BASF
BASF
BASF

AGRA

Současné možnosti regulace plevelů v cukrové řepě

12. 05. 2023 Doc. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D., Prof. Ing. Josef Soukup CSc.; Česká zemědělská univerzita v Praze Plevele Zobrazeno 1611x

Regulace plevelů v cukrové řepě je, v porovnání s ostatními plodinami, velmi obtížná, a také nákladná. V konvenčních porostech řepy se mohou (s výjimkou clopyralidu) používat pouze kontaktní a půdní herbicidy, jejichž ošetření je třeba přesně časovat a opakovat. V posledních letech navíc dochází k poměrně dynamické restrikci účinných látek herbicidů používaných v cukrové řepě.

Proseeds

Zákaz používání chloridazonudesmediphamu sice pěstitelům cukrové řepy nakonec nezpůsobil zásadnější problémy, další restrikce účinných látek v této plodině by však jíž mohla mít zásadní vliv na ochranu proti plevelům v této plodině. Těžko nahraditelné by byly zejména herbicidy obsahující účinné látky phenmedipham a triflusulfuron. Na druhou stranu jsou v současnosti v Evropě testovány nové systemicky působící listové herbicidy, které by mohly být brzy do cukrové řepy zaregistrovány.

Jak ošetřovat konvenční porosty

Po restrikci desmediphamu bylo třeba aktualizovat herbicidní strategii v porostech konvenčních odrůd cukrové řepy. V současnosti není na trhu herbicidní přípravek, který by obsahoval více než dvě účinné látky. K dosažení uspokojivé účinnosti na širší plevelné spektrum je tedy třeba vytvářet mnohačetné tank-mix (TM) kombinace herbicidů. Kromě herbicidů je obvykle třeba do TM kombinací přidávat také adjuvanty, které zajistí lepší přilnutí na listech plevelů a jejich penetraci. Na druhou stranu mohou některé adjuvanty snižovat selektivitu herbicidního ošetření, k čemuž dochází zejména za chladného a vlhkého počasí (viz níže). Často také dochází k navýšení počtu aplikací herbicidů, kterých je třeba k dosažení uspokojivé účinnosti, a to zejména v sušších letech, kdy je dynamika růstu cukrové řepy zpomalena.

V letech 2019–2022 jsem v porostech cukrové řepy na pozemcích ČZU v Praze testovali několik herbicidních TM kombinací. Jako referenční varianta byla použita kombinace Betanal maxxPro + Goltix Titan, která byla do zákazu desmediphamu široce používaná. Podrobný popis testovaných variant je uveden v tabulce 1. Výsledky těchto pokusů jsou zpracovány v grafech 1–4.

Účinnost herbicidu Betanal maxxPro i Betanal Tandem na ježatku kuří nohu byla nedostatečná, zejména v sušších letech, kdy účinnost nepřesáhla 50 %. Pokud byl k herbicidu Betanal Tandem přidán herbicid Safari, došlo k výraznému zvýšení účinnosti (77–100 %). Podobné účinnosti (60–100 %) bylo dosaženo také na variantě ošetřené kombinací Betasana + Safari + Goltix Titan + Outlook.

Účinnost na laskavec ohnutý byla absencí desmediphamu ovlivněna v letech 2019 a 2021, kdy u kombinace Betanal Tandem + Goltix Titan nepřesáhla 90 % (obr. 1). V ostatních letech byla účinnost většiny testovaných variant na laskavec přes 95 %. Nejvyšší účinnost na laskavec ohnutý (98–100 %) vykázala kombinace Betasana + Safari + Goltix Titan + Outlook. Velmi dobrou účinnost (přes 96 %) vykázala také kombinace Betanal Tandem + Safari + Goltix Titan.

Nejrozšířenějším plevelem na cukrovkových polích je merlík bílý. Tento plevel byl ve všech pokusných letech zcela potlačen pouze herbicidní kombinací Betanal maxxPro + Goltix Titan. Absence desmediphamu způsobila zejména v sušších letech (2019 a 2022) neprůkazné snížení účinnosti (96–98 %), zejména u kombinací, kde chyběl olejový adjuvant (Mero), který v sušších podmínkách lépe narušuje ochranné voskové bariéry na povrchu listů merlíku bílého. V kombinacích s herbicidem Safari byl vždy použit doporučovaný adjuvant Trend, který zajišťuje vyšší selektivitu vůči řepě. To se pozitivně projevilo v roce 2020, kdy z důvodu vyšších srážek a výraznému kolísání teplot na počátku května docházelo často k poškození cukrové řepy herbicidy. Z hlediska účinnosti na plevele, především merlík bílý, je však tento adjuvant méně efektivní a zejména za sucha nemusí zajistit dostatečný penetrační efekt.

Mračňák Theophrastův byl efektivně eliminován pouze na variantách, kde byl použit herbicid Safari (73–100 %). Přesto ani tento herbicid nedokázal v sušších letech zcela potlačit všechny rostliny mračňáku, zejména pokud v kombinaci chyběl ethofumesate.

Tab. 1: Popis variant použitých v pokusech zaměřených na ověření účinnosti herbicidních kombinací bez úč. látky desmedipham v letech 2019–2022

Varianta

Aplikační termín

Přípravek

Dávka

l (kg)/ha

Betanal Tandem + Goltix Titan

T1

Betanal Tandem

Goltix Titan

Mero

1,0

1,3

1,0

T2

Betanal Tandem

Goltix Titan

Mero

1,5

1,3

1,0

T3

Betanal Tandem

Goltix Titan

Mero

1,5

1,3

1,0

Betanal Tandem + Safari + Goltix Titan

 

T1

Betanal Tandem

Safari 50 WG

Trend 90

1,0

0,03

0,1

T2

Betanal Tandem

Safari 50 WG

Goltix Titan

Trend 90

1,5

0,03

1,3

0,1

T3

Betanal Tandem

Safari 30 WG

Goltix Titan

Trend 90

1,5

0,03

1,3

0,1

Betasana + Safari + Goltix Titan + Outlook

T1

Betasana SC

Safari 50 WG

Goltix Titan

2,0

0,03

1,3

T2

Betasana SC

Safari 50 WG

Goltix Titan

Outlook

3,0

0,03

1,3

0,3

T3

Betasana SC

Safari 50 WG

Goltix Titan

Outlook

3,0

0,03

1,3

0,4

Betanal maxxPro + Goltix Titan

T1

Betanal maxxPro

Goltix Titan

1,0

1,3

T2

Betanal maxxPro

Goltix Titan

1,25

1,3

T3

Betanal maxxPro

Goltix Titan

1,5

1,3

Grafy 1–4: Porovnání účinnosti herbicidních variant testovaných v letech 2019 až 2022 na sledované plevele (zelené sloupce označují varianty bez desmediphamu; tmavší část sloupce ukazuje rozsah účinnosti mezi sledovanými ročníky a černá čára v tmavé části znázorňuje průměrnou hodnotu za 4 roky)
Grafy 1–4: Porovnání účinnosti herbicidních variant testovaných v letech 2019 až 2022 na sledované plevele (zelené sloupce označují varianty bez desmediphamu; tmavší část sloupce ukazuje rozsah účinnosti mezi sledovanými ročníky a černá čára v tmavé části znázorňuje průměrnou hodnotu za 4 roky)

Obr. 1: Nedostatečná účinnost TM kombinace Betanal Tandem + Goltix Titan na laskavec ohnutý v roce 2021, kdy došlo v důsledku červnových srážek  ke vzejití nových rostlin (nahoře); na variantě, kde byl použit dimethenamid  (Betasana + Safari + Goltix Titan + Outlook) k sekundárnímu zaplevelení  nedošlo (dole)
Obr. 1: Nedostatečná účinnost TM kombinace Betanal Tandem + Goltix Titan na laskavec ohnutý v roce 2021, kdy došlo v důsledku červnových srážek ke vzejití nových rostlin (nahoře); na variantě, kde byl použit dimethenamid (Betasana + Safari + Goltix Titan + Outlook) k sekundárnímu zaplevelení nedošlo (dole)

Conviso Smart systém

Přestože výše popsaný pokus prokázal účinné možnosti regulace plevelů v konvenčních odrůdách cukrové řepy, mnoho pěstitelů přešlo na Conviso Smart technologii, která je založena na hybridech cukrové řepy tolerantních k herbicidům ze skupiny ALS inhibitorů.

Do Conviso Smart odrůd cukrové řepy je registrován herbicid Conviso One (foramsulfuron + thiencarbazone) v dávce 1,0 l/ha, vhodnější je však jeho dělená aplikace (0,5 + 0,5 l/ha) společně s adjuvantem Mero (0,5–1,0 l/ha v závislosti na povětrnostních podmínkách). V tomto systému použití (obvykle T2 a T3 ošetření) jsme v našich pokusech zaznamenali velmi vysokou účinnost na většinu plevelů běžně se vyskytujících v řepě, přičemž plevele byly zároveň odstraněny z porostu včas, tedy dříve, než začaly cukrovce konkurovat (graficky zpracováno v článku: První zkušenosti s Conviso Smart cukrovou řepou v ČR - Agromanuál 3/2020).

Herbicid Conviso One lze sice kombinovat s většinou ostatních herbicidů registrovaných do cukrovky, na běžně se vyskytující pozdní jarní plevele jsou však takové TM kombinace zbytečné. V případě, že se na pozemku vyskytují ve větší intenzitě plevele, které jsou k herbicidu Conviso One méně citlivé (kakostovité plevele, svízel přítula) nebo zcela tolerantní (rozrazily), mohou však být TM kombinace efektivní. Pro posílení účinnosti na svízel přítulu obvykle postačuje přidat herbicid obsahující ethofumesate (obr. 2).

TM kombinace s klasickými cukrovkovými herbicidy rovněž eliminují riziko vývoje rezistentních populací plevelů, které je vysoké zejména u laskavců a merlíků. První populace laskavce ohnutého s podezřením na rezistenci k ALS inhibitorům již byly v ČR zaznamenány. Na pozemcích, kde se pěstuje Conviso Smart cukrová řepa je proto vhodné nepoužívat v kukuřicích sulfonylmočovinové herbicidy a to zejména, pokud se na stejném pozemku počítá rovněž s pěstováním ExpressSun, případně Clearfield slunečnice.

Obr. 2: Působení herbicidu Conviso One na svízel přítulu
Obr. 2: Působení herbicidu Conviso One na svízel přítulu

Článek vznikl za podpory projektu TAČR TH04030242.

Související články

Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření

28. 02. 2024 Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. a kol. Plevele Zobrazeno 186x

Lilek černý v bramborách

28. 12. 2023 Ing. Josef Pozděna, CSc.; Ing. Petr Pozděna Plevele Zobrazeno 502x

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

18. 12. 2023 Ing. Jan Winkler, Ph.D., Ing. Igor Děkanovský Plevele Zobrazeno 592x

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 361x

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 420x

Další články v kategorii Plevele

detail