BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Technologie pěstování

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

SIUZ aneb jak se daří průkopníkům inovací

18. 09. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z. s. Technologie pěstování Zobrazeno 1194x

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, ve zkratce SIUZ, vznikl z iniciativy samotných sedláků, kteří sledují moderní trendy zemědělství u nás i v zahraničí. Vnímají význam a přínosy precizních technologií nutných pro dosažení dlouhodobé udržitelnosti, adaptaci na změnu klimatu, plnění enviromentálních cílů Evropy a udržení rentability své podnikatelské činnosti, přitom co nejšetrněji k půdě, krajině a životnímu prostředí.

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

Precizní zemědělství a rekordní sklizeň v Kameni

15. 09. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1003x

Zemědělská mechanizace špičkové úrovně, nejmodernější technologie, precizní zemědělství a ukázky práce autonomních strojů byly náplní dvoudenního setkání farmářů v obci Kámen u Pehřimova. Jeho součástí byla i snaha o zápis do České knihy rekordů v podobě největšího počtu sklízecích mlátiček pracujících na jednom poli.

Proseeds
Energen

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

Sezona letí, a proto budeme naše doporučení jenom krátce popisovat společně s jejich odůvodněním. Některé momenty se bohužel budou opakovat, slabé kořeny ozimých obilnin se na mnoha porostech již velmi negativně propisují do vývoje porostů.

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

Regenerativní zemědělství (3): Omezení rizik v přechodném období

14. 09. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D., Rostislav Mátl Technologie pěstování Zobrazeno 1417x

Přechod z konvenčního způsobu hospodaření na regenerativní představuje v zásadě nejsložitější období pro zemědělce začínajícího s regenerativním hospodařením, ve kterém se i zdánlivě malé chyby odráží velkými důsledky na výnosech, zpožďování procesu obnovení půdní úrodnosti, či v problémech v ochraně rostlin.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (II.): Vývoj porostů a produkce biomasy pomocných plodin při pěstování brambor

06. 09. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1730x

Využití pomocných plodin v porostech brambor vychází ze shodných agrotechnických a environmentálních principů jako u ostatních polních plodin a zeleniny. Primárně se jedná o omezení degradačních procesů půdy, o zvýšení využití slunečního záření na jednotku plochy půdy, o fixaci uhlíku a dusíku z atmosféry, o produkci organické hmoty, o přímou a nepřímou eliminaci škodlivých činitelů apod.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

Vegetační indexy a kvantifikace produkce biomasy ozimé pšenice

04. 08. 2023 Josef Pekař; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1208x

S příchodem nových technologií je potřeba propojovat nové technologie s tradičními agronomickými postupy za účelem zvyšování efektivity práce, snižování energetických vstupů a z důvodů omezení ekologických rizik. V souvislosti s rozvojem Zemědělství 4.0 se jedná i o detekci parametrů porostů, především jejich aktuálního výživného stavu, na základě bezkontaktních metod hodnocení. Významný potenciál uplatnění vykazují tzv.

Agrolesnictví - nová alternativa nebo návrat k tradicím?

Agrolesnictví - nová alternativa nebo návrat k tradicím?

26. 07. 2023 Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., Ing. Tereza Humešová, Ph.D. a kol. autorů Českého spolku pro agrolesnictví Technologie pěstování Zobrazeno 1477x

Agrolesnictví, tj. kombinace pěstování dřevin se zemědělskou produkcí na jednom pozemku, již není úplně neznámý pojem. Nicméně v naší krajině se s tímto systémem hospodaření ještě příliš často nesetkáme. Toto se může velmi brzy změnit, a to díky nové intervenci, která vznik agrolesnických systémů od letošního roku bude podporovat.

Pěstování slézu

Pěstování slézu

24. 07. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 2089x

Rod sléz (Malva) patří do čeledi slézovitých (Malvalceae). Rod zahrnuje asi 30 druhů a archeologické nálezy ukazují, že různé druhy slézu byly využívány už od starověku. Sléz se využívá na krmení zvířat nebo jako zelenina. Jsou to také léčivé, medonosné a okrasné rostliny. U nás se nejčastěji pěstuje sléz krmný neboli přeslenitý (Malva verticillata L.

Velká konference regenerativního zemědělství v Jihlavě

Velká konference regenerativního zemědělství v Jihlavě

09. 07. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.;Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1206x

První ročník konference byl připraven pro všechny zájemce o problematiku regenerativního zemědělstí a také pro pěstitele kteří se o tento směr začínají zajímat, nebo už jej na svých polích využívají. Během vystoupení několika domácích i zahraničních odborníků byly postupně představeny jednotlivé nálezitosti tohoto systému od mechanizace, přes osiva až po široké spektrum praktických zkušeností.

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

29. 06. 2023 Ing. Martin Běhal; AgroProtec s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 903x

Po chladném a pozvolném průběhu jara přichází léto. Je to období, kdy se úročí celoroční práce každého zemědělce. Nastává posledních několik týdnů vegetace, kdy se dotvářejí kvantitativní i kvalitativní parametry výnosu, jako je HTS, objemová hmotnost, olejnatost, aj. V období dozrávání již odezněla účinnost fungicidů (aplikovaných v době květu řepky) a rostliny nejsou dostatečně chráněné proti pozdním nástupům houbových chorob.

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

23. 06. 2023 Doubravka Kuříková, Ing. Jan Winkler, Ph.D. Technologie pěstování Zobrazeno 986x

Fenomén městského zemědělství je v posledních letech velmi diskutovanou otázkou. Myšlenka produkce potravin ve městech se zdá být v nápadném kontrastu s charakterem městského života. Ale produkce potravin ve městech je stará jako města sama. Odlišné jsou pouze motivace.

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

22. 06. 2023 Ing. Jiří Holejšovský a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2184x

V souladu s vývojem legislativy je na zemědělce v České republice kladen stále vyšší tlak na ochranu půdy před její degradací. Z dlouhodobého pohledu je však ochrana půdy omezeně cílena jen na omezení erozních procesů a na omezení úbytku organické hmoty. Z hlediska globálních změn státní správa nezohledňuje omezení přehřívání půdy, otázku zhutnění či ochranu před erozí větrnou.

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

17. 06. 2023 Ing. Petr Dvořák, Ph.D., Ing. Martin Král, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1365x

Podpora na pěstování konzumních brambor jako citlivé komodity byla od roku 2015, ale nebyla dostatečně motivující pro domácí pěstitele. Pokles pěstitelských ploch to však zpomalilo. Aktuálně díky ukončení této podpory u konzumních brambor je možné se zapojit do dvou dotačních programů, a to do Integrované produkce (IP) a Ekologické produkce (EZ).

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

14. 06. 2023 Ing. Barbora Badalíková a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1096x

Mezi klíčové faktory hodnocení kvality půdy patří základní fyzikální vlastnosti půdy hodnocené dle Kopeckého válečků, kde se převážně hodnotí objemová hmotnost redukovaná, pórovitost, minimální vodní a vzdušná kapacita a maximální vodní kapacita (Jandák a kol., 2007).

Pohled na pěstební technologie ozimé pšenice posledních let očima agronoma a rostlinolékaře

Pohled na pěstební technologie ozimé pšenice posledních let očima agronoma a rostlinolékaře

09. 06. 2023 Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2015x

Pěstební technologie obilnin procházejí, podobně jako celé zemědělství, trvalou aktualizací. Ta zohledňuje plynulé rozšiřování nových odrůd, které disponují požadovanými hodnotami produkčních a kvalitativních znaků. Nově se rozšiřující genotypy většinou přinášejí i zlepšenou odolnost proti významným původcům chorob. Podobně se průběžně aktualizuje nabídka přípravků na ochranu rostlin, rozšiřovaná o nové trendy výzkumu a vývoje.

Bob obecný pro pícní využití

Bob obecný pro pícní využití

08. 06. 2023 Josef Bílek; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1972x

Problematika pěstování plodin fixujících dusík není spojena jen s legislativními požadavky, ale také s hledáním možností produkce bílkovinných krmiv pro přežvýkavce. Včetně samotného zvýšení zastoupení ploch luskovin na orné půdě spojených s jejich pícním využití se může jednat i o zajištění krmivové základny pro zemědělské subjekty, které patří k dodavatelům tzv. GMO Free mléka.

Šetrný systém krácení obilnin

Šetrný systém krácení obilnin

25. 05. 2023 Ing. Josef Suchánek; Bayer s.r.o. Praha Technologie pěstování Zobrazeno 920x

Očekávání od růstového regulátoru Fabulis® OD byla naplněna v uplynulých dvou sezónách. Při aplikaci v průběhu sloupkování efektivně zkracuje a zesiluje stébla a viditelně také vyrovnává porost. Pozitivně ovlivňuje tvorbu výnosových prvků a podporuje tím lepší zdravotní stav. Rostliny zdravější a odolnější poléhání mají daleko lepší předpoklady pro nerušené ukládání asimilátů do zrna a efektivněji využívají vodu a živiny.

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

Jarní ječmen vyžaduje kvalitní péči

13. 05. 2023 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 1775x

Ječmen je v ČR druhou nejrozšířenější obilninou po pšenici. Na našem území převládá jarní forma, v menší míře se pěstuje i ozimá. Výměra plochy jarního ječmene u nás ale neustále klesá. Loni na našich polích zaujímal jarní ječmen 215 737 ha, zatímco ozimý 111 006 ha. Letos došlo u jarního ječmene v ČR k poklesu plochy na 211 890 ha, u ozimého naopak k nárůstu na 122 614 ha.

Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace

Měření kapkové eroze ve chmelnicích a možnosti její regulace

08. 05. 2023 Ing. Jiří Dreksler a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1586x

Kapková eroze je základem erozních procesů. Vzniká v důsledku kapek deště nebo odkapávající vody z rostlin. Kapky rozbíjejí navlhající půdní agregáty a jemné částice půdy vzniklé rozpadem půdní struktury se společně s bobtnáním půdních agregátů podílejí na omezení infiltrace.

Regenerativní zemědělství (2): Hlavní přínosy a rizika

Regenerativní zemědělství (2): Hlavní přínosy a rizika

28. 04. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Technologie pěstování Zobrazeno 1877x

V minulém dílu jsme si představili hlavní cíle a zásady regenerativního zemědělství, ze kterého vyplývají rovněž přínosy, ale i některá rizika přechodu na regenerativní způsob hospodaření.

Precizní zemědělství s Leading Farmers

Precizní zemědělství s Leading Farmers

16. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 1295x

Na semináři uspořádaném v Choťovicích u Kolína byly představeny základy přesného zemědělství. Konference se vedle domácích odborníků a zástupců praxe zúčastnili také zahraniční hosté ze Švýcarska a ze Slovenska.

Pěstování jarního ječmene v širších řádcích

Pěstování jarního ječmene v širších řádcích

16. 04. 2023 Michal Krajíček; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1674x

Pěstování ozimých obilnin v širších řádcích je již některými zemědělskými subjekty v České republice využíváno, zejména se jedná o pěstování pšenice ozimé s roztečí řádků 250 až 300 mm. Ověřovány jsou i výsevy ozimého ječmene. Cílem technologie pěstování ozimých obilnin s větší roztečí řádků je především omezení vodního stresu v oblastech s nedostatkem srážek.

Měnící se klima a kompenzační schopnost obilnin

Měnící se klima a kompenzační schopnost obilnin

11. 04. 2023 Ing. Marie Váňová, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1195x

Klimatické změny zneklidňují zemědělce, protože zvyšují míru jejich nejistoty. Každý, kdo zaseje, neví, co sklidí a jak uspěje na trhu. Ale s tím toto povolání počítá v rámci daných zvyklostí. Jakmile se ale začnou základní veličiny určující celkový ráz podmínek příliš výrazně měnit, začne zemědělec přemýšlet o tom, zda je možné těmto vlivům, které mohou být negativní, nějak předcházet.

Vojtěška za květu a včely

Vojtěška za květu a včely

06. 04. 2023 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2456x

Vojtěška setá (Medicago sativa L.) patří mezi nejstarší kulturní plodiny. Využívána byla již před 2 500 lety v oblasti Persie. Dlouholeté zkušenosti se střídáním plodin vedly v 18. století k vytvoření osevních postupů, jejichž základním kamenem byly druhy rostlin z čeledi bobovitých (Fabaceae). Jejich hlavním využitím byla produkce krmiv pro hospodářská zvířata v podobě čerstvé i sušené píce, přípravě senáže či horkovzdušných úsušků.

Technologie strip-till je pro pěstování kukuřice velmi důležitá!

Technologie strip-till je pro pěstování kukuřice velmi důležitá!

04. 04. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1230x

Možnosti vyžití půdoochranné strip-till technologie při pěstování kukuřice byly tématem 22. ročníku konference Kukuřice v praxi 2023, kterou pořádala společnost KWS OSIVA s.r.o. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně. Během ledna proběhla tato akce na pěti místech ČR - Hradec Králové, Hluboká nad Vltavou, Plzeň, Tetčice a Palačov.

Slunečnice roční ve strip-till

Slunečnice roční ve strip-till

13. 03. 2023 Bc. Josef Čapek; Česká zemědělská univerzita v Praze, Statek Kutlíře, a.s Technologie pěstování Zobrazeno 1830x

Problematika pěstování slunečnice roční při využití strip-till představuje stále méně známou problematiku. V podmínkách České republiky jsou omezeně dostupné informace spojené s hodnocením výnosotvorných prvků a jejich závislosti na biometrických parametrech rostlin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail