BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Výživa a stimulace

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 1754x

U jarních obilnin ve fázi odnožování můžeme ovlivnit jejich celkový výnosový potenciál a architekturu porostu. Jarní ječmeny, jarní pšenice a ovsy mají obecně významně méně času pro svůj vývoj než ozimy, a proto má význam jim v období odnožování věnovat maximální pozornost. Podpora tvorby kořenů, zvýší příjem živin z půdy. To dodá porostům dlouhodobou stabilitu v jejich dalším vývoji.

Sofistikovaná listová výživa - regenerace kořenů a posílení zdravotního stavu v jednom vstupu

Sofistikovaná listová výživa - regenerace kořenů a posílení zdravotního stavu v jednom vstupu

09. 04. 2024 Ing. Josef Basík; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 415x

Letošní průběh zimy do konce roku 2023 probíhal v anglickém stylu, tedy že i pod sněhem půda nepromrzla. Začátkem nového roku přišlo střídání mrazu a oteplení takřka bez sněhové pokrývky, což není hlavně pro mělce kořenící ozimy a slabé řepky příznivé. Bude proto důležité podívat se na stav kořenů také u dobrých, vitálních rostlin a podpořit jejich regeneraci po zimě.

Proseeds
Roizklad slámy

Uplatnění mikrobiologických prekurzorů na přeměně posklizňových zbytků v půdě

Rostlinné zbytky semenných plodin, které vstupují do půdy, jsou přítomnými mikroorganizmy obtížně přeměňovány na jednodušší organické látky a minerální živiny. Vhodným opatřením, jak zahájit a stabilizovat proces přeměny uhlíkem bohatých a dusíkem chudých rostlinných zbytků je posklizňové ošetření půdy pomocnými látkami, které jsou prekurzory (spouštěči a usměrňovači) aktivity půdní mikrobioty.

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 376x

NaStimSTARTovat porosty ozimých obilnin či ozimé řepky může být jedním z prvních adeptů jarních agrotechnických zásahů, které můžou oslabené porosty vrátit zpět do hry o co nejvyšší výnosový potenciál. Pozdní termín setí v kombinaci se zamokřeným půdním profilem a sníženou životaschopností kořenové soustavy těchto plodin mohou zásadně přibrzdit další rozvoj.

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

Výzkum a využití stimulátorů v travách pěstovaných na semeno

27. 02. 2024 Ing. Jan Frydrych, Lenka Bradáčová; OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. se sídlem v Zubří Stimulace Zobrazeno 534x

S pěstováním trav na semeno z hlediska jeho historie se můžeme setkat v Evropě a zámoří v průběhu 19. století. Souvisí s přeměnou extenzivní živočišné produkce v intenzivní chov hospodářských zvířat vyžadující kvalitní píci jak na lučních, tak i pastevních stanovištích. V České republice je pěstování trav na semeno pro účely zemědělské (pícninářství) i nezemědělské (trávníkářství, konzervace půdy, bioenergetika aj.

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

Regenerace kořenů po zamokření a mrazech na jaře 2024

23. 02. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 3247x

Velikost a výkon kořenové soustavy předurčuje výnosovou hladinu. Letos se mnoho regionů potýká se zamokřením, a některé porosty byly navíc poškozeny mrazy. V článku se dozvíte, jak regenerovat poškozenou kořenovou soustavu a jak stimulovat tvorbu nových kořenů.

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3): Fosfor - 2. hon

02. 02. 2024 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 749x

Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP). Další z polního pokusu, který bude hodnocen, je 2. hon. V tomto příspěvku budou hodnoceny pouze varianty s hnojem skotu a bez hnoje, které jsou hnojeny se stupňovitými dávkami fosforu. Sledované osevní sledy spadají do rozmezí let 1957–2019, tj. 7 osevních sledů.

Účinná stabilizace dusíku

Účinná stabilizace dusíku

01. 02. 2024 Ing. Marek Světlík, Ph.D.; BASF Výživa a stimulace Zobrazeno 698x

Kejda hospodářských zvířat a digestát z výroby bioplynu jsou cenná komplexní hnojiva, avšak při jejich aplikaci na pole může docházet k významným ztrátám dusíku. To jsou obecně známá fakta. Kromě toho, že jsou takové ztráty neekonomické, se stále zpřísňují požadavky na snižování úniku skleníkových plynů do ovzduší.

Aplikace přípravku Albit<sup>®</sup> na travní porosty

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

08. 12. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 1076x

Podle dlouhodobých předpovědí změn klimatu ve světě a zejména v České Republice, čím dál častěji se budou vyskytovat extrémní výkyvy počasí. Tyhle změny většinou se projevuji zvyšováním průměrných teplot vzduchu. Jedním ze způsobů posílení přirozené odolnosti rostlin proti stresům během vegetace patří aplikací pomocných rostlinných přípravků, z nichž jedním je Albit®.

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

03. 12. 2023 Zdeněk Žák, AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 617x

Po úspěšném založení nových porostů ozimých plodin a jejich odplevelení, jsme začátkem podzimu postaveni před otázku, jakým způsobem přistoupíme k přípravě na přečkání zimy. Jde především o morforegulaci, ale také o zajištění přiměřené, avšak dostatečné úrovně, dusíkaté výživy mladých rostlin.

Podzimní přihnojení řepky

Podzimní přihnojení řepky

30. 11. 2023 Ing. Pavel Růžek, CSc. a kol. Hnojení Zobrazeno 1211x

Na růst a výživu rostlin má významný vliv zpracování půdy před setím. Řepka dobře reaguje na hlubší prokypření půdy, kdy se uvolní v důsledku intenzivnější mineralizace více živin včetně dusíku z půdní zásoby, ale zároveň dochází v teplém letním období ke zbytečným ztrátám vody a uhlíku.

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

Optimalizace plánů hnojení: výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

22. 11. 2023 Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D., Ing. Eva Kunzová, CSc., Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1281x

Pšenice ozimá je v Evropské unii i v České republice nejrozšířenější a nejdůležitější obilninou. U nás se pěstuje přibližně na 32 % osevní plochy a tvoří přibližně 57 % všech pěstovaných obilnin. Kvalita sklizeného zrna i výnosy jsou ovlivněny širokou škálou faktorů. Patří mezi ně např. předplodina v osevním postupu, odrůda pšenice nebo technologie obdělávání půdy.

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

18. 11. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Hnojení Zobrazeno 1489x

O digestátu, novodobém tekutém organickém hnojivu, který tvoří zbytek po výrobě bioplynu, toho již bylo vyřčeno a napsáno v odborné i vědecké literatuře hodně. Přitom názory na vlastnosti digestátu jako hnojiva se liší, a to jak u praktických farmářů, tak i ve vědecké komunitě, přičemž nic není černé ani bílé.

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

02. 11. 2023 Ing. Pavel Bezděk, Ing. Miroslava Hájková; TRISOL farm s.r.o., BEIDEA s.r.o. Stimulace Zobrazeno 814x

V průběhu roku 2022 jsme tradičně založili sérii pokusů, na kterých prezentujeme příznivé účinky našich směsných rostlinných stimulátorů, tentokrát nové řady s názvem TE. Tento název TE je odvozen od nově přidané účinné látky epibrassinolidu 24-EPI. Co se týče ostatních komponentů, vychází nová řada TE z dlouhodobě osvědčené řady TS a předchozích řad vyvíjených od roku 2002.

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

31. 10. 2023 Bc. Jakub Špaček; Česká zemědělská univerzita v Praze Hnojení Zobrazeno 914x

Mák setý patří mezi rostliny, které se na území ČR pěstují již od doby bronzové a dále z doby stěhování národů. V České republice se mák pěstuje pro potravinářské využití a jeho plochy jsou v rámci jednotlivých let relativně stabilní, jak vyplývá z tabulky 1. Nejnižší plocha pěstování máku byla v roce 2018, kdy se mák pěstoval na výměře 26 608 ha. Naopak nejvyšší plocha byla v roce 2021 - 43 867 ha.

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

04. 10. 2023 Ing. Tomáš Javor, DiS. a kol. Stimulace Zobrazeno 1004x

Dlouhodobé pokusy prováděné společností AGROEKO Žamberk s přípravky společnosti BioAktiv CZ prokazují pozitivní vliv na nárůst výnosu, hmotnosti sušiny, nadzemní biomasy a počtu odnoží. Harmonickou výživu rostlin zajišťujeme především racionálním hnojením půdy před založením porostů nebo v případě dusíku, síry a mikroprvků v průběhu vegetace.

Role Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v integrované ochraně rostlin

Role Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v integrované ochraně rostlin

22. 09. 2023 Ing. Pavla Šenkeřiková; Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno Legislativa Zobrazeno 834x

Integrovanou ochranu rostlin lze chápat jako komplex zásad, které jsou vzájemně propojeny a vytváří tak harmonický celek. V praxi hovoříme o vhodné kombinaci technologie zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organizmů, využívání metod prognóz a monitoringu výskytu škodlivých organizmů, používání nechemických metod ochrany rostlin a kvalifikovaného používání přípravků na ochranu rostlin.

Aplikace dusíkatých hnojiv pro rozklad slámy

Aplikace dusíkatých hnojiv pro rozklad slámy

01. 09. 2023 Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. a kol. Hnojení Zobrazeno 1706x

Sláma obilnin představuje jednu z možností, jak vracet organickou hmotu zpět do půdy. Její nevýhodou je ale vysoký poměr uhlíku k dusíku (dále jen C:N), proto jsou pro podporu jejího rozkladu používána dusíkatá hnojiva, která tento poměr přibližují vhodným hodnotám pro půdní mikrobiální aktivity, tedy 20–30:1.

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

Podzimní výživa rostlin - nízké dávky, vysoký efekt

31. 08. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Výživa a stimulace Zobrazeno 876x

Moderní výživa rostlin přesahuje hranice pouhého dodávání živin - stěžejní je také jejich využitelnost a očekávaný ekonomický výsledek. Listová aplikace živin a účinných látek je efektivní způsob, jak maximalizovat výsledný efekt investic do plodin.

Jak zajistit kvalitní pšenici? Zkontrolujte, zda se v půdě nachází síra

Jak zajistit kvalitní pšenici? Zkontrolujte, zda se v půdě nachází síra

29. 08. 2023 Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 1205x

Výnos zrna pšenice a koncentrace bílkovin v jejích zrnech závisí na odpovídající půdní úrodnosti. Aplikace hnojiv obsahujících síru na tvrdou pšenici může mít mnoho výhod. Dostatečné množství síry je nutné pro růst a vývoj pšenice, protože síra je nezbytná pro syntézu aminokyselin, proteinů a chlorofylu. Síra je důležitou složkou enzymů zapojených do metabolizmu dusíku a nedostatek síry může snížit asimilaci dusíku.

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (2): Draslík

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (2): Draslík

28. 07. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 968x

Tento příspěvek navazuje na první částu, která pojednávala o bilanci fosforu z dlouhodobého polního pokusu VÚRV v Praze-Ruzyni. Je v ní podrobně popsána i charakteristika stanoviště, pro tento článek je dobré připomenout, že půdní typ a subtyp je hnědozem luvická a skupina půdního druhu je na rozhraní středně těžká až těžká půda.

ICL PotashpluS - draselno-síranové hnojivo pro chytrou výživu rostlin

ICL PotashpluS - draselno-síranové hnojivo pro chytrou výživu rostlin

06. 07. 2023 Ing. Vít Chmel, MBA; ICL Česko a Slovensko Hnojení Zobrazeno 1033x

Ve stínu neustále rostoucích cen dusíku i dalších živin nezbývá dnes pěstitelům mnoho možností, jak si zachovat konkurenceschopnost. Jednou z cest je použití moderních technologií výživy rostlin, které vycházejí z detailních rozborů půdy a živiny dávkují přesně podle potřeb konkrétní plodiny a místa.

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

Současná situace s řepou cukrovou a možnosti stimulace růstu

06. 07. 2023 Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D., Ing. Jan Křováček, Ph.D.; Česká zemědělská univerzita v Praze Stimulace Zobrazeno 1529x

Každoročně testujeme různé technologie pěstování hlavních plodin. Tento článek je věnován současné situaci s cukrovou řepou z pohledu pěstitelů, v jeho druhé části navážeme na možnosti, jak tuto zajímavou komoditu efektivně stimulovat s cílem zvýšit výtěžnost bílého cukru použitím různých stimulačních postupů.

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

04. 07. 2023 Ing. Martin Bohuněk; BioAktiv CZ Stimulace Zobrazeno 936x

Moderní zemědělství vyžaduje sofistikovaný přístup k výživě, stimulaci a ochraně rostlin, aby bylo možné dosáhnout dobré ekonomiky. V BioAktivu CZ se zaměřujeme na maximální využití výnosového potenciálu, integrovanou ochranu a stimulaci jako ochranu proti stresu. V tomto článku se na tři výše zmíněné oblasti podíváme podrobněji.

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

27. 06. 2023 Ing Lukáš Svoboda; AgroProtec s.r.o. Stimulace Zobrazeno 1107x

Přestože má pěstování potravinářských odrůd pšenic v našich podmínkách dlouholetou tradici, se zvyšující se intenzitou a s narůstajícími výnosy je velice obtížné udržení kvalitativních parametrů. Spolu se zvýšenými výnosy úměrně klesá obsah dusíkatých látek a pokud se v době žní objeví četnější dešťové srážky, rychle klesá i objemová hmotnost a HTZ. Společnost AgroProtec s.r.o.

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - Fosfor

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - Fosfor

27. 06. 2023 RNDr. Václav Macháček, DrSc., Ing. Eva Kunzová, CSc.; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha-Ruzyně Hnojení Zobrazeno 884x

Předpokladem pro dlouhodobé úspěšné hospodaření je udržování dobré půdní úrodnosti. Většina doporučení ve výživě rostlin vychází ze sledování časových změn obsahu přístupných živin (viz AZZP) a jejich bilancování. Abychom získali výchozí podklady k jejich určení, využíváme výsledky z dlouhodobých přesných polních pokusů Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 12
detail