BASF
BASF
BASF

AGRA

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 840x

Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk s přípravky společnosti BioAktiv CZ prokazují pozitivní vliv na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy před založením porostů nebo v případě dusíku, síry a mikroprvků v průběhu vegetace.

Limagrain

Pokud jsou narušeny příhodné vláhové a teplotní podmínky pro příjem živin z půdy, jde o signál pro uplatnění podpůrné mimokořenové výživy rostlin odpovídajícími listovými hnojivy. V půdách dobře zásobených živinami, ale s pravidelným výskytem přísušků, chladových epizod nebo s výskytem jiného abiotického stresu je vhodné již preventivně připravit porosty na budoucí poruchy v růstu a výživě použitím vhodných biostimulantů růstu.

U porostů zvláště v rizikových oblastech přísušků, chladových lokalit, v zasolených nebo zamokřených půdách je vhodné v rámci agrotechnické péče začlenit použití vhodných, pro daný účel odzkoušených biostimulantů růstu (pomocných rostlinných látek). V dlouhodobých polních pokusech v suché oblasti Přeloučska vykazuje efektivní použití biostimulant PlantAktiv v době odnožování v dávce 1,0 kg/ha. Přípravek zvyšuje toleranci porostů vůči přísuškům nebo dalším nepříznivým podmínkám pro příjem vláhy a živin z půdy. Ošetření se provádí ideálně na podzim nebo na jaře s herbicidem, preventivně před vznikem růstového stresu. Rostliny po aplikaci tohoto přípravku vykazují bohatší rozvětvení kořenového systému (hmotnost kořenové biomasy je v průměru o 15 % vyšší) a adekvátně tím posilují odnožování a produkci silných plodných odnoží.

Dalším vhodným stimulačním přípravkem je sofistikované suspenzní hnojivo AktiFer Grow aplikované v době odnožování v dávce 2,5 l/ha a zejména následně doplněné aplikací přípravku AktiFer Green v dávce 1,0 l/ha. Závěrečné ošetření přípravkem AktiFer Green, který obsahuje mimo jiné vyváženou směs mnoha aminokyselin v krátké době po aplikaci, posiluje růst nadzemní biomasy zejména prostřednictvím posílení vitality rostlin v době kvetení. Výsledkem je maximální ozrnění klasů.

Struktura nyní sklízených porostů pšenice ukazuje na posílení odnožování na počátku jara po podzimní aplikaci povrchového vápnění granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace v dávce 130 kg CaO/ha. Povrch půdy po aplikaci rychle rozpustného vápence vykazoval v jarním období lepší strukturní stav půdy bez známek povrchového slití (půdního škraloupu). Tím docházelo snadněji z infiltraci vody ze srážek a k méně omezené výměně plynů mezi půdou a atmosférou. Zároveň opatření povrchového vápnění půdy po zasetí pšenice zvyšuje efektivitu využití následně aplikovaných dusíkatých a dusíkato-sirných hnojiv, tj. jarní regenerační a produkční dávky. V závěru vegetace porosty po povrchovém vápnění vykazovaly tvorbu silných odnoží s vyrovnaným podílem velikosti klasů.

Po ošetření porostů v odnožování přípravkem PlantAktiv pro rostliny v dávce 1,0 kg/ha v kombinaci s přípravkem AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha vykazuje zpočátku jarní vegetace pozvolný účinek na porost s hlavní podporou zahuštění porostů plodnými odnožemi v době kvetení porostů. Naopak časově rozdělená aplikace přípravku AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha (v odnožování) a přípravku AktiFer Green v dávce 1,0 l/ha (v metání) vykazuje v závěru nižší produkci plodných stébel, ale větší klasy s vyšším ozrněním. Uplatnění jednotlivých mechanizmů působení přípravků na ovlivnění výnosotvorných prvků je vhodné regulovat s ohledem na vlastnosti genotypu pěstovaných odrůd.

Porosty ozimé pšenice ošetření povrchovým vápněním po zasetí ve formě rychlerozpustného granulovaného vápence AktiCalc IV. generace v dávce 130 kg CaO/ha vykazovaly po odkvětu nejlepší výživný stav vápníkem, draslíkem a dusíkem pro lepší strukturu povrchu půdních agregátů, a tím podpořenou přijatelnost živin z aplikovaných dusíkatých a dalších hnojiv během vegetace. Porosty po povrchovém vápnění půdy vykazují v suché oblasti minimálně o 4 % vyšší výnos zrna oproti kontrole bez ošetření. Stimulace růstu přípravkem PlantAktiv ve směsi s AktiFer Grow aplikovanými v době odnožování vykazovala nejlepší výživu rostlin fosforem, ale celkově sníženou výživu dusíkem a dalšími makroprvky. Porosty vykazovaly největší nárůst nadzemní biomasy, s čímž po odkvětu souviselo zředění přijatých živin v biomase rostlin. To se do doby zrání může stabilizovat při dostatku živin v půdě a alespoň při minimální vlhkosti půdy.

Z příkladu dosažených výnosů zrna ve sklizni 2021 a 2022 v typické přísuškové oblasti Přeloučska vyplývá velmi dobrá odezva porostů na ošetření biostimulantem PlantAktiv v dávce 1,0 kg/ha v kombinaci s biostimulantem AktiFer Grow v dávce 2,5 l/ha (přípravek také s hnojivým účinkem) provedené výhradně na jaře zavčasu v první polovině odnožování. Porosty vykazovaly po ošetření zvýšení počtu ozrněných klasů na jednotce plochy a HTZ, a tím celkové zvýšení výnosu zrna o 7–12 % oproti neošetřené kontrole. Stimulační účinek vykazovalo také povrchové vápnění granulovaným vápencem AktiCalc IV. generace provedené po zasetí, které přineslo zvýšení výnosu zrna téměř o 5 % a zejména vlivem závěrečného zvýšení HTZ.

Kompletní článek včetně podrobných výsledků a grafů na www.bioaktiv.cz

Ing. Tomáš Javor, DiS., Ing. Lenka Beranová, DiS.; AGROEKO Žamberk spol. s r.o.
Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ s.r.o.

Související články

Rozdílná témata a jeden cíl - zvýšení výnosu a jeho kvality

20. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 230x

Unikátní Utrisha N od Cortevy mění pravidla hnojení a zvyšuje výnosy

11. 05. 2024 Ing. Tomáš Vereš, PhD., Jaroslav Jančík; Corteva Agriscience Stimulace Zobrazeno 255x

Status®: Překoná sucho a horko, rozšíření registrace

10. 05. 2024 Ing. Jiří Vašek; ADAMA Stimulace Zobrazeno 228x

Kvalita a výnos u pšenice, jarního ječmene, máku, kukuřice…

07. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 659x

Začínáme přicházet o vodu - ochrana systémem Energen

02. 05. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 726x

Další články v kategorii Stimulace

detail