Chemap Agro s.r.o.

Herbicidní strategie do kukuřice od společnosti AgroProtec

02. 06. 2018 Ing. Jiří Kabeš; AgroProtec Plevele Zobrazeno 483x

Přestože dobře znáte spektrum plevelů na svých polích, ne vždy se daří nastavit herbicidní ochranu kukuřice tak, abyste byli vy, ale hlavně kukuřice, spokojeni se zvoleným herbicidním řešením. V současné době se při výběru nejvhodnějšího přípravku a termínu ošetření velmi promítá omezení aplikace konkrétních přípravků s ohledem na svažitosti pozemků, ochranná pásma vod a další omezení. Podmínky pro herbicidní ošetření kukuřice jsou velmi různorodé, proto společnost AgroProtec připravila herbicidní strategii do kukuřice, která nabízí celou škálu řešení.

Agronutrition

Přípravky pro PRE a CPOST aplikaci

Kukuřice je velmi citlivá na zaplevelení v raných růstových fázích a na konkurenci plevelů reaguje silným snížením výnosů. Za prvních 40 dní vývoje stihne tato širokolistá plodina vytvořit prvních 6 listů a také základy všech ostatních listů a palic. V tomto období rovněž probíhá tvorba počtu řad a zrn v řadách každé palice a jakýkoliv stres způsobený konkurenčním tlakem plevelů nebo nešetrným zásahem s projevy fytotoxicity nenávratně snižuje výnos.

Preemergentní herbicidní ochrana v kukuřici byla vždy základem, ovšem kontrola problematických plevelů není za všech okolností, zejména za sucha, optimální a hubení vytrvalých, prosovitých i některých dvouděložných plevelů je preemergentními herbicidy zcela nedostatečné. Problémem jsou rozdílné nároky těchto plevelů na klíčení, což opět ztěžuje herbicidní ochranu. Ježatky vzcházejí etapovitě, béry mají optimální teplotu pro klíčení o 3–5 °C vyšší než kukuřice a rosičky i prosa mají teplotní požadavky ještě vyšší. V teplejších oblastech komplikuje situaci velmi pozdní vzcházení durmanu a mračňáku. Proto se v současnosti více aplikují přípravky časně postemergentně.

Koban Top - osvědčený herbicid s inovovanou formulací

Koban Top obsahuje dvě účinné látky pethoxamid a terbuthylazin. V kukuřici je Koban Top registrován v dávce 4,0 l/ha pro PRE a CPOST aplikaci. Optimální aplikační termín je u PRE aplikace do 3 dnů po zasetí kukuřice vždy před vzejitím plevelů. Koban Top vyniká dlouhodobým půdním účinkem, který je důležitý pro zabezpečení bezplevelného stavu kukuřice v raných růstových fázích. Již při minimálních srážkách se u přípravku projevuje vynikající herbicidní účinek, při zachování selektivity ke všem běžně pěstovaným hybridům kukuřice. Koban Top je možné použít i postemergentně buď samostatnou aplikací nebo ve směsi s postemergentními herbicidy (např. Callisto, Laudis) zpravidla ve fázi 2–4 listů kukuřice a kdy plevele dosahují růstové fáze do 5 listů a ježatka kuří noha by neměla mít při sólo aplikaci přípravku více než 2 listy. Bezproblémové je použití přípravku Koban Top v systémech monokulturního pěstování kukuřice, a také v technologiích, kde se používá plečkování kukuřice. V nabídce pro rok 2018 je přípravek Koban Top samostatně i jako součást výhodného balíčku s přípravkem Laudis.

Aspect Pro - originální přípravek s novou účinnou látkou

Aspect Pro je herbicidní přípravek určený k základnímu preemergentnímu a postemergentnímu ošetření kukuřice. Obsahuje účinné látky flufenacet a dlouhodobě osvědčený terbuthylazin v podobě ready mixu v moderní tekuté SC formulaci. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů, účinkem přes půdu i listy, vhodností pro monokulturní pěstování kukuřice i jako nový článek v antirezistentních strategiích regulace plevelů v kukuřici. Je také vynikajícím partnerem do TM kombinací s dalšími, zejména postemergentními, herbicidy v kukuřici.

Přípravek Aspect Pro obsahuje účinné látky flufenacet ze skupiny oxyacetamidů, který proniká do půdy a je přijímán hlavně kořeny, hypokotylem nebo klíčícími pleveli. V plevelných rostlinách je rozváděn převážně xylénem do růstových vrcholů, blokuje tvorbu mastných kyselin, inhibuje dělení buněk a růst. Druhou účinnou látkou je dlouhodobě osvědčený terbuthylazin ze skupiny triazolů, který je pleveli přijímán přes kořeny a koleoptile, částečně přes listy a je rychle rozváděn do chloroplastů rostlinných buněk. Mechanizmus účinku spočívá v inhibici fotosyntézy.

V České republice je Aspect Pro registrován v dávce 1,5 l/ha. Přípravek je nejvhodnější aplikovat ve směsi s postemergentními herbicidy, např. Camix, Laudis, MaisTer Power, Story. V letošním roce bude herbicid Aspect Pro v nabídce samostatně i v cenově výhodných balíčcích s herbicidy Camix a Laudis.

Camix - originální přípravek s prověřenými účinnými látkami

Přípravek Camix byl uveden na trh v minulém roce. Je to postřikový selektivní herbicidní přípravek ve formě suspenzní emulze pro PRE a CPOST ošetření kukuřice proti jednoletým travám a dvouděložným plevelům. Jeho velkou výhodou je použití bez omezení na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Účinkuje přes půdu i listy, zabezpečuje vysokou a dlouhodobou účinnost proti širokému spektru plevelů v kukuřici a je výborným partnerem do TM kombinací s herbicidy do kukuřice.

Přípravek Camix obsahuje účinnou látku mesotrione, která patří do skupiny triketonů. Mechanizmus účinku je založen na inhibici enzymů, které zasahují do metabolizmu biosyntézy karotenoidů, což se projevuje zbělením listů a nekrózami vrcholových pletiv u zasažených plevelů. Příjem probíhá přes listy i kořeny. V rostlinách se šíří akropetálně i bazipetálně. Druhá obsažená účinná látka S-metolachlor patří do chemické skupiny chloroacetanilidů. Z půdy je převážně přijímána přes kořenový krček a klíčky vzcházejících plevelů. Menší množství účinné látky je přijímáno prostřednictvím kořenů. Mechanizmus účinnosti je založen na zabránění vzniku mastných kyselin s velmi dlouhým řetězcem v buňkách citlivých plevelů.

Je povolen pro sólo použití v dávce 2,5 l/ha pro PRE a CPOST ošetření kukuřice, kdy je možné přípravek aplikovat samostatně o vzcházení do 2 listů kukuřice (BBCH 10–12) a v době, kdy citlivé dvouděložné plevele dosahují růstové fáze do 4. pravého listu (BBCH 14), ježatka kuří noha maximálně do dvou listů.

V letošním roce je herbicid Camix v nabídce samostatně i v cenově výhodném balíčku s herbicidem Aspect Pro.

01

02

03

Přípravky pro CPOST a POST aplikaci

Základním pravidlem pro efektivní ochranu postemergentními herbicidy je načasování, tj. aplikovat max. do 5. až 6. listu kukuřice, kdy plevele jsou v raných růstových fázích. Pro CPOST a POST herbicidní ochranu kukuřice nabízí společnost AgroProtec pro rok 2018 kombinace osvědčených i nových přípravků v logickém spojení, které vedle ekonomické výhodnosti vždy zabezpečuje vysokou flexibilitu použití jednotlivých komponentů, půdní reziduální účinnost a spolehlivý účinek postemergentní složky kombinace.

Aspect Pro s Camixem - (balíček 20 + 20 l na 13 ha, 1,5 + 1,5 l/ha

TM Aspect Pro s Camixem obsahuje čtyři účinné látky ze čtyř chemických skupin s různým mechanizmem účinku na plevelné rostliny. Tato kombinace účinných látek se vyznačuje dlouhodobým účinkem proti širokému spektru plevelů, účinkem přes půdu i listy, jako nový článek v antirezistentních strategiích regulace plevelů v kukuřici. Optimální termín aplikace je CPOST do fáze 2 pravých listů kukuřice (BBCH 12), jednoleté dvouděložné plevele se ošetřují od 2 do 4 pravých listů a ježatka je citlivá od 1 do 3 listů.

Aspect Pro s Laudisem - (balíček 20 + 20 l na 13 ha, 1,5 +1,5 l/ha)

Tato kombinace vyniká vysokou a dlouhodobou účinností proti širokému spektru plevelů v kukuřici, rychlým účinkem přes půdu i přes listy plevelů, funguje i na značně přerostlé dvouděložné plevele i jednoděložné trávy a má široké aplikační okno nezávislé na růstové fázi plevelů i kukuřice. Zároveň je mimořádně šetrná ke kulturní plodině. Na pozemcích, kde se pravidelně objevuje pozdní vzcházení durmanu a mračňáku je možné tuto kombinaci rozdělit, kdy na první vlnu plevelů se aplikuje sólo Aspect Pro zpravidla ve fázi kukuřice 2–3 listy. Touto aplikací se vyloučí negativní působení první vlny plevelů. Po vzejití hlavní vlny durmanů a mračňáků se aplikuje samostatně přípravek Laudis, který odplevelí porost kukuřice i od druhé vlny prosovitých trav.

Successor 600 s Callistem 480 SC (balíček 20 + 2 l na 10–11 ha, 1,8–2,0 + 0,18–0,2 l/ha

Kombinace přípravků Successor 600 (pethoxamid) a Callisto 480 SC (mesotrione) má výborný ekotoxikologický profil, což dokládá jeho bezproblémové použití v OP II st. Rovněž lze použít Successor 600 s Callistem 480 SC na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Také na lehkých půdách dosahuje tato kombinace spolehlivý účinek bez projevů fytotoxicity. Na středních a lehčích půdách s běžným zaplevelením ježatkou se osvědčila kombinace Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 1,8 + 0,18 l/ha. Pokud se na pozemku očekává silnější tlak ježatky a jedná se o těžkou půdu, doporučujeme Successor 600 + Callisto 480 SC v dávce 2,0 + 0,2 l/ha. Pro úspěšné hubení ježatky touto kombinací je nezbytné, aby měla maximálně 2–3 listy. Kombinace je efektivní i proti výdrolu slunečnice, durmanu a potlačuje pcháč.

Věříme, že si i z herbicidní nabídky přípravků do kukuřice společnosti AgroProtec vyberete optimální variantu, která nejvíce vyhovuje vašim podmínkám.

Související články

Vytrvalé plevele v porostech kukuřice

17. 05. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Světlana Chovancová; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 202x

Invazní plevele (2) - Mračňák Theophrastův

14. 05. 2019 Ing. Josef Holec, Ph.D., Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 248x

Efektivní herbicidní ochrana v ozimých obilninách na jaře

10. 04. 2019 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D, Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 640x

Zaplevelení jarního ječmene a posklizňové hospodaření

29. 03. 2019 Ing. Jan Winkler, Ph.D. a kol. Plevele Zobrazeno 429x

Další články v kategorii Plevele

detail