BASF
BASF
BASF

AGRA

Cesta ke stabilním výnosům vede přes biostimulanty

09. 05. 2023 Ing. Alena Bezdíčková, PhD.; Ditana spol. s r. o. Stimulace Zobrazeno 978x

Biostimulanty, biostimulátory, pomocné látky, pomocné rostlinné přípravky - v poslední době stále častěji se objevující pojmy. Ve všech případech jde o totéž - o přípravek, který buď zvyšuje vitalitu rostlin, zvyšuje jejich odolnost vůči stresu, zvyšuje výnos anebo jeho kvalitu nebo zvyšuje využitelnost živin, případně zvyšuje odolnost proti chorobám apod. Podle zákona č. 299/2021 Sb., O hnojivech dříve nazývané pomocné rostlinné přípravky by se měly nazývat „rostlinnými biostimulanty“.

Limagrain

Někdo tyto přípravky přehlíží nebo pochybuje o jejich účinku, někteří - ti méně konzervativní - je sledují se zájmem a snaží se získat co nejvíce informací k jejich efektivnímu využití. Každopádně těmto přípravkům patří budoucnost. Pro jejich výzkum a následné využívání hovoří mnoho faktorů: od tlaku veřejnosti na omezení klasických pesticidů, přes výzkum inovativních, navíc k přírodě šetrných řešení pro zvyšování výnosů, až po snahu pěstitelů zajistit stabilitu výnosů i v méně vhodných podmínkách (zejména klimatických) nebo dosahovat vyšších výnosů v podmínkách optimálních.

Počasí

Počasí a klimatická změna jsou v poslední době často diskutovaná témata. Činnost člověka se v poslední době velmi výrazně promítá do klimatických změn: zaznamenáváme stále častěji extrémní výkyvy počasí, období výrazně teplejší, nerovnoměrné rozdělování srážek, kdy se střídají různě dlouhá období sucha a následně bohaté příděly srážek ve formě bouřek a přívalových dešťů apod., což se výraznou měrou odráží mimo jiné na podmínkách, vhodných pro růst a pěstování polních plodin. Pokud se objeví nevhodné podmínky pro růst plodin, projeví se tato skutečnost na nižších dosahovaných výnosech.

V grafu 1 vidíme srovnání průměrných výnosů ozimé pšenice v ČR a je zde zřetelné výrazné kolísání. Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším průměrným výnosem ve sledovaném období je 2 t/ha (nepříznivý rok 2012). Pouze 3× byl průměrný výnos vyšší než 6,5 t/ha (v letech 2014, 1016 a 2021). Z uvedeného srovnání vyplývá, že výkyvy nejsou způsobeny stále se zdokonalujícími technologiemi, ale že rozhodující měrou do tvorby výnosu zasahuje ročník, tj. počasí. Snížení výnosu v důsledku nepříznivých vlivů počasí je ekonomicky velmi významné a nežádoucí.

Graf 1: Průměrné výnosy ozimé pšenice v ČR v letech 2011–2022 (zdroj: ČSÚ)
Graf 1: Průměrné výnosy ozimé pšenice v ČR v letech 2011–2022 (zdroj: ČSÚ)

Počasí samozřejmě nemůžeme změnit, ale můžeme lépe připravit rostliny na překonání těchto méně příznivých období, případně různým způsobem můžeme podpořit tvorbu a udržení výnosotvorných prvků, což se následně projeví na stabilizaci dosahovaných výnosů. Takové možnosti nám mohou nabídnout vybrané biostimulanty.

Biostimulanty

V posledních letech se na trhu v České republice začíná objevovat poměrně velké, často nepřehledné množství nejrůznějších přípravků ze skupiny biostimulantů. Celosvětově se pozornost předních výzkumných institucí začala zaměřovat na toto téma přibližně před deseti lety. V roce 2012 proběhl první celosvětový kongres o biostimulantech ve Štrasburku, který odstartoval intenzivní výzkumy v této oblasti. Od té doby exponenciálně roste množství informací o těchto přípravcích, ale i jejich počet na trhu.

Biostimulanty představují velmi širokou a stále se zvětšující skupinu přípravků biologického původu nebo charakteru, s nejrůznějšími účinky na růst rostlin, jejich vitalitu, odolnost, tvorbu výnosu nebo jeho kvalitu atd.

Nejširší možnosti pro uplatnění biostimulantů nabízejí speciální plodiny, ovoce, zelenina, ale probíhá intenzivní výzkum a testování pro jejich použití v polních plodinách, včetně obilnin.

Biostimulanty v pěstitelské technologii obilnin

Efektivní využití biostimulantů v pěstitelské technologii obilnin vyžaduje více přesných informací, protože jednoděložné rostliny reagují na stimulační podněty odlišně než dvouděložné, přesto však máme prozkoušená vysoce efektivní řešení a přípravky.

Ditana spol. s r.o. se věnuje testování a vývoji biostimulantů více než desetiletí a každoročně se počet testovaných produktů výrazně zvyšuje. V některých případech může být cílené použití biostimulantů výrazně efektivnější než jiné agrotechnické zásahy, např. aplikace fungicidů nebo regulátorů poléhání, jak je zřejmé z grafů 2 a 3.

V těchto grafech jsou uvedeny průměrné hodnoty zvýšení výnosu po aplikaci různých typů přípravků, přičemž se jedná o průměry přibližně 50 až 100 variant, které jsme v uplynulém roce v každé skupině testovali. Důležité je však všimnout si i rozmezí u jednotlivých variant (tab. 1), kdy například u biostimulantů kolísal dopad na výnos u pšenice od 101,4 do 115,3 % a u ječmene dokonce od 88,5 % do 125 % vzhledem ke kontrole bez biostimulantů! To znamená, že některé aplikace výnos i snižovaly. Tento výsledek poukazuje na velmi vysokou variabilitu konkrétních biostimulantů a na nutnost pečlivého výběru přípravků pro konkrétní případy.

Graf 2: Vliv různých agrotechnických zásahů na výnos ozimé pšenice (Ditana 2022)
Graf 2: Vliv různých agrotechnických zásahů na výnos ozimé pšenice (Ditana 2022)

Graf 3: Vliv různých agrotechnických zásahů na výnos jarního ječmene (Ditana 2022)
Graf 3: Vliv různých agrotechnických zásahů na výnos jarního ječmene (Ditana 2022)

Tab. 1: Výnosová odezva na různé agrotechnické zásahy v roce 2022 (Ditana 2022)

Hodnota

Výnosová odezva v % ke kontrole

Pšenice ozimá

Ječmen jarní

Fungicidy

Regulátory

Biostimulanty

Fungicidy

Regulátory

Biostimulanty

Průměr

109

105,1

106,1

104,7

105,7

107

Počet variant

51

48

87

64

48

104

Rozpětí

103–113,7

94–112

101,4–115,3

101,6–111,6

98–113,5

88,5–125

Asahi resp. Atonik jako první

Prvním významnějším biostimulantem byl Atonik, který byl objeven již v padesátých letech v Japonsku a určen zpočátku pro používání v zelenině, především rajčatech. Kolem roku 2010 jsme v Ditaně začali provádět cílené pokusy směřující k zařazení tohoto přípravku do pěstitelské technologie obilnin, zejména ozimé pšenice. Výsledkem několikaletých pokusů bylo nalezení nejoptimálnějšího termínu aplikace na počátku sloupkování, kdy se nejvíce uplatňoval nejen biostimulační efekt, ale i pozitivní vliv Asahi na strukturu porostu, vytřídění odnoží a následně na zvýšení výnosu.

Quick Humin Forte nejuniverzálnější

Společně s Atonikem jsme v Ditaně začali pracovat i s dalšími pomocnými látkami s cílem najít biostimulant s výrazným stimulačním účinkem pro obilniny, případně další polní plodiny. Výsledkem několikaletých přesných pokusů je přípravek Quick Humin Forte - organominerální hnojivo s obsahem makroelementů, mikroelementů a nejkvalitnějších huminových látek, získaných z leonarditu, se speciální kombinací huminových kyselin a fulvokyselin (obr. 1).

Obr. 1: Quick Humin Forte v pokusech v ozimé pšenici (Ditana, 2022)
Obr. 1: Quick Humin Forte v pokusech v ozimé pšenici (Ditana, 2022)

V současné době jde pravděpodobně o nejprozkoušenější biostimulant v České republice, s velmi univerzálním použitím do obilnin, řepky ozimé, cukrovky, kukuřice, máku i speciálních plodin. S velmi vysokou výnosovou odezvou jej lze použít téměř po celou dobu vegetace; samozřejmě lepších výsledků se dosahuje při aplikaci v dřívějších vývojových fázích (u obilnin od počátku odnožování), protože čím dříve se projeví stimulační efekt tohoto přípravku, tím vyšší je pozitivní dopad aplikace na výnos. Časový harmonogram jeho univerzálního použití znázorňuje schéma 1.

Schéma 1: Aplikační termíny pro Quick Humin Forte v pšenici a ječmeni
Schéma 1: Aplikační termíny pro Quick Humin Forte v pšenici a ječmeni

V grafech 4 a 5 je vyjádřen vliv aplikace Quicku Humin Forte v dávce 1,0 l/ha ve fázi BBCH 31 (počátek sloupkování) na výnos ozimé pšenice a jarního ječmene v dlouhodobém srovnání. Výsledky vykazují jedinečnou stabilitu a dokazují, že tento přípravek dokáže podpořit výnos v nejrůznějších podmínkách (v různých letech) - v podmínkách příznivých i méně příznivých, suchých i vlhkých. Prováděné aplikace Quicku Humin Forte zvyšovaly výnos v průměru devíti let u pšenice na 109,14 % vzhledem k neošetřené kontrole a na 109 % u jarního ječmene, což jsou výsledky nadstandardní a velmi stabilní. Aplikace Quicku Humin Forte se pozitivně projevuje např. na podpoře kořenů a odnoží (obr. 2) a větší vitalitě rostlin.

Graf 4: Vliv aplikace Quick Humin forte 1,0 l/ha v BBCH 31 na výnos ozimé pšenice (Ditana 2014–2022)
Graf 4: Vliv aplikace Quick Humin forte 1,0 l/ha v BBCH 31 na výnos ozimé pšenice (Ditana 2014–2022)

Graf 5: Vliv aplikace Quick Humin forte 1,0 l/ha v BBCH 31 na výnos jarního ječmene (Ditana 2015–2022)
Graf 5: Vliv aplikace Quick Humin forte 1,0 l/ha v BBCH 31 na výnos jarního ječmene (Ditana 2015–2022)

 

Obr. 2: Vliv aplikace Quick Humin Forte (1,0 l/ha)  na kořeny a odnože pšenice - RGT Reform;  vlevo neošetřená kontrola (Ditana 2022)
Obr. 2: Vliv aplikace Quick Humin Forte (1,0 l/ha) na kořeny a odnože pšenice - RGT Reform; vlevo neošetřená kontrola (Ditana 2022)

Kvalitní kořen je základem

Předpokladem vysokého výnosu je zdravý kořenový systém s bohatým kořenovým vlášením: v normálních podmínkách zajišťuje optimální příjem vody a živin pro tvorbu výnosu, ve stresových podmínkách, zejména za sucha, pomůže rostlinám snáze překonat toto nepříznivé období.

Nejsilnějším stimulátorem kořenového systému, prověřovaným v ČR v pokusech Ditany od roku 2016, je přípravek Vitalroot resp. Tonivit (obr. 3). Jeho základem je extrakt z mořských řas Ascophylum nodosum kmen GA 142, který obsahuje navíc P a K. Je určen pro aplikace v obilninách v období první poloviny odnožování, kdy výrazně podporuje kořenový systém.

Obr. 3: Vliv aplikace Vitalroot (1,0 l/ha) na kořeny  a odnože jarního ječmene - Bojos; vlevo neošetřená kontrola (Ditana)
Obr. 3: Vliv aplikace Vitalroot (1,0 l/ha) na kořeny a odnože jarního ječmene - Bojos; vlevo neošetřená kontrola (Ditana)

U jarního ječmene se aplikace Vitalrootu velmi pozitivně projevuje na hustotě porostu, a tím i na výnose (graf 6). V průměru 6 let zvyšovala cílená aplikace hustotu porostu jarního ječmene o 100 klasů/m2 a toto „zahuštění“ porostu bylo doprovázeno průměrným zvýšením výnosu na 112,6 % vzhledem k neošetřené kontrole.

Graf 6: Vliv aplikace Vitalroot (Tonivit) 1,0 l/ha v BBCH 23–30 na hustotu porostu jarního ječmene (Ditana 2017–2022)
Graf 6: Vliv aplikace Vitalroot (Tonivit) 1,0 l/ha v BBCH 23–30 na hustotu porostu jarního ječmene (Ditana 2017–2022)

Využití bakterií na vzestupu

Jedna ze skupin biostimulantů je zaměřena na zlepšení využití živin, zlepšení jejich příjmu z půdy, případně jiných zdrojů s využitím schopností různých bakterií. V souvislosti s extrémně vysokými cenami hnojiv v uplynulých 2 letech jde o problematiku velmi aktuální a řada firem letos uvedla na trh několik přípravků s obsahem dusík fixujících bakterií. U těchto přípravků není historie jejich zkoušení v obilninách tak dlouhá, jako např. u Quicku Humin Forte, výsledky našich pokusů z loňského roku však naznačují velmi zajímavé uplatnění.

Výsledky s Utrisha N

V roce 2022 jsme měli v Ditaně zařazen do testování přípravek Utrisha N (obr. 4). Jde o přípravek s obsahem bakterie Methylobacterium symbioticum kmen Sb23, která dokáže fixovat dusík ze vzduchu a následně ho přeměnit na dusík využitelný plodinou. Tímto způsobem může aplikace Utrisha N 333 g/ha zajistit plodinám přibližně 30 kg dusíku/ha (průměr z desítek nejrůznějších pokusů v různých plodinách), a o toto množství může být snížena dávka průmyslových hnojiv. Výsledky přesného pokusu v jarním ječmeni, který jsme v minulém roce realizovali, tento údaj plně potvrzují (graf 7).

Obr. 4: Vliv aplikace Utrisha N (333 g/ha) na rostliny  jarního ječmene - Francin; vlevo neošetřená kontrola  (Ditana, 2022)
Obr. 4: Vliv aplikace Utrisha N (333 g/ha) na rostliny jarního ječmene - Francin; vlevo neošetřená kontrola (Ditana, 2022)

Pokus byl založen na třech úrovních dusíkaté výživy: 90 kg N/ha (odpovídá běžné agronomické praxi), 72 kg N/ha a 54 kg N/ha (snížené hnojení dusíkem). Výnosové výsledky přesného maloparcelkového pokusu ukazují, že aplikace přípravku Utrisha N v dávce 333 g/ha dokáže ve výnosu nahradit snížení dávky dusíkatých hnojiv až o 30 kg /ha. Při jejím využití při plném hnojení dusíkem dokáže Utrisha N zvýšit výnos - v daném pokusu o více než 500 kg/ha; tady ovšem pozor na možné zvýšení obsahu N-látek, a tím snížení kvality sladovnického ječmene. Při použití Utrisha N při snížené dusíkaté výživě zůstala kvalita sladovnických ječmenů zachována.

Graf 7: Vliv aplikace Utrisha N 333 g/ha na výnos jarního ječmene při různé úrovni dusíkaté výživy (Francin, Ditana 2022)
Graf 7: Vliv aplikace Utrisha N 333 g/ha na výnos jarního ječmene při různé úrovni dusíkaté výživy (Francin, Ditana 2022)

Sucho jako nejsilnější stresový faktor v ČR

Nejsilnějším stresovým faktorem pro polní plodiny je, nejen v České republice, sucho. Vodu pro rostliny samozřejmě nic nenahradí, ale v současné době se u nás střídají různě dlouhá suchá období, přerušená srážkami, takže je velmi důležité najít způsob, jak rostlinám pomoci překonat toto suché nepříznivé období a následně co nejrychleji obnovit růst a tvorbu biomasy. Částečně mohou zvýšit odolnost vůči stresu některé již zmíněné biostimulanty (Asahi, Quick Humin Forte), ale specialisté na stres ze sucha se teprve pro trh připravují.

Zajímavé a jedinečné účinné látky ze skupiny brassinosteroidů již v Ditaně řadu let testujeme a v současné době probíhá příprava unikátního produktu pro trh, takže je momentálně předčasné o něm hovořit. Získané výsledky přesného testování v maloparcelkových pokusech jsou velmi slibné.

Shrnutí

Biostimulanty představují širokou skupinu látek, velmi různorodou, s nejrůznějšími fyziologickými účinky. Při jejich cíleném využití může být dosaženo výrazného zvýšení výnosu, srovnatelného s použitím fungicidů, současně však s nižšími náklady, a navíc s nulovou ekologickou zátěží.

Je třeba si však uvědomit výraznou rozdílnost působení jednotlivých přípravků. Proto je potřeba biostimulanty pečlivě vybírat pro konkrétní případy.

Vzhledem k tomu, že většina biostimulantů na českém trhu pochází ze zahraničí a byla testována v jiných podmínkách, je vhodné pro naše polní plodiny vybírat biostimulanty vyzkoušené na plodinách v ČR, v podmínkách ČR.

Při cíleném použití biostimulantů bývá jejich efektivnost a rentabilita použití velmi vysoká a vysoce zisková. Promyšleně sestavené technologie mohou výrazně zvýšit stabilitu dosahovaných výnosů (omezit meziročníkové kolísání v důsledku nepříznivého počasí) a navíc jsou plně v souladu s požadavky Green Deal.

Související články

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 147x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 614x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 563x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 659x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 222x

Další články v kategorii Stimulace

detail