N-látky × 5,7 DA 7 200 (%)

Mokrý lepok
v sušine (%)

Gluten index

Číslo
poklesu (s)

Sedimentačný index (ml)

Trieda kvality

minimum

66,1

8,5

12,1

20

81

15

 

maximum

84,6

18,8

46,2

100

420

69

 

priemer

77,3

12,9

26,9

88

353

37

A

Hodnotenie kvalitatívnych parametrov odrôd pšenice

Grafy č. 1–6 znázorňujú priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR z roku 2021.

Priemerne najvyššie hodnoty objemovej hmotnosti dosahovali odrody Albertus, Aurelius, Bernstein, Airbus, IS Laudis, Lukullus a Viriato, ktoré zodpovedajú triede kvality E (graf 1). Naopak priemerne najnižšími hodnotami objemovej hmotnosti sa vyznačovali odrody IS Conditor (72,8 kg/hl) a RGT Rebell (73,3 kg/hl), ktoré v tomto parametri nesplnili požiadavky pre žiadnu z tried kvality. Minimálna hodnota objemovej hmotnosti pre triedy P a B podľa STN 46 1100-2 je 75,0 kg/hl. Minimálnu hodnotu objemovej hmotnosti 77,0 kg/hl, triedu kvality A, dosiahli odrody Apexus (77,1 kg/hl) a Julie (77,3 kg/hl). Boli na úrovni celoslovenského priemeru. Celkovo objemová hmotnosť v roku 2021 za celú SR dosahovala priemerne hodnotu 77,3 kg/hl.

Priemerná hodnota obsahu dusíkatých látok za celú SR bola na úrovni 12,9 %, čo zodpovedá triede kvality A. Z najčastejšie pestovaných odrôd najnižšie hodnoty dusíkatých látok a zároveň aj triedu kvality A (minimálne 12,0 %) dosiahli odrody Albertus, IS Laudis a Julie. Ostatné odrody v tomto parametri dosiahli v roku 2021 triedu kvality E, teda priemerný obsah dusíkatých látok mali minimálne 13,0 %. Odrody Apexus, Lukullus a Bernstein prekročili priemernú hodnotu dusíkatých látok 14,0 % (graf 2).

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu mokrého lepku sa vyznačovali odrody Viriato, Julie a Albertus, kedy nedosiahli obsah mokrého lepku minimálne 26 %, čo zodpovedá triede kvality A (graf 3). Naopak najvyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku dosiahli odrody Apexus, Aurelius, Lukullus, IS Conditor a Bernstein. Tieto odrody dosiahli hodnotu mokrého lepku min. 28 %, čo zodpovedá triede kvality E. Priemerná hodnota obsahu mokrého lepku za celú SR bola na úrovni 26,9 %.

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten indexu bola v rámci celej SR v roku 2021 vyššia (88) v porovnaní s rokom predchádzajúcim (79), čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten indexu jednotlivých odrôd. Minimálna odporúčaná hodnota gluten indexu pre pekárske využitie je 65. Túto hodnotu dosiahli všetky najčastejšie pestované odrody okrem odrody IS Conditor (33), ktorá je ale charakterizovaná ako odroda vhodná pre kŕmne účely alebo pre výrobu pečivárenskej múky (graf 4).

Hodnoty čísla poklesu neboli u žiadnej z najčastejšie pestovaných odrôd problémovými parametrami (graf 5). Všetky odrody dosahovali vysoké hodnoty čísla poklesu. Všetky odrody vysoko presiahli hodnotu 220 s. Priemerne najnižšiu hodnotu čísla poklesu dosiahla odroda IS Conditor (271 s) a naopak priemerne najvyššiu hodnotu dosiahla odroda Viriato (399 s) v roku 2021.

Priemerne triedu kvality E v parametri sedimentačný index dosiahli odrody Airbus, Apexus, Aurelius, IS Laudis, Lukullus a Bernstein, kedy dosiahli hodnotu min. 40 ml (graf 6). Najnižšou priemernou hodnotou sedimentačného indexu (29 ml) sa vyznačovala odroda IS Conditor, nezodpovedala v tomto parametri triede kvality A (min. 30 ml). Odroda Bernstein dosiahla najvyššiu hodnotu sedimentačného indexu (52 ml). Priemerná hodnota sedimentačného indexu za celú SR bola na úrovni 37 ml.

Na základe nášho monitorovania kvality jednotlivých odrôd pšenice sme zistili, že z najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR najvyššiu kvalitu v roku 2021 dosiahli odrody Bernstein, Lukullus a Aurelius, ktoré dosiahli priemerne vo všetkých parametroch triedu kvality E podľa STN (tab. 2). Odrody Bernstein a Lukullus dosahovali aj v predchádzajúcich rokoch triedu kvality E, vykazujú stabilnú vysokú kvalitu vzhľadom na vplyv ročníka. Naopak odrody RGT Rebell a IS Conditor pre nízku objemovú hmotnosť nezodpovedali žiadnej triede kvality. Odrody Airbus, Apexus a IS Laudis dosiahli priemerne vo všetkých parametroch triedu kvality A.

V rámci monitorovania kvality pšenice dopestovanej na Slovensku v rokoch 2019–2021 sme hodnotili kvalitu 4 odrôd pšenice (Aurelius - E kvalita, Bernstein - E kvalita, Dagmar - A kvalita, IS Laudis - E kvalita) v závislosti od pestovateľských klimatických podmienok a od ročníka. Tieto odrody boli pestované v poľnohospodárskych subjektoch v prevádzkových podmienkach a odroda Dagmar na staniciach ÚKSUPu v rôznych pestovateľských výrobných oblastiach, a to v kukuričnej (KVO), repárskej (RVO) a zemiakárskej (ZVO).

V tabuľke 3 sú uvedené triedy kvality odrôd pšenice podľa pestovateľskej výrobnej oblasti v rokoch 2019–2021. U všetkých odrôd môžeme vidieť, že najnižšiu triedu kvality odrody dosahujú v ZVO. Najčastajšie zodpovedajú základnej B triede kvality, teda ani jedna odroda si nedokázala udržať svoju deklarovanú kvalitu. Najlepšie sa danému prostrediu prispôsobila odroda Bernstein, ktorá v rokoch 2020 a 2021 poklesla v ZVO iba o jednu triedu kvality v dôsledku nižšieho obsahu bielkovín, mokrého lepku a nižšej objemovej hmotnosti. V RVO si odroda Bernstein svoju E kvalitu udržala počas všetkých troch rokov. V KVO odroda Aurelius dosiahla počas troch rokov E triedu kvality, odroda Dagmar A triedu kvality, čiže zodpovedali svojej deklarovanej kvalite. Odrody Bernstein a IS Laudis v KVO v roku 2019 zodpovedali A triede kvality v dôsledku nižšej objemovej hmotnosti, čo korešponduje aj s celkovou kvalitou pšenice v tomto roku, kedy najproblematickejším parametrom bola práve objemová hmotnosť.

Graf 1: Priemerne hodnoty objemovej hmotnosti odrôd pšenice v SR z roku 2021
Graf 1: Priemerne hodnoty objemovej hmotnosti odrôd pšenice v SR z roku 2021

Graf 2: Priemerne hodnoty obsahu dusíkatých látok odrôd pšenice v SR z roku 2021
Graf 2: Priemerne hodnoty obsahu dusíkatých látok odrôd pšenice v SR z roku 2021

Graf 3: Priemerne hodnoty obsahu mokrého lepku v sušine odrôd pšenice v SR z roku 2021
Graf 3: Priemerne hodnoty obsahu mokrého lepku v sušine odrôd pšenice v SR z roku 2021

Graf 4: Priemerna kvalita lepku odrôd pšenice v SR z roku 2021 meraná hodnotou gluten indexu
Graf 4: Priemerna kvalita lepku odrôd pšenice v SR z roku 2021 meraná hodnotou gluten indexu

Graf 5: Priemerne hodnoty čísla poklesu odrôd pšenice v SR z roku 2021
Graf 5: Priemerne hodnoty čísla poklesu odrôd pšenice v SR z roku 2021

Graf 6: Priemerne hodnoty sedimentačného indexu odrôd pšenice v SR z roku 2021
Graf 6: Priemerne hodnoty sedimentačného indexu odrôd pšenice v SR z roku 2021

Tab. 2: Triedy kvality najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v roku 2021

Odroda

Trieda kvality r. 2021

Airbus

A

Albertus

B

Apexus

A

Aurelius

E

Avenue

B

Genius

B

IS Laudis

A

Julie

B

Lukullus

E

RGT Rebell

N

Viriato

B

IS Conditor

N

Bernstein

E

Tab. 3: Triedy kvality odrôd pšeníc podľa pestovateľských výrobných oblastí v rokoch 2019–2021

Odroda

Výrobná oblasť

Trieda kvality

r. 2019

r. 2020

r. 2021

Aurelius

KVO

E

E

E

Aurelius

RVO

B

B

E

Aurelius

ZVO

P

B

P

Bernstein

KVO

A

E

E

Bernstein

RVO

E

E

E

Bernstein

ZVO

B

A

A

Dagmar

KVO

A

A

A

Dagmar

RVO

A

E

B

Dagmar

ZVO

B

B

P

IS Laudis

KVO

A

E

E

IS Laudis

RVO

A

B

A

IS Laudis

ZVO

B

B

B

KVO - kukuričná výrobná oblasť, RVO - repárska výrobná oblasť, ZVO - zemiakárska výrobná oblasť; E - elitná trieda kvality, A - štandardná trieda kvality, B - základná trieda kvality, P - pečivárenská trieda kvality

Záver

Vyššie uvedené výsledky sú založené na rozboroch vzoriek pšenice pochádzajúcich z poľnohospodárskej praxe, pestovaných v rôznych úrovniach vstupov a v rôznych klimatických podmienkach. Hodnotenie nezohľadňuje, aká bola použitá agrotechnika pestovania a či bola v súlade s požiadavkami danej odrody. Spoločnou charakteristikou je rok zberu a skutočnosť, že ide o pšenicu pestovanú poľnohospodárskymi subjektami v prevádzkových podmienkach. Prezentované hodnotenie nie je možné chápať ako všeobecný popis vlastností daných odrôd a nemôže nahradiť hodnotenie získané z presných poľných pokusov. Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov môžu byť ovplyvnené i nerovnomerným zastúpením odrôd z hľadiska početnosti ich pestovania v jednotlivých regiónoch. Avšak i napriek týmto skutočnostiam, monitorovanie zastúpenia jednotlivých odrôd a hodnotenie ich kvality v prevádzkových podmienkach dáva cenné informácie o odrodách jednak samotným pestovateľom, spracovateľom a v neposlednom rade samotným šľachtiteľom, ktorí aj takýmto spôsobom môžu dostať spätnú väzbu, s akým úspechom sa ich odrody pestujú v podmienkach celej SR.

Na základe našich získaných výsledkov môžeme konštatovať, že faktory, ako je ročník pestovania, pôdno-klimatické podmienky a biologický materiál významne ovplyvňujú výslednú kvalitu pšenice. Všetky nami hodnotené odrody reagovali obdobným spôsobom predovšetkým na pôdno-klimatické podmienky. V menej vhodných podmienkach všetky odrody pšeníc dosahovali nižšiu kvalitu. Avšak i napriek tomuto trendu sú niektoré odrody flexibilnejšie a lepšie reagujú na vonkajšie vplyvy.

Zo širokého sortimentu odrôd pšenice, ktoré sa ponúka pestovateľom, je dôležité vybrať si takú odrodu, ktorá bude najlepšie vyhovovať pestovateľským podmienkam v danej oblasti a zohľadniť požiadavky, na aký účel sa má daná pšenica pestovať.

Preto pre kompletné zaistenie kvality pšenice je treba stanoviť správnu voľbu odrôd v súvislosti s jej rajonizáciou a úžitkovým smerom. Dodržiavanie rajonizácie odrôd významne prispieva k dosiahnutiu požadovanej kvality. Z pestovateľského hľadiska je teda nutné pri daných odrodách čo najvhodnejšie spojiť jej vlastnosti s danými klimaticko-pôdnymi podmienkami.

Odroda

Výrobná oblasť

Trieda kvality

r. 2019

r. 2020

r. 2021

Aurelius

KVO

E

E

E

Aurelius

RVO

B

B

E

Aurelius

ZVO

P

B

P

Bernstein

KVO

A

E

E

Bernstein

RVO

E

E

E

Bernstein

ZVO

B

A

A

Dagmar

KVO

A

A

A

Dagmar

RVO

A

E

B

Dagmar

ZVO

B

B

P

IS Laudis

KVO

A

E

E

IS Laudis

RVO

A

B

A

IS Laudis

ZVO

B

B

B

KVO - kukuričná výrobná oblasť, RVO - repárska výrobná oblasť, ZVO - zemiakárska výrobná oblasť; E - elitná trieda kvality, A - štandardná trieda kvality, B - základná trieda kvality, P - pečivárenská trieda kvality

Související články

Slunečnice roční ve strip-till

13. 03. 2023 Bc. Josef Čapek; Česká zemědělská univerzita v Praze, Statek Kutlíře, a.s Technologie pěstování Zobrazeno 265x

Medax® Max - váš ideální regulátor růstu obilnin

10. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 357x

Zakládání porostů máku setého a vybrané výsledky z pokusů

09. 03. 2023 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 286x

Jak podpořit biologickou aktivitu v půdě

03. 03. 2023 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 256x

Řepky zatím nadějné, rozhodne jaro

02. 03. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 451x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail