BASF
BASF
BASF

AGRA

Technologie pěstování

Medax® Max - váš ideální regulátor růstu obilnin

Medax® Max - váš ideální regulátor růstu obilnin

10. 03. 2023 Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.; BASF Technologie pěstování Zobrazeno 1611x

Medax® Max efektivně zkracuje internodia a tím výšku pěstované obilniny bez nebezpečí nadměrné regulace porostu. Kratší obilí zmenšuje páku pro vítr, výsledkem čehož je snížení rizika polehnutí.

Zakládání porostů máku setého a vybrané výsledky z pokusů

Zakládání porostů máku setého a vybrané výsledky z pokusů

09. 03. 2023 Ing. Matěj Satranský; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1887x

Mák setý (Papaver somniferum L.), patřící do čeledi Papaveraceae, je jednou z nejstarších plodin užívaných pro své léčivé účinky. V České republice má pěstování máku setého pro potravinářské účely dlouhou tradici, a i v současné době se ČR řadí mezi země s největší výměrou legálně pěstovaného máku setého. Český mák je navíc typický pro svou dobrou potravinářskou kvalitu.

Limagrain
Energen

Regenerace plodin po mrazech - réva vinná, ovocné sady, polní plodiny

U porostů, které jsou poškozené mrazem musíme brát v úvahu několik faktorů. Růstová fáze vývoje porostu, kdy u malých rostlin musíme zjistit celkovou mortalitu a tím pádem i smysl regenerace. Ve finálních fázích, např. kvetení řepky brát v úvahu hustotu porostu, počet zbylých šešulí a schopnost odrůdy kompenzovat HTS.

Jak podpořit biologickou aktivitu v půdě

Jak podpořit biologickou aktivitu v půdě

03. 03. 2023 Ing. Eva Bajerová; Agrostis, s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 1293x

V dnešní době, kdy klimatická změna už není jen akademickým pojmem a jsme jí všichni ovlivněni, se s ní musíme naučit žít a přizpůsobit se. Všichni, kdo sledují počasí během roku vidí, že každý rok je úplně jiný z pohledu rozložení srážek a teplot v jednotlivých ročních obdobích. V zemědělství je to zejména půda, která je nejvíce ovlivněna změnou podnebí.

Limagrain

LG Auckland - nejvýnosnější hybrid praxe

Hybrid LG Auckland je moderní řepka, která k uplatnění svého potenciálu vyžaduje profesionální přístup. Za ten se potom odmění špičkovým výnosem. . Intenzivní hybrid LG Auckland se dokáže předvést především na úživných pozemcích s intenzivní agrotechnikou. Na podzim i brzy na jaře lahodí oku vitální mohutné rostliny s vynikajícím nasazením větví.

Řepky zatím nadějné, rozhodne jaro

Řepky zatím nadějné, rozhodne jaro

02. 03. 2023 Ing. David Bečka, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1694x

Od ročníku 2017/18 začaly plochy řepky klesat průměrným tempem asi 20 tis. ha ročně. Zastavily se v ročníku 2020/21 na 342,3 tis. ha. V ročníku 2021/22 došlo k mírnému nárůstu ploch o 1,6 tis. ha na 344,0 tis. ha. Trend zvyšování osevních ploch lze očekávat i v letošní sezoně. ČSÚ k 26. lednu 2023 odhaduje plochy řepky v sezoně 2022/23 na 363,0 tis. ha, tedy meziroční nárůst o 19 tis. ha.

Soufflet - OSR

OSR Protect - dostupné řešení pro pěstitele řepky ozimé

V roce 2021 jsme poprvé v rámci programu SOILTEQ seznámili pěstitele s cizojazyčnou zkratkou OSR PROTECT. „OSR“ = Oil seed rape nebo-li česky řepka olejka. A „Protect“, jakožto překlad ochrany růstového a produkčního potenciálu této náročné, ale významné tržní plodiny

Uhlík z atmosféry ukládají čeští zemědělci do půdy

Uhlík z atmosféry ukládají čeští zemědělci do půdy

21. 02. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 2394x

Ve snižování emisí skleníkových plynů má půda významný potenciál. Pokud je zdravá, stává se neomezeným úložištěm CO2, který umí prospěšně zužitkovat. Na mezinárodní úrovni proto vznikají plány, jak společně dosáhnout uhlíkové neutrality využitím půdního a lesního hospodaření. Jako nejúčinnější nástroj se v této oblasti jeví regenerativní zemědělství.

Regenerativní zemědělství (1): Hlavní cíle, předpoklady a zásady

Regenerativní zemědělství (1): Hlavní cíle, předpoklady a zásady

08. 02. 2023 Ing. Karel Klem, Ph.D.; Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Technologie pěstování Zobrazeno 5463x

V posledních letech se začínají stále více objevovat nové pojmy a systémy zemědělského hospodaření na orné půdě, které se ve svých cílech, zásadách či používaných technologických postupech často do určité míry překrývají a vytvářejí tak poměrně nepřehlednou situaci pro praktické zemědělce, ve které často zanikají potenciální pozitivní efekty nových přístupů.

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

Varistar - přínosy variabilních aplikací ověřujeme v dlouhodobých pokusech

07. 02. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1738x

Minulý týden Ministerstvo zemědělství zveřejnilo tiskovou zprávu, která potvrdila informaci, že přímé platby pro precizní zemědělství nebudou pro tento rok spuštěny. Pro mnoho podniků byly dotace motivací, proč se do precizního zemědělství a variabilních aplikací pustit.

Zdravá půda - téma 2. konference Živá krajina

Zdravá půda - téma 2. konference Živá krajina

06. 01. 2023 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 2124x

Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v České republice je opět tu! Druhý ročník celorepublikové konference Živá krajina představí 16 řečníků, mezi kterými bude i přední americký expert na regenerativní zemědělské systémy pan Timothy LaSalle, významný půdní mikrobiolog doc. Ladislav Miko a řada inspirativních českých jmen.

Budoucnost výsevu řepky

Budoucnost výsevu řepky

12. 12. 2022 Ing. Marcel Herout, Ph.D.; ZOD Olešník, KWS osiva s.r.o. Technologie pěstování Zobrazeno 1786x

Letošní rok zásevu řepky ozimé byl v duchu brzké aplikace organického hnojiva, kvalitní přípravy a osetí pozemků touto jednou z nejlépe prokořeňujících plodin. Ovšem pak se na mnoha místech stalo něco, co nikdo nečekal. Začalo pršet a přišlo místy tolik vody na tyto zaseté pozemky, že zemědělcům zbyly jen oči pro pláč.

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

28. 11. 2022 Ing. Pavel Procházka, Ph.D. a kol. Precizní zemědělství Zobrazeno 1694x

Pěstování sóji má v České republice v posledních letech vzrůstající trend a dle nejnovějších statistik (ČSÚ) je sója v letošním roce na více než 29 tisících ha, což je historicky nejvyšší plocha. S rozšiřováním ploch pěstování sóji, ale zároveň neustále vyšším tlakem na snižování vstupů (zejména přípravků na ochranu rostlin) se zachováním vysoké a efektivní produkce je nutné se i v našich podmínkách ...

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

11. 11. 2022 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 4476x

Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin včetně dusíku z půdní zásoby, ale zároveň dochází v teplém letním období ke značným ztrátám vody a uhlíku. Po orbě je častým problémem tvorba hrud a po opakovaném intenzivním zpracování zhoršení půdní struktury s rizikem tvorby krusty na povrchu půdy po větších srážkách.

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře s leguminózou

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře s leguminózou

31. 10. 2022 Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc., Ing. Petr Dvořák, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Technologie pěstování Zobrazeno 1899x

Využívání směsných kultur je doloženo již z dávné minulosti. V posledních letech je vzhledem k tlaku na udržitelnost produkce systémům založeným na souběžném pěstování dvou i více plodin na jednom pozemku věnována zvýšená pozornost.

Lokální zdroj dusíkatých látek ze smíšené kultury kukuřice a fazolu

Lokální zdroj dusíkatých látek ze smíšené kultury kukuřice a fazolu

25. 10. 2022 Ing. Antonín Kintl a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1550x

S rostoucí populací roste současně poptávka po plodinách využitelných jak pro potravinářství a krmivářství, tak i pro průmysl v oblasti bioenergií, kvůli čemuž jsou plodiny často pěstovány velice intenzivně. Tento systém pěstování však vykazuje mnoho negativních vlivů na životní prostředí z důvodu zvýšené spotřeby minerálních hnojiv, ztráty biologické rozmanitosti, náchylnosti k výskytu patogenů a slabé protierozní odolnosti.

Rizika rozvoje větrné eroze v intenzivně obhospodařovaných oblastech a možnosti jejího řešení

Rizika rozvoje větrné eroze v intenzivně obhospodařovaných oblastech a možnosti jejího řešení

03. 10. 2022 Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 1984x

V porovnání s obdobím 1850–1900 je v České republice průměrná teplota vyšší o 2 °C. Vyšší teplota znamená vyšší výpar, což i při průměrných srážkách znamená, že v krajině začíná dlouhodobě chybět voda. Do budoucna se s velkou pravděpodobností na našem území dají předpokládat nepříznivé účinky klimatické změny, jako je nárůst četnosti a intenzity výskytu extrémních povětrnostních jevů (přívalové srážky, ...

Zkušenosti s pomocnými plodinami a využitím půdních mikroorganizmů v systému pěstování kukuřice seté

Zkušenosti s pomocnými plodinami a využitím půdních mikroorganizmů v systému pěstování kukuřice seté

23. 09. 2022 Ing. Jan Brinar a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 2143x

Kukuřice je nejdůležitější jednoletou pícninou v tuzemsku. Pěstuje se především na siláž a spolu s kukuřicí na zrno se pěstovala v roce 2021 celkově na bezmála 320 tis. ha. Také kukuřičné zrno je nepostradatelnou a ceněnou surovinou se stabilní osevní plochou na úrovni cca 80–90 tis. ha (ČSÚ, 2021). Kukuřice je tak třetí nejvýznamnější vývozní položkou českého zemědělství po pšenici a ječmeni (ÚZEI, 2021).

AG Tracker - Nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

AG Tracker - Nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

20. 09. 2022 Ing. Pavel Palas; AG info, s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2007x

AG Tracker není jen GPS sledování techniky. Jedná se o komplexní systém, který obsahuje řadu modulů. AG Tracker je již více jak 4 roky využíván v zemědělských firmách a pyšní se velmi dobrými referencemi uživatelů.

Postřikovač ARA stříká jen na plevele

Postřikovač ARA stříká jen na plevele

20. 09. 2022 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1812x

Technologie pro precizní zemědělství jsou již více než 20 let hlavní doménou společnosti Leading Farmers CZ, a.s. Za tu dobu drží v zavádění precizních prvků řadu prvenství v českém zemědělství. V roce 2002 instalovala první GPS autopilot; ty se dnes staly běžnou součástí traktorů.

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

20. 09. 2022 Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.; MJM agro, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 2447x

První pole jsme variabilní dávkou s využitím GPS pohnojili už v roce 1998. Už 24 let aplikujeme a vyvíjíme jednotlivé prvky systému PREFARM®. Systém je aktivně využíván na 450 000 ha konkrétních polích nejen v Česku, ale i okolních státech. V návrzích nové SZP od roku 2023 se uvažuje o dotační podpoře systémů Precizního zemědělství. Díky dlouhodobým zkušenostem jsme připraveni vyhovět vašim požadavkům.

Varistar® - Váš spolehlivý partner pro variabilní aplikace

Varistar® - Váš spolehlivý partner pro variabilní aplikace

20. 09. 2022 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1776x

O variabilních aplikacích a precizním zemědělství toho bylo napsáno již velmi mnoho a věříme, že téměř každý, kdo se v oblasti zemědělství pohybuje, již o tomto tématu slyšel. Společně s rozšířením povědomí se samozřejmě rozšiřuje i okruh společností, které v této oblasti nabízejí své produkty a služby. Volba partnera, se kterým zemědělské podniky budou systém pro variabilní aplikace zavádět, je přitom zásadní pro dosažení očekávaných výsledků.

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2023

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2023

20. 09. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 2057x

Podrobný přehled činností hlavních společností působících na českém trhu v oblasti precizního zemědělství, umožňující porovnání šíře nabídky prováděných analýz a navazujících služeb. Obsahuje také možnosti vzájemného propojení a se zemědělskou technikou, kdy může být využíváno prostředků obsažených v zemědělské mechanizaci, nebo naopak za pomoci vlastního řešení, nezávislého na použité technice.

Sója letos překvapila

Sója letos překvapila

17. 09. 2022 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 1804x

Tradiční akcí na konci srpna jsou Polní dny sója. Zájemci o pěstování této plodiny se sešli na polích ve Slovči u Městce Králového, ve Skaličce u Přerova a ve Straškově poblíž Řípu. Vedle mnoha odborných informací si účastníci mohli prohlédnout široký sortiment dostupných odrůd a různé varianty herbicidní a fungicidní ochrany a použití stimulátorů růstu.

Pěstování lničky seté

Pěstování lničky seté

31. 08. 2022 Ing. Hana Smejkalová, Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 2637x

Rod Camelina obsahuje 11 druhů lničky. Jako kulturní plodina se pěstuje pouze lnička setá (Camelina sativa L. Crantz). V současné době je v České republice k pěstování registrována pouze jedna odrůda - Zuzana (registrována v roce 2013, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.).

Technologická kvalita odrôd pšenice na Slovensku v roku 2021

Technologická kvalita odrôd pšenice na Slovensku v roku 2021

14. 08. 2022 Ing. Soňa Gavurníková, PhD., RNDr. Jana Hendrichová; NPPC - VÚRV, Piešťany Technologie pěstování Zobrazeno 2294x

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Pěstování lesknice kanárské

Pěstování lesknice kanárské

09. 08. 2022 Ing. Hana Smejkalová, Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.; Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 4635x

Rod Phalaris obsahuje přes 20 druhů. V České republice se pěstuje pouze lesknice kanárská (Phalaris canariensis L.), u které je registrována jedna odrůda - Judita (registrována v roce 2000).

Erozi v zemědělství lze účinně řešit

Erozi v zemědělství lze účinně řešit

25. 07. 2022 Ing. Hana Honsová, Ph.D.; Praha Technologie pěstování Zobrazeno 2379x

Vodní eroze působí značné škody na zemědělské půdě i v ostatní krajině. V některých oblastech také ve větší míře škodí eroze větrná. Pěstitelé často přispívají k rozvoji erozních jevů nevhodným způsobem hospodaření. Pro snížení negativních dopadů eroze zemědělské půdy je třeba dodržovat zásady správné zemědělské praxe. S erozí zemědělské půdy se dá bojovat například správnými osevními postupy a vyšší pestrostí pěstovaných plodin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail