BASF
BASF
BASF

AGRA

Ziskové a efektivní pěstování s Cortevou

27. 03. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 1084x

Sympozium pořádané na několika místech České republiky se k nám po dvou letech opět vrátilo. Za spoluúčasti řady dalších výzkumných a odborných firem představila společnost Corteva Agriscience možnosti efektivního a ziskového pěstování obilnin, novinky v oblasti chemické ochrany rostlin, a nakonec i nový biostimulátor Utrisha N. Ten díky obsaženým bakteriím poutá vzdušný dusík přímo v listech rostlin.

Limagrain

Aktuální situaci ve společnosti Corteva představila Monica Sorribas, pracující zde na různých pozicích již více jak 20 let a nyní působící na postu viceprezidentky pro střední a východní Evropu. Současná situace v zemědělství je dle jejích slov perspektivní a v následujícím období lze předpokládat další významný růst. Přes všechny nepříznivé okolnosti související se světovým vývojem a válkou na Ukrajině, je možné v následujících letech očekávat v hlavních zemědělských státech nárůst produkce a osevní plochy. Je ale třeba přihlédnout ke klesajícím světovým zásobám potravin a rostoucím cenám vstupů.

Společnost Corteva působí celosvětově a v evropském regionu, který je společný s blízkým východem a Afrikou, má silnou pozici s celkovým obratem 3,1 mld. $. V této oblasti pracuje pro firmu více než 3 800 zaměstnanců. Nadpoloviční většinou se na obratu podílí osiva a přibližně 40 % zaujímá ochrana rostlin. Mezi hlavní plodiny v oblasti osiv patří především kukuřice, slunečnice a řepka. Z hlediska regionálního dělení je ČR řazena mezi státy východní Evropy, které se nejvíce rozvíjejí a mají i nejvyšší obrat. Po akvizici dvou biologických společností Symborg a Stoller získala Corteva do svého portfolia nové biologické přípravky. V rámci našeho regionu bude jejich další vývoj zaměřen na hlavní zemědělské plodiny, k nimž se řadí kukuřice, slunečnice a řepka. Jejich význam totiž nestále narůstá.

Zhodnocení aktuální situace v domácí zemědělské politice se ujal Ing. Jan Doležal, prezident Agrární komory. V současné době do ní podle něj vstupují nové faktory, které výrazně prodražují celý proces pěstování. Stávající platby výrazně poklesly pod dřívější úroveň a v následujících létech se bude díky minimalizovanému obdělávání půdy čím dál tím více zohledňovat ukládání uhlíku do půdy. Naopak při orbě bude nutné do nákladů na pěstování zahrnout i platbu za uvolňování uhlíku do ovzduší. Ceny komodit sice poklesly pod úroveň před ruskou invazí na Ukrajinu, ale hodnoty vstupů zůstávají stále vysoké. Již v loňském roce byla schválena pravidla strategického plánu, která se nyní upřesňují a probíhá školení o nutných podmínkách jejich dodržování. Hodně diskutovanou podmínkou byla nutnost střídání plodin, které musí být dodržováno na 40 % ploch. Dalším požadavkem je udržet 4 % plochy bez produkce. Důsledkem nedodržení těchto zásad bude zrušení příplatku na celou plochu pěstování. Od 11. 11. 2022 byla v LPIS navýšena výměra plochy s erozním ohrožením na 65 % orné půdy, což značně omezuje výběr plodin. Zároveň bylo prosazeno rozdělení na dvě vrstvy, které umožňují pěstování plodin s nízkou ochranou funkcí na MEO1. V dalších letech se v členských zemích EU chystá omezení použití přípravků v rámci splnění cílů Green Deal. Jako ČR jsme byly zařazeni mezi státy, které by měly omezit použití účinných látek přípravků o 35 %, u zvláště nebezpečných o 51 %. Při započtení historického vývoje od roku 2011 už ale máme splněno. Restrikce však chtějí jít ještě dále, časem by mělo dojít k omezení činností nejen v zemědělství, ale i v rybářství a myslivosti. To vše s cílem obnovy přírody.

Novým trendům v oblasti regulace plevelů v kukuřici se věnoval Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. z ČZU. Ve svém vystoupení se snažil představit možnosti, jak dále efektivně pěstovat tuto významnou plodinu v návaznosti na to, abychom si i v dalších letech zachovali soběstačnost při výrobě potravin. Stále méně využívanou možností herbicidního ošetření je preemergentní ochrana, která však často trpí s výpadkem ošetření. Proto docházelo v minulých letech k přesunu do časně postemergentního termínu, díky němuž bylo dosaženo vyšší účinnosti s omezením vlivu plevelů v časných fázích růstů kukuřice. Stále více se rozvíjející postemergentní použití, které je nejméně závislé na vláhových podmínkách, může ale vést k přerůstání, které se výrazně podepíše na stavu porostu. Při porovnání 8letého průměru pokusů měla nejvyšší výnos CPOST ošetření, POST ošetření v některých letech úrodu zrna výrazně snižovala. V průměru se jednalo o 0,5 t/ha.

Při využívání širokospektrálních herbicidů dochází často k rozvoji určitých druhů plevelů. Nejčastěji se jedná o ježatku, u které velmi záleží, v jaké růstové fázi je zasažena. V posledních letech docházelo často k selhávání CPOST ošetření, následně bylo nutné přistoupit k opravným zásahům. Vzhledem k dalšímu vývoji legislativy dojde k omezováni dávek aplikací, které se projeví ve zkrácení doby reziduálního působení. Na zvýšení účinnosti bude mít do budoucna vliv i formulace přípravku, která mu umožní lépe proniknout do rostliny. Za silného sucha je vhodné přistoupit ke kombinaci s listovými herbicidy. Do budoucna se v kukuřici pravděpodobně navýší také význam použití sulfonylmočovin a nadále bude stoupat i vliv adjuvantů. Jejich aplikace má však svá specifika, je třeba dodržovat nejen doporučované podmínky použití, ale i časnější zásah ve fázi 3–4 listů.

Novým možnostem herbicidní ochrany kukuřice pomocí přípravků společnosti Corteva se věnoval Ing. Jiří Matoulek, který jako hlavní omezení pro jejich aplikaci uvedl nedostatek srážek. Proto by podle něj měla být věnována pozornost pozdějším termínům ošetření, kdy je na srážky možno s postřikem počkat. Novým řešením herbicidní ochrany kukuřice je přípravek Principal Forte. Ten oproti předchůdci zvýšil obsah rimsulfuronu a selektivitu ke kukuřici díky zabudování safeneru isoxadifen ethyl. Působí proti celé škále jedno i dvouděložných plevelů včetně vytrvalých. Aplikovat ho lze v širokém termínu 1.–9. listu kukuřice, což bylo ověřeno na rozsáhlém spektru hybridů kukuřice bez ohledu na ranost či způsob využití. Pro zajištění vysoké účinnosti je třeba přípravek vždy kombinovat se smáčedlem Vivolt nebo Šaman. Registrovaná dávka herbicidu je 480 g/ha a může se rozdělit na 2×240 g/ha. Použití nijak neomezuje následné plodiny.

Možnostem ochrany proti škůdcům se podrobně věnoval Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. z ČZU. Ty se značně snižují s restrikcemi účinných látek, které se podepsaly nejen na možnosti insekticidního moření, ale též na využití dalších spolehlivých zásahů. V posledních letech se mění průběh vegetace řepky, rostliny rostou bez přestávky po celou zimu. Zásadní škody mohou v porostech způsobovat dřepčíci, kteří škodí nejen na listech, ale prostřednictvím larev také na kořenech. To se pak může velmi výrazně podepsat na stavu porostu. Vzhledem k nedostatku vhodných přípravků dochází k rychlé indukci rezistence, kdy při jejím sledování došlo k nárůstu o 59 % za jeden rok. Proto je nutné k aplikaci přistupovat vždy až na základě intenzity napadení. Ochranu proti stonkovým krytonoscům je třeba cílit podle převažujícího druhu. Jejich nálety se značně liší také v rámci porostu, a proto je při monitoringu třeba použít většího množství Mörickeho misek. Počátek ošetření je pak třeba směřovat do doby, kdy se v porostu objeví oplozené samičky, v nichž při preparaci nalezneme vajíčka. Díky rozvoji rezistence blýskáčka můžeme k jeho redukci použít pouze účinné látky ethofenprox a acetamiprid. Při porovnávání různých metod insekticidní ochrany jsou kladné výsledky vidět v podstatě vždy, jako nejvhodnější se ale ukázalo 3× opakované ošetření během jarní vegetace.

Použitím fungicidů, biostimulátorů a morforegulátorů se zabývala přednáška Ing. Aleny Bezdíčkové, Ph.D. z Ditany Velká Bystřice. Narůstající extrémy počasí vyžadují správnou reakci pěstitele na podmínky, v nichž dochází k různým projevům chorob. Za posledních 12 let se rozdíl mezi ošetřenými variantami a kontrolou pohyboval v průměru na úrovni 1,9 t/ha. Výjimečně účinnou látkou v ochraně rostlin je prothioconazole, který byl v novém přípravku Doctor zkombinován s prochinazidem. Fungicid prokázal příznivou výnosovou odezvu v ozimé pšenici i jarním ječmeni, a to na širokém spektru odrůd při zařazení do fungicidních sledů.

Suchem na jaře trpí často jarní ječmen, pro něhož je toto období důležité z hlediska založení výnosu. Pozitivní vliv proto mělo přimoření osiva přípravkem Ympact, který zajistil rychlý vývoj kořenů. Obdobně kladné výsledky mají i listové aplikace biostimulátorů, zde je však třeba pečlivě vybírat ověřené látky. Do budoucna lze očekávat u této skupiny látek další rozvoj, na současném objemu přípravků mají 10% podíl.

Nový přípravek Utrisha N v pokusech zvýšil nejen výnos plodiny, ale zajistil i zdravější porost s lepšími parametry. Pozitivní vliv měla aplikace také na jarní ječmen, a to bez výrazného nárůstu obsahu dusíkatých látek v zrnu.

Přípravek Utrisha N podrobně představil Ing. Tomáš Vereš, Ph.D., mající ve společnosti Corteva Agriscience na starosti oblast biostimulace. Omezení dostupnosti a narůstající ceny hnojiv nabízejí tento biostimulátor příjmu vzdušného dusíku jako výhodné řešení. Bakterie Methanobacterium synbiotikum v něm obsažená se aplikuje postřikem na list. Následně proniká přes průduchy do rostliny, kde pro vlastní výživu využívá methanol. K plné kolonizaci rostliny bakteriemi dojde v průběhu cca 3 týdnů po aplikaci. Následně bakterie v listech mění N2 na NH4+, který je přímo využitelný rostlinou (AMK, bílkoviny, fytohormony). Během vegetačního období dokáže bakterie zafixovat 25–30 kg N/ha. Při aplikaci se biostimulátor používá buď samostatně, případně se v prověřených kombinacích může míchat s insekticidy a omezeným spektrem fungicidů. Pozitivní nárůst výnosu byl ověřen v obilninách nebo kukuřici, biostimulátor je ale možné použít ve všech polních i zahradních plodinách v dávce 333 g/ha. Ve vlhkých oblastech s dostatkem srážek je vhodné zachovat z hlediska hnojení 100% dávku N, v suchých lokalitách ji snížíme o 20 %.

Efektivní fungicidní ochrana má značný význam u obilnin, a především u řepky, uvedl Ing. Petr Vlažný, Ph.D. z Cortevy. Je totiž jistotou pro zachování výnosů a produkce! Nových vhodných účinných látek přibývá jen velmi málo, proto se hledají možnosti pro vytvoření dalších fungicidů kombinací již existujících a dlouhodobě osvědčených účinných látek.

Takovouto novinkou je fungicid Doctor, který obsahuje prothioconazole (200 g/l) a proquinazid (50 g/l), účinnou látku s nejdelším preventivním účinkem proti padlí travnímu. Dále tento přípravek působí na rez ječnou, pšeničnou a plevovou, DTR, hnědou skvrnitost, rynchosporiovou skvrnitost, braničnatky anebo stéblolam. Fungicid lze použít do všech obilnin s širokým aplikačním oknem s výjimkou ovsa. Výhodou je také možnost aplikace v OP II. stupně nebo vysoká odolnost proti smyvu deštěm.

Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici popsal Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a Ing. Jiří Matoulek (vpravo)
Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici popsal Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. a Ing. Jiří Matoulek (vpravo)

Rozvoj a budoucnost společnosti Corteva

Nové biologické způsoby ochrany a výživy rostlin budou hrát při rozvoji zemědělství v následujících letech stále významnější roli. Společnost Corteva Agriscience tuto oblast neustále systematicky rozvíjí a díky akvizici 2 biotechnologických společností (Symborg a Stoller) dojde v této oblasti k urychlení vývoje. Zavádění nových postupů povede k dalšímu rozvoji zemědělství a zajištění dostatečné produkce potravin, uvedla Monica Sorribas, viceprezidentka společnosti pro střední a východní Evropu.

Získáním španělské firmy Symborg a americké Stoller se společnosti Corteva otevírají možnosti dalšího rozšiřování počtu výrobků i služeb. V následujících letech díky tomu bude moci uvádět na trh inovativní přípravky, podobně jako nový biostimulátor Utrisha N, vycházející právě z tohoto obchodního spojení.

V souladu s udržitelností produkce je snaha dodávat do sektoru ochrany rostlin přípravky nejen s požadovanou účinností, ale i s odpovídající bezpečností pro použití. Nový přístup k ochraně rostlin přináší v porovnání s minulostí daleko větší možnosti pro rozvoj biologické ochrany. Očekává se, že v následujících letech poroste tento segment o 8–10 % ročně a ze současného objemu obchodu 9 mld. $ se do roku 2035 posune až k 30 mld. $. To pak bude představovat 20–25 % celkového trhu ochrany rostlin. Proto vidí Corteva Agriscience v této oblasti další zajímavou možnost svého růstu.

Každoročně je celosvětově vyhodnocován index bezpečnosti zajištění potravin, kde bylo zohledněno 54 různých parametrů ve 113 zemích světa. Česká republika v žebříčku zaujala 16. místo, jako nejlepší je u nás hodnocena dostupnost, zaostáváme naopak hlavně v kvalitě a bezpečnosti potravin.

Cílem společnosti Corteva pro další rozvoj je celosvětově pomáhat produkci potravin a chránit zdraví konzumentů. Ročně společnost investuje okolo 1 mld. $ do vývoje a zavádění nových produktů. Díky spojení se dvěma výše jmenovanými biotechnologickými firmami má nyní daleko širší základ pro rozvoj a inovace v této nové oblasti.

Pro společnost Corteva mají z celosvětového pohledu majoritní postavení osiva. To platí především ve Spojených státech amerických, kde jsou do praxe bez problémů uváděny produkty moderního šlechtění.

Postupným poznáváním nejrůznějších pozic ve společnosti, až po posty nejvyšší, se po 24 letech stal ředitelem Corteva pro ČR a SR Ing. Karel Sikora, Ph.D. Současná nabídka zahrnuje více než 60 přípravků obsahujících 43 účinných látek a významnou částí portfolia jsou též osiva a silážní inokulanty. Snahou v rámci dalšího rozvoje společnosti je nabízet celková řešení ochrany plodin, nikoliv pouze jednotlivé přípravky na ochranu rostlin. V posledních letech sice dochází k nárůstu podílu osiv na celkovém obratu, v prodeji ale neustále se 73 % převažují přípravky. Vedle dříve představených novinek rozšiřuje možnosti ochrany vinné révy i přípravek Zorvec Vinabel, který se používá pro potlačení infekčního tlaku plísně révové.

Revolucí v nabídce přípravků společnosti Corteva lze nazvat zavedení biostimulátoru Utrisha N, který dokáže rostlinám pomoci využívat vzdušný dusík. Je prvním z oblasti novinek na poli biologických produktů a obsahuje živé bakterie. Toto inovativní řešení pomůže zemědělcům reagovat na měnící se podmínky hospodaření a zároveň zachovat potřebnou produktivitu a zdravé porosty. Obsažené bakterie působí přímo v listech rostlin a dodávají jim snadno využitelný dusík, který napomáhá k výživě a snižuje potřebu dodání minerálních hnojiv při zachování obdobného výnosu. Řešení má tak velký význam pro ekologii i ekonomiku pěstování, kdy rostliny mohou mnohem lépe prosperovat i v nepříznivých podmínkách.

Související články

Biologická ochrana (1) - přehled možností

23. 04. 2024 Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Ochrana obecně Zobrazeno 737x

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

14. 04. 2024 Ing. Petr Kabelka; UPL Czech s.r.o. Ochrana obecně Zobrazeno 181x

Ziskové pěstování obilnin a řepky s Cortevou

12. 04. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Ochrana obecně Zobrazeno 916x

Novinky společnosti Nufarm pro rok 2024

11. 04. 2024 Ing. Stanislav Hospůdka; Nufarm Ochrana obecně Zobrazeno 536x

Rezidua přípravků na ochranu rostlin

08. 04. 2024 Prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D.; Masarykova univerzita v Brně Ochrana obecně Zobrazeno 573x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail