BASF
BASF
BASF

AGRA

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 1428x

Každoročně testujeme různé technologie pěstování hlavních plodin. Tento článek je věnován současné situaci s cukrovou řepou z pohledu pěstitelů, v jeho druhé části navážeme na možnosti, jak tuto zajímavou komoditu efektivně stimulovat s cílem zvýšit výtěžnost bílého cukru použitím různých stimulačních postupů. V pokusu, který proběhl na plochách Výzkumné stanice ČZU v Červeném Újezdu, byly zkoušeny přípravky a hnojiva firmy Galleko, European Organics a technologie Agra Group.

Proseeds

Řepařský rok 2023

Začínající řepařský rok 2023 a kampaň 2023/24 opět nebudou pro komoditu cukrovka jednoduché. Stále totiž přetrvávají relativně vysoké ceny vstupů, které by však měly být kompenzovány postupně vzrůstající cenou cukru. V současné době v porovnání s ostatními komoditami se jeví cukrová řepa jako stabilizační prvek nejen rostlinné výroby, ale i celého podniku. Obiloviny se propadly vlivem dovozů z Ukrajiny a omezených cel z cca 7 500–8 500 Kč/t produkce na pouhých 4 500 Kč/t, s letní vizí mírně nad 5 000 Kč/t. Obdobné je to také u řepky, jejíž cena je oproti prodejnímu maximu z doby po žních 2022 již na polovině, jen mezi 10 000–11 000 Kč/t. Náklady ale přetrvávají vysoké, a to i kvůli tomu, že pěstitelé byli prodejci hnojiv dotlačeni k jejich nákupu již na podzim loňského roku, za vysoké ceny. Panovala totiž obava, že hnojiva nebudou. Opak je však pravdou, hnojiva jsou a jejich cena je oproti podzimu 2022 méně než poloviční.

Z tohoto stavu by měla jednoznačně profitovat cukrová řepa, jejíž přihnojování, následované aplikacemi listových hnojiv a stimulátorů po dobu vegetace, probíhá až koncem května. Z pohledu foliární výživy je třeba se cukrové řepě věnovat více než ostatním plodinám, investice se ale vrátí ve výnosu a zejména v dobré realizační ceně za vypěstované bulvy.

Počítáno od roku 2018, máme za sebou celkem dva relativně horší, sušší a neuspokojivé ročníky 2018 a 2019, myší a cerkosporový rok 2020, velmi dobrý rok 2021 a průměrný až mírně nadprůměrný rok 2022 (řepy pro pozdní dodávky však byly poškozeny mrazem, který očekávané velmi dobré výsledky srazil mírně dolů). Z uvedeného lze vyvodit, že roky 2023 a 2024 by měly být, co se pěstování cukrové řepy týče, spíše uspokojivější a pozitivnější. Alespoň z pohledu cen by to mělo platit! Cukr není komodita jako ostatní a jeho ceny nekolísají v rámci týdnů nebo měsíců, ale v rámci celého hospodářského roku. Za ostatními komoditami je opožděn, tudíž nyní má tu správnou vlnu!

Poslední cenová hlášení z EU uvádějí za únor průměrnou cenu v EU již nad hranicí 800 EUR/t (přesně 804 EUR/t), v lednu byla cena 773 EUR/t a v prosinci jen asi 650 EUR/t. Nejsilnější nárůst byl z prosince do ledna, viditelný trend je tedy jasný. K tomu se přidávají spoty, které byly v lednu již na hranici 1 250 EUR/t bílého cukru a v březnu jsou kolem 1 100–1 150 EUR/t, to kvůli vlivu dovozu bezcelního cukru z Ukrajiny. Nicméně ceny cukru jsou vysoko a dávají základ pro dobré ohodnocení cukrovky v rozmezí 1 300–1 400 Kč/t při standardní 16% cukernatosti, možná i mírně vyšší se započtením bonusů.

Pěstovat řepu v roce 2023 je proto velmi dobrým a zodpovědným rozhodnutím, i při víceletých průměrných výnosech 75 t/ha, a při 16% cukernatosti, budou náklady realizační cenou pokryty a míra rentability bude pozitivní. Problémem ale bude nová SZP a úhory, které potenciální plochu cukrovky mírně omezí. Pozitivní je na druhou stranu jistota plateb v rámci citlivých komodit pro cukrovku v rámci nové SZP a jejich zachování (mírný pokles viditelný v tabulce 1). Pro rok 2023 byla taktéž vyhrána velká bitva o neonikotinoidy na moření pelet, tudíž v tomto roce byla naposledy možnost vysít osivo s mořením Cruiser Force. V květnu bude vyseto.

Provedení pokusu

Pokus s řepou byl založen na pokusné ploše Výzkumné stanice v Červeném Újezdu v roce 2022 a byl rozdělen na tři části: Agra Group, Galleko a European Organics. Předplodinou byl ječmen jarní, osivo Gellert (N/C typ) tolerantní k rizománii, setí proběhlo 19. 4. 2022, meziřádková vzdálenost 45 cm, základní hnojení při setí ve formě Urea Stabil 120 kg N/ha.

Z hlediska likvidace plevelů byly provedeny tři herbicidní aplikace (Betanal 1,2 l/ha + Agrimitron 1,5 l/ha). Ruční sklizeň proběhla 23. 10. 2022, vzorky byly následně odvezeny do laboratoře Syntech Research Czech s.r.o. (Semčice 245), rozbor proveden 13. 11. 2022.

Sledované parametry - výnosové a kvalitativní ukazatele cukrovky: a) výnos bulev (t/ha); b) výnos chrástu (t/ha); c) cukernatost (%); d) obsah -aminodusíku (mmol/100 g); e) obsah draslíku (mmol/100 g); f) obsah sodíku (mmol/100 g); g) výnos polarizačního cukru (t/ha) = výnos bulev × cukernatost/100; h) teoretická výtěžnost (%) = cukernatost - (0,343 × K + 0,343 × Na + 0,094 × α-aminoN + 0,29), dle Reinefelda a IIRB; i) výnos bílého cukru (t/ha) = výnos bulev × teoretická výtěžnost/100; j) výnos bulev přepočtený na 16% cukernatost = (výnos bulev × (cukernatost - 2,7)/13,3).

Průběh počasí

Graf 1 znázorňuje průběh počasí v Červeném Újezdu v roce 2022. Z dat naměřených na meteorologické stanici Výzkumné stanice vychází pro řepu vegetační sezona teplotně i srážkově nadprůměrná. Během vegetace nebylo zaznamenáno delší období sucha, srážky byly dostatečné i vzhledem k vyšší průměrné teplotě oproti dlouhodobému normálu z let 1991–2020.

Průběh jara byl pro setí cukrovky jak vláhově, tak i teplotně optimální, řepa klíčila dobře a porosty byly zapojené. K dobrému výnosu a vysoké cukernatosti napomohlo i to, že měsíce září a říjen byly srážkově normální, září teplotně v normálu (+0 °C) a říjen teplotně mimořádně nadnormální (+3,7 °C). Tyto faktory společně s udržením bezplevelného porostu a zamezením škod drobnou zvěří vedly k tomu, že sklizené bulvy měly velmi dobrou kvalitu.

Graf 1: Meteorologické údaje z výzkumné stanice v roce 2022
Graf 1: Graf 1: Meteorologické údaje z výzkumné stanice v roce 2022údaje z výzkumné stanice v roce 2022

Vliv technologie firmy Agra Group

První část pokusu byla zaměřena na testování listového přípravku Chevri Cu-Combi firmy Agra Group (suspenzní hnojivo s mědí zvyšující odolnost rostlin vůči chorobám) při základním hnojení koncentrovaným dusíkatým hnojivem Urea Stabil (120 kg N/ha). Zde bylo kromě navýšení výnosu cílem také snížení výskytu cerkosporiózy.

Rostliny řepy byly ošetřeny 2× (15. 6. a v pol. srpna). Dosažené výsledky (tab. 2) poukazují na pozitivní trendy přípravku Chevri Cu-Combi (var. 3) u sledovaných parametrů (výnos bulev, výnos polarizačního cukru, výnos bílého cukru a výnos bulev přepočítaný na 16% cukernatost). V porovnání s neošetřenou kontrolou dosahuje tato varianta (tab. 3) o 26,8 % vyšší výnos bulev a 25,8 % vyšší výnos bílého cukru. K mědnatému přípravku byla založena kontrola bez ošetření, bez fungicidu, a druhá kontrola s fungicidem Amistar Gold v dávce 0,8 l/ha, která představovala zvýšení výnosu bulev o 4 % (+2,86 t/ha).

Tab. 2: Vliv přípravků Agra Group na produkční ukazatele řepy

Varianta

Výnos
bulev
(t/ha)

Výnos chrástu
(t/ha)

Cukernatost (%)

Výnos polar. cukru (t/ha)

Teoretická výtěžnost (%)

Výnos
bílého cukru
(t/ha)

Výnos bulev
přepočtený na
16% cukernatost (t/ha)

1. Kontrola

71,07

30,53

17,68

12,61

15,73

11,23

80,37

2. Amistar Gold 0,8 l/ha

73,93

33,00

17,68

13,08

15,71

11,64

83,32

3. Chevri Cu-Combi 2,0 l/ha (2×)

90,15

27,19

17,53

15,85

15,60

14,13

100,84

Tab. 3: Procentuální zhodnocení přínosu jednotlivých variant

Varianta

Výnos bulev
(% kontroly)

Výnos chrástu
(% kontroly)

Výnos bílého cukru
(% kontroly)

Výnos bulev přepočtený na 16% cukernatost
(% kontroly)

1. Kontrola

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Amistar Gold 0,8 l/ha

104,0

108,1

103,7

103,7

3. Chevri Cu-Combi 2,0 l/ha (2×)

126,8

89,1

125,8

125,5

Vliv podpůrných přípravků firmy European Organics

Tento pokus byl zaměřen na nové podpůrné půdní hnojivo Gaia R, které je vyrobeno ze zeolitu (mořský vápenec) a ideálně se aplikuje do půdy při orbě na podzim v dávce 1,0 t/ha. Vzhledem k charakteru maloparcelkového pokusu bylo Gaia R aplikováno těsně před setím kompaktorem do hloubky 10–15 cm. Fulvohumát (Gaia HuM), použitý v dávce 0,4 l/ha a aplikovaný 3× postřikem na list, je koncentrát huminových a fulvokyselin s využitím nano technologie. Oba biostimulanty patří mezi nové přípravky v registraci, jejich dostupnost se předpokládá do půl roku.

Dosažené výsledky (tab. 4) poukazují na pozitivní trendy přípravků Fulvohumát (Gaia HuM) a Gaia R u mnoha sledovaných parametrů (výnos chrástu a bulev, výnos polarizačního cukru, výnos bílého cukru a výnos bulev přepočítaný na 16% cukernatost). U půdního hnojiva Gaia R byl zjištěn průměrně o 32 % vyšší výnos cukru a o 33,5 % vyšší výnos bulev. Zajímavé výsledky poskytla i kombinace zmíněných přípravků se sníženou dávkou dusíku (70 % N = 84 kg N ve formě Urea Stabil). Byl dosažen mírně vyšší výnos bulev (+8,1 %), shodná cukernatost a o 8,1 % vyšší výnos bílého cukru (tab. 5).

Tab. 4: Vliv půdního hnojiva Gaia R a listového hnojiva Gaia Hum na produkční ukazatele řepy

Varianta

Výnos
bulev
(t/ha)

Výnos chrástu
(t/ha)

Cukernatost
(%)

Výnos
polar. cukru
(t/ha)

Teoretická výtěžnost
(%)

Výnos
bílého cukru
(t/ha)

Výnos bulev přepočtený na

16% cukernatost (t/ha)

EO1 100 % N

64,83

37,94

17,59

11,44

15,61

10,16

72,85

EO2 100 % N + Gaia R

86,52

44,06

17,44

15,14

15,46

13,44

96,27

EO3 70 % N + Gaia R + Fulvohumát (Gaia HuM)

70,06

38,19

17,67

12,38

15,67

10,98

78,84

Tab. 5: Procentuální zhodnocení přínosu pokusu European Organics

Varianta

Výnos chrástu
(% kontroly)

Výnos bulev
(% kontroly)

Cukernatost
(% kontroly)

Výnos
bílého cukru
(% kontroly)

Výnos bulev přepočtený
na 16% cukernatost (% kontroly)

Kontrola 100 % N

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100 % N + Gaira R

116,1

133,5

99,1

132,3

132,1

70 % N + Gaira R + Fulvohumát (Gaira HuM)

100,7

108,1

100,5

108,1

102,2

Vliv podpůrných přípravků firmy Galleko

Každým rokem testujeme podpůrné přípravky firmy Galleko, které jsou určeny ke stimulaci rostlin a snížení jejich stresu v suchých letech (Galleko Arider). V pokusném roce 2022 zde byly zjištěny silné výnosové trendy.

V tabulce 6 je znázorněn konkrétní přínos aplikací, růst chrástu je patrný především u varianty G2. I přes to, že varianta G3 má podobné přípravky (je zde nižší dávka Galleko List), nepůsobí tak významně na růst chrástu jako varianta G2. Zvýšení výnosu bulev (tab. 7) se u varianty G2 projevuje nejsilněji (+27 %), stejně tak ovlivňuje i výnos cukru (+27 %). G4 varianta má vliv na zvýšený růst chrástu, stejně tak jako na vyšší výnos bulev (+14 %), není to ale tolik jako u variant G2 a G3 (podobné přípravky). Předpokládáme, že účinek Arideru by se více projevil v sušším roce, tím pádem by jeho vliv na výnos mohl být vyšší než ve srážkově průměrném ročníku.

Tab. 6: Vliv přípravků firmy Galleko na produkční ukazatele řepy

Varianta

Výnos
bulev
(t/ha)

Výnos chrástu
(t/ha)

Cukernatost (%)

Výnos polar. cukru (t/ha)

Teoretická výtěžnost (%)

Výnos

bílého cukru (t/ha)

Výnos bulev přepočtený na
16% cukernatost
(t/ha)

G1 Kontrola

68,23

30,52

17,68

12,10

15,73

10,78

77,16

G2 Růst (0,8 l/ha) + List (0,8 l/ha)
+ Květ a Plod (1,0 l/ha)

86,39

37,88

17,90

15,44

15,90

13,71

98,57

G3 Růst (0,7 l/ha) + List (0,4 l/ha)
+ List (0,4 l/ha) + Květ a Plod (1,0 l/ha)

79,87

30,50

17,73

14,12

15,77

12,55

89,96

G4 Arider (0,4 l/ha);
List + Růst (0,4 l/ha + 0,4 l/ha);
Květ a Plod (1,0 l/ha)

77,78

32,00

17,84

13,85

15,84

12,29

88,34

Tab. 7: Procentuální zhodnocení přínosu pokusu Galleko

Varianta

Výnos chrástu
(% kontroly)

Výnos bulev
(% kontroly)

Cukernatost
(% kontroly)

Výnos
bílého cukru
(% kontroly)

Výnos bulev přepočtený
na 16% cukernatost
(% kontroly)

G1 Kontrola

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

G2 Růst (0,8 l/ha) + List (0,8 l/ha)
+ Květ a Plod (1,0 l/ha)

124,1

126,6

101,2

127,2

127,7

G3 Růst (0,7 l/ha) + List (0,4 l/ha) + List (0,4 l/ha)
+ Květ a Plod (1,0 l/ha)

99,9

117,1

100,3

116,4

116,6

G4 Arider (0,4 l/ha); List + Růst (0,4 + 0,4 l/ha);
Květ a Plod (1,0 l/ha)

104,8

114,0

100,9

114,0

114,5

Závěr

Při vyhodnocování si musíme uvědomit, že se jedná jen o jednoleté výsledky na maloparcelkovém pokusu. Zjištěné výnosové trendy u použitých přípravků slibují zajímavé možnosti stimulace růstu a výnosu cukrové řepy, na prezentované výsledky je ale třeba nahlížet reálným pohledem. V běžné zemědělské praxi tak mohou tyto postupy atakovat 10% zvýšení výnosu bulev, podobné navýšení výnosu cukru a shodnou cukernatost bulev. Cukernatost jako takovou ale uvedená opatření nezvyšovala.

V rámci nové SZP je možné brát navrhované postupy jako alternativu pro snížení minerálního hnojení a intenzifikace pěstování této zajímavé komodity v roce 2023.

Tab. 1: Sazby pro VCS (dobrovolná podpora vázaná na produkci) plodin a skotu v nové SZP, porovnání dotací v roce 2022 a od roku 2023

Podpora/plodina

Chmel
(Kč/ha)

Bílkovinné plodiny (Kč/ha)

Cukrová řepa
(Kč/ha)

Zelenina VP
(Kč/ha)

Zelenina VVP
(Kč/ha)

Ovoce VP
(Kč/ha)

Ovoce VVP
(Kč/ha)

Mléčné krávy
(Kč/ks)

Masné tele
(Kč/ks)

Původní VCS

14 789,00

1 778,00

6 924,00

3 580,00

9 784,00

7 658,00

11 064,00

3 542,00

3 124,00

Nové VCS

14 731,00

1 542,00

6 478,00

4 677,00

13 795,00

10 100,00

15 699,00

3 416,00

3 213,00

Sazba EUR/ha

589,25

61,68

259,12

187,09

551,79

403,98

627,95

136,65

128,52

Související články

Možnosti využití biostimulantů pro stabilizaci výnosů

13. 06. 2024 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 301x

Energen Foliar Plus - pracujeme s porosty v regionech s nadbytkem vláhy

06. 06. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1581x

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

04. 06. 2024 Mgr. Martin Maxa, Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 197x

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

02. 06. 2024 Ing. Jan Šamalík; CHEMAP AGRO s.r.o. Stimulace Zobrazeno 235x

Ošetření plodin po krupobití, při zamokření a přetahování asimilátů do klasů

31. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1922x

Další články v kategorii Stimulace

detail