BASF
BASF
BASF

AGRA

Erozi v zemědělství lze účinně řešit

25. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 2380x

Vodní eroze působí značné škody na zemědělské půdě i v ostatní krajině. V některých oblastech také ve větší míře škodí eroze větrná. Pěstitelé často přispívají k rozvoji erozních jevů nevhodným způsobem hospodaření. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je třeba dodržovat zásady správné zemědělské praxe. S erozí zemědělské půdy se dá bojovat například správnými osevními postupy a vyšší pestrostí pěstovaných plodin. V postižených oblastech by pěstitelé měli volit plodiny, které nezvyšují riziko odnosu ornice.

Proseeds

Ochraně půdy s využitím postupů vhodných pro plnění standardů DZES se věnovali přednášející na videokonferenci, kterou uspořádaly Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV), Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP), Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) a Mendelova univerzita v Brně. Cílem semináře byla prezentace výsledků projektu a možnosti aplikace ochranných postupů v zemědělství po roce 2020.

Eroze a ochrana půdy

Důsledky eroze a možnosti ochrany půdy zhodnotil doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., z ČVUT. Připomněl, že vodní eroze představuje v ČR velkou hrozbu nejen pro půdu, ale také pro ekosystémy. Zhruba polovina půdní výměry je nějakým způsobem erozně ohrožena.

Změna struktury zemědělského půdního fondu díky scelování polí patří k významným příčinám vzniku erozních jevů. Jde o proces, který není zcela vratný. Další příčinou vzniku eroze je vysoké zastoupení erozně nebezpečných plodin v osevních postupech.

Řepka olejka po zapojení porostu půdu velmi dobře chrání. Problém ale představuje holá půda bez vegetace v období zakládání a vzcházení porostů. V srpnu a září může být půda, kde byla zaseta řepka, erozně ohrožena. K příčinám vzniku eroze patří velké pozemky, na kterých se tato olejnina pěstuje.

Aktivně lze protierozní ochranu prosazovat v rámci společné zemědělské politiky (DZES). Koncem června 2021 vstoupila v platnost i nová vyhláška č. 240/2021 Sb., o ochraně půdy před erozí. Významným nástrojem pro omezení eroze musejí být komplexní pozemkové úpravy, které zasáhnou do struktury krajiny.

Erozi můžeme monitorovat, měřit její důsledky, ale dokud jí nezačneme předcházet aktivními opatřeními, stav krajiny se nezlepší. Při využívání účinných půdoochranných technologií se dosahuje velmi dobrých výsledků.

Monitoring eroze

O monitoringu eroze hovořil Ing. Jiří Kapička z VÚMOP. Vysvětlil, že před 10 lety si pracovníci ústavu pokládali řadu otázek. Například, zda máme dostatek informací o účinnosti protierozní ochrany, jestli existuje dostatečné množství dat pro použití erozních modelů, zda víme o skutečném rozsahu problému eroze a o působených škodách nebo jestli je protierozní politika správně zacílená.

V roce 2012 byl spuštěn projekt monitoringu eroze zemědělské půdy, který zajišťuje Státní pozemkový úřad, VÚMOP a další organizace. VÚMOP má na starosti správu a vedení internetového portálu a metodickou podporu.

Sběr dat a vyhodnocování

Důležitou roli hraje sběr dat, aby se zjistil rozsah eroze v ČR a také, aby se objasnily příčiny vzniku erozních událostí. Mimo jiné se eviduje typ eroze, místo vzniku, datum erozní události, pokryvnost půdy, pěstované plodiny a srážky. Každoročně se získaná data k 30. říjnu zpracují.

V současnosti na našem území eroze nejčastěji poškozuje pozemky v období před zapojením porostů pěstovaných rostlin. Nejvíce hrozí vznik eroze během května a června. Také v srpnu a září, kdy se seje řepka a poté ozimé obilniny, dochází k četným erozním událostem. Po zapojení porostů pak řepka i obilniny půdu chrání. Největší potíže z hlediska poškození pozemků erozí působí širokořádkové plodiny, především kukuřice. U této plodiny vznik eroze hrozí po celou vegetaci.

Vznik erozní události kromě pěstovaných plodin značnou měrou také ovlivňuje délka svahu. Největší problémy vznikají při nepřerušené délce 500–750 m. Ale už 200 m se z hlediska vzniku eroze ukazuje jako kritických. Na erozi má nemalý vliv i kvalita půdy.

K vodní erozi je v ČR silně náchylných více než 50 % pozemků. Nejnáchylnějších půd se na našem území vyskytuje téměř 25 %. Aby se omezily škody způsobené erozí, měli by pěstitelé uplatňovat správnou agrotechniku pro danou lokalitu a pole, pečovat o půdní úrodnost a nezapomínat doplňovat do půdy organickou hmotu.

Využití totálních herbicidů

Možnosti využití totálních herbicidů v zemědělství a protierozní ochraně půdy nastínil Ing. Jan Štrobach, Ph.D., z VÚRV. Připomněl, že totální herbicidy představují součást integrované regulace plevelů. Mimo jiné se využívají pro předsklizňové aplikace, mohou posloužit jako náhrada podmítky, mají své místo v bezorebných technologiích. Další uplatnění nacházejí pro ukončení vegetace předplodiny nebo k regulaci vytrvalých i dalších plevelů.

Ing. Štrobach upozornil na změnu plevelného spektra v porovnání s minulostí. Minimalizace vedla k nárůstu vytrvalých plevelů. Jedná se například o pelyněk černobýl, pýr plazivý, pcháč rolní nebo mléč rolní. Redukované zpracování přispělo i k vzestupu trávovitých plevelných druhů - chundelky metlice, ovsa hluchého, lipnice roční, bérů, ježatkypsárky polní. Některé dříve méně rozšířené dvouděložné plevele zaznamenaly výrazný rozmach. K nim patří úhorník mnohodílný, prlina rolní, mák vlčí nebo chrpa polní. K nárůstu došlo i u jednoděložných plevelných druhů, ke kterým patří bér zelenýsivý, ježatka kuří noharosička krvavá. Zhutnění půdy, například na souvratích, vede k vyšší erozní náchylnosti. Také se rozšiřují určité plevele, kterým utužení vyhovuje. Jedná se například o vlhkomilné druhy čistce, kamyšníky a rdesno obojživelné.

Používání glyfosátu přináší pěstitelům řadu výhod. Kromě jednoletých rostlin může posloužit i k potlačování vytrvalých plevelů, protože účinná látka proniká hluboko do kořenů. U bezorebných technologií lze po aplikaci glyfosátu následně velmi brzo zakládat porosty do umrtveného drnu. Glyfosát představuje účinný prostředek v protierozní ochraně.

K erozi je nejnáchylnější půda bez vegetace
K erozi je nejnáchylnější půda bez vegetace

Související články

Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023

25. 04. 2024 RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 113x

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

31. 03. 2024 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 584x

Jarní práce u řepky jsou za dveřmi

23. 03. 2024 Ing. David Bečka, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 788x

Pěstování ředkve olejné

26. 02. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Julie Sobotková, Mgr. Helena Hutyrová Technologie pěstování Zobrazeno 608x

Optimalizace pozemkových bloků s ohledem na půdní charakteristiku a provozní parametry strojů

31. 01. 2024 Prof. Ing. Josef Hůla, CSc., Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D., Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 784x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail