Chemap Agro s.r.o.

Aktuální přehled ochrany polních plodin - červen a červenec 2019

14. 06. 2019 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 933x

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru. Zvýšenou pozornost věnujte cerkosporové listové skvrnitosti (skvrnatička řepná; Cercospora beticola), zvláště ve vlhčích závětrných polohách, kde při silnějším napadení touto chorobou v rozhodující fázi nárůstu bulev a cukernatosti může i zaschnout chrást. V oblastech, kde se s nárůstem osetých makových ploch rozšířila škodlivost houbových chorob, sledujte napadení porostů pleosporovou nekrózou máku (Pleospora papaveracea) a plísní máku (Peronospora arborescens).

Okopaniny

Brambory

Sledujte podle signalizace výskyt plísně bramboru (Phytophthora infestans) a lokálně i hnědé skvrnitosti listů bramboru. Prognóza výskytu plísně je na: eagri.cz. Cílem fungicidní ochrany proti plísni bramboru je oddálení infekce natě, omezení šíření choroby v porostu a zabránění infekce hlíz. Aby byla aplikace fungicidů proti plísni bramboru účinná, musí být zahájena včas (preventivně) a fungicidní clona musí být udržovaná bez přerušení po celou dobu vegetace. V období, kdy již není fungicidní ochrana dostatečně účinná, nutno zabránit infekcí hlíz předčasným mechanickým nebo chemickým (desikací) ukončením vegetace. Výběr fungicidů je nutné podřídit průběhu počasí, náchylnosti odrůdy a stavu porostu. Při přeháňkovém počasí, zvláště u zapojených porostů, nutno pokračovat v ošetření v 7denních intervalech, za sucha postačí zopakovat ošetření po 14 dnech některým z povolených přípravků. K preventivnímu ošetření při slabém infekčním tlaku postačí kontaktní přípravky: Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 DG, Polyram WG,  případně i měďnaté přípravky a další. U raných odrůd, u kterých plánujete sklizeň do 14 dnů, se již ošetření neprovádí. Při silném infekčním tlaku či zjištění 1. výskytu plísně v oblasti (v porostu) pokračujte v ošetření povolenými fungicidy. Na závěrečné ošetření je vhodné použít fungicidy s antisporulačním účinkem se schopností ochrany hlíz proti infekci, např. Altima 500 SC, Nando 500 SC, Ranman Top, Zampro Duo, Zignal 500 SC, Zorvec Enicade aj. Měďnaté fungicidy je možno použít při slabém infekčním tlaku v druhé polovině postřikové sezony a v systémech ekologického zemědělství. Měďnaté fungicidy mohou prodlužovat vegetaci.

Ošetření porostů proti mandelince bramborové proveďte v době maxima líhnutí larev. Prahy škodlivosti jsou: více než 100 brouků/ha nebo při zjištění 14 ohnisek larev/ha nebo při výskytu 5000 larev/ha. Možno aplikovat povolené přípravky: AcetGUARD, Bariard, Biscaya 240 OD, Calypso 480 SC, Coragen 20 SC, Ecail Ultra, Gazelle, Mospilan 20 SP, SpinTor. V oblastech, kde ještě účinkují, můžete použít pyretroidy. Nejúčinnější je aplikace přípravků na počátku líhnutí larev. Ošetřuje se večer, kdy už není horko a je vyšší vlhkost vzduchu; vhodná je společná aplikace s fungicidy.

U sadbových porostů sledujte nálety vektorů viróz - mšic i na eagri.cz a porosty včas ošetřete povolenými přípravky.

Cukrovka

Zvýšenou pozornost věnujte cerkosporové listové skvrnitosti (skvrnatička řepná; Cercospora beticola), zvláště ve vlhčích závětrných polohách, kde při silnějším napadení touto chorobou v rozhodující fázi nárůstu bulev a cukernatosti může i zaschnout chrást. Důležité je včas rozpoznat první příznaky choroby. První cerkosporové skvrny se objevují na starších listech, jsou kulaté, 3–5 mm v průměru s šedým středem a tmavším okrajem. Možno je zaměnit s hospodářsky méně významnými chorobami. V případě výskytu ramuláriové listové skvrnitosti řepy (větevnatka řepná; Ramularia beticola) bývají skvrny větší a nemají tmavý okraj. U bakteriálních skvrnitostí jsou skvrny nepravidelného tvaru, odumřelé pletivo později vypadává a list je jakoby děrovaný po kroupách. Pro přesné určení prvních výskytů cerkosporové skvrnitosti listů řepy je vhodné laboratorní ověření daného vzorku. První prahová hodnota je míra napadení, kdy je na 5 listech ze 100 utržených z různých rostlin v porostu alespoň 1 skvrna (asi do 10. srpna). Tato hodnota odpovídá 5% napadení porostu, což je nejvyšší akceptovatelná míra napadení. Druhá prahová hodnota je pak 40–50 listů ze 100 zjištěná po 15. srpnu nebo několik zřetelně napadených míst na 100 m2. Pokud jsou tyto hodnoty dosaženy, je potřeba aplikovat fungicid. Pokud bylo provedeno první ošetření již v polovině července, je vhodné v případě trvajícího ohrožení porostu (vlhko, teplo - optimální teplota pro vývoj choroby je asi 20–27 °C) ošetření po 2 týdnech opakovat. V praxi se doporučuje provést ošetření za 5 až 8 dní po zjištění prvního výskytu, anebo do 4 dnů po větším dešti (srážky větší než 10 mm během 2 až 4 dnů), kdy jsou příznivé podmínky pro šíření choroby. Lze aplikovat přípravky: Amistar Gold, Apel, Bumper Super, Eminent 125 ME, Opus Top, Retengo Plus, Sfera 267,5 EC, Tango Super, Topsin M 500 SC, Yamato, případně také bio přípravek Serenade ASO. Přípravky doporučené proti cerkosporové skvrnitosti listů řepy účinkují i na ramuláriovou listovou skvrnitost řepy, která je většinou přítomná ve smíšených infekcích obou chorob. Silněji napadené listy jsou zvadlé a hnědé, zatímco u skvrnatičky jsou pergamenovité. Větevnatka řepná je chladnomilnější (optimum pro vývoj je 17 °C) než skvrnatička řepná. Obě houby vyžadují vysokou vlhkost pro infekci (relativní vzdušná vlhkost 95 % v meteo-budce, v porostu hodnota nad 98 %) a přežívají na napadených listech.

Plíseň bramboru
Plíseň bramboru

Mandelinka bramborová - larvy
Mandelinka bramborová - larvy

Cerkosporová listová skvrnitost
Cerkosporová listová skvrnitost

Olejniny

Ozimá řepka

Desikovat či jenom aplikovat tzv. lepidla na snížení sklizňových strát? Pokud zvolíme správný termín (načasování) aplikace a vhodný přípravek na daný porost, tak se desikace většinou vyplatí. Přípravky pro omezení ztrát na bázi tzv. lepidel: Agrovital, Elastiq Ultra, Flexi aj. jsou vhodné do nezaplevelených a nepoškozených porostů. Doba aplikace před sklizní je 21 až 28 dní dle přípravku, sklizeň tím prodloužíme o 1 až 2 dny. U nevyrovnaných a zaplevelených porostů se doporučuje kombinovat tyto přípravky s desikanty, tím se ale aplikace o něco prodraží.

Desikovaný porost po dešti daleko dříve vyschne a je možno jej také rychleji sklidit - sklizená hmota je daleko rychleji a lehčeji zpracována mláticím ústrojím a semena nejsou prakticky vynášena na zelené slámě ven přes vytřásadla. Přínosem desikace je proto zvýšení denního výkonu mlátiček až o 30 %, se současným snížením ztrát, zejména při předpokládaném nestálém přeháňkovém počasí v době sklizně. Pro okamžitý a razantní účinek lze aplikovat přípravky: Beretta, Desicate D, Dessicash 20% SL, Dragoon, Mission, Quad-Glob 200 SL, Reglone aj. Správný termín aplikace je, když jsou ve spodní třetině patra šešulí všechna semena černá nebo hnědočerná. Ve střední třetině patra šešulí je 90 % semen červenohnědých až černohnědých a v horní třetině patra šešulí je méně než třetina semen zelených. U desikovaného porostu může dojít ke snížení klíčivosti a hmotnosti sklizených semen! Sklizeň se provede za 7–10 dní po aplikaci v závislosti na podmínkách. Přípravky s účinnou látkou dikvát je možné kombinovat s přípravky (např. Flexi v dávce 0,5 l/ha) pro snížení předsklizňových a sklizňových ztrát.

Jarní řepka a hořčice

Porosty je nutno podle aktuálního napadení i vícekrát ošetřit proti nalétávajícímu blýskáčku řepkovému některým pyretroidem: Alfametrin ME, Decis Mega, Fury 10 EW, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 2 F, Nexide, Rapid, Vaztak Active aj.  V oblastech s potenciálním výskytem blýskáčků rezistentních vůči pyretroidům lze použít přípravky: Avaut 15 EC, Biscaya 240 OD, Calypso 480, Mospilan 20 SP, Reldan 22 aj. Kritické číslo je 1 blýskáček na 1 květenství. Ošetření se provádí krátce před květem (BBCH 55–57), kdy je škodlivost blýskáčka největší. V době plného kvetení se už ošetření neprovádí. Pokud porosty včas neošetříte, mohou být na sušších lokalitách napadené porosty i silně poškozeny. Při použití pyretroidů je potřeba dodržet teplotu při aplikaci do 20 °C, účinná látka se při vyšších teplotách nadměrně vypařuje.

Ošetření proti pilatce řepkové se provádí pyretroidy: Alfametrin ME, Decis Mega, Nexide, Rapid, Vaztak Active).

Mák

V oblastech, kde se s nárůstem osetých ploch rozšířila škodlivost houbových chorob, sledujte napadení porostů pleosporovou nekrózou máku (Pleospora papaveracea) a plísní máku (Peronospora arborescens). Obě choroby se mohou přenášet infikovaným osivem. Fungicidní ošetření napadeného porostu proti pleosporové nekróze se doporučuje přípravky: Apel, Bumper Super, Caramba, Discus, Propulse, Prosaro 250 EC na počátku kvetení, aby nedošlo k napadení makovic. Biopreparát Polyversum aplikujte podle návodu.

V některých oblastech mohou na máku škodit také mšice maková, krytonosec makovicový, bejlomorka maková a ploštice. V případě potřeby lze aplikovat některý z pyretroidů: Cyperkill 25 EC, Fury 10 EW, Nexide, Rapid; neonikotinoidy: Biscaya 240 OD, Mospilan 20 SP, případně i Nurelle D, Proteus 110 OD, Pirimor 50 WG.

Slunečnice

Věnujte pozornost i škůdcům - mšice, kovaříci, klopušky, třásněnky, kteří kromě poškození rostlin mohou šířit i choroby. Na mnoha lokalitách, zvláště v roce příznivém pro jejich rozvoj a šíření, slunečnici častěji ohrožují choroby než škůdci. Sledujte podle signalizace výskyt mšice slívovémšice makové. Prahy škodlivosti jsou 30 mšic od vzcházení do rozpoznání květního poupěte (BBCH 9–51) a 50 mšic na rostlinu do začátku květu (BBCH 59). Letovou aktivitu mšic můžete také sledovat v Aphid-bulletinu 2019. Silné napadení mšicemi také zvyšuje výskyt houbových chorob. V případě potřeby je možno aplikovat přípravky: Biscaya 240 OD, Karate se Zeon technologií 5 CS či Pirimor 50 WG.

Odrůdy slunečnice mají rozdílnou odolnost vůči chorobám i škůdcům. Proto by konkrétní výběr ze sortimentu povolených odrůd měl zohlednit možnosti a četnost pesticidní ochrany, a také podmínky na konkrétním pozemku. Z chorob slunečnici nejčastěji napadá bílá hniloba slunečnice (hlízenka obecná; Sclerotinia sclerotiorum), poškozuje kořen a lodyhu podobně jako u řepky a šedá plísňovitost slunečnice (plíseň šedá; Botrytis cinerea), která napadá nejprve listy a následně květní lůžka. V suchých letech jsou škody zanedbatelné, avšak ve vlhkých letech či v nevhodných polohách mohou být květní lůžka výrazně poškozena. Ochrana spočívá v dodržení optimální hustoty porostu, udržení nezaplevelených porostů, aplikace harmonické výživy (nepřehnojovat dusíkem), použití zdravého osiva odolnějších hybridů a dodržení osevního postupu. Na rizikových lokalitách se chemická ochrana porostů provádí proti houbovým chorobám ve třech fázích vývoje: 4. až 6. list (BBCH 14–16), plný květ (BBCH 65) a případně do konce květu (BBCH 69) přípravky: Amistar Gold, Propulse, Prosaro 250 EC, Sfera 535 S, Topsin M 500 SC, aj. Preventivně lze podle metodiky aplikovat i biopreparát Contans WG, Polyversum, Serenade ASO. Aby bylo ošetření dostatečně účinné, nesmí se šetřit vodou (minimálně 400 l/ha) a musí se ošetřit i spodní části rostlin. Účinná látka většiny systémových přípravků po přijetí rostlinou postupuje zdola nahoru nebo od středu ke kraji listů a každé ošetření má jen omezenou dobu účinnosti. Přitom, čím je infekční tlak větší, tím kratší dobu fungicidní látka chrání rostlinu před napadením. Fungicidy registrované na hlízenku mají široké spektrum účinku a omezují většinu chorob slunečnice s výjimkou plísně slunečnice. Je vhodné nespoléhat se jenom na chemickou ochranu, ale kombinovat ji s dalšími kroky, které výskyt chorob omezují. Prostorová izolace od loňského porostu slunečnice a řepky snižuje infekční tlak askospor hlízenky a vhodnou ochranou je i dobré rozdrcení posklizňových zbytků slunečnice a jejich kvalitní zapravení do půdního profilu.

Desikovaná řepka
Desikovaná řepka

Jarní řepka poškozená blýskáčkem
Jarní řepka poškozená blýskáčkem

Pleosporová nekróza máku
Pleosporová nekróza máku

Krytonosec makovicový
Krytonosec makovicový

Mšice maková
Mšice maková

Slunečnici častěji napadají choroby
Slunečnici častěji napadají choroby

Ostatní polní plodiny

Kukuřice

Sledujte napadení porostů zavíječem kukuřičným. Zvýšení lámavosti stébel zvyšuje napadení chorobami a sklizňové ztráty. Škůdce snižuje výnosy i kvalitu zrna. Aktuální nálet motýlů do světelných lapačů je na eagri.cz. Nálet zavíječe do kukuřičných porostů lze obvykle očekávat od poloviny června do konce července. Mezi jednotlivými roky je značně proměnlivý termín jak pro počátek, tak pro vrchol letu. Pro indikaci ošetření nejsou zatím plně ověřená kritéria. Orientační práh škodlivosti pro zavíječe kukuřičného je 5 a více snůšek na 10 rostlin. Vzhledem k tomu, že se snůšky vajíček v porostu špatně hledají a v rámci větších pozemků mají značně nerovnoměrný výskyt, je vhodnější rozhodovat o strategii ochrany vůči zavíječi podle stupně poškození porostů v podniku nebo v regionu v předchozím roce. Je třeba zohlednit pravidelnost a intenzitu výskytu, náchylnost odrůd, vzdálenost porostů od loňských kukuřic, agrotechniku a osevní postup. V případě ohrožení porostu možno aplikovat některý z insekticidů: Coragen 20 SC, Explicit Plus, Integro, Steward nebo pyretroidy - Alfametrin ME, Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS, Scatto, Vaztak Active aj. Aplikace insekticidů se v případě potřeby opakuje. Kromě nich možno využít i parazitoidů - vajíček drobněnky rodu Trichogramma (TrichoLet, Trichoplus, TrichoTop). Je to velmi drobná parazitická vosička o délce těla cca 0,5 mm. Její larvičky celý svůj vývoj prodělávají ve vajíčkách motýlů. Samičky aktivně vyhledávají snůšky vajíček zavíječe kukuřičného (a dalších motýlů) a kladou do nich svá vajíčka. Vylíhlé larvy se živí vaječným obsahem a z vajíčka vylétá až okřídlený dospělec parazitické vosičky. Aplikujeme podle dané metodiky ve dvou až třech termínech podle napadení porostu zavíječem na základě prognózy - podle náletu motýlů do lapače.

Bázlivec kukuřičný má jednu generaci v roce. Přezimují vajíčka v půdě v hloubce 5–15 cm. Teploty pod -8 °C a období sucha způsobují úhyn vajíček. Larvy se líhnou od poloviny května a vyvíjejí se na povrchu nebo uvnitř kořenů kukuřice. Největší počet larev se nachází v hloubce do 15 cm. Brouci se mohou líhnout od počátku července až do srpna, letová aktivita a kladení vajíček může přetrvávat až do konce září. Samice klade 400–1000 vajíček v průměru, obvykle do puklin holé půdy. Hlavní hostitelskou rostlinou je kukuřice, příležitostně další druhy z čeledi lipnicovitých. Brouci se mohou živit i na dalších rostlinách. Larvy poškozují kořeny kukuřice a při 50% poškození kořenového systému dochází k polehnutí rostlin. Tyto rostliny se snaží znovu napřimovat, a proto mají tvar označený termínem „husí krky“. Dospělci škodí žírem na květech a zrnech v mléčné zralosti i žírem na listech, v nichž způsobují tzv. okénkování nebo čárkovitý žír. Hromadný žír brouků na klasech zabraňuje vývoji zrn v klasu (nepravidelná hluchost klasu). Z preventivních ochranných opatření je důležité zejména střídání plodin; přizpůsobení doby výsevu kukuřice tak, aby se klíčení nepřekrývalo s líhnutím larev (později zaseté porosty se vyhnou silnému napadení larvami, protože velký počet larev již dříve zahyne kvůli nedostatku potravy; v souvislosti s termínem setí se však musí brát ohled na výběr hybridu kukuřice z hlediska délky vegetační doby); čištění zemědělských strojů před přejezdem a odstraňování rostlin kukuřice z výdrolu. Jsou již vyvinuty transgenní hybridy kukuřice, které zajišťují ochranu jak proti bázlivci, tak proti zavíječi. V ČR ani v EU nejsou tyto hybridy kukuřice dosud povoleny k pěstování. Na bázlivce možno aplikovat některý z insekticidů: Ampligo, Biscaya 240 OD, Explicit Plus, Steward nebo Decis Mega, Karate se Zeon technologií 5 CS aj.

Sója

V některých oblastech může dojít při teplém počasí v období sucha k přemnožení svilušky chmelové. Napadený porost předčasně dozrává a dochází k redukci výnosu. Chemická ochrana proti svilušce chmelové může být efektivní při napadení porostu ve fázi BBCH 73 (lusky 6–13 mm dlouhé) až BBCH 83 (zelená semena vyplňují 80 % dutiny lusku). V současné době však není registrován žádný akaricid.

V oblastech s vyšším výskytem zvěře (zajíci nebo srny) je nutno pěstovat sóju na takové rozloze, aby poškození porostů nedosáhlo většího rozsahu. V krajních případech při poškozování porostu aplikovat repelentní (odpuzující) přípravky: Aversol, Pellacol aj. v šíři 1 metru okraje pozemku opakovaně v intervalu 3 týdnů.

Kmín

Neopomeňte porosty podle potřeby ošetřit před květem proti plochušce kmínové (makadlovce) pyretroidy: Decis Mega, Scatto, případně bio přípravkem (NeemAzal-T/S) a v oblastech se škodlivým výskytem hnědé skvrnitosti kmínu (Mycocentrospora acerina) lze proti této chorobě preventivně zasáhnout některým z měďnatých přípravků: Champion 50 WG, Kuprikol 50. První ošetření se provede počátkem tvorby květní osy, druhé ošetření počátkem květu v kombinaci s insekticidem na plochušku (makadlovku). Je nutné dokonale ošetřit celé rostliny, nejlépe s podporou vzduchu. Toto ošetření působí i proti dalším chorobám – bakteriální spále a hnědé pruhovitosti stonků kmínu.

Vlnovník kmínový napadá v prvním roce pěstování vegetační vrcholy kmínu, na kterých dospělci také přezimují. Ve druhém roce roztoči napadají již celou rostlinu. Šíří se pasivně větrem i aktivním pohybem a pravděpodobně také osivem. V prvním roce vegetace můžeme příznaky poškození zpozorovat jen u silně napadených porostů. Na rostlinách jsou světlejší, zdeformované listy, často s mozaikovitými skvrnami a s tendencí ke kadeření. Napadení porostu lze většinou rozpoznat až ve druhém roce pěstování v období kvetení. Poškozené okolíky se zpočátku liší barevně (důsledkem fytotoxicity si déle udržují zelenou barvu) a později zejména tím, že místo nažek se vytvoří hálky. Ochrana je zpravidla nepřímá - vysévat jen kvalitní osivo z nenapadených porostů, prostorová izolace nově zakládaného porostu a přímá - aplikací akaricidního přípravku, a to většinou preventivně v prvním roce pěstování, v období, kdy se v okolí sklízí zralý kmín. Obvykle to bývá v červenci až počátkem srpna. Pozdější aplikace již nemají význam. V některých letech je účinná i další aplikace počátkem vegetace (březen až počátek dubna) provedená po obnovení vegetace na jaře užitkového roku po přezimování porostu. Je k dipozici bio přípravek NeemAzal-T/S.

Zavíječ kukuřičný
Zavíječ kukuřičný

Bázlivec kukuřičný
Bázlivec kukuřičný

Sója poškozená sviluškou chmelovou
Sója poškozená sviluškou chmelovou

Zaplevelený kmín
Zaplevelený kmín

Uváděné informace by měly posloužit jako vodítko ke sledování porostů a pro práci v terénu.

Související články

Průběh pěstitelského ročníku obilnin 2018/19 na území Moravy a Slezska

25. 02. 2020 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Ochrana obecně Zobrazeno 32x

Rok 2019 ve znamení ochranářských kauz

20. 02. 2020 Ing. Michal Vokřál, CSc.; Česká asociace ochrany rostlin Ochrana obecně Zobrazeno 31x

Aktuální přehled ochrany zahrad, sadů a vinic - únor a březen 2020

19. 02. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 460x

Aktuální přehled ochrany polních plodin - únor a březen 2020

18. 02. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 436x

Klimatické podmínky a průběh vegetačního roku 2018/19 na střední Moravě

13. 02. 2020 Ing. Josef Gall; Týn nad Bečvou Ochrana obecně Zobrazeno 212x

Další články v kategorii Ochrana obecně

detail