BASF
BASF
BASF

AGRA

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

10. 11. 2023 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 1265x

Aplikace přípravků na ochranu rostlin v současné době zaznamenává významné změny jednak z důvodu omezování používání přípravků, ale také z hlediska zvýšení bezpečnosti obsluhy a celého procesu práce s přípravky na ochranu rostlin včetně řešení odpadů a zbytků po aplikaci. Tento trend je u aplikační techniky zaměřen zejména na přesnost, komfort a snadnou a bezpečnou obsluhu, což by mělo vést k omezování rizik plynoucích z používání přípravků na ochranu rostlin jak pro životní prostředí, tak i pro zdraví lidí.

Limagrain

Samojízdné polní postřikovače

Nespornou výhodou použití samojízdných strojů jsou nižší provozní náklady při zvýšení pracovního výkonu, i když v porovnání s návěsnými stroji jsou pořizovací náklady samojízdných typů vyšší. I přesto je třeba zvážit zejména využitelnost tohoto provedení postřikovačů pro aplikaci přípravků a soustředit se na konkrétní požadavky ochrany rostlin. Vzhledem k opatřením zaměřeným na ochranu životního prostředí a reagujícím na současnou problematiku ochrany rostlin lze návrat k využívání menších strojů (zejména nesených) očekávat.

Významným kritériem pro samojízdné stroje je jejich předpokládané využití v konkrétních podmínkách a pro konkrétní účely. Kalkulace pořizovacích a provozních nákladů, úspory pohonných hmot a aplikovaných přípravků při dosažení vyšších výkonů bývá většinou dosti složitá. Samojízdný postřikovač představuje efektivní řešení, zejména pokud bude pracovat na větších pozemcích. Vzhledem k vyšším pořizovacím nákladům je žádoucí jeho využití v průběhu celé sezony. Nové poznatky z oblastí technologií pěstování zemědělských plodin totiž jasně naznačují úzkou souvislost mezi intenzivnějším ošetřováním plodin v období jejich vegetace a vyššími výnosy. A právě u samojízdného postřikovače platí, že se zvyšujícím se počtem nasazení roste také úspornost těchto modelů.

Je třeba brát v úvahu celou řadu faktorů, které mohou mít významný vliv na jejich využití v konkrétních podmínkách podniku. Především je třeba zvolit vhodný typ pohonu a přiměřený výkon motoru, který bude odpovídat terénním a půdním podmínkám.

Při nákupu samojízdného postřikovače platí, že světlá výška by neměla být nižší než 90 cm, a to i přesto, že se uvažuje o využití postřikovače pouze na rovinatém terénu. Větší světlá výška postřikovače umožní ošetřování vzrostlých porostů a polních plodin vysokého vzrůstu. Usnadňuje průjezdnost těmito porosty bez jejich většího poškození.

Přednostmi samojízdných postřikovačů jsou měnitelné rozchody kol a již uvedená světlá výška, u většiny typů také měnitelná, která je důležitým parametrem pro použití ve vysokých plodinách (kukuřice, slunečnice).

Významnou funkci u těchto postřikovačů má dokonalé odpružení. Právě na něm závisí stupeň průjezdnosti stroje. Nedostatečně odpružený model se špatně pohybuje na poli i na silnici, je pomalejší, má vyšší spotřebu paliva, má nižší průjezdnost terénem bez ohledu na světlovou výšku.

Dalšími prvky, kterými se významně zvyšuje využitelnost postřikovače, jsou systémy podpory vzduchem, případně výbava zrychlující plnění postřikovače.

Návěsné polní postřikovače

I přes zájem o samojízdné postřikovače, návěsná provedení mají i nadále svoje důležité místo v aplikaci přípravků. Pořizovací náklady v porovnání se samojízdnými stroji jsou nižší, ale srovnatelný pracovní výkon je jedním z důležitých ukazatelů volby. K návěsnému postřikovači je třeba vždy počítat s energetickým zdrojem, tj. s traktorem, který je pro uvedení postřikovače do pohybu nezbytný. Ten musí výkonem odpovídat velikosti a energetické náročnosti postřikovače, aby jeho provoz byl optimální dle požadavků a doporučení výrobce. Provozní náklady i výkon se přibližují provozu samojízdných. Zvážit účelnost a využitelnost tohoto provedení pro aplikaci přípravků je zde namístě. Ne vždy je totiž návěsný postřikovač vhodným řešením.

Zejména pro použití ve vysokých plodinách, v kukuřici nebo slunečnici ve fázi jejich plného růstu a dozrávání, jsou návěsné postřikovače poněkud znevýhodněny nižší světlou výškou nejen samotného postřikovače, ale zejména traktoru.

Návěsné postřikovače splňují díky svým parametrům (objem nádrže až 19 000 l a šířka ramen až 42 m) požadavky pro využití v podnicích hospodařících s větší výměrou půdy. Pozornost je v tomto případě věnována postřikovacímu rámu, neboť při tak velkém záběru je nutná jeho kvalitní stabilizace a vedení nad ošetřovanou plodinou.

Návěsný postřikovač Hardi Navigator
Návěsný postřikovač Hardi Navigator

Nesené postřikovače

Postřikovače nesené nejčastěji na tříbodovém závěsu traktoru jsou nejčastěji nabízeny s objemem nádrže od 400 do 1 900 l a šířkou pracovního záběru až 28 m. Jsou lehce ovladatelné a s využitím moderních technologií i u těchto strojů spolu se spojením s lehkými traktory a malými přepravními časy umožňuje dosažení vysokých plošných výkonů. V prodeji zařízení pro aplikaci přípravků sice převládá zájem o větší stroje - návěsné a samojízdné. Neznamená to však pokles zájmu o typy nesené. Některá provedení se totiž jak objemem nádrže, tak pracovním záběrem blíží strojům návěsným v jejich nejmenších provedeních.

Řekne-li se dnes nesený postřikovač, většina z nás si představí stroje s nádržemi 200, 300 l a pracovními záběry 10 až 12 m. Toto jsou parametry skupiny strojů nejvíce využívané zemědělci, hospodařícími na malých výměrách. U nesených postřikovačů v provedení větším může rám dosáhnout záběru až 28 m a nádrž velikosti až 1 900 l.

Traktory, ke kterým jsou takové nesené postřikovače agregovány, obvykle potřebují další přední závaží pro dosažení optimálního rozložení sil na nápravy a k zajištění bezpečnosti při přejezdech po komunikacích. Jsou občas vybavovány také integrovanou přední nádrží, čímž dochází ke zvýšení dostupného množství vody pro potřeby aplikace a dalších kroků s ní spojených (zásoba vody pro postřik, vnitřní proplach, vnější očista atd.).

Variabilita modelů těchto postřikovačů je značná. Od jednoduchých se základním vybavením a ručním ovládáním až po plně automatické ovládání s nejmodernější výbavou. Jejich malá a jednoduchá provedení jsou atraktivní zejména pro malé zemědělce svojí nízkou cenou, snadnou a jednoduchou obsluhou a údržbou.

Výbava pro ochranu životního prostředí a bezpečnost obsluhy

Ne vždy je však jednoduchost zařízení tím nejvhodnějším řešením. Zde je potřeba brát v úvahu rozšiřující se požadavky na výbavu postřikovačů, zejména vzhledem k ochraně životního prostředí a zdraví obsluhy; jako jsou např. systémy proplachu, plnicí násypky (= přimíchávací zařízení, ekomixér) nebo uzavřené přepravní systémy pro plnění přípravků.

Důležitým parametrem u všech postřikovačů je tzv. technický zbytek kapaliny v nádrži po aplikaci.

Také je třeba vědět, jakou výbavu pro postřikovače uvádějí platné technické normy. Zejména se jedná o mezinárodní harmonizovanou normu ČSN EN ISO 16119. O uvedených funkcích se dnes hovoří podstatně méně ve srovnání s diskusemi např. o systémech PWM, bodové aplikace nebo ovládání jednotlivých trysek na rámu postřikovače při aplikaci, tedy precizních technologiích. Jejich přítomnost a funkce je však nezanedbatelná právě pro minimalizaci rizik pro životní prostředí i zdraví obsluhy.

Systém proplachu/oplachu postřikovače by měl být v současné době již samozřejmostí. Nádrž na čistou vodu, která slouží právě k provedení výplachu postřikovače po aplikaci nebo jeho vnější očistě (jak to uvádí vyhláška č. 207/2012 Sb.), je běžnou výbavou moderních strojů. Ovládání a funkce proplachu/oplachu závisí na provedení tohoto systému jednotlivými výrobci. Druhá věc je, zda a jak jsou tyto systémy používány.

Plnicí násypky (nebo také ekomixéry, přimíchávací zařízení atp.) dnes náleží také k běžné výbavě každého postřikovače. Využívají se ke kvalitnímu a správnému vpravení přípravků do nádrže postřikovače a jejich dobrému rozmíchání. Tyto násypky jsou vybaveny také rotační oplachovou tryskou uvnitř nádržky, pomocí které lze vyplachovat prázdné obaly od aplikovaných přípravků. Jejich použití je také součástí pravidel pro přípravu postřikové kapaliny uvedených ve vyhlášce č. 207/2012 Sb.

Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků EasyFlow - tzv. externí varianta připojení k rozvodu postřikovače
Přimíchávací zařízení s adaptérem pro bezkontaktní plnění přípravků EasyFlow - tzv. externí varianta připojení k rozvodu postřikovače

CTS (Closed Transfer Systems) - „bezkontaktní“ plnění

Přípravky na ochranu rostlin jsou již delší dobu v hledáčku kritiků využívání chemických látek v ochraně rostlin. V zápalu proklamací jejich škodlivosti na životní prostředí a požadavků na jejich zákaz používání se poněkud ztrácí rizika zdravotní. Většinou se jedná o nebezpečné chemické látky, které mají striktně stanoveny požadavky na minimalizaci rizik zejména pro osoby, které s přípravky pracují.

Kromě dodržování pravidel pro správné používání přípravků se v současné době diskutuje využívání uzavřených přepravních systémů (Closed Transfer Systems - CTS).

Výrobci postřikovačů se v současné době zabývají otázkou, jak postřikovače upravit, aby tyto systémy mohly být do rozvodů připojeny. Jedná se o adaptéry, které umožňují plnění přípravků z originálních obalů ať jen části, nebo celého obsahu obalu, do nádrže postřikovače nebo nádržky plnicí násypky způsobem, který plně eliminuje kontakt obsluhy s přípravkem.

Jejich konkrétní použití se řídí pokyny výrobců těchto systémů stejně jako kterýkoliv jiný stroj nebo zařízení. Mezi tyto lze zařadit např. systém Easy Flow od Agrotop GmbH., systém od firmy Polmac (tento se montuje přímo na víko přimíchávacího zařízení) a systém CleanLoad Nexus od firmy Pentair nebo také GoatThroat Pump - CTS zejména pro větší obaly (barely, IBC atp.). Další firmy, zejména výrobci trysek (Lechler), dokončují vývoj svých CTS, aby mohly reagovat na poptávku, kterou lze ve spojení s předpisy očekávat v relativně krátkém čase. V některých zemích je vedena diskuse o používání těchto systémů jako o povinné výbavě postřikovače nebo místa pro plnění nádrže přípravky a přípravu postřikové kapaliny.

Je potřeba v prvé řadě hovořit o tom, co všechno lze pod pojmem CTS nalézt. Pouze EasyFlow a CleanLoad Nexus? Nebo i další systémy, které byly nebo jsou za tímto účelem vyvíjeny, nabízeny a je přezkušována jejich funkčnost a účinnost? V JKI v Braunschweigu provádí ověřování použití takových systémů a podrobují je důkladnému prověření i z hlediska rizik plynoucích z použití CTS pro obsluhu.

U nás se o používání těchto systémů také diskutuje. Jejich použitím je již dokonce podmíněno nakládání s některými přípravky. V prvé řadě by měly být tyto systémy jednotně pojmenovány. Setkat se můžeme s pojmy: „uzavřený přepravní systém“, „uzavřený přečerpávací systém“, „uzavřený plnící sytém“ atp. Jedná se vždy o CTS? Splňují stejné minimální požadavky?

Některé systémy jsou dostupné již řadu let (EasyFlow, Polmac), ale postřikovačů vybavených tímto systémem, např. u nás v ČR, není mnoho. Tyto systémy (EasyFlow, CleanLoad Nexus) jsou vyvinuty pro plnění přípravků na ochranu rostlin do postřikovače z obalů do velikosti 10 l (max. 15 l, jak uvádějí některé firmy). Otvory všech obalů, pro které bychom chtěli použít CTS, musejí mít průměr hrdla/otvoru 63 mm. Avšak přípravky na ochranu rostlin v dnes ještě dodávaných, větších obalech - 20 l a více, nelze pomocí těchto systémů do postřikovače plnit - mají průměr otvoru 57 mm. Je to dáno také způsobem použití těchto CTS i konstrukcí obalů, průměrem otvoru/hrdla (většinou je menší než požadovaný průměr 63 mm, ale hlavně hmotností těchto velkobalení, se kterými není snadné manipulovat).

Systém EasyFlow montuje na postřikovače firma AGRIO MZS s.r.o. Systém CleanLoad Nexus vyžaduje, aby obaly přípravků byly vybaveny speciálními uzávěry (EasyConnect), které umožňují použití tohoto systému pro plnění přípravků do nádrže. Řešením pro přepravu přípravků z větších obalů (20 l a více) se může jevit např. systém Goat Throat Pump, který je montován na hrdla velkých obalů a z nich je obsah (přípravků nebo jiných tekutin) odměřován v požadovaném množství a přečerpáván např. do nádrže postřikovače, či nádrže ekomixéru. Ale i zde platí podmínka, aby hrdlo obalu mělo průměr 63 mm. Tento systém také splňuje požadavky na CTS podle ISO 21191 „Zařízení na ochranu rostlin - Uzavřené přepravní systémy - Specifikace“ a je využíván pro bezpečnou přepravu kapalin z původních, většinou velkoobjemových obalů. Asi nejvíce se v této době objevují informace o systému Cleanload Nexus. Jeho použití je podmíněno vybavením obalů přípravků výše uvedenými uzávěry EasyConnect, které jsou vyvinuty právě to tyto systémy.

Systém GoatThroat Pump
Systém GoatThroat Pump

CTS Cleanload Nexus integrovaný do míchárny EDDY od AKP s.r.o.
CTS Cleanload Nexus integrovaný do míchárny EDDY od AKP s.r.o.

Uzávěr obalu (EasyConnect) pro adaptér Cleanload Nexus
Uzávěr obalu (EasyConnect) pro adaptér Cleanload Nexus

Závěr

Přes všechny inovace a technické novinky je stále třeba hovořit také o správném používání aplikační techniky a správných postupech aplikace. Nejmodernější technika bez adekvátní obsluhy, pozornosti a zohledňování správných postupů a pravidel tak nedosáhne požadovaného výsledku, který by mohl napomoci zlepšit situaci v oblasti používání přípravků na ochranu rostlin. Kvalitní a správná obsluha postřikovačů je jednou z cest k větší bezpečnosti a omezování rizik, která mohou být způsobena nesprávným používáním přípravků na ochranu rostlin.

Související články

Aplikace přípravků podle pravidel

27. 05. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 728x

Používání CTS se blíží?

12. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 646x

Pro přesnou aplikaci potřebujeme přesnou trysku

05. 04. 2024 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 856x

Nové samojízdné postřikovače Grim na Českém a Slovenském trhu

13. 03. 2024 Ing. Michael Trtilek; AKP spol. s r.o. Mechanizace Zobrazeno 493x

Dozvuky veletrhu Agritechnica 2023

03. 03. 2024 Ing. Libor Matyáš, Doc. Ing. Petr Novák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Mechanizace Zobrazeno 529x

Další články v kategorii Mechanizace

detail