Chemap Agro s.r.o.

Jarní ochrana řepky ozimé proti nežádoucímu zaplevelení

07. 04. 2018 Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.; AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby s.r.o. Šumperk Plevele Zobrazeno 664x

V posledních letech, a nejinak je tomu zatím i v letošním vegetačním roce, jsme svědky toho, že prakticky až do konce prosince jsou teploty nadprůměrně vysoké, a i průběh počasí nahrává tomu, aby vegetovaly nejen rostliny ozimé řepky, ale především široké spektrum plevelů a bude nutno proti nim na jaře herbicidně zasáhnout.

Agronutrition

I na počátku ledna 2018 je situace, co se týče teplot výrazně nadprůměrná, a i výhled na první dvě lednové dekády nepředpovídá žádné mrazy nebo teploty jen lehce pod nulou, a to pouze v nočních hodinách. Zvláštní situace je u vymrzajících plevelů, které již zpravidla v tomto období v porostech řepky ozimé nenacházíme. Nyní se však vyskytují v porostech stále životaschopné nepřezimující plevele, včetně některých kulturních plodin. Nicméně je vysoký předpoklad, že tyto plevele přeci jen při jarním herbicidním ošetření, nebudeme muset řešit, protože přeci jen mrazy koncem ledna či v únoru dorazí.

Regulace plevelů v řepce

Herbicidní ošetření ozimé řepky je postaveno na základním preemergentním ošetření, popř. na aplikaci časně postemergentního či klasicky postemergentního herbicidu.

Postemergentní aplikace mohou být postaveny jako první a základní ošetření, především na lokalitách či v ročnících, kde a kdy hrozí slabší herbicidní účinnost z důvodu sucha a zhoršených vláhových podmínek v půdě. Nebo se u postemergentních aplikací herbicidů může jednat o doplňkové či opravné zásahy na přeživší plevele či nově vyrůstající plevele po vypršení reziduálního působení preemergentního herbicidu.

V případě jarního herbicidního ošetření však již nemůžeme předpokládat, že se jedná o první zásah, ale zpravidla je potřeba korigovat dvouděložné nebo jednoděložné plevele, které se v porostu vyskytly v pozdním podzimu nebo plevele, které počaly obrážet po ne úplně ideálním zasažení herbicidem v podzimním období. V neposlední řadě to mohou být také plevele vzcházející v časném jarním období, a to především v mezerovitějších porostech.

Naprosto dominantní postavení v herbicidní ochraně ozimé řepky v jarním období má již mnoho let přípravek Galera. Ačkoli od jeho uvedení na český trh uběhla již hezká řádka let, je to v podstatě jediný možný a efektivní herbicidní zásah, který lze proti přezimujícím dvouděložným plevelům na jaře podniknout. Pro pěstitele je také důležité připomenout, že na trhu je také přípravek Galera Podzim, ale jak již vyplývá z jeho názvu, použití tohoto přípravku je možné pouze v podzimním období a není možné ho používat k herbicidní ochraně v jarním období.

Plevele na jaře

Pěstování ozimé řepky je nadále pro zemědělce lukrativní záležitostí a je to zároveň jedna z plodin, které byly v předchozích letech a stále jsou, bez problémů a poměrně rychle a za slušnou cenu obchodovatelné.

Vzhledem k rozšiřování ploch ozimých plodin obecně a zužování osevních postupů, dá-li se ještě v některých případech o osevních postupech hovořit, dochází také k nárůstu přezimujících plevelů. Jde především o vysoce konkurenceschopné a tím velmi škodlivé plevele, jako je například svízel přítula, široce rozšířené heřmánkovité plevele a pcháč oset, ale i mnohé další. V posledních letech jsme svědky také zvyšování zastoupení a tím i škodlivosti plevelů, tzv. spodního patra jako např. kokošky pastuší tobolky, penízku rolního, hluchavky nachové, violky, rozrazilů a jiných. Prakticky všichni pěstitelé ozimé řepky volí na podzim buď preemergentní či postemergentní herbicidní ošetření, popř. kombinaci výše uvedených. Pokud by volili první herbicidní zásah proti dvouděložným plevelům až v jarním období, tak musí očekávat výraznou ztrátu výnosu z důvodu konkurenčního tlaku plevelů v podzimním období. Proto herbicidní ošetření řepky ozimé proti dvouděložným plevelům na jaře volí pěstitelé především z důvodu nedostatečné účinnosti zvoleného herbicidu, popř. pro posílení účinku na vybrané plevele, které nebyly úspěšně vyřešeny již podzimní aplikací.

Jarní regulace plevelů

Ačkoli je také možno použít proti části plevelného spektra řepky ozimé na jaře přípravek Lontrel 600, resp. Lontrel 72 SG, jako problematické se jeví jejich relativně úzké spektrum účinnosti (především heřmánkovité plevele a pcháč). Výše uvedené problémy velmi dobře řeší širokospektrální herbicid Galera, který se zároveň vyznačuje vysokou selektivitou vůči řepce ozimé. Jeho velkou předností je možnost aplikace od 1. páru pravých listů řepky až do počátku větvení řepky, a to jak na podzim, tak i na jaře. Nicméně v podzimním termínu se již prakticky tento herbicid neuplatňuje, protože byl nahrazen herbicidem s názvem typickým pro jeho použití: Galera Podzim, který byl doplněn o třetí účinnou látku aminopyralid. Poměrně široké aplikační okno umožňuje pěstitelům správné načasování a i s ohledem na průběh vegetace a aktuální zaplevelení zvolit optimální termín postřiku.

Tank-mixy a Galera

Herbicid Galera není nutné vždy aplikovat samostatně, ale lze jej s úspěchem kombinovat do tank-mixů s graminicidy, insekticidy, fungicidy a v neposlední řadě také s hnojivem DAM 390. Vzhledem k tomu, že jak přípravek Galera, tak i graminicidní, fungicidní a insekticidní přípravky jsou vysoce selektivní k rostlinám řepky ozimé při aplikaci v jarním období, tak se nepředpokládá v případě jejich kombinace do tank-mixu vznik fytotoxických poškození porostu řepky ozimé. Z pochopitelných důvodů nebylo možno ověřit výbornou selektivitu Galery v tank-mixu u všech graminicidů, insekticidů, atd., ale u běžně používaných pesticidů (Garland Forte, Nurelle D, Lynx, Caramba aj.), které jsou i níže uvedeny, toto odzkoušeno bylo a vysoce selektivní chování tank-mixů vůči rostlinám řepky ozimé bylo pokusně potvrzeno.

Tato doporučení a možnosti tank-mixů byla ověřena v maloparcelních pokusech, a to konkrétně s přípravkem Garland Forte. Zmiňovaný přípravek byl zkoušen v tank-mixu s Galerou v tzv. pýrohubné dávce, která odpovídá jeho registrované dávce. Mimo uvedenou variantu, je možno aplikovat tank-mix, který sestává z přípravku Galera + Garland Forte + Nurelle D v dávkách 0,35 + 1,25 + 0,6 l/ha. Touto kombinací je možno vyřešit nejen regulaci výše jmenovaných jednoděložných a dvouděložných plevelů, ale zároveň také účinně zasáhnout proti jednomu z nejzávažnějších škůdců ozimé řepky - krytonosci řepkovému, popř. krytonosci čtyřzubému. Tato varianta ovšem není univerzální, protože ne vždy se ideální termín pro aplikaci herbicidu plně kryje s termínem hromadného příletu brouků krytonosce řepkového, popř. čtyřzubého do porostů ozimé řepky a ideálním termínem pro nejefektivnější insekticidní zásah.

Přípravek Galera je možno kombinovat také s fungicidy, např. Caramba, Horizon 250 EW, Lynx aj.  Tyto výše popsané aplikace je možno provádět jak ve variantě, kdy nosnou kapalinou je voda, tak se také nabízí možnost využít jako nosnou kapalinou N-hnojivo DAM-390. V případě nosné kapaliny DAM-390 je však bezpodmínečně nutno dodržovat určitá pravidla tak, aby se zamezilo či minimalizovalo riziko vzniku fytotoxického poškození rostlin, spočívající v typickém popálení okrajů listů, které má však na svědomí pouze nesprávná aplikace či nevhodně zvolený termín aplikace DAMu.

Podmínky pro správné použití tank-mixu Galery, kde je jako nosná kapalina použito hnojivo DAM 390:

- nutno použít odpovídající trysky;

- používat v období, kdy nehrozí nebezpečí mrazů;

- neaplikovat na výrazně oslabené a špatně přezimované porosty;

- ředění vodou může způsobit větší popálení rostlin než koncentrovaný roztok bez ředění;

- nejlépe aplikovat na list za podmračného počasí a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu.

Účinnost herbicidu Galera na plevele

Vzhledem k výše uvedenému prakticky výsadnímu postavení přípravku Galera pro jarní regulaci nejzávažnějších dvouděložných plevelů v porostech ozimé řepky, uvádím v následujících řádcích podrobnější informace a výsledky z pokusů s tímto přípravkem.

Herbicidní účinnost testovaného přípravku Galera byla v případě podzimní aplikace hodnocena jako výborná u svízele přítuly, heřmánkovitých plevelů a pcháče osetu. Dále spolehlivě účinkovala na kokošku pastuší tobolku a penízek rolní, ovšem u těchto dvou plevelů je potřeba provést aplikaci při nižší růstové fázi, cca do 2 pravých listů plevele. Při jarním ošetření však je nutno počítat s tím, že penízek i kokoška jsou již odrostlejší a proto herbicidní účinnost vůči nim, lze hodnotit spíše jako retardaci a zbrzdění růstu. K ostatním plevelům, které dokáže Galera poměrně spolehlivě regulovat, také patří: merlík bílý, mléč rolní, pohanka svlačcovitá, apod.

V případě jarní aplikace sice dochází k podstatnému snížení účinku na brukvovité plevele - kokošku pastuší tobolku a penízek rolní, ale zůstává plně zachovaná výborná účinnost vůči nejzávažnějším plevelům, jako je svízel přítula, heřmánkovité plevele a pcháč oset. Tato skutečnost plně koresponduje s tím, že v jarním období přípravek Galera aplikujeme na vzrostlejší a tím pádem i odolnější plevele. Širokospektrální herbicid Galera je tedy možno v porostech řepky ozimé aplikovat v jarním období ihned po obnovení růstové aktivity plevelů, pokud denní teploty vystupují na alespoň 10 °C a výše, a to až do počátku větvení řepky. Toto relativně dlouhé aplikační období umožňuje operativně reagovat na případné aktuální nebezpečí zaplevelení porostů řepky nejdůležitějšími dvouděložnými plevely a zároveň rozložit pesticidní operace v zemědělském podniku jak z hlediska organizačních, tak také technických.

Z hlediska dosažení co nejlepší herbicidní účinnosti však není vhodné s případnou aplikací Galery otálet, protože cílové plevele přerůstají a u méně citlivých plevelů, např. penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, aj. dochází k podstatnému snížení účinnosti na tyto plevele.

Naopak pokud očekáváme silné zaplevelení pcháčem, i když tento plevel je vhodnější řešit v předplodině, v meziporostním období či na podzim, je vhodné aplikaci neuspěchat, protože přípravek Galera funguje především jako kontaktní herbicid a musí tedy na jaře dopadnout na vegetující listy pcháče.

Mezi nejnebezpečnější plevel v jarním období pro ozimou řepku zůstává svízel přítula. Tento plevel po jarní aplikaci přípravku Galera zastavuje růst a dojde k odumření jeho růstových vrcholů. Pokud je porost řepky zapojený, dojde k odumření svízele na základě jeho zastínění rychle se vyvíjející řepkou.

K celkové herbicidní účinnosti je nutno dodat, že dobře založený a konkurenceschopný porost tento účinek posiluje, ovšem v případě řídkých a nedostatečně hnojených porostů mohou některé plevele obrůstat.

Pcháč rolní
Pcháč rolní

Svízel přítula
Svízel přítula

Heřmánkovité plevele
Heřmánkovité plevele

Selektivita herbicidu Galera vůči řepce

Vysoká selektivita přípravku Galera byla prokázána několika sériemi pokusů s různými odrůdami ozimé řepky, např. Arta, Bristol, Canasta, Cando, Capitol, Mohican, Rasmus, Rufus, Zorro aj. Tyto výše jmenované odrůdy byly zařazovány do pokusů, jejichž prvořadým cílem bylo zjistit možnou toxicitu přípravku Galera vůči řepce ozimé v „přestřikové“ dávce (dvojnásobné než je registrovaná), tj. 0,7 l/ha, v případě jarní aplikace těsně před počátkem prodlužovacího růstu řepky ozimé. Cílem pokusu bylo zjistit selektivitu řepky právě vůči dvojnásobné dávce, protože při běžném používání i nejmodernějších postřikovačů, se překrytí ramen postřikovače nedá stoprocentně vyhnout, např. dojíždění souvratí, objíždění překážek - sloupy el. vedení, aj.

Následnými hodnoceními nebyl zjištěn žádný negativní vliv použitého přípravku Galera v dávce 0,7 l/ha na růst rostlin řepky, průběh kvetení a násadu šešulí a semen a v konečné fázi ve vlivu na výnos a kvalitu sklizené produkce ve srovnání se standardně preemergentně ošetřenou kontrolou.

Regulace jednoděložných plevelů

Pokud je třeba z jakéhokoli důvodu, např. podcenění zaplevelení jednoděložnými plevely, nedostatečná účinnost zvoleného graminicidu, nemožnost podzimního graminicidního zásahu s ohledem na průběh počasí, apod., ještě na jaře používat herbicidní přípravky proti jednoděložným plevelům, tak zde je situace pěstitele s výběrem graminicidu naprosto odlišná.

Paleta graminicidních přípravků je relativně široká a je možno volit mezi nižší dávkou určenou pro likvidaci jednoletých trav, nebo mezi tzv. pýrohubnou dávkou určenou k regulaci vytrvalých jednoděložných plevelů, především pak pýru plazivého.

Pro termín aplikace graminicidů v tomto období je důležitá především denní teplota, která by se měla pohybovat alespoň na úrovni od 10 °C a více. Cílové plevele by měly vegetovat, ovšem není důvod dlouho vyčkávat, aby nedošlo k zastínění cílových plevelů rostlinami řepky ozimé, která v tomto období začíná intenzivně růst. Mezi cílové plevele při těchto zásazích bude patřit hlavně pýr plazivý, chundelka metlice nebo ještě může být i výdrol obilní předplodiny.

Závěr

Ačkoli je sortiment registrovaných herbicidních přípravků pro regulaci dvouděložných plevelů v ozimé řepce na jaře poměrně úzký, lze v případě využití uvedených informací dosáhnout velmi dobré herbicidní účinnosti na běžné plevelné spektrum vyskytující se v porostech ozimé řepky.

V případě použití různých kombinacích jednotlivých pesticidních přípravků, je mimo jiné nutné striktně respektovat doporučení výrobců a platný „Registr přípravků na ochranu rostlin“.

Související články

Rezistence plevelů vůči herbicidům a jak jí předcházet

14. 12. 2018 Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 537x

Statková hnojiva jako možný zdroj zaplevelení

19. 11. 2018 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Ivana Rypová, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák; Mendelova univerzita v Brně Plevele Zobrazeno 795x

Proč a jak ošetřovat ozimé obilniny na podzim proti plevelům

02. 11. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 872x

Postemergentní regulace plevelů v ozimé řepce - Současná situace a trendy do budoucna

31. 10. 2018 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 810x

BeFlex, Chlortoluron 500 a Danadim Progress - spolehliví strážci ozimých obilnin

27. 10. 2018 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 554x

Další články v kategorii Plevele

AG NOVACHEM s.r.o.
Bayer CropScience
Agro Aliance
Xarvio
Syngenta Czech s.r.o.
Sumi Agro s.r.o.
www.listova-hnojiva.com

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

detail