BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Altron Silver New v agrotechnice jarního ječmene

30. 04. 2023 Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna, Ing. Renáta Dufková, Ing. Veronika Kouřilová; Mendelova univerzita v Brně Stimulace Zobrazeno 997x

U jarního ječmene rozhodují o výši výnosu a jeho kvalitě tyto základní faktory – ročník, stanoviště, předplodina, odrůda a technologie jejího pěstování. Problematický je rovněž pokles ploch ječmene, který limituje společně s dosahovanými výnosy celkovou produkci zrna.

Proseeds

Tím je omezen výběr kvalitních partií a sladaři často musí sáhnout i po kvalitativně horším zrně. Nejčastějším problémem je nevyhovující obsah N-látek, nízké hodnoty přepadu zrna nad sítem 2,5 mm, často se setkáváme i s vyšším obsahem zrn sladařsky nevyužitelných apod. Proto je potřeba neustále hledat nové cesty, jak vyšší kvality docílit.

Jednou z možností je oblast výživy. Vyvážená výživa, uplatnění makro i mikroživin ale také užitečných prvků jako např. křemíku, může pomoci danou situaci řešit. Klíčová je také aplikace pesticidů. Cílená fungicidní ochrana může příznivě ovlivnit jak výnos zrna, tak i jeho kvalitu. Testování těchto alternativ umožnilo ověřování níže uvedených produktů firmy ALMIRO energy for vegetation, s.r.o.

Přípravek Altron Silver New (dále Altron) je komplexní listové hnojivo, které pozitivně ovlivňuje růst a celkový vývoj rostlin. Je zdrojem všech základních živin a významných stopových prvků (tab. 1). Vše je zakomponováno v koloidním roztoku nanostříbra. Přípravek je vhodné kombinovat s fungicidy, insekticidy a listovými hnojivy. Pozitivně ovlivňuje účinnost systémových fungicidů.

Tab. 1: Složení přípravku Altron Silver New

Obsažený prvek

Obsah / forma

dusík (jako N)

min. 5,5 % hmot.

fosfor (jako P2O5)

min. 4,5 % hmot.

draslík (jako K2O)

min. 5,3 % hmot.

mangan, zinek, měď, molybden

forma citrátových komplexů

železo

jako Fe EDDHA

bor

komplexní forma s monoetanolaminem

nanostříbro

koloidní roztok

Provedení pokusu

Přípravek Altron byl testován v letech 2021–22 (tab. 2). V prvním roce byla aplikace přípravku Altron doplněna o mimokořenovou výživu hnojivem NPK Prosilic a také testována nadstandardní fungicidní ochrana při použití fungicidu Commodor. Ve druhém roce byla pozornost směřována k hodnocení vlivu samostatné aplikace přípravku Altron na dynamiku tvorby kořene a její vliv na výnos zrna a technologické parametry.

V obou letech byl porost ječmene jarního založen po předplodině cukrovce, chrást byl zaorán. Před setím byla provedena aplikace N hnojiv v dávce 200 kg/ha LAV 27 tj. 54 kg N/ha. V průběhu vegetace během odnožování bylo provedeno dohnojení N na úroveň 80 kg/ha N (LAV 27). Vysetá byla odrůda ječmene Francin s výsevkem 3,6 MKS. Setí proběhlo 31. 3. 2021 a 15. 3. 2022. Ve 2. pol. sloupkování byl aplikován fungicid Soligor (0,75 l/ha).

V roce 2022 bylo v průběhu vegetace prováděno vegetační pozorování po provedených zásazích. Byla stanovena ve 3 termínech kapacita kořene nepřímo stanovením jeho elektrické kapacity, která úzce koreluje s délkou a povrchem kořenů. Jedná se o progresivní a nedestruktivní metodu měření kořenového systému, kdy nedochází k destrukci postranních chloupků kořene, které tvoří velkou část povrchu kořene. Kapacita byla stanovena vždy u 5 vybraných rostlin každé varianty.

Sklizeň proběhla 15. 8. 2021 a 5. 8. 2022 maloparcelní sklízecí mlátičkou. Z každého opakování byl odebrán vzorek 1,2 kg zrna k dalším analýzám.

Tab. 2: Schéma pokusu s přípravkem Altron Silver New v jarním ječmeni

rok

Var.

Schéma hnojení-varianta

termín aplikace (BBCH/dávka)

 

25

35

50

60

2021

1

kontrola

 

 

 

 

2

Altron Silver New

+

 

 

 

3

Altron +NPK Prosilic

+

 

 

*

4

Altron + Commodor

+

 

**

 

2022

5

kontrola

 

 

 

 

6

Altron Silver New

+

 

 

 

7

Altron Silver New

+

+

 

 

Poznámka: + aplikace Altron Silver New, * aplikace hnojiva NPK Prosilic (0,8 l/ha + 200 l vody/ha), ** aplikace fungicidu Commodor (azoxystrobin; 0,8 l/ha + 200 l vody/ha)

Výsledky pokusů v letech 2021–22

Výnos zrna v roce 2021 byl aplikací přípravků pozitivně ovlivněn. Nejvyšší sklizeň zrna byla zaznamenána po opakované aplikaci přípravku Altron v kombinaci s doplňkovou fungicidní ochranou fungicidem Commodor. Příznivě se projevilo i hnojení přípravkem NPK Prosilic a samotná aplikace přípravku Altron v rané fázi vegetace. Přírůstky výnosu po aplikaci zmiňovaných přípravků se pohybovaly v rozmezí od 513 do 763 kg/ha (graf 1).

Graf 1: Vliv ošetření na výnos zrna jarního ječmene (2021–22)
Graf 1: Vliv ošetření na výnos zrna jarního ječmene (2021–22)

Na výnos zrna měla příznivý vliv i jeho velikost, což potvrzují vysoké hodnoty přepadu zrna nad sítem 2,8 mm (graf 2).

Graf 2: Vliv ošetření na přepad zrna nad sítem 2,8 mm (2021)
Graf 2: Vliv ošetření na přepad zrna nad sítem 2,8 mm (2021)

Všechny varianty s aplikací přípravků se vyznačovaly vyššími podíly velkých zrn a nižším propadem, tj. sladařsky nevyužitelným zrnem (graf 3). Také hmotnost tisíce zrn byla vyšší o 1,3–1,8 g (graf 4).

Graf 3: Vliv ošetření na propad zrna pod sítem 2,5 mm (2021)
Graf 3: Vliv ošetření na propad zrna pod sítem 2,5 mm (2021)

Graf 4: Vliv ošetření na hmotnost tisíce semen (2021)
Graf 4: Vliv ošetření na hmotnost tisíce semen (2021)

Kvalita zrna byla pak v daném roce velmi vysoká, kdy podíl sladařsky využitelného zrna (Ʃ2,8+2,5mm) se pohyboval u všech variant v rozmezí 96,32–96,91 %. Nejnižší propad byl stanoven po kombinaci přípravků AltronNPK Prosilic (var. 3).

roce 2022 byly výnosy ovlivněny negativně sušším průběhem povětrnosti, která se projevila především v raných fázích vegetace. Sušší průběh jara v roce 2022 se odrazil i ve výsledcích měření kořenové kapacity, která byla oproti výsledkům z jiných vlhčích let výrazně nižší. Přesto výsledky měření ukázaly na pozitivní vliv aplikace přípravku Altron, která přispěla k nárůstu kapacity kořene. Aplikace přípravku podpořila tvorbu kořene a v relativním vyjádření ji zvýšila v průměru o více jak 15 %.

Klíčová, z pohledu výnosu zrna, byla hned první aplikace přípravku Altron. Svou roli zde zřejmě sehrál i sušší průběh jara. Pozdní aplikace se již ve výnosu výrazněji neprojevila. Přírůstek výnosu oproti kontrole byl značný a představoval cca 972–994 kg/ha (graf 1).

Přispěla k tomu i vyšší objemová hmotnost zrna (graf 5).

Graf 5: Vliv ošetření na objemovou hmotnost zrna (2022)
Graf 5: Vliv ošetření na objemovou hmotnost zrna (2022)

Výrazně vyšší výnos u obou ošetřených variant podpořilo i to, že byl udržen u obou ošetřených variant obsah škrobu mírně nad úrovní kontrolní neošetřené varianty (graf 6).

Graf 6: Vliv ošetření na obsah škrobu v zrnu (2022)
Graf 6: Vliv ošetření na obsah škrobu v zrnu (2022)

 

Závěr

Bylo potvrzeno, že mimokořenová aplikace přípravků firmy Almiro významnou měrou přispěla k tvorbě výnosu zrna a udržela jeho vysokou sladovnickou kvalitu.

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 286x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1443x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 191x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 232x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1775x

Další články v kategorii Stimulace

detail