BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

29. 06. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 1215x

Po chladném a pozvolném průběhu jara přichází léto. Je to období, kdy se úročí celoroční práce každého zemědělce. Nastává posledních několik týdnů vegetace, kdy se dotvářejí kvantitativní i kvalitativní parametry výnosu, jako je HTS, objemová hmotnost, olejnatost, aj. V období dozrávání již odezněla účinnost fungicidů (aplikovaných v době květu řepky) a rostliny nejsou dostatečně chráněné proti pozdním nástupům houbových chorob.

Proseeds

Rovněž rozmary počasí (bouřky, kroupy) často ohrožují slibnou úrodu, a proto je důležité efektivně zajistit snížení těchto předsklizňových a sklizňových ztrát. Především u olejnin, luskovin, jetelovin či travin můžeme všechny výše jmenované faktory a parametry pozitivně ovlivnit předsklizňovým ošetřením a pojistit si tak bohatou sklizeň. Nejlepší možností, jak toho dosáhnout, je předsklizňová aplikace přípravku SuperAgrovital od společnosti AgroProtec s.r.o.

SuperAgrovital je již osvědčený a praxí prověřený pomocný prostředek pro předsklizňové ošetření porostů s účinnou látkou super-pinolen (96 %). Aplikuje se v dávce 0,5 l/ha. U pozemní aplikace se používá 100–500 l vody/ha. U většiny polních plodin je optimální termín předsklizňové aplikace přibližně 3–5 týdnů před plánovanou sklizní. V této době jsou plody ještě zelené (řepka - zelené šešule, hrách, peluška - lusky jasně zelené a pružné, případně kožovité, mák - plně vyvinuté zelené makovice), porost je pružný a dochází jen k minimálnímu poškození přejezdy postřikovače. Přípravek je možno aplikovat i letecky.

Po aplikaci SuperAgrovitalu dochází na rostlinách vlivem UV záření a vzduchu k polymerizaci super-pinolenu (proces probíhá i za podmračného počasí) a vytváří se pružná polopropustná vícevrstevná membrána přírodní živice, která chrání rostliny 7–8 týdnů. SuperAgrovital má tedy dostatečně dlouhou účinnostní rezervu a jak potvrzují výsledky pokusů, je výhodnější jeho aplikaci provést raději o něco dříve, než ji provádět později až na žluté šešule či lusky.

Polymerizace super-pinolenu probíhá na povrchu rostliny pomaleji než u přípravků s účinnou látkou pinolen (např. Agrovital), ale vytvořená elastická vícevrstevná membrána na povrchu plodů je 4× pevnější, pružnější a její životnost je o 2–3 týdny delší. Díky pozvolnější polymerizaci se tak vytváří membrána s větším počtem jednotlivých vrstev. Když se vlivem nepřízně počasí natahuje sklizeň, pak je to nesporná výhoda. Tato super-pinolenová membrána zůstává rovněž elastická po celou dobu své životnosti a nepraská narozdíl od syntetických lepidel.

Významným efektem předsklizňové aplikace SuperAgrovitalu je i sjednocení zrání ošetřeného porostu. Polopropustná membrána udržuje více vody v horních patrech terminálního stonku, kde řepka nejdříve začíná kvést a vznikají zde nejstarší šešule. Tím zpomaluje jejich zrání, což v konečném důsledku sjednocuje dozrávání celého porostu. Takto ošetřené rostliny jsou chráněny proti pronikání vlhkosti do šešulí (lusků) a tím se zamezuje praskání šešulí před i při následné sklizni. Při déletrvajícím deštivém počasí dochází k omezení porůstání semen. Předsklizňové a sklizňové ztráty jsou tak po aplikaci minimální, lhostejno jak moc je daná odrůda vůči pukání plodů odolná. V případě vlhkých žní porost po dešti rychleji osychá, je nižší vlhkost semen a celá sklizeň se tím urychluje. To vše se následně pozitivně projeví na výši hektarového výnosu, HTS, olejnatosti i nižší vlhkosti semen a tím ekonomice sklízené komodity. Podle výsledků výnosových pokusů provedených v letech 2015–22 v řepce (graf 1) došlo k průměrnému navýšení výnosů oproti kontrole o 0,41 t/ha, což představuje navýšení zisku po odečtení nákladů na ošetření o 3 453 Kč/ha při ceně řepky 10 000 Kč/t. A to rozhodně stojí za zamyšlení.

Graf 1: Vliv přípravy řepky na sklizeň na výnos a profitabilitu (ZS Kluky, 2015–22)
Graf 1: Vliv přípravy řepky na sklizeň na výnos a profitabilitu (ZS Kluky, 2015–22)

Také výskyt plísně zelné, plísně šedé a černí, které jsou obávanými chorobami při dozrávání, je předsklizňovou aplikací SuperAgrovitalu silně omezen. Protože období od poslední aplikace fungicidů v době květu až do sklizně je značně dlouhé, jsou porosty, především olejniny, v závěrečných týdnech vegetace vydány těmto chorobám i klimatickým jevům napospas. Při silném infekčním tlaku chorob doporučujeme posílit účinek předsklizňové aplikace SuperAgrovitalu přidáním 1,0 l/ha FlowProfi (oxychlorid Cu 645 g/l). Ten obsahuje velmi jemné částice o průměru do 2 mikronů, které zajišťují dokonalým pokrytím i kontaktním působením „desinfekci“ a zpevnění povrchových pletiv. Zpevněný povrch rostliny je významně odolnější proti prorůstání spor i hyf houbových patogenů do nitra napadených pletiv, rostliny jsou i odolnější vůči klimatickým jevům. Tyto vlastnosti mědi jsou již dlouhá desetiletí s úspěchem využívány při fungicidních ošetřeních především ve vinicích.

Účinnost SuperAgrovitalu využijeme také v porostech poškozených kroupami. V dávce 0,5 l/ha ho naaplikujte co nejdříve po vzniku poškození, abychom zabránili zahnívání pletiv a následnému otevírání šešulí nebo lusků. Při opožděné aplikaci (3 a více dní po poškození) je také zde vhodný TM s FlowProfi (1,0 l/ha) k podpoře a desinfekci porostu.

Výborné výsledky se ukazují také u aplikace SuperAgrovitalu proti předsklizňovým a sklizňovým ztrátám v máku (vysypáváním makovic vlivem větru a při polehnutí, černě aj.). V této plodině aplikujeme 0,5 l/ha SuperAgrovitalu v době, kdy jsou na rostlinách máku plně vyvinuté, ještě zelené makovice. Ošetření je však nutno provést nejpozději v době objevení se prvních příznaků chorob na povrchu makovic. Použití SuperAgrovitalu v této fázi snižuje obecně zaplísnění máku a zlepšuje celkový zdravotní stav v době dozrávání, kdy už není účinnost dříve aplikovaných fungicidů dostatečná! V případě silného infekčního tlaku chorob se opět osvědčila kombinace 0,5 l/ha SuperAgrovitalu s 1,0 l/ha FlowProfi.

Obr. 1: Optimální termín aplikace SuperAgrovitalu v řepce
Obr. 1: Optimální termín aplikace SuperAgrovitalu v řepce

Obr. 2: Při předsklizňové aplikaci SuperAgrovital + FlowProfi (0,5 + 1,0 l/ha) zůstane porost bez chorob až do sklizně
Obr. 2: Při předsklizňové aplikaci SuperAgrovital + FlowProfi (0,5 + 1,0 l/ha) zůstane porost bez chorob až do sklizně

Obr. 3: Aplikace SuperAgrovitalu v porostech máku
Obr. 3: Aplikace SuperAgrovitalu v porostech máku

Aplikaci v dalších plodinách

1) Hrách, peluška, sója, lupina, bob
Na začátku dozrávání, kdy semena obsahují 40–50 % vody, aplikujte SuperAgrovital v dávce 0,5 l/ha (Agrovital 0,7 l/ha). V tomto období je porost žlutý, lusky jsou jasně zelené a pružné, případně kožovité. Semena jsou vyvinutá a tuhá. Nastává přibližně 15–20 dnů před sklizní.

2) Jetel luční, jetel bílý, jetel nachový, vojtěška na semeno
Aplikujte 2–3 týdny před sklizní SuperAgrovital v dávce 0,5 l/ha (Agrovital 0,7 l/ha).

3) Trávy na semeno
Přibližně 10 dnů po odkvětu trav aplikujte SuperAgrovital v dávce 0,5 l/ha (Agrovital 0,7 l/ha).

4) Obilniny
Pro ochranu zrna a udržení kvalitativních parametrů aplikujte SuperAgrovital v dávce 0,5 l/ha (Agrovital 0,7 l/ha) v době zrání porostu, tj. přibližně 3–4 týdny před plánovanou sklizní.

Podrobnosti k použití SuperAgrovitalu (případně Agrovitalu) v jednotlivých plodinách naleznete v katalogu, na internetových stránkách www.agroprotec.cz nebo je získáte od regionálních zástupců naší společnosti. Přeji Vám především hodně zdraví a úspěšné dovedení porostů na vašich polích k bohaté sklizni.

Výhody použití SuperAgrovitalu:

  • zvýšení výnosu semen řepky o 400 kg/ha,
  • zamezení šíření houbových chorob na šešulích, makovicích, luscích,
  • antistresový účinek při dlouhotrvajícím suchu,
  • sjednocení dozrávání porostu,
  • minimalizace předsklizňových a sklizňových ztrát,
  • urychlení sklizně a pojištění její kvality,
  • ekologický produkt,
  • žádné aplikační a legislativní omezení.

Související články

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 411x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 498x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 365x

Pěstování sóji s v širších řádcích s využitím pomocných plodin

19. 06. 2024 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 309x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail