Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Likvidace smart řep v následujícím osevním postupu

20. 09. 2023 Ing. Klára Pavlů, Ph.D., Ing. Jaromír Chochola, CSc.; Řepařský institut, spol. s r.o. Semčice Plevele Zobrazeno 543x

Po roce 2021 zaujala technologie Conviso Smart velký podíl na ploše cukrové řepy v Čechách. Zdá se, že tento trend je úspěšný, na výnosech ani na jakosti řepy se nijak negativně neprojevil, technologie přispěla významně k útlumu výskytů plevelných řep, porosty se většinou podařilo udržet bez plevelů a uchránit před cerkosporiózou a ostatními listovými chorobami.

Proseeds

Herbicidní technologie Conviso Smart je oproti konvenční technologii výrazně jednodušší. Díky spektru účinnosti neřešíme většinou kombinace herbicidních látek, jsou tu zpravidla jen dvě aplikace, s výjimkou extrémů neřešíme teplotu při aplikaci. Nákladově to v součtu osivo + herbicid vychází přibližně stejně. Musíme však pokročit dál a pracovat na dlouhodobé udržitelnosti této technologie. Velikým rizikem je tu hybridizace vyběhlic Smart odrůd s plevelnými, jednoletými řepami.

Rizika technologie Conviso Smart

Herbicid Conviso One ničí spolehlivě většinu plevelů i konvenční jednoleté (plevelné) řepy a je to veliká přednost této technologie. Pokud by se však smart řepy s těmi jednoletými, konvenčními zkřížily, část těchto hybridů by získala odolnost vůči tomuto herbicidu a měli bychom tu problém jednoletých řep zpátky. Proto tak pořád zdůrazňujeme likvidaci vyběhlic v porostech smart řep. Jenomže ono to nestačí.

Zbytky bulev smart řep ze sklizňových ztrát zůstávají na poli, mírné zimy a zvěř je zcela nezničí, zbytky v následné plodině regenerují, je to jejich druhý rok, a tak kvetou, opylují se a nesou semena. A tady je to nebezpečí: ze zásoby semen plevelných řep v půdě vyroste na stejném poli jednoletá řepa, s tou smart řepou se zkříží a potomstvo je už herbicidem Conviso nezničitelné.

Úkol je tedy dvojí: likvidovat jednoleté řepy vzešlé ze semen v následné plodině a likvidovat regeneráty, ground keepers, loňských řep. Smart řepa je odolná vůči sulfonylmočovinám. Tuto látku (foramsulfuron) obsahuje herbicid Conviso One (schéma 1) určený pro tuto cukrovku, ale zároveň se tato skupina herbicidních účinných látek používá i v herbicidní ochraně v dalších plodinách osevního postupu (tab. 1). Spektrum účinných látek vhodných pro následné plodiny se tak výrazně zužuje a při soustavném používání sulfonylmočovin se také zvyšuje nebezpečí vzniku rezistence plevelů vůči této jedné skupině.

Tab. 1: Některé přípravky na ochranu rostlin obsahující sulfonylmočovinu

Plodina

Přípravek

sulfonylmočovina

Další účinné látky

Cukrovka

Conviso ONE

foramsulfuron

ano

Pšenice / ječmen

Husar

iodosulfuron

ano

Monitor 75 WG

sulfosulfuron

ne

Granstar 75 WG

tribenuron

ne

Grodyl 75 WG

amidosulfuron

ne

Kukuřice

MaisTer Power

foramsulfuron

ano

Nicogan

nicosulfuron

ne

Elumis

nicosulfuron

ano

Equip

foramsulfuron

ne

Titus 25 WG

rimsulfuron

ne

Milagro

nicosulfuron

ne

Samson

nicosulfuron

ne

Nikita

nicosulfuron

ano

Pozn.: U některých herbicidních přípravků se kombinují i dvě různé účinné látky na bázi sulfonylmočoviny, např. Sekator OD, Atlantis OD; často se také kombinuje sulfonylmočovina s růstovým herbicidem, např. Arrat

Schéma 1: Složení herbicidu Conviso One
Schéma 1: Složení herbicidu Conviso One

Polní pokusy s herbicidy

V pokusech Řepařského institutu jsme v roce 2022 na zakázku firmy KWS prověřovali účinnost vybraných herbicidních přípravků na smart řepu vzešlou ze semen a regeneráty smart řep z roku 2021. Pro účely pokusu jsme založili na 6 lokalitách parcely o ploše 20 m2. Na každé parcele bylo naseto osivo Smart Briga KWS a zasazena 1 řepa, která byla uchována ze sklizně 2021. V praxi spíše dochází k obražení u skrojků řep, které zůstávají na poli po sklizni cukrovky. K přezimování celých bulev zřejmě dochází zcela výjimečně. Na jaře potom obrazily jen některé zasazené bulvy. Zelené lístky na bulvách byly ovšem lákadlem pro zvěř a často došlo k poškození, popřípadě úplné likvidaci regenerátů zvěří. Domníváme se, že k podobným jevům zcela jistě může dojít i v praxi.

Aplikace přípravků uvedených v tabulkách 2 a 3 potom proběhla za doporučených aplikačních podmínek v polovině května. Z hlediska likvidace plevelů to na některých lokalitách bylo zřejmě již pozdě a následný růst plevelů ovlivnil průběh pokusu. I přesto se podařilo zhodnotit vliv na vysetou smart řepu a v některých případech i na regeneráty smart řep.

Tab. 2: Zkoušené herbicidy určené pro ječmen jarní

Var.

Přípravek

Dávka

Účinné látky

1

Sekator Plus

0,6 l/ha

amidosulfuron + iodosulfuron

2

Zypar

0,6 l/ha

halauxifen-methyl+florasulam

3

Agritox 50 SL

0,7 l/ha

MCPA

4

Duplosan Super

2,0 l/ha

MCPA + MCPP-P + DP-P

5

Arrat + smáčedlo

0,2 kg/ha

dicamba + tritosulfuron

6

Kinvara

3,0 l/ha

MCPA + fluroxypyr + clopyralid

Tab. 3: Zkoušené herbicidy určené pro kukuřici

Var.

Přípravek

Dávka

Účinné látky

1

Laudis

2,25 l/ha

tembotrione

2

Laudis + Aspect Pro

2,0 l/ha + 1,5 l/ha

tembotrione + terbuthylazine + flufenacet

3

Banvel 480 S

0,4 l/ha

dicamba

4

Starane Forte

0,6 l/ha

fluroxypyr

5

Mustang

0,8 l/ha

2,4-D + florasulam

6

Galera

0,35 l/ha

clopyralid + picloram

Herbicidy do ječmene jarního

V pokusu určeném pro herbicidy do ječmene jarního jsme naseli z demonstračních důvodů řádek ječmene. Při ošetření herbicidy byla smart řepa ve fázi 3. až 4. páru pravých listů. Zhruba 10 dní po ošetření vykazovala smart řepa ve většině případů jasnou fytotoxickou reakci na herbicid (obr. 1). S postupem času se ovšem v některých variantách řepa dobře zregenerovala a pokračovala v růstu (obr. 2). Podobně tomu bylo i se smart regeneráty, které v drtivé většině případů ošetření herbicidem přežili. Po vytvoření květů a následně semen jsme ještě dozrálá semena odebrali a nechali otestovat na klíčivost.

Nakonec se jako nejúčinnější v likvidaci vysetých smart řep osvědčily přípravky Duplosan SuperKinvara. Oba tyto přípravky obsahují účinnou látku MCPA. V pokusech prováděných v Německu firmou KWS získali poměrně dobrou informaci i o účinnosti látky dicamba. V našich pokusech jsme tuto informaci ovšem nepotvrdili. Důvodem mohlo být i poměrně nízké dávkování přípravku Arrat. V pokusech jsme se ale snažili dodržet registrované dávky, takže vyšší dávkování nebylo možné.

Obr. 1: Ošetření přípravkem Sekator Plus, uprostřed smart regenerát (GK řepa), 25. 5. 2022 Černuc
Obr. 1: Ošetření přípravkem Sekator Plus, uprostřed smart regenerát (GK řepa), 25. 5. 2022 Černuc

Obr. 2: Srovnání varianty 3 - Agritox ve 2 termínech, Černuc
Obr. 2: Srovnání varianty 3 - Agritox ve 2 termínech, Černuc

Herbicidy do kukuřice

Na pokusných parcelkách určených pro kukuřici nejlépe fungovaly varianty 1 a 2 s přípravkem Laudis - účinná látka tembotrione (obr. 3 a 4). Menší GK řepa na variantě 1 byla zasažena herbicidem dostatečně a došlo k likvidaci. Větší regenerát už se zlikvidovat nepodařilo (var. 2). U dalších zkoušených přípravků se výsledky lišily podle lokalit. Při silném tlaku plevelů došlo k potlačení růstu smart řepy. Nejslabší se jevila varianta 6 s přípravkem Galera (účinné látky clopyralidpicloram).

Obr. 3: Ošetření přípravkem Laudis (var. 1), vpravo detail GK řepy, 6. 6. 2022, Bylany
Obr. 3: Ošetření přípravkem Laudis (var. 1), vpravo detail GK řepy, 6. 6. 2022, Bylany

Obr. 4: Ošetření přípravky Laudis + Aspect Pro (var. 2), vpravo detail GK řepy, 6. 6. 2022, Bylany
Obr. 4: Ošetření přípravky Laudis + Aspect Pro (var. 2), vpravo detail GK řepy, 6. 6. 2022, Bylany

Klíčivost řep

Z odebraných semen přeživších GK řep jsme nechali provést zkoušku na klíčivost (tab. 4). Bohužel jsme neměli k dispozici všechny varianty, takže výsledek je pouze orientační. Nicméně lze předpokládat, že klíčivost bude po ošetření nižší a dozrávání semen se může zpomalit.

Tab. 4: Klíčivost odebraných vzorků (2× 50 semen)

Var.

Účinná látka

Klíčivost

%

Jeden klíček

Dva klíčky

Více klíčků

2 Kukuřice

tembotrione + terbuthylazine + flufenacet

90

79

2

9

6 Kukuřice

clopyralid + picloram

12

12

0

0

2 Ječmen

halauxifen-methyl + florasulam

5

5

0

0

3 Ječmen

MCPA

23

22

0

1

5 Ječmen

dicamba

43

41

0

2

6 Ječmen

MCPA + fluroxypyr + clopyralid

70

68

2

0

Rezistence vůči sulfonylmočovinám

Při opakovaném, dlouhodobém používání každého herbicidního přípravku potažmo účinné látky dochází postupně k selekci vybrané skupiny rostlin s tolerancí na tento přípravek. Na tomto principu ostatně došlo k vyšlechtění rostlin cukrovky odolných vůči sulfonylmočovině - foramsulfuronu. Jako první u nás byl prokázán v roce 2006 rezistentní biotyp chundelky metlice (Košnarová P. at al, 2011) vůči účinné látce chlorsulfuron (Glean 75 WG).

Sulfonylmočoviny jsou inhibitory enzymu acetolaktát-syntázy, proto se někdy setkáváme s označením ALS herbicidy. Tyto látky se ukázaly jako velmi flexibilní herbicidní skupina a používají se v řadě plodin (pšenice, ječmen, oves, rýže, kukuřice, sója, řepka, brambory, rajčata). Díky širokému spektru účinku na plevele, nízké toxicitě vůči necílovým organizmům, a také aplikaci poměrně malých dávek se staly nejpoužívanějšími herbicidy. Jejich široké uplatnění sebou ovšem přináší i problém s rezistentními plevely. Častým a opakovaným užíváním těchto látek se urychluje i vznik rezistentních populací plevelů. Problém se často projevuje právě v cukrovce jako širokořádkové plodině.

Závěr

Nová technologie Conviso Smart přichází z řadou usnadnění v herbicidní ochraně cukrovky, řešením plevelných řep v půdní zásobě, a také je alternativou v době restrikcí řady účinných látek (např. desmedipham).

Na druhou stranu sebou tato technologie přináší zcela nová rizika. Herbicid na bázi sulfonylmočoviny se dosud v cukrovce tak masivně nepoužíval, ačkoliv v řadě dalších plodin je použití poměrně časté. Rizikem jsou tedy řepy, které se objeví v následné plodině a budou odolné sulfonylmočovině, a to jak ze semen z případných vyběhlic anebo jako regeneráty z předchozí sklizně. V pokusech velká hmota celé bulvy regenerátu dala rostlině dostatek energie pro růst a rostlina vytvořila poměrně rychle velký habitus, který se příliš nedařilo kontrolovat použitím herbicidů. V praxi zřejmě budou obrážet menší řepy vypadlé ze sklízeče a skrojky. Přesto tato možnost musí být pěstiteli podchycena a včas řešena, aby se nerozvinula ve velký problém v budoucnosti.

Dalším problémem mohou být plevele rezistentní vůči sulfonylmočovinám. I zde je třeba zavčas řešit vznikající problém použitím jiných účinných látek a popřípadě mechanickou likvidací těchto populací plevelů.

Použitá literatura je u autorů.

Související články

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

29. 11. 2023 Ing. Josef Svachouček; AgroProtec s.r.o. Plevele Zobrazeno 155x

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

28. 11. 2023 Ing. Jaromír Šuk; INNVIGO Agrar CZ s.r.o. Plevele Zobrazeno 198x

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

27. 11. 2023 Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Plevele Zobrazeno 383x

AKTUÁLNĚ - Povolení používání glyfosátu prodlouženo o 10 let

16. 11. 2023 Ing. Veronika Venclová, Ph.D.; Agromanuál Plevele Zobrazeno 709x

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

06. 11. 2023 Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevele Zobrazeno 570x

Další články v kategorii Plevele

detail