Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

22. 02. 2023 Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. a kol. Osivo a sadba Zobrazeno 825x

V roce 2022 se na pokusných lokalitách Skalička, Sloveč a Straškov sledovali následující odrůdy sóji: Ambella, Adessa, Obelix, Amiata, Abaca, RGT Sphinxa, Bettina, Marquise, ES Compositor, ES Governor, ES Comandor, Adelfia, ES Attractor, Alvesta, Cantate, Mentor.

Proseeds

Počasí 2021/22

Konec léta 2021

Srpen byl teplotně podnormální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 16,0 °C (1,3 °C pod N) a jednalo se tak o druhý nejchladnější srpen za posledních 10 let. Srážkově byl srpen na území ČR nadnormální, měsíční úhrn 105 mm představuje 131 % normálu. Více srážek bylo na území Moravy (129 mm, 170 % N) než na území Čech (94 mm, 115 % N).

Podzim 2021

Září bylo teplotně nadnormální a srážkově silně podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 14,1 °C byla o 1,3 °C vyšší než normál. Během září se vyskytly dvě teplé epizody mezi 4.–18. 9. a 23.–29. 9. Z pohledu srážek bylo září na území ČR silně podnormální (40 % N), s průměrným měsíčním úhrnem 23 mm. Jednalo se tak o čtvrté nejsušší září od roku 1961.

Říjen lze hodnotit jako teplotně normální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 8,0 °C byla o 0,1 °C nižší než normál, přičemž první dekáda října byla výrazně nad normálem. Srážkově byl říjen na území ČR podnormální. Průměrný měsíční úhrn srážek 19 mm představoval 44 % normálu. Jedná se tak o osmý nejsušší říjen od roku 1961.

Suchý a teplý průběh září a počátek října zlepšil situaci s dokončením sklizně obilnin a postupným setím ozimů, přičemž u řepky bylo zakládání porostů komplikované a často značně opožděné, zejména v Z a SZ části republiky. Uvedené počasí velmi napomáhalo sklizni později dozrávajících plodin včetně sóji, které byly vzhledem k průběhu počasí a později realizovaným termínů setí vesměs opožděny. Výnosy sóji byly silně nadprůměrné (průměr ČR 2,61 t/ha) a jednalo se tak o druhý nejvyšší výnos v historii ČR (tab. 1).

Listopad byl teplotně a srážkově normální (0,7 °C nad N a 90% N, tj. 44 mm). Méně srážek spadlo na území Čech.

Tab. 1: Výnosy sóje v ČR v letech 2012 až 2021 (ČSÚ, 2022)

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Výnos (t/ha) 2,29 2,07 2,28 1,64 2,64 2,41 1,66 2,27 2,33 2,61

Zima 2021/22

Průměrná teplota vzduchu na našem území byla v zimě (tj. 12/21 až 2/22) o 2,0°C vyšší než je normál (tzn. +1,3°C). Jednalo se tak o čtvrtou až pátou nejteplejší zimu za posledních 60 let. Z pohledu srážek byla zima lehce pod normálem (95 % N). Zima 2021/22 však byla velmi větrná, dokonce i s výskytem zimních bouřek.

Jaro 2022

Březen lze hodnotit jako teplotně normální a srážkově silně podnormální. V první polovině měsíce se průměrná denní teplota vzduchu pohybovala výrazně pod normálem. Teplejší byla až druhá polovina měsíce. Nejtepleji bylo 26. a 28. 3. (4,0 °C nad N). Srážkově lze březen hodnotit jako silně podnormální, neboť měsíční úhrn srážek 16 mm představoval 35 % normálu. V březnu byla také na řadě meteorologických stanic zaznamenána velmi nízká relativní vlhkost vzduchu, a to méně než 10 %.

Duben byl teplotně silně podnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 6,4 °C byla o 2,1 °C nižší než normál. Za posledních 20 let se tak jednalo o druhý nejchladnější duben (nejchladněji bylo v roce 2021, a to 5,4°C). Srážkově byl duben na území ČR normální, průměrný (42 mm, 108 % N). Srážky byly prostorově nerovnoměrně rozloženy, přičemž nižší srážkový úhrn byl zaznamenán na území Moravy a Slezska (34 mm, 81 % N), než na území Čech (46 mm, 124 % N).

Průběh počasí (zejména nízké teploty) příliš „netlačil“ pěstitele sóje k jejímu časnému výsevu. Pozdní nástup jara však vysloveně pomohl dodavatelům osiv sóje, neboť logistika téměř v celé EU byla velmi silně narušena dozvuky Covidu 19 a docházelo k pozdnímu dodávání nejen osiv. Včasné dodávky byly zajištěny výhradně u osivářů množících na území ČR. Z těchto důvodů byla převážná většina ploch sóji zakládána až na přelomu měsíce dubna a května.

Květen byl teplotně nadnormální (1,2 °C nad N) a srážkově normální (50 mm, 71 % N). Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 14,3 °C a jednalo se o druhý nejteplejší květen za posledních 10 let. Jednalo se o výraznou změnu oproti předchozím třem letům, kdy byly květny silně podnormální, což vyhovovalo ozimům a časně setým jařinám (podle pranostiky „studený máj ve stodole ráj“), zejména při nižších srážkách. Sóje a dalším teplomilným plodinám však teplý květen vyhovoval. Přestože byl květen hodnocen jako normální (71% N), nacházel se na hranici podnormálního měsíce. Srážky byly opět prostorově a časově nerovnoměrně rozloženy. Nejméně srážek spadlo v SZ Čechách (pod 50 % N). Z 20. na 21. 5., při přechodu zvlněné studené fronty, byly zaznamenány silné bouřky s nárazy větru vyššími než 108 km/h.

Konec jara a léto 2022

Červen lze hodnotit jako teplotně silně nadnormální (2,2 °C nad N) a srážkově nadnormální (123 % N). Teplotně se tak jednalo o čtvrtý nejteplejší červen v období od roku 1961. Nejtepleji bylo 19. 6., kdy maximální teploty vzduchu na stanicích Doksany, Husinec a Řež atakovaly 39 °C (průměrná teplota byla 7,0 °C nad N). Srážkově lze červen na území ČR hodnotit jako nadnormální (101 mm, 123 % N). Nejvíce srážek spadlo v Praze, Jihočeském a Středočeském kraji, Naopak nejméně srážek bylo opět v SZ Čechách. Výrazný rozdíl mezi měsíčním úhrnem srážek na území Čech (112 mm, 137 % N) a Moravy se Slezskem (79 mm, 95 % N) byl způsoben srážkami v závěru měsíce (24., 27. a 29. 6.), které se vyskytovaly převážně na území Čech.

Porosty sóji byly na konci června na většině lokalit v dobrém až velmi dobrém stavu, neboť v suchem nejvíce postižené oblasti SZ Čech jsou její plochy jen minimální.

Červenec byl teplotně a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 18,6 °C (0,3 °C nad N). V průběhu měsíce se vyskytla jedna delší chladnější epizoda, a to mezi 5. až 12. 7. Na druhou stranu výrazně teplá epizoda proběhla mezi 18. až 26. 7., kdy teplota překonala normál o 5,0 °C. Přestože byl červenec na území ČR srážkově normální, měsíční úhrn 62 mm představoval jen 70 % normálu, což se blíží hranici podnormálního měsíce. Srážek bylo více na území Moravy a Slezska (80 mm) než na území Čech (53 mm) Nejvyšší úhrny srážek spadly ve Zlínském a Moravskoslezském kraji (98 resp. 97 mm). Nejméně pršelo opět v SZ Čechách zejména Ústeckém a Plzeňském kraji (32 resp. 36 mm).

Srpen byl teplotně nadnormální a srážkově normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 19,1 °C (1,2 °C nad N) a jednalo se tak o pátý nejteplejší srpen od roku 1961. Srážkově byl srpen na území ČR normální, měsíční úhrn 90 mm představoval 115 % normálu. Srážky však byly prostorově a časově značně nerovnoměrně rozloženy. Výrazně deštivější byla až poslední dekáda měsíce (20. a 26. 8. se často vyskytovaly přívalové deště - někde i s krupobitím).

Aridní a velmi teplé počasí s dostatkem slunečního svitu, které panovalo do poslední dekády měsíce, napomáhalo silnému rozvoji svilušky chmelové, která společně se stupňujícím se suchem silně decimovala porosty sóji. Srážky, které přišly na konci měsíce, už řadě porostů příliš nepomohly. Některé velmi rané odrůdy sóji, jako např. Ambella byly v teplých regionech sklízeny už po 15. 8.

Konec léta a podzim 2022

Září bylo teplotně normální a srážkově nadnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu 12,0 °C byla o 1,0 °C nižší než normál. Během září se vyskytly dvě teplé epizody mezi 4. – 9.9. a 13.–15. 9. Naopak nejchladněji bylo 20.–23. 9., kdy se na řadě míst vyskytly ranní přízemní mrazíky. Z pohledu srážek bylo září na území ČR nadnormální (133 % N), s průměrným měsíčním úhrnem 80 mm. Více srážek spadlo na území Čech (84 mm, 150 % normálu) než na území Moravy (72 mm, 107 % normálu). Jednalo se tak o desáté nejdeštivější září od roku 1961.

Říjen lze hodnotit jako teplotně silně nadnormální a srážkově podnormální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla 10,7 °C (2,5 °C nad N) a jednalo se tak o čtvrtý nejteplejší říjen od roku 1961. Výrazně teplejší byla zejména druhá polovina měsíce, kdy se teploty pohybovaly vysoko nad normálem (často i 5 °C nad N). Srážkově byl říjen na území ČR podnormální (23 mm, 47 % N) .

Humidní počasí, které panovalo od poslední dekády srpna po celé září, oddálilo a zkomplikovalo sklizeň sóji, která na řadě lokalit začala až počátkem října. Na některých lokalitách však problémy pokračovaly i v průběhu října, kdy inverzní počasí s téměř nepřetržitě se vyskytující mlhou dále znesnadňovalo sklizeň. Například na lokalitě Červený Újezd byla zjištěna průměrná vlhkost vzduchu za období 1. 10. až 8. 11. téměř 95 %.

Tab. 2: Termíny setí a sklizně sóje na jednotlivých lokalitách

Operace

Lokalita

Straškov

Sloveč

Skalička

Setí

27. 4. 2022

29. 4. 2022

4. 5. 2022

Sklizeň

11. 10. 2022

11. 10. 2022

18. 10. 2022

 

Základní informace o stanovištích pokusů

Odrůdové pokusy se sójou byly poloprovozního charakteru a proběhly na stanovištích Skalička, Sloveč a Straškov.

Stanoviště Skalička - okres Přerov

Území je součástí Podbeskydské pahorkatiny

Nadmořská výška: 250 m

Půda: fluvizem glejová na bezkarbonátových nivních sedimentech, středně těžká

Klima oblasti: B3 - mírně teplá, vlhká, s mírnou zimou, roční teplota 7–9 °C, roční úhrn srážek 550–700 mm

Stanoviště Sloveč - okres Nymburk

Území je součástí Cidlinské až Merlinské tabule

Nadmořská výška: 210 m

Půda: degradovaná černozem, písčitá jílovitá hlína

Klima oblasti: B2 - mírně teplá, mírně suchá, s mírnou zimou, roční teplota 7–9 °C, roční úhrn srážek 550–600 (650) mm

Stanoviště Straškov - okres Litoměřice

Území je součástí Dolnooharské tabule (podcelek Řipská tabule)

Nadmořská výška: 230 m

Půda: černozem modální na spraši, středně těžká

Klima oblasti: A2 - teplá, suchá, s mírnou zimou, roční teplota 8–10 °C, roční úhrn srážek 450–550 mm

Pokusy se sójou

Sledované odrůdy sóji a jejich výsevky

V roce 2022 jsme na pokusných lokalitách Skalička, Sloveč a Straškov sledovali následující odrůdy sóji: Ambella, Adessa, Obelix, Amiata, Abaca, RGT Sphinxa, Bettina, Marquise, ES Compositor, ES Compositor „cm“ (komplexní moření), ES Governor, ES Comandor, Adelfia, ES Attractor, Alvesta, Cantate, Mentor.

Vzhledem k realitě, že označování odrůd podle ranosti jednotlivými šlechtiteli velmi často neodpovídá skutečnosti, považujeme tento parametr spíše za orientační a odrůdy podle něho neřadíme. U některých odrůd může jejich ranost ovlivnit i atypický průběh povětrnostních podmínek, příp. nižší hustota porostu (u řidších porostů často dochází k většímu větvení, a tím oddálení sklizně).

Dvojí zařazení odrůdy ES Compositor mělo za úkol porovnat variantu nemořenou (přidán pouze inokulant Atuva) a variantu „cm“ komplexně namořenou (tj. inokulovanou přípravkem Atuva + namořenou fungicidním mořidlem Maxim XL 035 FS, stimulátorem Lexin a pomocnými látkami Agrovital a sacharóza). Firma Agrofinal se tímto způsobem snažila ukázat, jakým způsobem je osivo dodáváno od šlechtitele (Lidea - nemořeno, mnohdy i neinokulováno) a jakým způsobem ho hodlají ošetřovat oni (tj. využívání komplexního moření), pokud budou uvedené osivo množit - nejen dovážet.

U převážné většiny ověřovaných odrůd byl použit výsevek 65 klíčivých semen na m2, výjimkou byly odrůda Cantate s výsevkem 70 klíčivých semen na m2 a odrůdy Marquise, Abaca a Amiata s výsevkem 75 klíčivých semen na m2.

Výsledky vegetačního pozorování

V roce 2022 se hustota porostů sóje na pokusných lokalitách pohybovala stejně jako v předchozím roce mezi 35,2 až 49,2 rostlinami na m2 (tab. 3). Nejvyšší hustotu (49,2 rostlin/m2) jsme zaznamenali u odrůdy Mentor. Druhou nejvyšší hustotu (46,3 rostlin/m2) jsme zjistili u odrůdy Bettina a třetí nejvyšší hustotu (45,1 rostlin/m2) jsme zaznamenali u odrůdy RGT Sphinxa. Naopak nejnižší hustotu porostu jsme zjistili u odrůd Obelix (35,2 rostlin/m2) a dále ES Governor (37,5 rostlin/m2). Nižší hustota však byla i u odrůdy Cantate, neboť byl použit vyšší výsevek, a to 70 klíčivých semen na m2. Je třeba upozornit, že nižší hustota těchto odrůd měla do určité míry i negativní vliv na jejich celkový výnos.

Optimální zapojení porostu odrůda ovlivňuje nejen počtem vzešlých rostlin na jednotce plochy, ale i schopností se větvit. Uvedené větvení je důležitým morfologickým znakem, který mimo jiné umožňuje dokonalejší využití prostoru apod. Vyšší větvení pak může v některých případech částečně kompenzovat negativní vliv řídkých porostů. Větvení v roce 2022 se pohybovalo od 0,30 do 1,67 větve na rostlinu (v průměru 0,86 větve na rostlinu). Největší větvení jsme v roce 2022 pozorovali u odrůdy Abaca (1,67 větve na rostlinu). Druhou nejlépe větvící odrůdou byly ES Compositor „cm“ a Bettina (1,57 větve na rostlinu). Nejméně větvila odrůda Alvesta (0,30 větve na rostlinu), dále pak odrůda Amiata (0,33 větve na rostlinu).

Z důvodu snadnější sklizně s nižšími ztrátami semen je důležitým parametrem výška nasazení nejspodnějšího lusku od povrchu půdy. Pro zjištění opravdu objektivního množství ztrát měříme apikální konec nejspodnějšího lusku od povrchu půdy („nasazení“ prvního lusku). Její zvýšení lze pozitivně ovlivnit jak zvýšením výsevku, resp. větší hustotou porostu, tak i aplikací stimulátorů růstu založených zejména na bázi auxinu (např. přípravky Lexin, Litofol Active, LEXenzym, AGRILexin). Jednou z možností jak výrazně eliminovat ztráty u nízko nasazených porostů je využití kvalitních flexibilních lišt (např. MacDon, ConVio Flex nebo FlexDraper), čímž je dosaženo podstatně nižších sklizňových ztrát.

Výška „nasazení“ prvních lusků byla v roce 2022 obdobná jako v předchozím roce, a to v průměru lokalit 10,3 cm. Uvedenou výšku lze považovat za velmi dobrou neboť v běžném roce je o zhruba 3,0 až 4,0 cm nižší. Pořadí lokalit, s ohledem na výšku „nasazení“ prvních lusků, bylo stejné jako v roce 2021, a činilo: Straškov (v Ø 11,3 cm), Skalička (v Ø 10,5 cm) a Sloveč (v Ø 9,1 cm). Z hlediska odrůd jsme největší výšku apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy pozorovali u odrůd Alvesta (13,7 cm), RGT Sphinxa (12,9 cm) a Amiata (11,8 cm). Na řadě lokalit jsme u některých odrůd zaznamenali vyholování spodních pater lusků. Nejnižší výšku „nasazení“ prvního lusku jsme zjistili stejně jako v roce 2021 u odrůdy Ambella (6,0 cm), dále pak u odrůd Adessa (8,1 cm) a Obelix (8,6 cm). Zaznamenané nejnižší hodnoty však lze stále považovat za výšky poměrně dobré.

Délka nadzemní části rostlin sóji a výška porostu vypovídají o vzrůstnosti jednotlivých odrůd a do určité míry můžou upozorňovat na jejich náchylnost k poléhání. U některých (zejména vzrůstnějších) odrůd dochází v příznivém ročníku (tzn. vlhkém) a dobré úrodnosti půdy k určitému přilehnutí porostu. To však ve většině případů nekomplikuje sklizeň. Největší přilehnutí porostů jsme zaznamenali na lokalitě Sloveč, kde u některých odrůd dosahovaly délky nadzemní části rostlin až 127 cm. Délka nadzemních částí rostlin se v průměru všech odrůd a lokalit pohybovala okolo 93 cm, což je o 8 cm méně než v předchozím roce. Největší délku rostlin jsme pozorovali u odrůd ES Attractor (107,8 cm), Alvesta (105,3 cm) a ES Compositor cm (99,7 cm). Naopak nejnižší délku rostlin jsme zaznamenali u odrůd Mentor (85,0 cm), Obelix a ES Governor (85,4 cm). Rozdíly v průměrné délce porostu byly i mezi lokalitami, kdy ve Slovči byla tato délka 103 cm, ve Straškově 90 cm a ve Skaličce „jen“ 86 cm.

Tab. 3: Výsledky bonitace porostů odrůd sóje (průměr ze 3 lokalit)

Odrůda

Výška nasazení
prvních lusků (cm)**

Počet větví
(ks)

Výška
porostu (cm)

Délka rostlin
(cm)

Stupeň polehnutí

Výsevek
(ks/m2)

Počet rostlin
(ks/m2)

Amiata

11,82

0,33

86,5

95,1

8,33

75

41,9

Ambella

5,98

1,13

80,2

91,2

8,50

65

39,7

Bettina

11,05

1,57

80,2

87,9

7,83

65

46,3

ES Governor

9,28

1,13

85,4

85,4

9,00

65

37,5

Adelfia

9,17

0,83

88,8

88,8

9,00

65

42,7

Adessa

8,00

0,73

86,2

91,3

8,50

65

44,8

Marquise

9,58

0,57

77,5

94,1

7,17

75

42,1

Cantate

9,73

1,13

95,5

95,5

8,67

70

38,3

Mentor

10,57

0,47

85,0

85,0

9,00

65

49,2

Abaca

10,22

1,67

76,5

86,4

8,17

75

40,1

ES Compositor

11,48

0,93

90,2

97,5

8,67

65

40,8

ES Compositor „cm“ *

11,65

1,57

89,4

99,7

8,67

65

41,7

ES Comandor

11,22

0,57

85,2

92,3

8,50

65

40,9

Alvesta

13,70

0,30

105,3

105,3

9,00

65

41,6

Obelix

8,57

0,67

85,4

85,4

8,33

65

35,2

ES Attractor

10,17

0,63

107,8

107,8

8,83

65

41,6

RGT Sphinxa

12,92

0,40

92,0

92,0

9,00

65

45,1

Pozn.: * - ES Compositor „cm“ – osivo bylo komplexně namořené, ** - výška apikálního konce nejspodnějšího lusku od povrchu půdy

Sklizňové a posklizňové výsledky

V roce 2022 byly výnosy sóje v rámci ČR poměrně rozkolísané. Na některých lokalitách výrazněji zasáhlo sucho, které společně s teplým a slunným počasím pomohlo mimo jiné i silnému rozvoji svilušky chmelové. Na těchto lokalitách uvedené podmínky určitým odrůdám uškodily výrazněji než jiným. Příkladem toho je i jedna z nejoblíbenějších a nejpěstovanějších odrůd Mentor, která v pokusech dosáhla čtvrtého nejslabšího výnosu (v jiných letech se řadí mezi nejvýnosnější). Celkově lze konstatovat, že výnosy, ač jsou převážně spíše mírně nadprůměrné, jsou pro řadu pěstitelů zklamáním, jelikož očekávali výnos vyšší.

Výnosy sóje v našich poloprovozních pokusech (na stanovištích Straškov, Sloveč a Skalička) byly dobré, avšak velmi nevyrovnané a pohybovaly se v rozmezí 1,58–4,25 t/ha jak v závislosti na odrůdě, tak zejména na půdně-klimatických podmínkách dané lokality (tab. 4).

Z pohledu lokalit se sóji výrazně lépe dařilo ve Slovči (Ø 3,5 t/ha - celkový průměrný výnos napříč odrůdami). Na ostatních lokalitách byl výnos sóje už výrazně nižší, a to ve Straškově (Ø 2,7 t/ha) a ve Skaličce (Ø 2,4 t/ha). Největší rozdíly mezi jednotlivými odrůdami byly patrné právě na posledně jmenované lokalitě ve Skaličce, kde byly v roce 2022 podmínky pro její pěstování nejhorší.

Na výnosově nejlepší lokalitě Sloveč jsme zaznamenali nejvyšší výnos u odrůdy Abaca (4,25 t/ha), dále pak u odrůdy Cantate (3,83 t/ha), ale také u odrůd ES Comandor (3,81 t/ha) a ES Compositor komplexně mořený (3,80 t/ha). Naopak nejnižší výnos jsme zjistili u velmi rané odrůdy Marquise (2,98 t/ha), a také velmi rané (0000-) odrůdy Adessa (2,99 t/ha).

Na lokalitě Straškov jsme zaznamenali nejvyšší výnos u odrůdy ES Compositor komplexně mořený (3,18 t/ha), dále pak u odrůd Adelfia (2,98 t/ha), Alvesta (2,94 t/ha) a ES Compositor bez moření (2,84 t/ha). Nejnižší výnos zde poskytly nejranější (0000-) odrůdy sóji Adessa (2,16 t/ha) a Ambella (2,21), dále pak i odrůda Marquise (2,34 t/ha).

Poslední lokalita Skalička se vyznačovala nejvýraznějšími výkyvy ve výnosech, a to v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek. Nepříznivé podmínky na této lokalitě nejvíce poškodily výnos u později dozrávajících (tzn. ve většině případů výnosnějších) odrůd.

Ve Skaličce jsme zaznamenali nejvyšší výnos u odrůdy RGT Sphinxa (3,60 t/ha), dále u odrůdy Amiata (3,29 t/ha), ale i u odrůdy Bettina (3,07 t/ha). Naopak nejnižší výnos na této lokalitě jsme zjistili u špičkové odrůdy Mentor (1,58 t/ha), dále pak u odrůd ES Compositor bez moření (1,93 t/ha) a Cantate (2,07 t/ha). Zajímavostí je, že právě na lokalitě Skalička jsou diametrálně odlišné výnosy jednotlivých odrůd než na předchozích dvou lokalitách. Na lokalitě Skalička nejhůře dopadly odrůdy z množení firmy Euralis (zejména ES Mentor a ES Compositor), které v příznivých ročnících a na vhodných lokalitách vytváří vrcholový hrozen lusků, jenž se v tomto případě nevytvořil.

Nejvyššího průměrného výnosu semene ze všech sledovaných lokalit dosáhly odrůdy Sphinxa (Ø 3,22 t/ha), Amiata (Ø 3,21 t/ha), Adelfia (Ø 3,11 t/ha), Bettina (Ø 3,09 t/ha) a ES Compositor komplexně namořená (Ø 3,02 t/ha). Naopak nejnižší průměrný výnos jsme zaznamenali u velmi raných odrůd Adessa (Ø 2,47 t/ha), Marquise (Ø 2,51 t/ha) a Ambella (Ø 2,65 t/ha). Tyto extrémně rané odrůdy však mírně nižší výnos kompenzují dřívější sklizní a možností časného výsevu ozimů.

Za zmínku stojí i porovnání komplexního moření a pouhé inokulace u odrůdy ES Compositor, kdy provedená nadstandardní úprava osiva navýšila výnos (v průměru třech lokalit) o 190 kg. Při současných nákladových a realizačních cenách tato operace zhruba zhodnocuje vynaložené prostředky 6–7×.

Přestože se sója ve většině případů u nás zpeněžuje v kvalitě krmivářské, stále častěji se setkáváme s určitými požadavky na její kvalitu. Z uvedeného důvodu přikládáme kvalitativní rozbor sklizených semen podle odrůd (tab. 4). Jedná se o průměrné výsledky ze dvou lokalit (Sloveč a Straškov).

Průměrná hmotnost tisíce semen (HTS) ze všech odrůd byla v roce 2022 176,6 g, což je o 0,6 g více než v předchozím roce, ale oproti suchému roku 2018 o 51 g více. HTS je odrůdovou vlastností, avšak výše zmíněný nepříznivý průběh počasí (zejména sucho) ji může výrazně snížit. Rozsah hodnot HTS se v roce 2022 pohyboval mezi 146 až 217 g, přičemž uvedené nejvyšší hodnoty bylo dosaženo u odrůdy Obelix. Další odrůda s nejvyšší HTS byla, s bezmála s 30 gramovým rozdílem, ES Compositor (189,5 g bez moření a 188,4 g komplexně namořený). Na druhou stranu nejnižší HTS jsme zaznamenali u odrůd Adessa (146 g) a Adelfia (149 g). Upozorňujeme, že odrůdy s vyšší HTS mohou dosahovat v sušších letech a na výsušných lokalitách nižšího výnosu (výraznější nedotažení požadované HTS).

Podobně jako HTS i obsah dusíkatých látek (NL neboli bílkovin) a oleje v semenech je do značné míry odrůdovou vlastností, kterou však ovlivňují i agroekologické a další podmínky.

Obsah NL byl v roce 2022 poměrně nízký a pohyboval se v průměru lokalit mezi 30,0 až 35,6 %, což je oproti jiným letům o 3 až 5 % hm. méně. Nejvyšší hodnoty NL jsme zaznamenali u odrůdy RGT Sphinxa (35,6 %) a následně u odrůd Alvesta (35,3 %) a Mentor (35,2 %).

Naproti tomu obsah oleje byl vyšší a pohyboval se mezi 18,3 až 21,0 %. Nejvyšší olejnatost jsme zaznamenali u odrůdy Adessa (21,0 %), následovanou odrůdami Ambella a ES Compositor (19,6 %). Současně je možné sledovat zápornou korelaci mezi obsahem NL a oleje nejvýrazněji u odrůd RGT Sphinxa (nejvyšší obsah NL a nejnižší obsah oleje) a Adessa (nejvyšší obsah oleje a nejnižší obsah NL).

Tab. 4: Výnosové výsledky a kvalitativní rozbor semen zkoušených odrůd sóje

Odrůda

Výnosové výsledky (v t/ha při 13% vlhkosti)

Kvalitativní rozbor semen zkoušených odrůd sóji (průměr ze 2 lokalit - Sloveč a Straškov)

Straškov

Sloveč

Skalička

Průměr

HTS (g)

NL v sušině (% hm.)

Olejnatost
v sušině
(% hm.)

Obsah vlákniny v sušině
(% hm.)

Amiata

2,710

3,627

3,291

3,209

176,8

34,80

18,30

4,90

Ambella

2,205

3,332

2,411

2,649

178,0

33,55

19,60

4,90

Bettina

2,676

3,514

3,068

3,086

174,3

32,45

19,25

5,05

ES Governor

2,813

3,224

2,781

2,939

159,3

33,70

19,20

4,95

Adelfia

2,978

3,600

2,754

3,111

149,3

32,70

19,45

5,00

Adessa

2,160

2,985

2,258

2,468

146,4

30,00

20,95

5,15

Marquise

2,335

2,978

2,211

2,508

176,6

33,35

19,45

4,95

Cantate

2,683

3,831

2,072

2,862

177,7

34,90

18,40

4,85

Mentor

2,776

3,619

1,579

2,658

187,1

35,20

18,50

4,85

Abaca

2,498

b

2,100

2,950

180,5

33,90

19,00

4,90

ES Compositor

2,840

3,729

1,932

2,833

189,5

33,65

19,60

4,85

ES Compositor „cm“ *

3,184

3,800

2,085

3,023

188,4

34,35

19,30

4,85

ES Comandor

2,589

3,808

2,118

2,839

170,4

34,50

18,35

4,90

Alvesta

2,935

3,297

2,475

2,902

178,1

35,25

18,60

4,80

Obelix

2,635

3,495

2,268

2,799

216,9

34,50

19,05

4,85

ES Attractor

2,414

3,428

2,614

2,819

174,7

34,75

18,90

4,85

RGT Sphinxa

2,802

3,267

3,601

3,224

178,7

35,55

18,25

4,80

Pozn.: * - ES Compositor „cm“ – osivo bylo komplexně namořené

Souhrn

Závěrem je třeba konstatovat, že všechny námi ověřované odrůdy sóji jsou vhodné pro pěstování na území ČR, o čemž svědčí i jejich dobrý výnosový potenciál a téměř bezproblémová sklizeň.

Dále z pokusů vyplývá, že úpravy osiv spočívající v jejich moření, stimulaci a inokulaci mají své opodstatnění.

Autoři děkují za spolupráci zemědělským podnikům - Skalagru a.s., Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. a ASTURu Straškov a.s., zejména agronomům a jednatelům uvedených podniků - Ing. Václavu Vozákovi, Ing. Rostislavu Dvorskému, Ing. Jiřímu Plachému, Ing. Jiřímu Sobotovi, Ing. Petru Novákovi, p. Zdeňku Veselému a dalším.

Údaje o počasí byly čerpány ze sledování ČHMÚ.

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D.1, Ing. Pavel Procházka, Ph.D.2, Daniel Štranc1
1ZEPOR+ - zemědělské poradenství a soudní znalectví Žatec; 2Česká zemědělská univerzita v Praze

Tab. 1: Výnosy sóje v ČR v letech 2012 až 2021 (ČSÚ, 2022)

Rok

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 

Výnos (t/ha)

2,29

2,07

2,28

1,64

2,64

2,41

1,66

2,27

2,33

2,61Související články

Silážní i zrnové hybridy LG v Dubu

30. 11. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 153x

Slunečník se Syngentou

25. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Osivo a sadba Zobrazeno 179x

Extra výnos v extra kvalitě

15. 11. 2023 Vít Košťál; Bayer s.r.o. Osivo a sadba Zobrazeno 224x

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

04. 11. 2023 Ing. Oldřich Dostál; Pioneer Osivo a sadba Zobrazeno 347x

Sezona kukuřice 2023 jako žádná jiná

01. 11. 2023 Ing. Eduard Hanina; Limagrain Česká republika Osivo a sadba Zobrazeno 5902x

Další články v kategorii Osivo a sadba

detail