BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

01. 02. 2023 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 1654x

Po dvou docela dramatických letech z důvodu návratu silných epidemií plísně bramboru si pěstitelé v roce 2022 mohli částečně oddechnout, pokud se týká ochrany brambor proti škodlivým činitelům.

Proseeds

I když celá další řada problémů českého bramborářství byla zvládnuta a ekonomicky brambory dopadnou v tomto ročníku poměrně dobře, výhled do příštích sezon není příliš optimistický. Plochy brambor se meziročně snížily o 5 % a pokračuje tak postupný pokles zastoupení této důležité a zlepšující plodiny na orné půdě. Důvody jsou všeobecně známé. Jedná se o velmi náročnou plodinu s vysokými náklady na hektar, vysokou pracností, složitostí včetně ochrany a investiční náročností mechanizačních linek. Určitá rizika nese také dlouhodobé skladování a nově též enormní nárůst cen energií.

Vliv počasí

Z pěstitelského hlediska rok 2022 začal pro brambory velmi nadějně a porosty slibovaly velké výnosy až do poloviny vegetace, kdy příznivé předpoklady vystřídaly obavy.

Koncem února a v březnu sice nízké teploty, které odsouvaly sázení velmi raných brambor, způsobily problémy ranobramborářům, ale v bramborářské oblasti duben poskytl pěstitelům téměř ideální podmínky pro založení porostů. Květen byl srážkově pod normálem, v této době však brambory vzcházejí a nejsou na vláhu náročné. V červnu a až do poloviny července byly velmi vhodné podmínky pro intenzivní vývoj porostů brambor, což se projevilo bohatým nárůstem natě. Pro hlízy stačily vláhu využít především velmi rané odrůdy. Poté ale následoval poměrně dlouhý přísušek se stagnací růstu.

K obnovení vegetace došlo až po srážkách ve třetí srpnové dekádě. To se však v některých oblastech a u řady odrůd, kde nebylo včas provedeno ukončení vegetace, projevilo negativně zmlazováním a v porostech se také objevila plíseň bramboru. Deštivé počasí v září ztížilo sklizeň a u některých partií způsobilo problémy při skladování. Naděje z první poloviny vegetace slibující bohatou a kvalitní produkci brambor se tedy většinou nenaplnily.

Lépe dopadly velmi rané odrůdy, které tolik nepostihl letní přísušek. Pokud se týká ochrany brambor, zejména potřeby přímých zásahů, lze konstatovat, že bylo nutné věnovat se živočišným škůdcům, zatímco ochrana proti houbovým chorobám nebyla náročná. Výše uvedené však samozřejmě neplatí zcela bezvýhradně pro všechny pěstitele, neboť zejména přívalové srážky byly lokálně velmi rozdílné.

Graf 1: Přehled průměrných denních teplot vzduchu a úhrnu denních srážek od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 na lokalitě Valečov - automatická meteorologická stanice
Graf 1: Přehled průměrných denních teplot vzduchu a úhrnu denních srážek od 1. 4. 2022 do 30. 9. 2022 na lokalitě Valečov - automatická meteorologická stanice

Ochrana proti chorobám

Sadba byla převážně zdravá a nebylo ji nutné odkličovat, takže v sadbě byl nižší výskyt šednutí dužniny a nedocházelo k infekci původcem vločkovitosti a k šíření bakterióz. Pokud se vyskytly problémy se vzcházením a mezerovitostí, pak se jednalo o partie, které po předchozím deštivém roce neměly dostatečně vyzrálou slupku, a proto byly snáze infikovány skládkovými chorobami, především bakteriózami. V některých případech byly porosty poškozeny rezidui herbicidů po předplodině, případně v sadbě.

Pro plíseň bramboru nebyly příliš vhodné podmínky, neboť po srážkách v červnu a počátkem července, které byly v letošní vegetaci převážně bouřkového charakteru, porosty rychle osychaly, takže plíseň bramboru se z ojedinělých lokálních výskytů epidemicky nešířila. Vhodnější podmínky pro infekci nastaly od třetí srpnové dekády a v září, ale vzhledem ke stavu porostů silně poškozených suchem bylo již velmi obtížné plíseň v porostech zaznamenat. K významnějším výnosovým ztrátám touto chorobou ale nedošlo. U některých partií, kde nebyla včas ukončena vegetace, se plíseň na hlízách projevila až ve skladech.

Plíseň bramboru na hlízách
Plíseň bramboru na hlízách

Plíseň bramboru na řezu hlízami
Plíseň bramboru na řezu hlízami

Alternariové skvrnitosti se vyskytovaly od konce června do poloviny srpna, ve větším měřítku však také pouze lokálně. Později tyto choroby urychlily fyziologické odumírání natě, ale na suchem poškozených porostech byly obtížně identifikovatelné. Na výnosových ztrátách měl v letošním roce vysoký podíl především přísušek v druhé polovině vegetace, listové choroby se podílely většinou minimálně.

Terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru
Terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru

Deštivý závěr vegetace vyvolal u některých partií a odrůd zmlazování a další fyziologické poruchy, jako jsou tvarové deformace, nárůstky, rozprasky a sklovitost. Hlízy s těmito abiotikózami jsou náchylnější k vyššímu mechanickému poškození, proto u nich bude postupně narůstat během skladovacího období výskyt skládkových chorob.

Tvorba dceřiných hlíz následkem zmlazování
Tvorba dceřiných hlíz následkem zmlazování

Růstové rozprasky hlíz bramboru
Růstové rozprasky hlíz bramboru

Zamokření pozemků a sklizeň mokrých hlíz podpořily především bakteriální měkkou hnilobu. Zvýšily ale také výskyt stříbřitosti slupky a vločkovitosti, které se mohou dále rozvíjet při skladování.

Stříbřitost slupky bramboru
Stříbřitost slupky bramboru

Vločkovitost hlíz bramboru
Vločkovitost hlíz bramboru

Ochrana proti škůdcům

Mírná zima vytvořila příznivé podmínky pro přezimování mšic, a to ať už v podobě dospělců nebo vajíček. V porovnání s předchozím rokem začal nálet mšic dříve. V druhé dekádě května došlo k prudkému nárůstu náletu těchto škůdců a v tomto období dosahoval nejvyšších hodnot od roku 2010. V následujícím období lze nálet mšic označit za průměrný až vysoký. Na konci srpna pak prakticky ustal.

Neokřídlená stadia mšic na spodní straně listu
Neokřídlená stadia mšic na spodní straně listu

Nebývale silný byl také nálet mšice broskvoňové jakožto nedůležitějšího přenašeče virových chorob právě v době vzcházení sadbových porostů. O úspěchu ochrany proti přenašečům virových chorob rozhodovala především insekticidní ošetření krátce po vzejití porostů. Je však nutné konstatovat, že sortiment účinných insekticidů proti mšicím se stále zužuje a ochrana je rok od roku obtížnější. Navíc stále chybí registrace velmi účinných minerálních olejů, která je jinde v bramborářsky vyspělých státech běžná. Z dílčích údajů lze předpokládat, že neuznáno z důvodu výskytu virových chorob bude kolem 9 % z plochy množitelských porostů, což vzhledem k vysokému náletu mšic je poměrně dobrý výsledek.

Mandelinka bramborová vykazovala mírně opožděný výskyt a lze jej považovat vcelku za průměrný, ale s významnými lokálními rozdíly podle podmínek pro přezimování dospělců. V některých porostech zcela chyběla, zatímco jiné lokality měly silný výskyt tohoto škůdce. Také proti mandelince chybí v sortimentu účinné přípravky, které by umožňovaly důsledně uplatňovat antirezistentní strategii. Naštěstí jsou u tohoto škůdce dobře účinné i biologické přípravky na bázi spinosadu a azadirachtinu. Zejména u azadirachtinu je však cena ošetření významně vyšší než u chemických insekticidů.

Larvy mandelinky bramborové
Larvy mandelinky bramborové

Na menších pozemcích tradičně značné škody způsobili drátovci, pro které byly hlízy atraktivní hlavně během srpnového přísušku. Ochrana je obtížná, ale tam, kde je používána technologie odkameňování, nezpůsobují tito škůdci obvykle vážnější problémy. Nejhorší škody jsou však u malopěstitelů, kde je navíc reálné pouze použití agrotechnických opatření, z nichž nejúčinnější jsou intenzivní kultivace půdy a včasná sklizeň.

Larva kovaříků - drátovec
Larva kovaříků - drátovec

Graf 2: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2022
Graf 2: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse na lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2022

Graf 3: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse v lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2022
Graf 3: Nálet mšice broskvoňové (Myzus persicae) na žlutou misku typu Lamberse v lokalitě Havlíčkův Brod - Občiny v letech 2010–2022

Graf 4: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI - LIV) v roce 2022 (Žabčice, odrůda: Rosara, aplikace insekticidů 14. 6. 2022)
Graf 4: Účinnost přípravků v jednotlivých termínech hodnocení podle Hendersona - Tilltona vůči neošetřené kontrole na mandelinku bramborovou (larvální stadia LI - LIV) v roce 2022 (Žabčice, odrůda: Rosara, aplikace insekticidů 14. 6. 2022)

Graf 5: Procento napadených hlíz drátovci a intenzita napadení v roce 2021 při různých termínech sklizně, odrůda Carerra, lokalita Radostín
Graf 5: Procento napadených hlíz drátovci a intenzita napadení v roce 2021 při různých termínech sklizně, odrůda Carerra, lokalita Radostín

Budoucnost ochrany brambor

A jaké problémy lze očekávat v ochraně brambor v nejbližších letech? Nejobtížnější situace bude rozhodně při pěstování sadby. Nedostatek registrovaných insekticidů proti přenašečům virových chorob se ještě prohloubí výpadkem jednoho ze dvou nejúčinnějších přípravků. Registrace minerálních olejů na obzoru není. Otázkou zůstává také desikace a možné použití diquatu pro sadbu alespoň v příštím roce.

U vločkovitosti se výběr přípravků velmi zúžil, proti stříbřitosti účinný fungicid chybí. Biologické přípravky u chorob brambor zatím ochranu dostatečně neřeší. I přes restrikci mancozebu naštěstí zůstává bohatý sortiment fungicidů proti plísni bramboru. Pěstitelé brambor musí ale více dbát na ochranu proti alternariovým skvrnitostem, neboť dosud je do značné míry omezoval mancozeb jako častá kontaktní složka přípravků proti plísni, s kterou již v současné době nemohou počítat.

Související články

Medax® Max - flexibilní morforegulátor obilnin do každého počasí

02. 03. 2024 Ing. Pavel Šácha; BASF spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 91x

Novinky v meziplodinách pro rok 2024

01. 03. 2024 Ing. Petr Robotka; PRO SEEDS s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 101x

Rok 2023 v ochraně brambor

16. 02. 2024 Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 427x

Jak efektivně snížit spotřebu pesticidů

24. 01. 2024 Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Ochrana obecně Zobrazeno 488x

Jaké jsou výhledy na objemná krmiva v roce 2023

23. 01. 2024 Ing. Jitka Kolomazníková; VP AGRO, spol. s r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 218x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail