BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

13. 05. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 1992x

Ječmen je v ČR druhou nejrozšířenější obilninou po pšenici. Na našem území převládá jarní forma, v menší míře se pěstuje i ozimá. Výměra plochy jarního ječmene u nás ale neustále klesá. Loni na našich polích zaujímal jarní ječmen 215 737 ha, zatímco ozimý 111 006 ha. Letos došlo u jarního ječmene v ČR k poklesu plochy na 211 890 ha, u ozimého naopak k nárůstu na 122 614 ha. Ke sladovnickým účelům se využívá především jarní ječmen, který pro pěstitele představuje jistý odbyt. V současné době zájem o tuto komoditu stoupá a v posledních letech se zvyšovaly i výkupní ceny.

Proseeds

Počasí ovlivňuje polní vzcházivost i odnožení rostlin
Počasí ovlivňuje polní vzcházivost i odnožení rostlin

Na problematiku pěstování sladovnického ječmene se zaměřili přednášející na konferencích „Promyšlenou agrotechnikou k vysoké rentabilitě sladovnického ječmene“. Akce se uskutečnily ve Svobodných Dvorech na Královéhradecku, ve Vsisku u Olomouce a v Černé Hoře v okrese Blansko. Semináře pro zemědělskou praxi uspořádal Spolek pro ječmen a slad ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Dobrá kvalita

O kvalitě sladovnického ječmene z poslední sklizně informoval Ing. Vratislav Psota z Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a. s. Podle jeho sdělení v ústavu z loňské sklizně vyhodnotili 241 vzorků ječmene. Z celkového množství se jednalo o 13 % ozimých sladovnických odrůd, 48 % jarních pro pivo českého typu a 39 % ostatních jarních. Kvalita zrna hodnocených vzorků se pohybovala na dobré úrovni, průměrná klíčivost dosáhla 98,2 % a obsah NL činil v průměru 11,3 % v rozpětí od 8,5 % do 14,9 %. Průměrný podíl předního zrna dosáhl 92,2 % s výkyvy 52,0 až 99,8 %. Vlhkost zrna se pohybovala kolem 11,8 %.

Ing. Vratislav Psota vyhodnotil kvalitu zrna  ječmene z poslední sklizně
Ing. Vratislav Psota vyhodnotil kvalitu zrna ječmene z poslední sklizně

Průměrný výnos jarního ječmene dosáhl loni v ČR 5,3 t/ha, produkce se vyšplhala nad 1,12 mil. t. Výsledky posledních let uvádí tabulka. Sklizeň proběhla velmi rychle, převážně za příznivých podmínek, což se kladně odrazilo na kvalitě zrna.

Tab. 1: Plochy, výnosy a produkce jarního ječmene v ČR, zdroj: ČSÚ

Rok

Výměra (ha)

Výnos (t/ha)

Produkce (tis. t)

2008

341 220

4,64

1 584

2009

320 207

4,23

1 354

2010

278 718

3,91

1 089

2011

271 972

4,95

1 346

2012

284 326

4,43

1 259

2013

242 727

4,61

1 148

2014

247 590

5,56

1 376

2015

261 406

5,43

1 420

2016

221 719

5,45

1 192

2017

230 529

4,96

1 144

2018

222 122

4,93

1 113

2019

211 876

5,07

1 074

2020

217 279

5,15

1 118

2021

215 737

5,09

1 097

2022

211 890

5,30

1 123

Co nejlepší agrotechnika

Jarní ječmen má krátkou vegetační dobu, proto vyžaduje od zasetí až po sklizeň kvalitní péči. Pěstitelé mají k dispozici velmi výkonné odrůdy, stěžejní význam pro dosažení vysokých výnosů a kvality má ale průběh povětrnostních podmínek během vegetace a pěstitelská technologie. Na problematiku pěstování sladovnického ječmene se zaměřila Ing. Marie Váňová, CSc., ze Zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž spol. s r. o.

Také loni růst a vývoj jarního ječmene silně ovlivnil průběh počasí. První tři měsíce loňského roku panovalo sucho i teplo a suché počasí, které umožnilo velmi časné setí. V pokusech zaseli jarní ječmen do 3. března. Rané setí ječmene se všeobecně považuje za přednost, protože s delší vegetací většinou stoupají výnosy. Vzhledem k tomu, že loni sklízeli jarní ječmen v pokusech 23. července, dosáhl počet dnů od zasetí do sklizně hodnoty 141.

I přes loňskou dlouhou vegetační dobu ale nebyly dosažené výnosy nejvyšší. V jarním období totiž panovalo sucho, což značně omezilo odnožování a porosty tak byly řidší. Průměrný výnos v pokusech dosáhl 7,51 t/ha, předchozí ročník přinesl lepší výsledek 8,14 t/ha.

Ing. Váňová zdůraznila, že při dobrých vláhových podmínkách narostou i při nižší hustotě porostů klasy delší a mají větší počet obilek. Zrna mohou dosáhnout vyšší hmotnosti. Řidší porosty napadají díky lepšímu prosvětlení a provzdušnění méně choroby, v návaznosti na dobrý zdravotní stav bylo loni dosaženo velmi dobré kvality zrna. Průměrná HTS dosáhla v loňských pokusech velmi vysoké úrovně 52,6 g, což představovalo nejvyšší hodnotu za poslední roky. Ječná zrna byla velká, baculatá, s nízkým podílem dusíkatých látek a vyšším obsahem škrobu.

Biostimulátory pomáhají

Ing. Alena Bezdíčková, Ph.D., z firmy Ditana spol. s r.o., se mimo jiné již řadu let zabývá využitím stimulátorů při pěstování jarního ječmene. Pro přípravky ověřované v pokusech se podařilo najít nejvhodnější termíny aplikace.

Jako velice univerzální se jeví přípravek Quick Humin Forte, který má široké aplikační okno. Jde o organominerální hnojivo s obsahem makroprvků, mikroprvků a huminových látek. Velmi dobrých výsledků dosahují zemědělci při aplikaci od fáze počátku odnožování do naduřelé pochvy, kdy lze hnojivo aplikovat společně s regulátorem růstu.

Přípravek Vitalroot obsahující extrakt z mořských řas podporuje tvorbu kořenů a při použití v první polovině odnožování má největší vliv na hustotu porostu.

Po aplikaci přípravku Quick Humin Forte ve fázi 2 kolénka jarního ječmene se zlepšovala hustota porostů a v průměru 6 let se zvýšil výnos o 10,5 % oproti kontrolní variantě bez aplikace stimulátoru. 4leté výsledky ověřování přípravku Vitalroot zjistily výrazné navyšování počtu klasů a zvýšení výnosu o 12,6 % v porovnání s neošetřenou kontrolou.

Propracované hnojení

Na problematiku hnojení jarního ječmene se zaměřil prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna z Mendelovy univerzity v Brně, který se mimo jiné zabýval i uplatněním mikrogranulátů s vysokým obsahem P v kombinaci s půdní bakterií v užité agrotechnice.

V loňském roce se v maloparcelkových pokusech ověřovalo použití mikrogranulovaného hnojiva Bactus Start obsahující vysoké % fosforu s kombinací půdních bakterií Bacillus subtilis.

Ukázalo se, že hnojivo přispělo k tvorbě biomasy i sušiny nadzemní hmoty rostlin a k výraznému zvýšení příjmu fosforu v porovnání s kontrolní variantou. Také se zvětšovala kapacita kořenové soustavy a rovněž se zvýšil počet klasů na 1 m2.

V dalších pokusech měl kladný vliv na výnos jarního ječmene i kvalitu zrna, především objemovou hmotnost a přepad nad sítem 2,5 mm, přípravek Altron Silver New, aplikovaný 2× během vegetace. Mimokořenová aplikace významnou měrou ovlivnila výnos zrna a přispěla k udržení sladovnické kvality. Po postřiku se také výrazně zvýšila produkce škrobu z ha.

Na problematiku hnojení jarního ječmene  se zaměřil Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna
Na problematiku hnojení jarního ječmene se zaměřil Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

 

Podzimní setí je možné

Pěstování jarního ječmene z podzimního výsevu ověřoval několik let soukromý zemědělec Ing. Ladislav Chmelík, který hospodaří v oblasti Trutnovska v nadmořské výšce cca 500 m.

Podle jeho sdělení se jim ve vyšší nadmořské výšce díky pozdnímu příchodu jara nedařilo u jarního ječmene dosahovat vysokých výnosů, proto hledali nové technologie. Napadlo je, že by se díky využití zimní vláhy mohly výnosy zvýšit.

Porosty jarního ječmene začali zakládat už na podzim, kdy ověřovali setí v říjnu až prosinci. Jako optimální se ukázalo založení porostů v polovině listopadu. Po jarním ječmenu z podzimního výsevu, který se sklízí koncem července, sejí řepku.

Při hnojení jarního ječmene vysetého na podzim aplikují na jaře první regenerační dávku jako u pšenice, tj. 70–100 kg N/ha podle předplodin. Porosty z podzimního výsevu více ohrožují choroby, především rynchosporiová skvrnitost ječmene. Proto používají jeden fungicid navíc, a tak fungicidně ošetřují 3× za vegetaci.

Vzhledem k bujnějšímu růstu plodiny je potřeba kvalitní regulace proti polehnutí. Porosty regulují 3×, nejprve použijí cytokininy, potom trinexapac-ethyl + prohexadion společně s CCC a jako poslední etephon + trinexapac-ethyl.

Hektarové výnosy jarního ječmene z podzimního výsevu se na farmě pohybují kolem 9 t, obsah N látek se udržuje na hodnotách požadovaných sladovnami a HTS dosahuje vysoké úrovně.

Jak uvedl Ing. Chmelík, výsevek je potřeba navýšit na 4–4,2 mil. klíčivých obilek/ha. V některých letech ale na podzim nastávají problémy se setím kvůli vlhku, letos např. jarní ječmen s ohledem na nadměrně mokrou půdu na podzim nezaseli.

Ing. Ladislav Chmelík popsal technologii pěstování jarního ječmene z podzimního výsevu
Ing. Ladislav Chmelík popsal technologii pěstování jarního ječmene z podzimního výsevu

Související články

Pěstování svazenky vratičolisté

12. 06. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová, Ing. Karla Kolaříková Technologie pěstování Zobrazeno 208x

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

29. 05. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologie pěstování Zobrazeno 287x

Bioinženýrstvím zlepšená fotosyntéza zvyšuje výnosy potravinářských plodin

03. 05. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 297x

Pěstování minoritních olejnin: Lnička setá

29. 04. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 886x

Pomocné plodiny - proč je používat a jak na to

26. 04. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 693x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail