BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Zakládání porostů máku setého a vybrané výsledky z pokusů

09. 03. 2023 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 2142x

Mák setý (Papaver somniferum L.), patřící do čeledi Papaveraceae, je jednou z nejstarších plodin užívaných pro své léčivé účinky. V České republice má pěstování máku setého pro potravinářské účely dlouhou tradici, a i v současné době se ČR řadí mezi země s největší výměrou legálně pěstovaného máku setého. Český mák je navíc typický pro svou dobrou potravinářskou kvalitu. To dělá z máku jednak zajímavou exportní plodinu, ale také je to jednou z mála minoritních plodin, která obohacuje, často velmi úzké, osevní sledy českých polí.

Proseeds

Přetrvávajícím problémem jsou však nízké výnosy - respektive nedostatečné využití výnosového potenciálu. Důvodem je vysoká citlivost máku na nepříznivé agroekologické podmínky, především během vzcházení a kolísavá kvalita osiva. Kvalitu osiva máku můžeme do jisté míry zvýšit jeho ošetřením. Tím zvýšíme zapojení porostu, počet silných rostlin a omezíme tím některé z působících stresových faktorů.

Ošetření a úprava osiva

V současné době existuje řada možností ošetření a úprav osiva máku setého, které mohou podpořit jeho vitalitu a schopnost odolávat stresovým podmínkám, zejména v období klíčení a vzcházení porostů, kdy je mák setý k nepříznivým podmínkám nejcitlivější.

Mezi základní způsoby ošetření osiva máku setého patří moření. Sortiment použitelných přípravků je však v případě osiva máku velmi úzký. Navíc v nejbližších letech budou pravděpodobně producenti a pěstitelé máku čelit nové výzvě.

Přípravek Cruiser OSR, který byl řadu let jistotou v pěstební technologii máku, bude pravděpodobně v následujících letech zakázán. Doposud ministerstvo zemědělství udělovalo pro tento přípravek (který je do řady plodin již definitivně zakázán) do porostů máku výjimku (je zde na místě zmínit iniciativu spolku Český modrý mák), nicméně s tímto přípravkem do budoucna nelze počítat. Efektivita přípravku Cruiser OSR spočívala v jeho kombinovaném, fungicidně insekticidním působení.

Přípravek, který by měl insekticidní účinky a byl povolen k ošetření rostlin máku na trhu, prozatím chybí (do pokusů byl zařazen přípravek Buteo Start, který se zdá být nadějným). Nabízí se využití některých přípravků na bázi rostlinných stimulátorů, biologických preparátů či fyzikálních metod; jejich efekt v produkci máku však dosud není dostatečně prověřený.

Odrůdy

Mák je patří mezi drobnosemenné rostliny. Hmotnost tisíce semen se u máku, v závislosti na odrůdě a ročníku, pohybuje zpravidla na úrovni 0,55 g. U máku, vzhledem k jeho subtilitě, je třeba klást velký důraz na precizní předseťovou přípravu. Nevhodně založený porost máku prakticky nikdy nevede k uspokojivému výnosu.

Volba odrůdy se pravděpodobně tolik nepromítne do konečného výnosu jako předchozí zmíněné body. Naprostá většina registrovaných odrůd máku dosahuje dobrých výsledků. Z dlouhodobých výsledků ČZU tradičně velmi dobře v klimatických podmínkách Červeného Újezda vycházejí odrůdy Aplaus, Harlekýn a Major. Jako zajímavé odrůdy se zdají také Azurit a Opex, které v minulých dvou letech dosáhly velmi dobrých výnosových výsledků.

Pozemek

Ideální lokalita pro pěstování máku je s hlubokými, strukturními, středně těžkými půdami, které jsou kypré a dostatečně zásobené organickou hmotou. Velmi důležitý, především pro počátek vegetace máku, je dobrý vláhový režim. Půda pro pěstování máku by měla mít tzv. drobtovitou strukturu. Menší hrudky máku nevadí, naopak příliš jemně připravený povrch půdy je náchylný k tvorbě půdního škraloupu, který může být pro mák likvidační.

Regulace plevelů

Plevele je vhodné do co nejvyšší možné míry regulovat pomocí agronomických zásahů. Bezprostředně po sklizni předplodiny je vhodné provést podmítku (8–10 cm), aby se podpořilo vzcházení plevelů, které následně likvidujeme orbou či prokypřením (u máku minimálně 15 cm hluboké).

Pro preemergentní herbicidní regulaci můžeme využít například herbicidy s účinnou látkou isoxaflutol a cyprosulfamide (Merlin Flexx, Spade Flexx), přípravky na bázi látky chlortoluron (Lentipur), clomazonu (Command 36 SC), či herbicid Callisto 480 SC. Pěstitelé by měli být opatrní především s herbicidy, jako je Merlin Flexx (nepřekračovat dávku 0,4 l/ha) - přípravek by mohl na rostlinky máku působit fytotoxicky.

Pokud je preemergentní aplikace herbicidů nedostatečná, například v souvislosti se suchým počasím, či je intenzita zaplevelení širším spektrem plevelných druhů vyšší, je vhodné využít k postemergentní aplikaci přípravek Callisto 480 SC (0,15–0,2 l/ha). Ten může být vhodný i k regulaci výdrolu řepky, jejíž regulace preemergentními herbicidy může být nedostatečná. Na pěstitelských plochách bez preemergentní regulace plevelů můžeme regulovat zaplevelení dělenými dávkami přípravku Callisto 480 SC. První dávku aplikujeme ve 2.–4. pravém listu. Dávka může být i nižší než 0,1 l/ha. Druhou aplikaci, která proběhne s odstupem 2–3 týdnů, navýšíme na dávku 0,15 l/ha a doplníme o přípravek Tomahawk.

Na celou řadu plevelů včetně jednoděložných trav a dvouděložných plevelů můžeme postemergentně využít přípravek Laudis WG. Laudis aplikujeme v době BBCH 16–18, tedy v 6–8 pravém listu. Při normální míře zaplevelení postačí dávka 1,7 l/ha. Laudis lze při vyšším zaplevelení kombinovat s přípravky Tomahawk či Starane.

Pokusy s ošetřením osiva máku 2022

Pokusy byly založeny formou přesných maloparcelkových pokusů na Výzkumné stanici Červený Újezd. Pozemky jsou situovány v průměrné nadmořské výšce 405 m n.m. Terén pokusných ploch je jednoduchý, převažuje jižní expozice. Půdním typem je hnědozem. Průměrná teplota na lokalitě je 6,9 °C a průměrný roční úhrn srážek je 549 mm.

Každá varianta byla vyseta ve 4 opakováních (parcelách), kdy každá pokusná parcela měla sklizňovou plochu 12,5 m2. Parcely byly znáhodněny, aby byly eliminovány možné chyby při setí.

Před setím pokusné plodiny byla provedena podmítka hned po sklizni předplodiny, provedena podzimní orba (střední - 18 cm) a na jaře byl povrch urovnán pomocí bran.

Ošetření osiva máku a pěstitelská opatření v průběhu vegetace máku uvádějí tabulky 1 a 2.

Tab. 1: Agrotechnická opatření v průběhu pokusu

Agrotechnika

Opatření

Předplodina

jarní ječmen

Referenční odrůdy

Aplaus, Major - 1,75 kg/ha

Hnojení před setím

200 kg LAD/ha

Setí

28. 3. 2022

Preemergentní aplikace herbicidů

Callisto 480 SC + Command 36 CS (0,2+0,25 l/ha)

Hnojení

27. 5. 2022 - 200 kg LAD/ha

Postemergentní aplikace herbicidů

1. 6. 2022 - Laudis WG + Tomahawk (0,5+0,5 l/ha)

Sklizeň

16. 8. 2022

Tab. 2: Ošetření osiva máku v pokusu

Varianta

Typ ošetření

Dávka na 1 kg osiva

Cruiser OSR

chemické ošetření

25 ml

E-ventus

fyzikální ošetření

-

Sunagreen

stimulační přípravek

30 ml

TS Osivo

stimulační přípravek

10 ml

Enviseed

stimulační přípravek

30 ml

Gliorex

biologický přípravek

4 g

Polyversum

biologický přípravek

5 g

Kontrola

bez ošetření

-

Vybrané výsledky

V grafu 1 jsou znázorněny průměrné výnosy sledovaných variant s různým ošetřením osiva. Z výsledků je patrné, že nejlepších výsledků z hlediska průměrného výnosu dosáhla varianta ošetřená přípravkem Cruiser OSR. U této varianty se průměrný výnos pohyboval na úrovni 1,33 t/ha. Hlavním přínosem chemického ošetření, mimo antifungální působení, je regulace krytonosce kořenového, který při vyšším tlaku může být pro vzcházející porosty devastační. Přestože ve sledovaném roce nebyl tlak krytonosce extrémní, efekt přípravku Cruiser se projevil. Je ale zřejmé, že do budoucna bude nezbytné hledat nové přípravky s insekticidním účinkem.

Graf 1: Vliv ošetření osiva máku na průměrný výnos semen (2022)
Graf 1: Vliv ošetření osiva máku na průměrný výnos semen (2022)

Pozitivní zjištění je, že se projevilo také působení stimulačních přípravků. Především přípravky TS Osivo a Enviseed dlouhodobě vycházejí velmi dobře, a to především ve vegetačních sezonách, které se projevují zhoršenými agrometeorologickými podmínkami v období vzcházení máku. Varianta ošetřená přípravkem Gliorex a varianta s využitím fyzikální metody E-ventus dosáhly mírně lepších výsledků, než bylo zjištěno u neošetřené kontrolní varianty.

Přípravek Polyversum, jehož mechanizmus působení spočívá v rozvoji symbiotické houby (Pythium oligandrum) dopadl z hlediska průměrného výnosu o něco hůře než neošetřená kontrola. Úskalím prakticky veškerých biologických preparátů na bázi symbiotických organizmů jsou podmínky prostředí, do kterého je přípravek aplikován. Při nevhodných povětrnostních podmínkách nemůže k rozvoji symbiotického organizmu dojít, a tedy se vliv nemůže nijak projevit.

Protože mechanizmus působení přípravků aplikovaných jako ošetření osiva se projevuje především v počátcích vegetace bylo, v rámci uvedených pokusů, provedeno několikanásobné počítání rostlin během vzcházení. Počet rostlin byl vždy zjišťován na stejných, vyznačených místech. Výsledky naznačují, že efekt stimulačních přípravků se projeví hned na samotném počátku. Varianty ošetřené stimulačními přípravky vzcházejí rychleji a celkově dosahují, v porovnání s kontrolou, vyššího počtu rostlin v době plného vzejití. Varianty ošetřené přípravkem Cruiser naopak vzcházejí pomaleji, což potvrzují i laboratorní testy klíčivosti a energie klíčení. Ty naznačují, že semena ošetřená přípravkem Cruiser se musí vyrovnat s určitou „pesticidní bariérou“ a klíčí pomaleji, nicméně celková klíčivost neklesá. Z grafu 2 je také patrné, že v době plného vzejití byl na variantě ošetřené přípravkem Cruiser zjištěn nejvyšší počet rostlin.

Graf 2: Vliv ošetření osiva máku na rychlost a intenzitu polní vzcházivosti
Graf 2: Vliv ošetření osiva máku na rychlost a intenzitu polní vzcházivosti

Pro komplexní zhodnocení účinnosti vybraných způsobů ošetření osiva je vhodné také posoudit výnosotvorné prvky. Z tabulky 3 je zřejmé, že ošetření osiva se nejvíce projevilo na počtech rostlin na plochu. A to jak na konci vzcházení, tak na samotném konci vegetace. U všech variant došlo v průběhu vegetace k určité redukci rostlin. To je v porostech máku běžné. Dochází k tomu vlivem houbových chorob, konkurenci mezi rostlinami, vlivem počasí. Je ale zřejmé, že počet rostlin na konci vegetace do jisté míry kopíruje počet rostlin na konci vzcházení. Pokud jde o počet makovic na rostlinu, jedná se o jednu z mála autoregulačních schopností máku - bývá pravidlem, že v případě řídkého porostu je nasazeno větší množství makovic. To ale není z agronomického hlediska optimální, protože větší počet makovic na jedné rostlině sebou nese riziko nerovnoměrného dozrávání, a tím pádem k nižší kvalitě produkce.

Tab. 3: Vliv ošetření osiva na výnosotvorné prvky máku

Varianta

Počet rostlin (ks/m2)

Počet makovic

(ks/rostlinu)

Hmotnost semen v makovici (g)

HTS (g)

Výška rostlin (cm)

plné vzejití

konec vegetace

Cruiser

75

51

2,3

2,58

0,567

94,5

Enviseed

69

39

2,2

3,11

0,571

96,7

TS Osivo

72

48

2,0

3,06

0,575

97,5

Sunagreen

63

35

1,8

2,79

0,567

98,5

Gliorex

59

33

2,2

2,42

0,577

94,1

Polyversum

58

25

2,6

2,48

0,558

96,3

E-ventus

65

34

1,9

3,05

0,593

96,0

Kontrola

46

26

2,9

2,92

0,567

94,8

Ostatní výnosotvorné prvky (HTS, hmotnost semen v makovici) příliš nekorelují s finálním výnosem. Ten byl v rámci uvedených pokusů ovlivněn především počtem rostlin na plochu. Je nanejvýš pravděpodobné, že tyto výnosotvorné prvky (HTS, hmotnost semen v makovici) různé způsoby ošetření osiva v zásadě neovlivňují.

Závěr

Z dosavadních výsledků je patrné, že nejlepších výsledků z hlediska výnosu dosahují varianty s ošetřením pomocí přípravku Cruiser OSR. Velmi dobrých výsledků dosahují varianty se stimulačními přípravky, ovšem jejich úskalím je zvýšený tlak krytonosce kořenového. Je třeba intenzivně hledat náhradu s insekticidním ošetřením.

U všech sledovaných variant s různým typem ošetření osiva, s výjimkou přípravku Polyversum, došlo k většímu či menšímu navýšení výnosu - při zvážení nízkého výsevku máku spolu s jeho relativně vysokou výkupní cenou lze doporučit prakticky všechny typy ošetření osiv. Respektive jakékoliv ošetření osiva je lepší než vysévat osivo neošetřené.

Související články

Pěstování svazenky vratičolisté

12. 06. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová, Ing. Karla Kolaříková Technologie pěstování Zobrazeno 218x

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

29. 05. 2024 Ing. Pavel Kasal, Ph.D.; Ing. Pavel Růžek, CSc. Technologie pěstování Zobrazeno 288x

Bioinženýrstvím zlepšená fotosyntéza zvyšuje výnosy potravinářských plodin

03. 05. 2024 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Technologie pěstování Zobrazeno 298x

Pěstování minoritních olejnin: Lnička setá

29. 04. 2024 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Mgr. Helena Hutyrová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 886x

Pomocné plodiny - proč je používat a jak na to

26. 04. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 693x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail